ስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብ

Familjeåterförening – tigrinska

“ቀዋሚ” መንበሪ-ፍቓድ ዝተዋህበካ፡ ወይ ከም “ስደተኛ” ተሓሲብካ ወይ ከም “ኣማራጺ ዑቕባነት ከም-ዘድልዮ ሰብ” ተቖጺርካ፥ “ብጊዜ-ዝተደረተ” መንበሪ-ፍቓድ ዝረኸብካ ምስ ትኸውን፤ ምስኡ ውን፡ ”ቀዋሚ” መንበሪ-ፍቓድ ንኽትረክብ፡ ጽቡቕ ዕድል ከም ዘሎካ ኰይኑ ምስ ዚግምገም፥ ስድራቤትካ ናባኻ ንኽተምጽኦም መሰል ኪህልወካ ይኽእል’ዩ። መንበሪ-ፍቓድ ረኺቦም ናባኻ ንኽመጹ፥ ምልክታ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም።

ምስኡ ግን፡ ንስድራ ቤትካ ባዕልኻ ክትናቢን፡ ዝበቅዕ ደረጃ ዘሎዎ መንበሪ ቤት ኪህልወካን፥ ዚብል ጠለብ ኣሎ። እዚ ጠለብ’ዚ ኣብ ኵሉ ኩነታት ዘገልግል ኣይኰነን።

መን’ዩ ንዳግመ ስድራቤታዊ ምትእኽኻብ መሰል ዚህልዎ?

ስድራቤትካ ናብ ሽወደን ናባኻ ንምምጻእ፤ ናይ መቐመጢ-ፍቓድ ምልክታ ከቕርቡ ዕድል ዚህልዎም፤ እንተ ደኣ ንስኻ፡-

 • ቀዋሚ ፍቐመጢ ፍቓድ ኣልዩካ
 • ከም “ስደተኛ” ተሓሲብካ ወይ “ኣማራጺ ዑቕባ ከም-ዘድልዮ ሰብ” ተቖጺርካ፥ “ብጊዜ ዝተደረተ” መንበሪ ፍቓድ ዝረኸብካ ምስ ትኸውን፤ ምስኡ ውን፡ ቀዋሚ መንበሪ-ፍቓድ ንኽትረክብ ጽቡቕ ዕድል ከም ዘሎካ ኰይኑ ምስ ዚግምገም እዩ።

ዳግመ-ስድራቤታዊ ምትእኽኻብ ንዓኻ ከም “ስደተኛ” ተሓሲብካ ወይ “ኣማራጺ ዑቕባ ከም-ዘድልዮ ሰብ” ተቖጺርካ፥ “ብጊዜ ዝተደረተ” መንበሪ ፍቓድ ዝረኸብካ ሰብ

እቲ ንስድቤትካ ናብዚ መጺኦም ምስኻ ንምንባር ዘሎ ዕድል፥ ንዓኻ ከም ”ስደተኛ” ተሓሲብካ” ወይ ”ኣማራጺ ዑቕባ ከም-ዘድልዮ” ተቖጺርካ፥ ኣብ ሽወደን ንምንባር ”ብጊዜ ዝተደረተ” መንበሪ ፍቓድ ዝረኸብካ ሰብ፥ ብመሰረት ዝተፈላላዩ ነገራት’ዩ ዝመሓደር። ብቐዳምነት ዘገልግል ”መንበሪ-ፍቓድ” ኪህልወካ ይግባእ። እዚ ማለት ድማ፡ ”መንበሪ-ፍቓድካ” ወዲቑ፡ ”መንበሪ- ፍቓድካ” ንምዋሕ ምልክታ ኣእቲኻ ምስ ትህሉ፥ መጀምርታ ”ሚግራሾንስቨርከት” ንስኻ/ኺ፡ንመጻኢ ውን ኣብ ሽወደን ናይ ምንባር መሰል ዘሎካ ምዃኑ፥ ውሳኔ ኪህብ ይግባእ። እቲ ”ዑቕበኛ ምኻንካን” ኣቐዲምካ ውን ”መንበሪ-ፍቓድ” ስለ ዝነበረካን ንሱ ኣኻሊ ኣይኰነን።

