ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ

Permanent uppehållstillstånd för asylsökande – tigrinska

እንተደኣ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ተቐቢልካ። ልክዕ ከም ኵሎም ኣብ ሽወደን ዚቕመጡ ዜጋታት። ንስኻ’ውን ኣብዚ ክትቅመጥ። ክትሠርሕን ናብራኻ ክትገብርን መሰል ኣሎካ፣ ናብዚ ዓዲ ክትኣቱን። ካብዚ ዓዲ ጌሽካ ክትወጽእን ትኽእል ኢኻ፤ ግን ካብ ሽወደን ኣብ ትወጸሉ ጊዜ። ቅቡል ፓስፖርትን። ካርድ መንበሪ ፍቓድን (ኡፐሆልስቲልስቶንድስኩርት) ኪህልወካ ኣለዎ። ምእንቲ ክትምለስ ክትክእል፣

ኣብ ሽወደን ክሳብ ዝተቐመጥኩም፡ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድኩም ሕጋዊ እዩ። መንበሪ ፍቓድ ከም ዘለኩም መረጋገጺ ድማ፡ መንበሪ ፍቓድ ካርድ ክውሃበኩም እዩ። እቲ ካርድ መለለዪ ሰነድ ወይ ናይ መንቀሳቐሲ ሰነድ ኣይኰነን። ኣብ ሽወደንን ካብኡ ወጻኢን ክትንቀሳቐሱ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ሽወደን እንተወጺእኩም ግን፡ ናብታ ሃገር ዳግማይ ንኽትኣትዉ ሕጋዊ ፓስፖርትን መንበሪ ፍቓድ ካርድን ክህልወኩምን ይግባእ። ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ምእንቲ ክውሃበኩም፡ ብዛዕባ’ቲ ውሳኔ ዘለኩም ሓበሬታ ክትዕቅቡዎ ኣለኩም። ካልኦት መንግስታዊያን ትካላት ክትውከሱ ኣብ ዘድልየኩም እዋን፡ እዚ ጠቓሚ ኰይኑ ክትረኽብዎ ኢኹም።

ዕድመ መንበሪ ፍቓድኩም ንኽናውሓልኩም ከተመልክቱ ኣየድልየኩምን እዩ። መንበሪ ፍቓድ ካርድ ግን ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ጥራይ እዩ ዘገልግል። ሓድሽ መንበሪ ፍቓድ ካርድ ንኽትረኽቡ ድማ፡ ስእሊ ምእንቲ ንኽትስኣሉን ናይ ኣጻብዕቲ ኣሸራ ዳግማይ ንኽወሰደልኩምን ናብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ-ሽወደን ግድን ምብጻሕ ከድልየኩም እዩ።

ብዛዕባ ካርድታት መንበሪ ፍቓድ ብዙሕ ኣንብቡ

ምምዝጋብ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ

ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ምስ ተቐበልኩም፡ ተቐላጢፍኩም ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን (Skatteverket) ክትምዝገቡ ኣለኩም። ብዛዕባ ንደረጃ ስደተኛታት (sfi) ቅድሚ ምስታፍኩምን ተረባሕቲ ሽወደናዊ ማሕበራዊ ስነ-ስርዓት ጸጥታ ምርካብኩምን፡ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ክትምዝገቡ ከድልየኩም’ዩ። ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ሓንሳብ ምስ ተመዝገብኩም፡ ናይ ሽወደን ናይ መንነት ሰነድ ክትረኽቡ ኢኹም። ንኣብነት፡ እዚ ናይ ባንክ ሕሳብ ክትከፍቱ ኣብ እትደልዩሉ የገድሰኩም’ዩ።

ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ክትምዝገቡ ናብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን ክትከዱ ኣለኩም። ኣብኡ ድማ ኣበይ ከም እትነብሩ፡ ኩነታት ሓዳርኩም (ተመርዒኹም ዲኹም ኣይተመርዓኹምን)፡ ዜግነትኩምን ዝተወለድኩምሉ ቦታን ክትምዝገቡ ኢኹም። ናብ ትካል ግብርን ቀረጽን ሃገረ-ሽወደን ምስ ከድኩም፡ ካርድ መንበሪ ፍቓድኩምን ብቑዕ ናይ መንነት ሰነድን ምሳኻትኩም ክትማልእዎ ኣለኩም። ናይ መንነት ሰነዳትኩም ብትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ ሽወደን ምስ ዝተሓዝ፡ ቅዳሕ ክውሃበኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ቅዳሕ ምስቲ ኦሪጂናል ሓደ ዓይነት ምዃኑ ንምርግጋጽ፡ በቶም ነቲ ቅዳሕ ዘረጋግጹ ሰባት ክፍረመሉ ኣለዎ። እቶም ሰባት፡ ኣስማቶም ብ’ካፒታል ለተር’ ክጽሓፍን ቊጽሪ ቴለፎኖም ክህቡን ኣለዎም።

ሓበሬታ ትካል ግብሪን ቀረጸን ሃገረ-ሽወደን ብዛዕባ ህዝባዊ መዝገባ (ብቛንቛ አንግሊዝ)external link, opens in new window

