The Swedish Migration Agency logotype

ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ

Permanent uppehållstillstånd för asylsökande – tigrinska

እንተደኣ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ተቐቢልካ። ልክዕ ከም ኵሎም ኣብ ሽወደን ዚቕመጡ ዜጋታት። ንስኻ’ውን ኣብዚ ክትቅመጥ። ክትሠርሕን ናብራኻ ክትገብርን መሰል ኣሎካ፣ ናብዚ ዓዲ ክትኣቱን። ካብዚ ዓዲ ጌሽካ ክትወጽእን ትኽእል ኢኻ፤ ግን ካብ ሽወደን ኣብ ትወጸሉ ጊዜ። ቅቡል ፓስፖርትን። ካርድ መንበሪ ፍቓድን (ኡፐሆልስቲልስቶንድስኩርት) ኪህልወካ ኣለዎ። ምእንቲ ክትምለስ ክትክእል፣

ኣብ ሽወደን ክሳብ ዝተቐመጥኩም፡ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድኩም ሕጋዊ እዩ። መንበሪ ፍቓድ ከም ዘለኩም መረጋገጺ ድማ፡ መንበሪ ፍቓድ ካርድ ክውሃበኩም እዩ። እቲ ካርድ መለለዪ ሰነድ ወይ ናይ መንቀሳቐሲ ሰነድ ኣይኰነን። ኣብ ሽወደንን ካብኡ ወጻኢን ክትንቀሳቐሱ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ሽወደን እንተወጺእኩም ግን፡ ናብታ ሃገር ዳግማይ ንኽትኣትዉ ሕጋዊ ፓስፖርትን መንበሪ ፍቓድ ካርድን ክህልወኩምን ይግባእ። ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ምእንቲ ክውሃበኩም፡ ብዛዕባ’ቲ ውሳኔ ዘለኩም ሓበሬታ ክትዕቅቡዎ ኣለኩም። ካልኦት መንግስታዊያን ትካላት ክትውከሱ ኣብ ዘድልየኩም እዋን፡ እዚ ጠቓሚ ኰይኑ ክትረኽብዎ ኢኹም።

ዕድመ መንበሪ ፍቓድኩም ንኽናውሓልኩም ከተመልክቱ ኣየድልየኩምን እዩ። መንበሪ ፍቓድ ካርድ ግን ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ጥራይ እዩ ዘገልግል። ሓድሽ መንበሪ ፍቓድ ካርድ ንኽትረኽቡ ድማ፡ ስእሊ ምእንቲ ንኽትስኣሉን ናይ ኣጻብዕቲ ኣሸራ ዳግማይ ንኽወሰደልኩምን ናብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ-ሽወደን ግድን ምብጻሕ ከድልየኩም እዩ።

ብዛዕባ ካርድታት መንበሪ ፍቓድ ብዙሕ ኣንብቡ

ምምዝጋብ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ

ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ምስ ተቐበልኩም፡ ተቐላጢፍኩም ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን (Skatteverket) ክትምዝገቡ ኣለኩም። ብዛዕባ ንደረጃ ስደተኛታት (sfi) ቅድሚ ምስታፍኩምን ተረባሕቲ ሽወደናዊ ማሕበራዊ ስነ-ስርዓት ጸጥታ ምርካብኩምን፡ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ክትምዝገቡ ከድልየኩም’ዩ። ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ሓንሳብ ምስ ተመዝገብኩም፡ ናይ ሽወደን ናይ መንነት ሰነድ ክትረኽቡ ኢኹም። ንኣብነት፡ እዚ ናይ ባንክ ሕሳብ ክትከፍቱ ኣብ እትደልዩሉ የገድሰኩም’ዩ።

ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ክትምዝገቡ ናብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን ክትከዱ ኣለኩም። ኣብኡ ድማ ኣበይ ከም እትነብሩ፡ ኩነታት ሓዳርኩም (ተመርዒኹም ዲኹም ኣይተመርዓኹምን)፡ ዜግነትኩምን ዝተወለድኩምሉ ቦታን ክትምዝገቡ ኢኹም። ናብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን ምስ ከድኩም፡ ካርድ መንበሪ ፍቓድኩምን ብቑዕ ናይ መንነት ሰነድን ምሳኻትኩም ክትማልእዎ ኣለኩም። ናይ መንነት ሰነዳትኩም ብትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ ሽወደን ምስ ዝተሓዝ፡ ቅዳሕ ክውሃበኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቅዳሕ ምስቲ ኦሪጂናል ሓደ ዓይነት ምዃኑ ንምርግጋጽ፡ በቶም ነቲ ቅዳሕ ዘረጋግጹ ሰባት ክፍረመሉ ኣለዎ። እቶም ሰባት፡ ኣስማቶም ብ’ካፒታል ለተር’ ክጽሓፍን ቊጽሪ ቴለፎኖም ክህቡን ኣለዎም።

