ኩነተ-ደረት ናይ ዝወሃበኩም ውሕስነት/ዕቝባ

Skyddsstatus – tigrinska

ሃገረ ሽወደን ንጉዳይ ስደተኛታት ዝምልከት ሓባራዊ ስምምዕ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከቲማትሉ እያ። ኣብ ትሕቲ’ቲ ሓባራዊ ስምምዕ፡ ስደተኛታት ከም ስደተኛታት ወግዓዊ መሰል ተቐባልነት ክውሃቦም ኣለዎም።

ሕጊ ስደተኛታት ሃገረ-ሽወደን እውን፡ ነቲ ንተቐባልነት ዝምልከት መምርሒ ሕብረት ኤውሮጳ እዩ ዝኽተል። እዚ ከኣ ነፍሲ-ወከፍ መንበሪ ፍቓድ ዝቕበል ሰብ፡ ዝደለዮ ውሕስነትን መሰል ወግዓዊ ክብረትን ክረክብ ይገብሮ።

ከም ስደተኛ እንተደኣ ተሓሲብኩም፡ ከም ስደተኛ ተቐባልነት ዘውህብ ኣዋጅ ክትቅበሉ ኢኹም። እዚ፡ ብመሰረት ሕግታት ስምምዓት ጀኔቫን ንተቐባልነት ዝምልከት መምርሒ ሕብረት ኤውሮጳን፡ ብዓለም ደረጃ ተፈላጥነት ዘለዎ እዩ።

ኣብካልእሰብዝምርኮስናይምጽናሕውሕስነትዘድልዮምሰባት እዮም ተባሂልኩም እንተደኣ ተወሲድኩም፡ ኣብ ካልእ ሰብ ዝምርኮስ ናይ ምጽናሕ ውሕስነት ዝብል ኣዋጅ ክትቅበሉ ኢኹም። እዚ ብመሰረት ሕግታት ንተቐባልነት ዝምልከት መምርሒ ሕብረት ኤውሮጳ፡ ብዓለም ደረጃ ተፈላጥነት ዘለዎ እዩ።

ሓደሰብውሕስነትዘድልዮኰይኑምስዝርከብ፡ ሳልሳይ ዓይነት ኩነተ-ደረጃ ውሕስነት ዝበሃል ኣሎ። እዚ ደረጃ’ዚ ኣብ ሽወደን ጥራይ’ዩ ተግባራዊ ዝኸውን። ድሕሪ 20 ሓምለ 2016 ድማ ከም ሓፈሻዊ ሕጊ ኰይኑ ኣይከገልግልን እዩ። ከም ውጽኢት ናይቲ ብ20 ሓምለ 2016 ናብ ትግባረ ዝወጸ ሕጊ፡ እዚ ዓይነት ኩነተ-ደረጃ ውሕስነት፡ ነቶም ብዕለት 24 ወይ ድሕሪ 24 ሕዳር 2015፡ ሕቶ ዑቕባ ዘመልከቱ ህጻናትን ህጻናት ዘለውዎም ስድራቤታትን ጥራይ’ዩ ክውሃብ። ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ግን፡ እቲ ውሳኔ ኣብ ዝውሃበሉ ግዜ፡ እቲ ህጻን ጌና ትሕቲ 18 ዓመት ዕድመ ክኸውን ኣለዎ።

ቀዋሚ ወይ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ

ዝዀነ ሰብ ከም ስደተኛ፡ ከም ኣብ ካልእ ሰብ ዝምርኮስ ናይ ምጽናሕ ውሕስነት ዘለዎ ሰብ፡ ወይ ቅድሚ 20 ሓምለ 2016 ውሕስነት ዘድልዮ ሰብ፡ መንበሪ ፍቓድ ምስ ዝውሃቦ፡ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክቕበል እዩ።

ዝዀነ ሰብ፡ ድሕሪ 20 ሓምለ 2016፡ ከም ስደተኛ ተቘጺሩ ውሳኔ ምስ ዝቕበል፡ ንሰለስተ ዓመት ዘገልግል ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ክውሃቦ እዩ።

ዝዀነ ሰብ፡ ድሕሪ 20 ሓምለ 2016፡ ከም ኣብ ካልእ ሰብ ዝምርኮስ ናይ ምጽናሕ ውሕስነት ተቘጺሩ ውሳኔ ምስ ዝቕበል፡ ን13 ኣዋርሕ ዘገልግል ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድይ ክውሃቦ እዩ። 

ብዛዕባ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ብዙሕ ኣንብቡ

ብዛዕባ ንሰለስተ ዓመታት ዘገልግል ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ብዙሕ ኣንብቡ