”ሚግራሾንስቨርከት” ንሳኻ/ኺ ዘገልግል መንበሪ-ፍቓድ ከም ዘሎካ ምስ ተቖጻጸረ፥ ሽዑ ኢና ንሕና ነቲ ብስድቤትካ ዝቐረበ ናይ ”መንበሪ-ፍቓድ” ምልክታ ውሳኔ ንገብረሉ። ”ሚግራሾንስቨርከት”፡ ብድሕሪ’ቲ ፍቓድካ ንምንዋሕ ዘእተኻዮ ምልክታ፥ ንስኻ/ኺ ብሓቂ ”ቀዋሚ” መንበሪ-ፍቓድ ኪወሃበካ ዚኽእል ምዃኑን ዘይምዃኑን ይዕዘቦ። ንስኻ/ኺ ከም ”ሰደተኛ” ወይ ”ኣማራጺ ዑቕባ ከም-ዘድልዮ” ዝዀንካ፥ ”ዑቕባ” ከም ዘድልዮ ሰብ ኴንካ ከም ዝተገምገምካ ዘርኢ፥ ናይ ”ደረጃ-ዑቕበኛነት” መግለጺ ተኣዊጁልካ’ዩ። እዚ ከም መበገሲ ወሲድካ፥ እዚ ”ደረጃ-ዑቕበኛነት” እዚ፡ ”ቀዋሚ” ”መንበሪ-ፍቓድ” ከውህበካ ዚኽእል ጽቡቕ ዕድል እዩ። እንተ ደኣ ብኣንጻሩ፡ ነቲ ዝጸንሓካ ”ደረጃ-ዑቕበኛነት”፡ ንቐጻሊ ውን ክህልወካ ከም ዘይክእል ዘመላኽቱ ሓበሬታታት ተረኺቦም ግን፥ ”ቀዋሚ” ”መንበሪ-ፍቓድ” ናይ ምርካብካ ዕድል ዘተኣማምን ኣይኰነን። ”ቀዋሚ” ናይ ”መንበር-ፍቓድ” ክትረክብ ዕድል ከም ዘሎካ ምስ ተረጋገጸ፥ ብድሕሪኡ ”ሚግራሾንስቨርከት”፡ ነቲ ናይ ስድራቤትካ ምልክታ ውሳኔ ኪገብረሉን፥ ናብ ሽወደን ንምምጻእ ውን ነቶም ካልኦት ጠለባት ውን ተማልኡ ምዃንኩም ይምርምር።

ንዕካ ”ብጊዜ ዝተደረተ” ፍቓድ ዘሎካ፡ እቶም ቀረባ ስድራቤትካ ጥራይ’ዮም ናባኻ ኪመጹ ዚኽእሉ

እቶም ከም ስድራቤትካ’ዮም ተባሂሎም ዚቝጸሩ፥ ሰብኣይካ/ሰብይትኻ፡ ”ምዝጉብ ብዓል-ሓዳርካ” ወይ ናይ ናብራ ”መጽማድትኻ”፤ ከምኡ ውን እቶም ትሕቲ 18 ዓመት ዝዀኑ ደቅኻ እዮም። ካልኦት ኣዝማድካ ወይ 18 ዓመት ዝመልኡ ወይ ልዕሊኡ ዝዕድሚኦም ደቅኻ፥ ”ብጊዜ ዝተደረተ” ”መንበሪ-ፍቓድ” ምስ ዚህልወካ፥ ናባኻ ናብ ሽወደን ኪመጹ ኣይክእሉን ዮም። ንስኻ/ኺ ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት ምስ ትኸውን፥ ወለድኻ ከም ናይ ቀረባ ስድራቤትካ’ዮም ዚቝጸሩ። ንኻልኦት ኣባላት ስድራቤትካ፥ ንኣብነት ልዕሊ 18 ዓመት ዝዀኑ ውላድካ ናይ ”መንበሪ-ፍቓድ” ዕድል ኪወሃቦም ዚኽእል ኣብ ኣዝዩ ፍሉይ ኵነታት ጥራይ እዩ። እዚ ንዓኻ/ኺ፡ ”ብጊዜ ዝተደረተ” መንበሪ ፍቓድ ዘሎካ፥ ”ስደተኛ” ወይ ከም ”ኣማራጺ ዑቕባ ከም-ዘድልዮ” ሰብ ዝተቘጸርካ ዘገልግል መምርሒ እዩ።