ሓበሬታ ትካል ግብሪን ቀረጸን ሃገረ-ሽወደን ብዛዕባ ህዝባዊ መዝገባ (ብቛንቛ አንግሊዝ)external link, opens in new window

ንእግሪ-መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታት

ንስኻ ሕጂ ሓድሽ ናይ መቐመጢ ፍቓድ ኣብ ሽወደን ዝተዋህበካ፤ ኣብዚ ንኽትሰርሕ መሰል ኣሎካ፡ መታን ናብ ምስራሕ ደረጃ መታን ክትበጽሕ ድማ፤ ንእግሪ-መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታት ክግበረልካ ውን መሰል ኣሎካ። እዚ ናብ እግሪ-ምትካል ዚወስድ ስጉምቲታት፤ መታን ናብ ምስራሕ ደረጃ ክትበጽሕ ዚድገፈካ ንጥፈታት፤ ንኣብነት ከም ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ምርካብ፡ ናብ ስራሕ ዓለም ወጺእካ ድማ ነፍስኻ ባዕልኻ ንኽትናቢ ከም ትኽእል ንምግባር እዩ። ነዚ ናብ እግሪ ምትካል ዚውሰድ ስጉምቲታትን ንስራሕ ምድላይን ዘመሓድሮ፤ እዚ ናይ ሽወደን ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ (Arbetsförmedlingen) እዩ። ኣብቲ ናይ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ኣድራሻ ኢንተርነት፤ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። እቲ ሓበሬታ ብብዙሕ ቋንቋታት ይርከብ እዩ።

ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፤ ሓበሬታ ንእግሪ መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታትexternal link, opens in new window

“ቤትስልጣን መራኽብቲ-ስራሕ” (Arbetsförmedlingen)፡ ክሳብ’ቲ 65 ዓመት እትመልኣሉ ጊዜ፥ ስራሕ ንኽትረክብ ኪሕግዙኻ እዮም። እዚ ዕድመ’ዚ እቲ ልሙድ ኣብ ሽወደን ጥሮታ እትወጸሉ ዕድመ’ዩ። እቶም ዕድሚኦም ምስ ደፍአ ናብ ሽወደን ዝመጹ ሰባት፥ ብዙሕ ጊዜ ውሑድ ጥሮታ ዚቕበሉ ወይ ውን ጥሮታ ዘይብሎም’ዮም። ክትነብረሉ ዘይትኽእል ጥሮታ ምስ ዚህልወካ፥ ምስ “ቤትስልጣን ጥሮታ” (Pensionsmyndigheten) ርክብ ብምግባር፥ ነቲ ”ዓበይቲ መጠወሪ-ሓገዝ” ዚበሃል (äldreförsörjningsstöd) ደገፍ ንምርካብ ክተመልከት ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ናይ ”ዓበይቲ መጠወሪ-ሓገዝ”፡ ኣብ ”ቤትስልጣን ጥሮታ” ብቛንቋን ሽወደን ሓበሬታ ኣንብብ።external link, opens in new window

ዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤት

ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ምስ ዝውሃበኩም፡ ኣብ ሽወደን መታን ክትጠራነፉ፡ ስድራቤትኩም’ውን ንመንበሪ ፍቓድ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም።

ቅድመ-ኩነት ምንባይ ወይ ምጥዋር ስድራ ኣባኹም ዝምልከተኩም ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት፡ ገዛእ ርእስኹምን ስድራቤትኩምን ግድን ክትሕግዙ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት’ዩ። ስድራቤትኩም ናብ ሽወደን ምስ መጹ፡ ሓቢርኩም መታን ክትቅመጡ፡ ገፊሕን ንኹልኹም ዝኣኽለኩም ብቕዓቱ ዝሓለወን ገዛ ክህልወኩም ኣለዎ።

ብዛዕባ ዳግመ-ምትእኽካብ ስድራቤትን ዘድሊ ወጻኢታትን ዝምልከት ብዙሕ ኣንብቡ

መንበሪ ፍቓድ ክስሓብ ወይ ክሕደግ ይኽእል እዩ

ካብ ሽወደን እንተደኣ ወጺእኩም፡ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድኩም ክሕደጉ ትኽእሉ ኢኹም። ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድኩም ክምለሰልኩም ንትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ሃገረ-ሽወደን እንተደኣ ሓቢርኩም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ከይተጸልወ ካብ ሽወደን ወጻኢ ክሳብ ክልተ ዓመት ክትጸንሑ ትኽእሉ ኢኹም።

