The Swedish Migration Agency logotype

ስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብ

Familjeåterförening – tigrinska

“ቀዋሚ” መንበሪ-ፍቓድ ዝተዋህበካ፡ ወይ ከም “ስደተኛ” ተሓሲብካ ወይ ከም “ኣማራጺ ዑቕባነት ከም-ዘድልዮ ሰብ” ተቖጺርካ፥ “ብጊዜ-ዝተደረተ” መንበሪ-ፍቓድ ዝረኸብካ ምስ ትኸውን፤ ምስኡ ውን፡ ”ቀዋሚ” መንበሪ-ፍቓድ ንኽትረክብ፡ ጽቡቕ ዕድል ከም ዘሎካ ኰይኑ ምስ ዚግምገም፥ ስድራቤትካ ናባኻ ንኽተምጽኦም መሰል ኪህልወካ ይኽእል’ዩ። መንበሪ-ፍቓድ ረኺቦም ናባኻ ንኽመጹ፥ ምልክታ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም።

ምስኡ ግን፡ ንስድራ ቤትካ ባዕልኻ ክትናቢን፡ ዝበቅዕ ደረጃ ዘሎዎ መንበሪ ቤት ኪህልወካን፥ ዚብል ጠለብ ኣሎ። እዚ ጠለብ’ዚ ኣብ ኵሉ ኩነታት ዘገልግል ኣይኰነን።

መን’ዩ ንዳግመ ስድራቤታዊ ምትእኽኻብ መሰል ዚህልዎ?

ስድራቤትካ ናብ ሽወደን ናባኻ ንምምጻእ፤ ናይ መቐመጢ-ፍቓድ ምልክታ ከቕርቡ ዕድል ዚህልዎም፤ እንተ ደኣ ንስኻ፡-

 • ቀዋሚ ፍቐመጢ ፍቓድ ኣልዩካ
 • ከም “ስደተኛ” ተሓሲብካ ወይ “ኣማራጺ ዑቕባ ከም-ዘድልዮ ሰብ” ተቖጺርካ፥ “ብጊዜ ዝተደረተ” መንበሪ ፍቓድ ዝረኸብካ ምስ ትኸውን፤ ምስኡ ውን፡ ቀዋሚ መንበሪ-ፍቓድ ንኽትረክብ ጽቡቕ ዕድል ከም ዘሎካ ኰይኑ ምስ ዚግምገም እዩ።

ዳግመ-ስድራቤታዊ ምትእኽኻብ ንዓኻ ከም “ስደተኛ” ተሓሲብካ ወይ “ኣማራጺ ዑቕባ ከም-ዘድልዮ ሰብ” ተቖጺርካ፥ “ብጊዜ ዝተደረተ” መንበሪ ፍቓድ ዝረኸብካ ሰብ

እቲ ንስድቤትካ ናብዚ መጺኦም ምስኻ ንምንባር ዘሎ ዕድል፥ ንዓኻ ከም ”ስደተኛ” ተሓሲብካ” ወይ ”ኣማራጺ ዑቕባ ከም-ዘድልዮ” ተቖጺርካ፥ ኣብ ሽወደን ንምንባር ”ብጊዜ ዝተደረተ” መንበሪ ፍቓድ ዝረኸብካ ሰብ፥ ብመሰረት ዝተፈላላዩ ነገራት’ዩ ዝመሓደር። ብቐዳምነት ዘገልግል ”መንበሪ-ፍቓድ” ኪህልወካ ይግባእ። እዚ ማለት ድማ፡ ”መንበሪ-ፍቓድካ” ወዲቑ፡ ”መንበሪ- ፍቓድካ” ንምዋሕ ምልክታ ኣእቲኻ ምስ ትህሉ፥ መጀምርታ ”ሚግራሾንስቨርከት” ንስኻ/ኺ፡ንመጻኢ ውን ኣብ ሽወደን ናይ ምንባር መሰል ዘሎካ ምዃኑ፥ ውሳኔ ኪህብ ይግባእ። እቲ ”ዑቕበኛ ምኻንካን” ኣቐዲምካ ውን ”መንበሪ-ፍቓድ” ስለ ዝነበረካን ንሱ ኣኻሊ ኣይኰነን።