”ቀዋሚ” ”መንበሪ-ፍቓድ” ዘሎካ/ኪ ሰብ ምስ ትኸውን፥ እቲ ምስኣ/ኡ ክትምርዓዋ/ውዮ ወይ ናይ ናብራ ”መጻምድቲ” ኪዀነካ መደብ ኣውጺእካ ዘሎኻ ሰብ ውን፥ ናባኻ ናብ ሽወደን ንምምጻእ ናይ ”መንበሪ-ፍቓድ” ምልክታ ከቕርብ ይኽእል እዩ። ብጀካቶም ቀረባ ስድራቤትካ፥ ካልኦት ሰባት ውን ናባኻ ናብ ሽወደን ክመጹ ይኽእሉ እዮም።

እቲ ነቶም ስድራ ቤትካ ዚወሃቦም ”መንበሪ-ፍቓድ”፥ ክንድቲ ንስኻ/ኺ ዘሎካ ናይ ”መንበሪ-ፍቓድ” ጊዜ ዚምንውሑ እዩ። እዚ ማለት ድማ ንኣብነት፥ ንስኻ/ኺ ድሕሪ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ዚወድቕ ”መንበሪ-ፍቓድ” ምስ ዚህልወካ፥ እቶም ስድራቤትካ ውን፡ ናይ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ”መንበሪ-ፍቓድ” ጥራይ’ዩ ዚወሃቦም።

ነፍስኻ ናይ ምንባይ ጠለብ

ንስድራቤታዊ ዳግመ-ምትእኽኻብ መሰል ምስ ዚህልወካ፤ እቲ ”ነፍስኻ ናይ ምንባይ ጠለብ” ዚብል ኩነት ድማ ይምልከተካ እዩ። እዚ ማለት ድማ፤ ንስኻ ንገዛእ ርእስኻን ንስድራቤትካን ባዕልኻ ክትናቢ ይግበኣካ ማለት ’ዩ። ከምኡውን ስድራኻ ምስ መጹ ሓቢርኩም እትቕመጡሉ፤ እኹል ስፍሓትን ቅቡል-ደረጃን ዘሎዎ ቤት ክህልወካ ይግባእ እዩ።

ናትካ መናበዪ

ንስኻ፡ መታን ንዓኻን ነቶም ፍቓድ ንምርካብ ኣመልኪቶም ዘሎዉ ኣባላት ስድራቤትካን ክትናቢ ንኽትክእል፤ ብመልክዕ ስራሕ እተእትዎ ምዱብ ዝዀነ ደሞዝ ከም ዘሎካ፤ ክተርኢ ይግብኣካ። ብመልክዕ ስራሕ እትረኽቦ ደሞዝ ማለትና ድማ፤ ንኣብነት፡-

 • ደሞዝ ካብ ስራሕካ
 • ሓገዝ-ገንዘብ ስራሕ-ኣልቦነት
 • ሓገዝ-ገንዘብ ሕሙማን
 • ሰሪሕካ ዘእተኻዮ ናይ ጥሮታ ደሞዝ

ንስኻን እቶም ”መንበሪ-ፍቓድ” ንምርካብ ኣመልኪቶም ዘሎዉ ኣባላት ስድራቤትካን ክትናበዩሉ ትኽእሉ፥ እኹል ዝዀነ ንብረትን ሃብትን ምስ ዚህልወካ፥ ነቲ ጠለብ ክተማልኦ ትኽእል ኢኻ።

ናትካ እቶት

ነቲ ናይ ምንባይ ጠለብ ንኽተማልእ፤ ንስኻ እቶትካ ክንደይ ክኸውን ከም ዚግባእ ዚውሰን፤ ከከም ’ቲ ዕብየት ናይቲ ስድራቤትን፡ ክንደይ ወጻኢታት ናይ መቐመጢ-ገዛ ከም ዝሎካን እዩ። እቲ ክህልወካ ዚግባእ ገንዘብ፤ ነቲ ናይ ገዛ ወጻኢታት ብድሕሪ ምኽፋልካ፤ እቲ እኹል ዚበሃል ብዝሒ ገንዘብ (normalbelopp) እዩ። እዚ ማለት ድማ፤ በብወርሑ ክራይ ገዛ ብድሕሪ ምኽፋልካ፤ ንመግቢ፡ ክዳን፡ ጽሬት፡ ቴሌፎን፡ ሓይሊ-ኤሌትሪክ፡ ውሕስነታት ከምኡ ውን ካልኦት ነንእዋኑ ዘድልዩ ነንኣሽቱ ጊዚያዊ ወጻኢታት ኪሽፍን ዚኽእል ገንዘብ፤ ክህልወካ ኣሎዎ ዚብል ‘ዩ።