ድሕሪ ክልተ ዓመት ናብ ሽወደን እንተደኣ ዘይተመሊስኩም፡ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ሃገረ-ሽወደን ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድኩም ክምንጥለኩም ይኽእል’ዩ። ከምኡ’ውን መንበሪ ፍቓድ ኣብ ዘመልከትኩምሉ እዋን ናይ ሓሶት መንነት እንተደኣ ሂብኩም ነይርኩም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክሕደገኩም ይኽእል’ዩ። ብፍላጥ እንተደኣ ሓሲኹም ወይ ንመንበሪ ፍቓድኩም ኣገዳሲ ነገር ከይሓበርኩም እንተደኣ ተሪፍኩም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ትምንጠሉ። ገበን ከምዝፈጸምኩም እንተደኣ ተኣሚንኩም፡ ቤት ፍርዲ ክትጥረዙ ክውስን ይኽእል እዩ።  ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ሃገረ-ሽወደን፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክስሕቦ ወይ ከሕድገኩም እዩ። ዋላ ንሓያለ ዓመታት መንበሪ ፍቓድ ይሃልኹም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክትሕደጉ ኢኹም።

ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድኩም ክምለሰልኩም ከምእትደልዩ ዘፍልጥ ሓበሬታ

ኣብ ካልእ ሃገር ንነዊሕ ዓመታት ጸኒሕኩም፡ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድኩም ክምለሰልኩም ኣብ እትውስንሉ እዋን Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd ዝተባህለ (ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድኩም ክምለሰልኩም እትደልዩሉ ሓበሬታ) ቅጥዒ ቊጽሪ 186011 ክትመልኡ ኣለኩም። እቲ ዝመላእኩምዎ ቅጥዒ ወይ ፎርም ናብ migrationsverket@migrationsverket.se ወይ ናብ

Migrationsverket
601 70 Norrköping

ስደድዎ። ሓበሬታኹም፡ ሓደ ሰሙን ቅድሚ ካብ ሽወደን ምውጻእኩም ኣብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ሃገረ-ሽወደን ክበጽሕ ኣለዎ። ጉዕዞኹም እንተደኣ ሰሪዝኩምዎ፡ ካብታ ካብ ክትገሹላ ዝመደብኩምዎ መዓልቲ ከይደንጎኹም ንትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ሃገረ-ሽወደን ክትሕብሩ ኣለኩም።

ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድኩም ክምለሰልኩም ከምእትደልዩ ዘፍልጥ ሓበሬታ፡ ቅጥዒ ቊጽሪ 186011 (ብቛንቛ ሽወደን)PDF

ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድኩም ክምለሰልኩም ከምእትደልዩ ዘፍልጥ ሓበሬታ፡ ቅጥዒ ቊጽሪ 18701 (ብቛንቛ አንግሊዝ)PDF

ንዓኻ መንበሪ-ፍቓድ ሒዝካ ናብ ሽወደን ሓድሽ ዝመጻእካ ዚኸውን ሓበሬታ

ነቲ ውሳኔ መንበሪ-ፍቓድ ዝተቐበልካሉ ሰነድ፡ ብግቡእ ጌርካ ክትእርንቦ ኣይትረስዕ። እቲ ሰነድ’ቲ፡ ምስ ነንበይኖም ኣብያተስልጣንን ትካላትን ንምርኻብ ክትጥቀመሉ ከድልየካ’ዩ።

ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ሽወደን ንኽትምዝገብ (folkbokföring)፥ ናይ ሽወደን መለለዪ-ቁጽሪ (personnummer) ንኽትረክብ፥ ምስ ቤትስልጣን ኣታዊ ግብሪ Skatteverketexternal link, opens in new window ርክብ ግበር።

ኣብቲ ስርዓተ-ምሕደራ ህዛባዊ ውሕስነት መታን ክትምዝገብ፥ ምስ ”ቤትስልጣን ውሕስነት-ካሳ” Försäkringskassan external link, opens in new windowርክብ ግበር።

ገለ ኮሙናት፡ መንበሪ-ቤት ንምርካብ ኬድካ ክትምዝገበሎም እትኽእል፥ ኮሙናዊ ኣብያተስልጣን መራኸበቲ-ኣባይቲ (bostadsförmedlingar) ኣሎዎም። እቲ ኮሙን ውን፡ ብዛዕባቶም ግላውያን ኣካረይቲ-ኣባይቲ ትካላት ምኽሪ (ሓበሬታ) ኪህበካ ይኽእል’ዩ።