”ሚግራሾንስቨርከት” ንሳኻ/ኺ ዘገልግል መንበሪ-ፍቓድ ከም ዘሎካ ምስ ተቖጻጸረ፥ ሽዑ ኢና ንሕና ነቲ ብስድቤትካ ዝቐረበ ናይ ”መንበሪ-ፍቓድ” ምልክታ ውሳኔ ንገብረሉ። ”ሚግራሾንስቨርከት”፡ ብድሕሪ’ቲ ፍቓድካ ንምንዋሕ ዘእተኻዮ ምልክታ፥ ንስኻ/ኺ ብሓቂ ”ቀዋሚ” መንበሪ-ፍቓድ ኪወሃበካ ዚኽእል ምዃኑን ዘይምዃኑን ይዕዘቦ። ንስኻ/ኺ ከም ”ሰደተኛ” ወይ ”ኣማራጺ ዑቕባ ከም-ዘድልዮ” ዝዀንካ፥ ”ዑቕባ” ከም ዘድልዮ ሰብ ኴንካ ከም ዝተገምገምካ ዘርኢ፥ ናይ ”ደረጃ-ዑቕበኛነት” መግለጺ ተኣዊጁልካ’ዩ። እዚ ከም መበገሲ ወሲድካ፥ እዚ ”ደረጃ-ዑቕበኛነት” እዚ፡ ”ቀዋሚ” ”መንበሪ-ፍቓድ” ከውህበካ ዚኽእል ጽቡቕ ዕድል እዩ። እንተ ደኣ ብኣንጻሩ፡ ነቲ ዝጸንሓካ ”ደረጃ-ዑቕበኛነት”፡ ንቐጻሊ ውን ክህልወካ ከም ዘይክእል ዘመላኽቱ ሓበሬታታት ተረኺቦም ግን፥ ”ቀዋሚ” ”መንበሪ-ፍቓድ” ናይ ምርካብካ ዕድል ዘተኣማምን ኣይኰነን። ”ቀዋሚ” ናይ ”መንበር-ፍቓድ” ክትረክብ ዕድል ከም ዘሎካ ምስ ተረጋገጸ፥ ብድሕሪኡ ”ሚግራሾንስቨርከት”፡ ነቲ ናይ ስድራቤትካ ምልክታ ውሳኔ ኪገብረሉን፥ ናብ ሽወደን ንምምጻእ ውን ነቶም ካልኦት ጠለባት ውን ተማልኡ ምዃንኩም ይምርምር።

ንዕካ ”ብጊዜ ዝተደረተ” ፍቓድ ዘሎካ፡ እቶም ቀረባ ስድራቤትካ ጥራይ’ዮም ናባኻ ኪመጹ ዚኽእሉ

እቶም ከም ስድራቤትካ ተባሂሎም ዚቝጸሩ፥ ሰብኣይካ/ሰበይትኻ፡ “ምዝጉብ ብዓል-ሓዳርካ” ወይ መጻምድትኻ፥ ከምኡ እቶም ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቅኻን እዮም። ንስኻ/ንስኺ ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት ምስ ዚኸውን፥ ወለድኻ ከም ናይ ቀረባ ስድራቤታካ ኰይኖም’ዮም ዚሕሰቡ። ኣብ ፍሉይ ኵነታት ጥራይ’ዩ፥ ካልኦት ኣባላት ስድራቤት ናይ መንበሪ-ፍቓድ ምርካብ ዕድል ዚህልዎም፤ ንኣብነት ከም 18 ዓመት ዚመልኡ ውላድካ ኪጥቀስ ይክኣል። እዚ ንዓኻ/ኺ ከም ስደተኛ ወይ ከም “ኣማራጺ-ዑቕባ ከም ዘድልዮ” ሰብ ኴንካ፥ ብጊዜ ዝተደረተ “መንበሪ-ፍቓድ” ዝተዋህበካ ሰብ ዘገልግል’ዩ።

እቲ ነቶም ስድራ ቤትካ ዚወሃቦም ”መንበሪ-ፍቓድ”፥ ክንድቲ ንስኻ/ኺ ዘሎካ ናይ ”መንበሪ-ፍቓድ” ጊዜ ዚምንውሑ እዩ። እዚ ማለት ድማ ንኣብነት፥ ንስኻ/ኺ ድሕሪ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ዚወድቕ ”መንበሪ-ፍቓድ” ምስ ዚህልወካ፥ እቶም ስድራቤትካ ውን፡ ናይ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ”መንበሪ-ፍቓድ” ጥራይ’ዩ ዚወሃቦም።