እቲ ኣብ 2019 ከም እኹል ገንዘብ ዚቝጸር፡-

 • 4 923 ክሮኖር ንሓደ ዓቢ ሰብ
 • 8 133 ክሮኖር ብሓደ ዝነብሩ ሰብሓዳር ወይ ኣዕሩኽቲ
 • 2 612 ክሮኖር ክሳዕ 6 ዓመት ዝዕድሚኡ ቆልዓ
 • 3 007 ክሮኖር 7 ወይ ልዕሊኡ ንዝዀነ ቆልዓ

መቐመጢ ገዛኻ

ንስኻ፡ ንዓኻን ንስድራኻ እትቕመጡሉ፤ እኹል ስፍሓትን ቅቡል-ደረጃን ዘሎዎ ቤት ክህልወካ ይግባእ እዩ። ንኽልተ ዓበይቲ ሰብ ብዘይ ቆልዓ፤ እንተ ወሓደ ሓንቲ ክፍሊ፤ ምስ ክሽነ ወይ ምስርሒ-መግቢ እኽልቲ እያ። ኣብቲ ገዛ ቆልዓ ውን እንተ ተወሲኽዎ ግን፤ ብዙሕ ክፍሊታት ክህልዎ ይግባእ። ክልተ ቆልዑ፡ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ክድቅሱ ይኽእሉ እዮም።

ብኻልኣይ ኢድ ገዛ ክትካረ ውን ይክኣል እዩ። እቲ ስምምዕ ናይ ክራይ ገዛኻ ጋን፤ በቲ ዋና ናይቲ ሕንጻ ክራይ-ኣባይቲ፤ ማሕበር ወነንቲ-ኣባይቲ ወይ ብዓልስልጣን ኮሚቴ-ኣባይቲ፤ ወግዓዊ ቅቡልነት ዝረኸበ ክኸውን ይግባእ።

እቲ መቐመጢኹም ገዛ ውን፤ ካብታ እቶም ስድራኻ ናብ ሽወደን ዝመጹላ ዕለት ጀሚሩ፤ ክትጥቀሙሉ ክትክእሉ የድሊ።

ሕድገታት ኣብቲ ናይ ምንባይ ጠለብ

እቲ ናይ ምንባይ ጠለብ ዘየገልግለሉ ኩነታት፥ እንተ ደኣ፡-

 • ንስኻ/ኺ ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት ኰይኑ
 • ”ስደተኛ” ወይ ”ኣምራጺ ዑቕባ ከም-ዘድልዮ” ሰብ ተቖጺርካ፥ እቶም ስድራቤትካ ውን ካብቲ ”መንበሪ-ፍቓድ” ወይ ”ደረጃ-ዑቕበኛነት” ዝረኸብካሉ ጊዜ፥ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ምልክታ ዘቕረቡ ምስ ዚዀኑ፤ ወይ ውን
 • እቶም ኣባላት ስድራቤትካ፡ ቅድሚ 19 ጥቅምቲ 2019 ”መንበሪ-ፍቓድ” ንምርካብ ምልክታ ዘቕረቡ ኮይኖምን፤ ንስኻ/ኺ ውን ”ኣምራጺ ዑቕባ ከም-ዘድልዮ” ሰብ”፥ ብጊዜ ዝተደረተ” መንበሪ ፍቓድ ምስ ዚህልወካ እዩ። ንስኻ/ኺ ናይ ”መንበሪ-ፍቓድ” ብድሕሪ 24 ሕዳር 2015 ምልክታ ዘቕረብካ ክትከውንን
 • ሓደ ናይ ስድራቤትካ ኣባል ዝዀነ፡ ነቲ ”መንበሪ-ፍቓዱ” ንምንዋሕ ምልክታ ዘእተወ ሰብ ኪህልወካ የድሊ።