እቲ እትነብረሉ ኮሙን፡ ንደቅኻ ዚኸውን መዋዕለ-ሕጻናትን (barnomsorg) ቤትትምህርቲን ከዳልወልካ’ዩ።

ከም ዑቕበኛ ዄንካ ናብ ሽወደን ዝመጻእካ ሰብ ምስ ትኸውን፥ ንገዛኻ ዚኸውን ኣቝሑት ንምግዛእ፥ ናይ ልቓሕ ምልክታ ክተእቱ ዕድል ኣሎካ። www.csn.se/hemutrustningslanexternal link, opens in new window

ብዛዕባ ክንክን-ሕማም ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ ምስቲ ቤትጽሕፈት ናይቲ ዘሎኻዮ ዞባ ርክብ ግበር። ሓበሬታ ክንክን-ሕማም ናይ ምሉእ ሃገር ኣብዚ ርኸብ 1177 Vårdguiden.external link, opens in new window

ብዛዕባ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት (SFI) ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ ምስቲ እትነብረሉ ኮሙን ርክብ ግበር። ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ናይ ሽወደን ኮሙናትን ወረዳዊ ባይቶታትን ውን ኣቲኻ ርአ። Sveriges kommuner och regioner.external link, opens in new window

ስራሕ ንምርካብ ምስ ትደሊ፡ ኣብ “ቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ” Arbetsförmedlingenexternal link, opens in new window ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ።

”ቤትስልጣን ጥሮታ” (Pensionsmyndigheten)external link, opens in new window፡ ንዓኻ ዕድሜኻ ምስ ደፍአ ናብ ሽወደን ዝመጻእካን፥ ውሑድ ጥሮታ እትቕበል ወይ ጥሮታ ዘይብልካን ሰብ ዚኸውን፥ ብቛንቋን ሽወደን ዝተጻሕፈ ናይ ”ዓበይቲ መጠወሪ-ሓገዝ” (äldreförsörjningsstöd) ሓበሬታ ኣሎዎም።

ሓበሬታ ብዛዕባ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ወይ ዩኒቨርሲቲ፥ ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት Antagning.seexternal link, opens in new window ወይ ኣብ studera.nu external link, opens in new windowኣቲኻ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ መምሃሪ ገንዘብ ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ ምስ ”ምምሕዳር ኮሚቴ መምሃሪ-ገንዘብ CSN, Centrala studiestödsnämndenexternal link, opens in new window ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ “መንነት ምዝዋር ማኪና” (ፓቴንቲ) ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ ምስ ቤትስልጣን ምምሕዳር ትራንስፖርት Transportstyrelsenexternal link, opens in new window ርክብ ግበር።

ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ብዛዕባ መሰል ናይ ምድማጽ ዚምልከት ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ ምስ ቤትስልጣን ምምሕዳር ምርጫታት Valmyndighetenexternal link, opens in new window ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ ስርዓተ-ትምህርቲ ናይ ሽወደን፡ ካብ ቤትስልጣን ኣብያተ-ትምህርቲ ሓበሬታ ንምርካብ፥ ምስ Om svenska skolanexternal link, opens in new window ርክብ ግበር።

ብዛዕባ ”ናይ ሽወደን ማሕበራዊ ሓበሬታ” ብብዙሕ ቋንቋታት ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት Information om Sverigeexternal link, opens in new window ይርከብ’ዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ሽወደን ማሕበራዊ ሓበሬታ፥ ኣብ ናይ Svenska institutet ኣድራሻ ኢንተርነትexternal link, opens in new window ይርከብ’ዩ።

ኣብዚ Hej hej Sverige!external link, opens in new window ዚብል ኣድራሻ ኢንተርነት፥ ሽወደን ብኸመይ ከም ዚሰርሕ ብቕልል ዝበለን ብዚስሕብን ኣገባብ ዝተዳለወ ፊልምታት ይርከብ’ዩ።

ኣብቲ Lära svenska ዚብል www.informationsverige.seexternal link, opens in new window ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ገጽ፥ ባዕልኻ ሽወደንኛ ክትመሃረሉ ትኽእል፥ ናይ ብዙሓት ፕሮግራማት መራኸቢ-ቀለቤታት ክትረክብ ኢኻ።

ብዛዕባ ሸመታን ውዕላትን ንዚምልክት ሕቶታት ምስ ዚህልወካ፥ እዚ ”ቤትስልጣን ምምሕዳር ሸመታ” Konsumentverkets upplysningstjänstexternal link, opens in new window፥ ምኽሪ ኪህበካ ይኽእል’ዩ።

Last updated: 22 January 2021

Was the information on this page helpful to you?