”ቀዋሚ” ”መንበሪ-ፍቓድ” ዘሎካ/ኪ ሰብ ምስ ትኸውን፥ እቲ ምስኣ/ኡ ክትምርዓዋ/ውዮ ወይ ናይ ናብራ ”መጻምድቲ” ኪዀነካ መደብ ኣውጺእካ ዘሎኻ ሰብ ውን፥ ናባኻ ናብ ሽወደን ንምምጻእ ናይ ”መንበሪ-ፍቓድ” ምልክታ ከቕርብ ይኽእል እዩ። ብጀካቶም ቀረባ ስድራቤትካ፥ ካልኦት ሰባት ውን ናባኻ ናብ ሽወደን ክመጹ ይኽእሉ እዮም።

ነፍስኻ ናይ ምንባይ ጠለብ

ንስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብ መሰል ምስ ዚህልወካ፤ እቲ ”ነፍስኻ ናይ ምንባይ ጠለብ” ዚብል ኩነት ድማ ይምልከተካ እዩ። እዚ ማለት ድማ፤ ንስኻ ንገዛእ ርእስኻን ንስድራቤትካን ባዕልኻ ክትናቢ ይግበኣካ ማለት ’ዩ። ከምኡውን ስድራኻ ምስ መጹ ሓቢርኩም እትቕመጡሉ፤ እኹል ስፍሓትን ቅቡል-ደረጃን ዘሎዎ ቤት ክህልወካ ይግባእ እዩ።

ናትካ መናበዪ

ንስኻ፡ መታን ንዓኻን ነቶም ካልኦት ስድራቤትካን ከምኡ ውን ነቶም ”መንበሪ-ፍቓድ” ንምርካብ ኣመልኪቶም ዘሎዉ ኣባላት ስድራቤትካን ንምንባይ ክትክእል፤ ብመልክዕ ስራሕ እትረኽቦ ምዱብ ኣታዊ-ገንዘብ/ደሞዝ ከም ዘሎካ ንኽተርኢ ይግባእ። ብመልክዕ ስራሕ እትረኽቦ ደሞዝ ማለትና ድማ፥ ንኣብነት፡-

 • ደሞዝ ካብ ስራሕካ
 • ሓገዝ-ገንዘብ ስራሕ-ኣልቦነት
 • ሓገዝ-ገንዘብ ሕሙማን
 • ሰሪሕካ ዘእተኻዮ ናይ ጥሮታ ደሞዝ

ነቲ ጠለብ ብኻልእ ኣገባብ ክተማልኦ ትኽእል ድማ፥ ብዙሕ ሃብቲ ኣልዩካ፡ ነቶም ኣብ ገዛኻ ምሳኻ ዘሎዉ ስድራኻን፥ ነቶም መንበሪ-ፍቓድ ንምርካብ ኣመኪቶም ዘሎዉ ኣባላት ስድራቤትካን ንኽልተ ዓመት ዝኣክል ባዕልኻ ክትናብዮም ምስ ትኽእል እዩ።

ናትካ እቶት

ነቲ ናይ ምንባይ-ጠለብ ንኽተማልእ፥ እቲ ዕብየት ኣታዊ-ገንዘብካ ክንደይ ኪኸውን ከም ዘሎዎ ዚውስን፥ ከከምቲ ዕብየት ናይቲ ስድራቤትን ክንደይ ወጻኢታት ናይ መቐመጢ ገዛ ከም ዘሎካን እዩ። እቲ ክህልወካ ዚግባእ ኣታዊ-ገንዘብ፡ ግብሪ ብድሕሪ ምኽፋልካ፡ ንምኽፋል ኽራይ ገዛ ኣኺሉ፡ ነቶም ኣባላት ስድራ ቤት ውን፡ ነቲ ”እኹል መነባበሪ ብዝሒ-ገንዘብ” (normalbelopp) ዝበሃል ከማልእ ዚኽእል ምስ ዚኸውን’ዩ። እዚ ማለት ድማ፡ ወርሒ-ወርሒ ነቲ ናይ ክራይ ገዛ ገንዘብ ምስ ከፈልካ፥ ንመግቢ፡ ክዳን፡ ጽሬት፡ ቴሌፎን፡ ሓይሊ-ኤሌትሪክ፡ ውሕስነታት ከምኡ ውን ካልኦት ነንእዋኑ ዘድልዩ ነንኣሽቱ ጊዚያዊ ወጻኢታት ኪሽፍን ዚኽእል ገንዘብ ኪህልወካ ኣሎዎ ዚብል ‘ዩ።