ንእግሪ-መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታት

ንስኻ ሕጂ ሓድሽ ናይ መቐመጢ ፍቓድ ኣብ ሽወደን ዝተዋህበካ፤ ኣብዚ ንኽትሰርሕ መሰል ኣሎካ፡ መታን ናብ ምስራሕ ደረጃ መታን ክትበጽሕ ድማ፤ ንእግሪ-መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታት ክግበረልካ ውን መሰል ኣሎካ። እዚ ናብ እግሪ-ምትካል ዚወስድ ስጉምቲታት፤ መታን ናብ ምስራሕ ደረጃ ክትበጽሕ ዚድገፈካ ንጥፈታት፤ ንኣብነት ከም ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ምርካብ፡ ናብ ስራሕ ዓለም ወጺእካ ድማ ነፍስኻ ባዕልኻ ንኽትናቢ ከም ትኽእል ንምግባር እዩ። ነዚ ናብ እግሪ ምትካል ዚውሰድ ስጉምቲታትን ንስራሕ ምድላይን ዘመሓድሮ፤ እዚ ናይ ሽወደን ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ (Arbetsförmedlingen) እዩ። ኣብቲ ናይ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ኣድራሻ ኢንተርነት፤ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። እቲ ሓበሬታ ብብዙሕ ቋንቋታት ይርከብ እዩ።

ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ፤ ሓበሬታ ንእግሪ መትከሊ ዚውሰድ ስጉምቲታትexternal link, opens in new window

ዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤት

ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ምስ ዝውሃበኩም፡ ኣብ ሽወደን መታን ክትጠራነፉ፡ ስድራቤትኩም’ውን ንመንበሪ ፍቓድ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም።

ቅድመ-ኩነት ምንባይ ወይ ምጥዋር ስድራ ኣባኹም ዝምልከተኩም ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት፡ ገዛእ ርእስኹምን ስድራቤትኩምን ግድን ክትሕግዙ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት’ዩ። ስድራቤትኩም ናብ ሽወደን ምስ መጹ፡ ሓቢርኩም መታን ክትቅመጡ፡ ገፊሕን ንኹልኹም ዝኣኽለኩም ብቕዓቱ ዝሓለወን ገዛ ክህልወኩም ኣለዎ።

ብዛዕባ ዳግመ-ምትእኽካብ ስድራቤትን ዘድሊ ወጻኢታትን ዝምልከት ብዙሕ ኣንብቡ

መንበሪ ፍቓድ ክስሓብ ወይ ክሕደግ ይኽእል እዩ

ካብ ሽወደን እንተደኣ ወጺእኩም፡ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድኩም ክሕደጉ ትኽእሉ ኢኹም። ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድኩም ክምለሰልኩም ንትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ሃገረ-ሽወደን እንተደኣ ሓቢርኩም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ከይተጸልወ ካብ ሽወደን ወጻኢ ክሳብ ክልተ ዓመት ክትጸንሑ ትኽእሉ ኢኹም።

ድሕሪ ክልተ ዓመት ናብ ሽወደን እንተደኣ ዘይተመሊስኩም፡ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ሃገረ-ሽወደን ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድኩም ክምንጥለኩም ይኽእል’ዩ። ከምኡ’ውን መንበሪ ፍቓድ ኣብ ዘመልከትኩምሉ እዋን ናይ ሓሶት መንነት እንተደኣ ሂብኩም ነይርኩም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክሕደገኩም ይኽእል’ዩ። ብፍላጥ እንተደኣ ሓሲኹም ወይ ንመንበሪ ፍቓድኩም ኣገዳሲ ነገር ከይሓበርኩም እንተደኣ ተሪፍኩም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ትምንጠሉ። ገበን ከምዝፈጸምኩም እንተደኣ ተኣሚንኩም፡ ቤት ፍርዲ ክትጥረዙ ክውስን ይኽእል እዩ።  ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ሃገረ-ሽወደን፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክስሕቦ ወይ ከሕድገኩም እዩ። ዋላ ንሓያለ ዓመታት መንበሪ ፍቓድ ይሃልኹም፡ መንበሪ ፍቓድኩም ክትሕደጉ ኢኹም።

ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድኩም ክምለሰልኩም ከምእትደልዩ ዘፍልጥ ሓበሬታ

ኣብ ካልእ ሃገር ንነዊሕ ዓመታት ጸኒሕኩም፡ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድኩም ክምለሰልኩም ኣብ እትውስንሉ እዋን Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd ዝተባህለ (ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድኩም ክምለሰልኩም እትደልዩሉ ሓበሬታ) ቅጥዒ ቊጽሪ 186011 ክትመልኡ ኣለኩም። እቲ ዝመላእኩምዎ ቅጥዒ ወይ ፎርም ናብ migrationsverket@migrationsverket.se ወይ ናብ