ብዛዕባ ን13 ኣዋርሕ ዘገልግል ግዝያዊ መንበፊ ፍቓድ ብዙሕ ኣንብቡ

መንበሪ ፍቓድ ድሕሪ ምቕባልኩም፡ ንፍሉይ ኩነተ-ደረጃ ኣመልክቱ

ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ ተዋሂብኩም ክነሱ ግን ከኣ ወግዓዊ ኩነተ-ደረጃ ዘለዎ ኣዋጅ ዘይብሉ ምስ ዝኸውን፡ ጸጸኒሕኩም ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ደረጃ’ዚ፡ ነቶም ውሕስነት ዝደልዮ ተባሂልኩም ተኣዊጁልኩም ዝጸናሕኩም ሰባት እውን ከገልግል ይኽእል’ዩ። እዚ ማለት ነቶም ደረጃኹም ዝሓለኹም ግን ደረጃኹም ናብ ኣብ ካልእ ሰብ ዝምርኮስ ናይ ምጽናሕ ውሕስነት ዘለዎ ወይ ከም ስደተኛ ተቐባልነት ዘውህብ ክትቅይርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ፡ ኣብ ደረጃ ናይ’ቲ ኣብ ካልእ ሰብ ዝምርኮስ ናይ ምጽናሕ ውሕስነት ዘለዎ ሰብ ጸኒሕኩም ናብ’ቲ ከም ስደተኛ ተቐባልነት ዘውህብ ደረጃ ክትቅይሩ ምስ እትደልዩ ድማ ይምልከተኩም እዩ።

ንቕጥዒ ቊጽሪ 158011 - መመልከቲ ናይ ውሕስነት ክብሪ - መሊእኩም መንበሪ ፍቓድ ምስ ተቐበልኩም፡ ደረጃኡ ንዝሓለወ ኣዋጅ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።

መመልከቲ ንኩነተ-ደረጃ ውሕስነት፡ ቅጥዒ ቊጽሪ 158011 (ብቛንቛ ሽወደን)PDF

ብዛዕባ ውሳኔ ኩነተ-ደረጃ ይግባይ ምባል

ኣዋጅ ኩነተ ደረጃ፡ ካብ ውሳኔ መንበሪ ፍቓድ ፈላሊኻ ይግባይ ምባል ዝክኣል’ዩ። እዚ ማለት፡ መንበሪ ፍቓድ ዝተቐበለ ሰብ ከይተረፈ፡ ወግዓዊ ኩነተ-ደረጃ ውሕስነት ንኸይውሃቦ ወይ ንኸይውሃባ ነቲ ውሳኔ ይግባይ ክብል ይኽእል እዩ።

ብኸመይ ናይ ይግባይ ፋይል ከምእትኸፍቱ ንምፍላጥ ኣብ’ዚ ኣንብቡ

ውሳኔ ኩነተ-ደረጃኹም ክስሓብ ይኽእል እዩ

ኩነተ-ደረጃ ውሕስነትኩም ክስሓብ ይኽእል እዩ። ንኣብነት፡ ዝዀነ ውሕስነት ኣብ ዘይትደልዩሉ ክስሓብ ወይ ክተርፍ ይኽእል። እንተዀነ፡ እቲ ፍሉይ ውሕስነት ንኽውሃበኩም ዝደረኸ ኩነተ-ውሕስነት፡ ዘየድሊ ምስ ዝኸውን ወይ ድማ ብዝለዓለን ብቐዋሚን ምስ ዝልወጥ እዩ።

ከም ስደተኛ ተቐባልነት ናይ ምርካብ ኩነተ-ደረጃኹም፡ ብመበቆላዊት ሃገርኩም ዝግበረልኩም ውሕስነት ክትጥቀምሉ ምስ እትርኣዩ፡ ክስሓብ ወይ ክተርፍ ይኽእል እዩ። ንኣብነት፡ ሓድሽ ሃገራዊ ፓስፖርት ብምግባር ወይ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ-ሽወደን ናይ ቀደም ፓስፖርትኹም ክመልሰልኩም ምስ እትጠልቡ።

ኩነተ-ደረጃኹም ተሳሒቡ ወይ ተሪፉ ማለት፡ መንበሪ ፍቓድኩም ተጸልዩ ማለት ኣይኰነን። እንተዀነ፡ ዝነበረኩም ኩነተ-ደረጃ ምስ ዝስሓብ ወይ ዝተርፍ’ሞ፡ ናይ መጓዓዝያ ሰነድ ምስ ዝነብረኩም፡ ክትመልስዎ ኣለኩም። 

ብዛዕባ ስምምዕ ስደተኛታት ብዙሕ ኣንብቡ (ብቛንቛ አንግሊዝ)external link, opens in new window

ብዛዕባ ሕጊ ወጻእተኛታት ኣንብቡ (ብቛንቛ አንግሊዝ)external link, opens in new window

ብዛዕባ’ቲ ንተቐባልነት ዝምልከት መምርሒ ኣንብቡexternal link, opens in new window

Last updated: 2021-01-21