እቲ ኣብ 2021 ከም እኹል ገንዘብ ዚቝጸር፡-

 • 5 016 ክሮኖር ንሓደ ዓቢ ሰብ
 • 8 287 ክሮኖር ብሓደ ዝነብሩ ሰብሓዳር ወይ ኣዕሩኽቲ
 • 2 662 ክሮኖር ክሳዕ 6 ዓመት ዝዕድሚኡ ቆልዓ
 • 3 064 ክሮኖር 7 ወይ ልዕሊኡ ንዝዀነ ቆልዓ

መቐመጢ ገዛኻ

ንስኻ፡ ንዓኻን ንስድራኻ እትቕመጡሉ፤ እኹል ስፍሓትን ቅቡል-ደረጃን ዘሎዎ ቤት ክህልወካ ይግባእ እዩ። ንኽልተ ዓበይቲ ሰብ ብዘይ ቆልዓ፤ እንተ ወሓደ ሓንቲ ክፍሊ፤ ምስ ክሽነ ወይ ምስርሒ-መግቢ እኽልቲ እያ። ኣብቲ ገዛ ቆልዓ ውን እንተ ተወሲኽዎ ግን፤ ብዙሕ ክፍሊታት ክህልዎ ይግባእ። ክልተ ቆልዑ፡ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ክድቅሱ ይኽእሉ እዮም።

ብኻልኣይ ኢድ ገዛ ክትካረ ውን ይክኣል እዩ። እቲ ስምምዕ ናይ ክራይ ገዛኻ ጋን፤ በቲ ዋና ናይቲ ሕንጻ ክራይ-ኣባይቲ፤ ማሕበር ወነንቲ-ኣባይቲ ወይ ብዓልስልጣን ኮሚቴ-ኣባይቲ፤ ወግዓዊ ቅቡልነት ዝረኸበ ክኸውን ይግባእ።

እቲ መቐመጢኹም ገዛ ውን፤ ካብታ እቶም ስድራኻ ናብ ሽወደን ዝመጹላ ዕለት ጀሚሩ፤ ክትጥቀሙሉ ክትክእሉ የድሊ።

ሕድገታት ኣብቲ ናይ ምንባይ ጠለብ

እቲ ናይ ምንባይን - ናይ መንበሪ ቤት ጠለባት ንኽማላእ ዘይድልየሉ ኵነታት፥ ኣብዚ ዚስዕብ ኩነታት’ዩ፡-

 • ንስኻ/ንስኺ ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት እንተ ዀይኑ፥ ሓደ ሰብ ምሳኻ ንኽነብር መንበሪ-ፍቓድ ንምርካብ እንተ ደኣ ኣመልኪቱ።
 • ሓደ ናይ ስድራቤትካ ኣባል ዝዀነ፥ ነቲ ”መንበሪ-ፍቓዱ” ንምንዋሕ ምልክታ ዘእተወ ሰብ ምስ ዚህሉ እዩ።

እቲ ናይ መንበሪ-ቤት ጠለብ ዘየገልግለሉ ኵነታት ድማ፥ ንስኻ ከም ”ስደተኛ” ወይ ከም ”ኣማራጺ-ዑቕባ ዘድልዮ ሰብ” ኴንካ ተቖጺርካ፥ እሞ እቶም ኣባላት ስድራቤትካ ድማ፥ ካብቲ ”መንበሪ-ፍቓድ” ወይ ናይ ”ዑቕባ-ውሳኔ” ዝረኸብካሉ ጊዜ ጀሚሩ፥ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ምልክታ ምስ ዘቕርቡ እዩ።