Migrationsverket
601 70 Norrköping

ስደድዎ። ሓበሬታኹም፡ ሓደ ሰሙን ቅድሚ ካብ ሽወደን ምውጻእኩም ኣብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ሃገረ-ሽወደን ክበጽሕ ኣለዎ። ጉዕዞኹም እንተደኣ ሰሪዝኩምዎ፡ ካብታ ካብ ክትገሹላ ዝመደብኩምዎ መዓልቲ ከይደንጎኹም ንትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ሃገረ-ሽወደን ክትሕብሩ ኣለኩም።

ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድኩም ክምለሰልኩም ከምእትደልዩ ዘፍልጥ ሓበሬታ፡ ቅጥዒ ቊጽሪ 186011 (ብቛንቛ ሽወደን)PDF

ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድኩም ክምለሰልኩም ከምእትደልዩ ዘፍልጥ ሓበሬታ፡ ቅጥዒ ቊጽሪ 18701 (ብቛንቛ አንግሊዝ)PDF

ሓበሬታነቶምመንበሪፍቓድሒዞምኣብቀረባእዋንናብሽወደንዝኣተዉሰባት

ሓደሽቲ ንዝመጹexternal link, opens in new window ብዙሐት ፕሮግራማት ብዛዕባ መሰላትን ግዴታትን ኣብ ሃገር ሽወደን ኣለዉ።

ናይ ዓደግቲ ሓበሬታ ኣገልግሎትexternal link, opens in new window ሓበሬታታትንብዛዕባ ምዕዳግ ወይ ውዑላትን ምኽርን ይህብ።

ገለ ምምሕዳር ከተማታት፡ መንበሪ ቦታ ክትደልዩሎም እትኽእሉ ናይ ምምሕዳር ገዛውቲ ወኪላት ኣለወን። ብዘይካ’ዚ ምምሕዳር ከተማ፡ ብዛዕባ ናይ ግሊ ገዛውቲ ምኽሪ ክህበኩም ይኽእል እዩ።

ደቂ 18 ዓመት ምስእትዀኑ ወይ ልዕሊኡ ዕድመ ምስ ዝህልወኩም፡ መንበሪ ገዛኹም ንኸተሐድሱ ልቓሕ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። www.csn.seexternal link, opens in new window

እትነብርሉ ምምሕዳር ከተማ ንህጻናትኩም ኣገልግሎት ክንክንን ትምህርቲን ክቕርበልኩም እዩ።

ንስልጠና ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት ዝምልከት ሕቶታት፡ ነቲ እትቕመጥሉ ዘለኹም ምምሕዳር ከተማ ተወከሱ። ከምኡ’ውን መርበብ ሓበሬታ Sveriges kommuner och landsting.external link, opens in new window ተወከሱ።

ስራሕ ክትቊጸሩ ትደልዩ እንተደኣ ሃሊኹም፡ ኣብ Arbetsförmedlingen.external link, opens in new window ክትምዝገቡ ትኽእሉ።

ብዛዕባ ሕቶታት ሕክምና ምስ ወረዳዊምምሕደር ወይ ዞባ ኣብ እቲ እትቕመጦ። ብዛዕባ ሕክማና ኣብ ምሉእ ሃገር ንምርካብ 1177 ናይ ሕክምና ሓባሪ ትደሊ።external link, opens in new window

ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ኮለጅን ዩኒቨርሲቲን ምምሃር ኣብ Antagning.seexternal link, opens in new window ወይ studera.nu.external link, opens in new window ክርከቡ ይኽእሉ።

ሕቶታት ብዛዕባ ምወላ ወይ ገንዘባዊ ሓገዝ ንተማሃሮ ዝምልከት ኣብ CSN, Centrala studiestödsnämnden.external link, opens in new window

ንፍቓድ መምርሒ መኪና ዝምልከቱ ሕቶታት ኣብ Swedish Transport Agency.external link, opens in new window ድለዩ።

ንመሰል ምምራጽ/ምድማጽ ዝምልከቱ ሕቶታት ን Valmyndigheten.external link ተወከሱ።

ሓበሬታ ካብ ሃገራዊ ትካል ትምህርቲ (Skolverket) ሃገረ-ሽወደን ብዛዕባ ኣብያተ ትምህርቲ ሃገረ-ሽወደን ኣብ ክርከብ ይከኣል። እዚ ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ እዩእዚ ናይ ሽወደን ቤትትምህርቲ እዩ Skolverket nyanländaexternal link, opens in new window.

ሓበሬታ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሃገረ-ሽወደን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣብ መኽፈት ንሓደስቲመጻእተኛታትexternal link, opens in new window ክርከብ ይከኣል።

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ሃገር ሽወደን ኣብ ናይ ሽወደናዊ ኢንስቲቲዩት ኢንተርነት ይርከብ።external link, opens in new window

ኣብ ገጽ ቋንቓ ሽወደን ብ www.informationsverige.seexternal link, opens in new window ኣብ ዘለዉ መራኸብታት ብዙሃት ፕሮግራማት ቋንቋ ሽወደን ባዕልካ ንኽትመሃር ክትረኽቦ ትኽእል።

Last updated: 17 April 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.