እዚ ኣብቲ ናይ ምንባይን መንበሪ ቤት ናይ ምህላውን ጠለብ ዚግበር ሕደግት ከገልግለኡ ዚኽእል፤ እንተ ደኣ ንስኻትኩም፡ ኣብ ሓንቲ ካብ ”ሕብረት-ኤውሮጳ” ወጻኢ ዝዀነት፥ ምስኣ ውን ፍሉይ ርክብ ዘሎኩም ሃገር፥ ”ዳግመ-ምትእኽኻብ” ክትገብሩ ዘይክኣል ኰይኑ እንተ ተረኺቡ ጥራይ እዩ። ንስኻን/ኺን፡ እቶም ኣባላት ስድራቤትካን፡ ኣብ ወጻኢ ሃገር ከሎኹም ንንውሕ ዝበለ ጊዜ ብሓደ ዝነበርኩም ክትኰኑን፥ እቲ ዝምድናኹም ውን፥ ጥጡሕ ሰረት ዘሎዎ ኰይኑ ምስ ዚቝጸርን እዩ።

ብዛዕባ ስድራቤታዊ ዝምድናን ነፍስኻ ናይ ምንባይ ጠለብን ዚምላእ ኦርኒክ-ሕቶታት

እቲ ኣባል ስድራቤትካ ኣብ ሽወደን ምሳኻ ንምንባር፤ ናይ መቐመጢ-ፍቓድ ምልክታ ምስ ኣቕረበ፤ ብዛዕባ ’ቲ ዘሎኩም ዝምድና ንዚምልከት ሕቶታት ንኽትምልሽ፤ ሓደ ኦርኒክ-ሕቶታት ክወሃበካ እዩ። ነፍስኻ ናይ ምናባይ ጠለብ ዘሎካ ምስ ትኸውን ድማ፤ ንነፍስኻን ነቶም ናብ ሽወደን ንምምጻእ ኣመልኪቶም ዘሎዉ ኣባላት ስድራቤትካ ባዕልኻ ክትናቢ ከም እትኽእልን፤ እትነብሩሉ እኹል ስፍሓትን ቅቡል ደረጃን ዘሎዎ ቤት ከም ዘሎኩም ክተርኢን ከድልየካ እዩ።እቲ ንስኻ እትህቦ መልሲታት፤ ነቲ “ሚግራሾስንቨርከት” ብዛዕባ ኣባላት ስድራቤትካ ዚገብሮ መወሰኒ-መንጸፍ ፤ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ክትመልኦ ዝተሓተትካ ኦርኒክ-ሕቶታት ድማ፤ ኣብቲ ዝተባህለካ ሰዓት መሊስካ ክትልእኮ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

ነቲ ነፍስኻ ናይ ምንባይ ጠለብን፤ ነቲ ናይ ገዛ ሕቶን ዘይተማልእ ዄንካ እንተ ተረኺብካ፤ እቲ ስድራቤትካ መቐመጢ-ፍቓድ ንምርካብ ዘቕረብዎ ምልክታ፤ ክንጸግ እዩ።

ቀዋሚ ዝዀነ ስራሕ ከምኡውን ናይ ነዊሕ ጊዜ ኮንትራት ክራይ-ገዛ ዘይብልካ ምስ ትኸውን፤ ነቲ ናይ ስድራቤትካ ምልክታ ኣብ ንምርምረሉ ጊዜ፤ ከም ብሓድሽ ነቶም ጠለባት ክተማልኦም ትኽእል ምዃንካ፤ ክተርኢ ከድልየካ እዩ።

እቲ ምልክታኻ ኣብ ጊዚኡ ክተቕርብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ’ዩ

እቶም ስድራቤትካ፡ ካብቲ ንስኻ መቐመጢ-ፍቓድ ዝረኸብካሉ ጊዜ፤ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ መቐመጢ ፍቓድ ንምርካብ ምስ ዘመልክቱ፤ እቲ ነፍስኻ ናይ ምንባይ ጠለብ ንዓኻ ኣይክምልከተካን እዩ። በዚ ምኽንያት ‘ዚ ድማ፤ እቲ ምልክታ ኣብ ሰዓቱ ክተእትውዎ ኣዝዩ ኣድላዪ እዩ።