ይኹን እምበር፡ እቲ ናይ መንበሪ-ቤት ጠለብ ዘገልግለለሉ ኵነታት፥ እንተ ደኣ ንስኻትኩም ኣብ ሓንቲ ካብ ”ሕብረት-ኤውሮጳ” (EU) ወጻኢ ዝዀነት ሃገር ”ዳግመ-ምትእኽኻብ” ክትገብሩ ዕድል ዘሎኩም ኰይኑን፥ ምስታ ሃገር’ቲኣ ውን ፍሉይ ምትእስሳር ዘሎኩም ምስ ትዀኑ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ውን፡ እቲ ናይ ሰለስተ ኣዋርሕ ጠለብ ሕድገት ንኺግበር፥ እቲ ናይ ሓዳር-ዝምድናኹም ገና ቅድሚ ናብ ሽወደን ምምጻእካ ዝተጀመረ ኪኸውን ወይ ውን እቲ ዝምድናኹም ጥጡሕ ሰረት ዘሎዎ ኰይኑ ምስ ዚቝጸርን እዩ።

እቲ ናይ ምንባይ-ጠለብ ዘየገልግለሉ ካልእ ውን፤ እንተ ደኣ ነቲ መንበሪ-ፍቓድ ንምርካብ ዝኣተወ ምልክታ ምንጻግ፥ ምስ ሓደ ሽወደን ኣብ ስምምዕ ዝኣተወትሉ ዋዕላ ዝጻረር ኰይኑ ተረኺቡ እዩ።

ብዛዕባ ስድራቤታዊ ዝምድናን ነፍስኻ ናይ ምንባይ ጠለብን ዚምላእ ኦርኒክ-ሕቶታት

እቲ ኣባል ስድራቤትካ፡ ኣብ ሽወደን ምሳኻ ንምንባር ናይ ”መንበሪ-ፍቓድ” ንምርካብ ምልክታ ምስ ኣቕረበ፤ ብዛዕባ’ቲ ዘሎኩም ዝምድና ንዚምልከት ሕቶታት ንኽትምልሽ፥ ሓደ ክትመልኦ ዘሎካ ”ናይ ሕቶታት-ኦርኒክ” ክወሃበካ እዩ። ነፍስኻ ናይ ምናባይ ጠለብ ዘሎካ ምስ ትኸውን ድማ፤ ንነፍስኻን ነቶም ናብ ሽወደን ንምምጻእ ኣመልኪቶም ዘሎዉ ኣባላት ስድራቤትካን፥ ባዕልኻ ክትናቢ ከም እትኽእልን፤ እትነብሩሉ እኹል ስፍሓትን - ቅቡል ናይ መንበሪ-ደረጃን ዘሎዎ ቤት ከም ዘሎኩም ክተርኢ ከድልየካ እዩ። እቲ ንስኻ እትህቦ መልሲታት፥ ነቲ “ሚግራሾስንቨርከት” ብዛዕባ ኣባላት ስድራቤትካ ዚገብሮ ናይ ”መወሰኒ-መንጸፍ”፥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ክትመልኦ ዝተሓተትካ ”ናይ ሕቶታት-ኦርኒክ” ድማ፤ ኣብቲ ዝተባህለካ ዕለት መሊእካ ክትመልሶ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

ነቲ ነፍስኻ ናይ ምንባይ ጠለብን፤ ነቲ ናይ ገዛ ሕቶን ዘይተማልእ ዄንካ እንተ ተረኺብካ፤ እቲ ስድራቤትካ መቐመጢ-ፍቓድ ንምርካብ ዘቕረብዎ ምልክታ፤ ክንጸግ እዩ።

ኣብቲ ምልክታ ዝቐረበሉ ጊዜ፡ ቀዋሚ ዝዀነ ስራሕ፡ ከምኡ ውን ናይ ነዊሕ ጊዜ ኮንትራት ክራይ-ገዛ ዘይብልካ ምስ ትኸውን፤ ነቲ ናይ ስድራቤትካ ምልክታ ኣብ ንምርምረሉ ጊዜ፤ ከም ብሓድሽ ነቶም ጠለባት እቲኦም ክተማልኦም ትኽእል ምዃንካ ክተመስክር ከድልየካ እዩ።

እቲ ምልክታኻ ኣብ ጊዚኡ ክተቕርብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ’ዩ

ምልክታኻ ብቕልጡፍ ምእታዉ ርግጸኛ መታን ክትከውን፤ እቲ ዝበለጸ ኣገባብ እቲ ናይ ስድራቤትካ እተቕርቦ ምልክታ፤ ብኢንተርነት ብዚኣቱ ምልክታ (webbansökan) ክትጥቀም እዩ። ንስኻ ከም ወኪል ናይ ስድራቤትካ ዄንካ ኣብ ክንድኦም ምልክታ ክተቕርብ እንተ ዄንካ፤ ናይ ምክልና ሰነድ (fullmakt) ክህልወካ ይግባእ። “ሚግራሾንስቨርከት” ነቲ ዘእተኹሞ ምልክታ ምስ መዝገቦ፤ እቶም ስድራቤትካ ምስ ናይ ሽወደን ቤምባሲ ወይ ቆንስል፤ ርክብ ንምግባር ቆጸራ ክሕዙ ክንገሮም እዩ።

ናብቲ ንስድራቤትካ ብኢንተርነት ምልክታ ዚቐርበሉ፤ ናብዚ ዚስዕብ ኪድ።

ብዛዕባ ብኸመይ ንስድራቤትካ ምልክታ ከም ተቐርብ፤ ብዝበለጸ ኣብዚ ዚስዕብ ኣንብብ።

ውክልና ስልጣን ምርካብ እንታይ ማለት ’ዩ?

ናይ ውክልና ስልጣን ማለት፤ እቲ ፍቓድ ንምርካብ ዘመልክት ሰብ፤ ብሓደ ዝተፈረመ ሰነድ ጌሩ፡ ንኻልእ ሰብ ጉዳዩ ኣብ ምፍጻም ንኽውከሎ፤ ናይ ውክልና መዝነት ምሃብ ማለት ’ዩ። ናይ ውክልና ሰነድ ንኣብነት፤ ሓደ ሰብ ንዓኻ ወኪሉ ምልክታ ከቕርብ፤ ነቲ ንውሳኔ ዝቐረበ ምኽንያት ኣብ ክንዳኻ ኰይኑ ክቕበል ወይ ኣብ ክንዳኻ ኰይኑ ይግባይ ክብል፤ መሰል ምሃብ ማለት ’ዩ። እቲ ሰነድ ውክልና ስልጣን፤ በቲ ንኻልእ ሰብ ናይ ውክልና ስልጣን ዚህብ ዘሎ ሰብ ክፍረምን፤ ሚግራሾንስቨርከት ምስ ዚሓትት ድማ፤ ነቲ ቀዳማይ-ቅድሕ (ፎቶኮፒ ዘይኰነ) ናይቲ ሰነድ ክተርእን ክትክእል ኣሎካ።

ናይ ውክልና ስልጣን ንኻልእ ሰብ ንምሃብ፤ ደብዳበ ናብ ሚግራሾንስቨርከት ክትልእኽ የድሊ፤ ኣብኡ ድማ፡

 • እቲ ሰነድ፡ ናይ ውክልና ስልጣን ኣርእስቲ ክህልዎ
 • ስም፡ ዝተወለደሉ ዕለትን ኣድራሻን፤ ናይቲ ውክልና ስልጣን ዚህብ ዘሎ ሰብ
 • እቲ ውክልና ዝተዋህቦ ሰብ፡ እንታይ ንኽፍጽም ስልጣን ከም ዝተዋህቦ
 • ስም፡ ቁጽሪ መንነትን (ፐርሶን-ኑመር) ኣድራሻን ናይቲ ተቐባል ውክልና ስልጣን
 • ክታም ናይቲ ውክልና ስልጣን ንኻልእ ዚህብ ዘሎ ሰብ
 • እቲ ናይ ውክልና ስልጣን ድማ፤ ዝተጻሕፈሉ ዕለትን ቦታን፡ መዓስ ከም ዝተፈረመን ክሰፍሮ የድሊ።

ነቲ ተእትዎ ምልክታ ተኸታተሎ

እቲ ኣባል ስድራቤትካ ምልክትኡ ምስ ኣቕረበ፤ ናይቲ ዘእተዎ ፋይል መለለዪ-ቁጽሪ (ärendenummer) ይወሃቦ እዩ። በዚ መለለዪ-ቁጽሪ ፋይል ጌርካ ድማ፤ እቲ ናብ ”ሚግራሾንስቨርከት” ዝኣተወ ምልክታ፤ ከም ዝተመዝገበን ወይ ውን ውሳኔ ተዋሂቡዎ እንተ ኰይኑን፤ ክትከታተል ትኽእል ኢኻ።

ነቲ ምልክታኻ ተኸታተሎ

Last updated: 24 February 2021

Was the information on this page helpful to you?