ምልክታኻ ብቕልጡፍ ምእታዉ ርግጸኛ መታን ክትከውን፤ እቲ ዝበለጸ ኣገባብ እቲ ናይ ስድራቤትካ እተቕርቦ ምልክታ፤ ብኢንተርነት ብዚኣቱ ምልክታ (webbansökan) ክትጥቀም እዩ። ንስኻ ከም ወኪል ናይ ስድራቤትካ ዄንካ ኣብ ክንድኦም ምልክታ ክተቕርብ እንተ ዄንካ፤ ናይ ምክልና ሰነድ (fullmakt) ክህልወካ ይግባእ። “ሚግራሾንስቨርከት” ነቲ ዘእተኹሞ ምልክታ ምስ መዝገቦ፤ እቶም ስድራቤትካ ምስ ናይ ሽወደን ቤምባሲ ወይ ቆንስል፤ ርክብ ንምግባር ቆጸራ ክሕዙ ክንገሮም እዩ።

ናብቲ ንስድራቤትካ ብኢንተርነት ምልክታ ዚቐርበሉ፤ ናብዚ ዚስዕብ ኪድ።

ብዛዕባ ብኸመይ ንስድራቤትካ ምልክታ ከም ተቐርብ፤ ብዝበለጸ ኣብዚ ዚስዕብ ኣንብብ።

ውክልና ስልጣን ምርካብ እንታይ ማለት ’ዩ?

ናይ ውክልና ስልጣን ማለት፤ እቲ ፍቓድ ንምርካብ ዘመልክት ሰብ፤ ብሓደ ዝተፈረመ ሰነድ ጌሩ፡ ንኻልእ ሰብ ጉዳዩ ኣብ ምፍጻም ንኽውከሎ፤ ናይ ውክልና መዝነት ምሃብ ማለት ’ዩ። ናይ ውክልና ሰነድ ንኣብነት፤ ሓደ ሰብ ንዓኻ ወኪሉ ምልክታ ከቕርብ፤ ነቲ ንውሳኔ ዝቐረበ ምኽንያት ኣብ ክንዳኻ ኰይኑ ክቕበል ወይ ኣብ ክንዳኻ ኰይኑ ይግባይ ክብል፤ መሰል ምሃብ ማለት ’ዩ። እቲ ሰነድ ውክልና ስልጣን፤ በቲ ንኻልእ ሰብ ናይ ውክልና ስልጣን ዚህብ ዘሎ ሰብ ክፍረምን፤ ሚግራሾንስቨርከት ምስ ዚሓትት ድማ፤ ነቲ ቀዳማይ-ቅድሕ (ፎቶኮፒ ዘይኰነ) ናይቲ ሰነድ ክተርእን ክትክእል ኣሎካ።

ናይ ውክልና ስልጣን ንኻልእ ሰብ ንምሃብ፤ ደብዳበ ናብ ሚግራሾንስቨርከት ክትልእኽ የድሊ፤ ኣብኡ ድማ፡

 • እቲ ሰነድ፡ ናይ ውክልና ስልጣን ኣርእስቲ ክህልዎ
 • ስም፡ ዝተወለደሉ ዕለትን ኣድራሻን፤ ናይቲ ውክልና ስልጣን ዚህብ ዘሎ ሰብ
 • እቲ ውክልና ዝተዋህቦ ሰብ፡ እንታይ ንኽፍጽም ስልጣን ከም ዝተዋህቦ
 • ስም፡ ቁጽሪ መንነትን (ፐርሶን-ኑመር) ኣድራሻን ናይቲ ተቐባል ውክልና ስልጣን
 • ክታም ናይቲ ውክልና ስልጣን ንኻልእ ዚህብ ዘሎ ሰብ
 • እቲ ናይ ውክልና ስልጣን ድማ፤ ዝተጻሕፈሉ ዕለትን ቦታን፡ መዓስ ከም ዝተፈረመን ክሰፍሮ የድሊ።

ነቲ ተእትዎ ምልክታ ተኸታተሎ

እቲ ኣባል ስድራቤትካ ምልክትኡ ምስ ኣቕረበ፤ ናይቲ ዘእተዎ ፋይል መለለዪ-ቁጽሪ (ärendenummer) ይወሃቦ እዩ። በዚ መለለዪ-ቁጽሪ ፋይል ጌርካ ድማ፤ እቲ ናብ ”ሚግራሾንስቨርከት” ዝኣተወ ምልክታ፤ ከም ዝተመዝገበን ወይ ውን ውሳኔ ተዋሂቡዎ እንተ ኰይኑን፤ ክትከታተል ትኽእል ኢኻ።

ነቲ ምልክታኻ ተኸታተሎ

Last updated: 24 July 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.