ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርት

Provisoriskt främlingspass – tigrinska

መደበኛናይወጻእተኛፓስፖርትኪወሃበካምስዘይክእልወይክትጽበግዜምስዘይህልወካ: ዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኪወሃበካይኽእልእዩ። ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንሓጺርግዜወይንፍሉይመገሻእዩዘገልግል።

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትብእተፈላለየምኽንያታትይወሃበካ፤

 • ፓስፖርትንምርካብናብካልእሃገርብምኻድእንተዘይኮይኑ: ናይሃገርካፓስፖርትወይካልእተቐባልነትዘለዎናይሽወደንናይመገሻሰነዳትክትሓትትምስዘይትኽእል።ስለዚካብሃገርሽወደንወጻኢኬድካናይሃገርካፓስፖርትንምምጻእመኣስከምእትገይሽንኣበይንብኸመይመገድንክትገልጽይግባእ።በዚእተቕርቦምኽንያት: ሓደግዜጥራይኢኻናይወጻእተኛፓስፖርትዚወሃበካ።
 • ናይሃገርካፓስፖርትምስዘይህልወካሞብህጹጽምኽንያትንወጻኢክትገይሽምስእትደሊ።ይኹንምበርንቤትጽሕፈትስተደኛታትስለምንታይኣብዚእዋንዚናይወጻእተኛፓስፖርትከምዝደለኻክትገልጸሉይግባእ።ብዛዕባግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትክትሓትትከሎኻነቲምኽንያትካዘደልድልሰነዳትሒዝካምጻእ።
 • ነቲቅድምእተዋህበካፓስፖርትንሕማቕስለእተጠቐምካሉወይብወንጀልስለእተኸሰስ
  ካግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትወይናይመግየሺፓስፖርትክትወስድምስዘይትኽእል
  ግንከኣብምኽንያትኣዚዩኣገዳሲጉዳይ: ፓስፖርትዘድልየካምስዚኸውን
  ከምቲኣቐዲሙእትጠቕሰ:
  ስለምንታይእቲመገሻኣገዳሲምዃኑንቤትጽሕፈትስደተኛታትክትገልጽይግበኣካ።
 • ናይሽወደንናይመንበሪፍቓድምስዚህልወካሞኣብወጻኢሃገርድማምስእትርከብ (ኣብሃገርካዘይኮነ): ነቲናይወጻእተኛፓስፖርትኻወይናይመግየሺፓስፖርትኻድማምስእተጥፍኦ: 
  ግንከኣናብሃገርሽወደንክትምለስድማምስእትደሊ።ብዛዕባቲዝጠፍአፓስፖርትኻናብፖሊስኣመልክት: ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንምሕታትድማናብናይሽወደንኤምባሲወይቆንስልክትከይድከሎኻ: ቅዳሕናይቲናብፖሊስዘመልከትካዮጽሑፍተማላኣዮ።

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንምጥያቕ

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትእትጥይቕነቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትመጠየቕታቍ 192011 ብምምላእንናብቲቤትጽሕፈትስደተኛታትናይፍቓድኣሃዱንሒዝካዮብምኻድንእዩ።ግንቅድሚናብቲቤትጽሕፈትስደተኛታትምኻድካ: ኣቐዲምካቆጸራሓዝ።ንነፍስወከፍሰብእዩቆጽራእትሕዘሉ።ነፍስወከፍሰብድማነናቱፎርምይመልእ።

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትመጠየቕታ: ፎርምቍ 192011 (ብቛንቋሽወደን)PDF

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትመጠየቕታ: ፎርምቍ 193011 (ብቛንቋእንግሊዝ)PDF

ከመይ ጌርካ ብዛዕባ ግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ  ፓስፖርት ከም እትሓትት ብተወሳኺ ኣንብብ።

ነቲ መጠየቕታኻ ንምቕራብ ኣብዚ ዚስዕብ ቆጸራ ሓዝ www.migrationsverket.se/book-appointment

ኣብወጻኢሃገርምስእትህሉሞናብሽወደንምምላስግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትምስዘድልየካ: ነቲዝቐረበናይሽወደንኤምባሲወይቆንስልተወከሶ: ከመይክትገብርከምዘሎካድማሕተት።

ትሕቲ 18 ዓመትዝዕድመኦምህጻናት

ትሕቲ 18 ዓመትዝዕድመኦምህጻናትባዕላቶምግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኪሓቱኣይከኣልን።እቶምኣለይቶምወይናበይቶምእዮምብኣካልከይዶምግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትዚጥይቑሎም።

ክልተኣለይቲምስዚህልዉ: ክልቲኣቶምነቲናይትሕቲ 18 ዓመትዝዕድመኦምናይፍቓድፎርምቍ. 246011 ብምምላእምስቲናይቲህጻንመጠየቕታብሓደከምዚቐርብይገብሩ።

ቤትጽሕፈትስደተኛታትነቲትሕቲ 18 ዓመትዝዕድመኡህጻንግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንምሃብዘድሊናይወላዲፍቓድ: ፎርምቍ 246011 (ብቛንቋሽወደን)PDF

ቤትጽሕፈትስደተኛታትነቲትሕቲ 18 ዓመትዝዕድመኡህጻንግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንምሃብዘድሊናይወላዲፍቓድ: ፎርምቍ 247011 (ብቛንቋእንግሊዝ)PDF

ክፍሊት

መብዛሕትኦምነቲዘቕርቡዎግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትመጠየቕታይኸፍሉሉእዮም።ነቲመጠየቕታከተቕርቦከሎኻብካርድጌርካክፈል: ወይከኣናይመኽፈሊካርድውሰድሞጸኒሕካክፈል።ቤትጽሕፈትስደተኛታት: ክሳዕእትኸፍልነቲጉዳይካምስላጥኣይጅምርንእዩ።

ናይወጻእተኛፓስፖርትክፍሊት

ምስላጥጉዳይዚወስዶግዜ

ኣብዚእዋንዚናይቲናይምስላጥግዜንውሒንምፍላጥኣብቲናይቤትጽሕፈትስደተኛታትመርበብሓበሬታኣንብብ።እቲኣሳላጢ: ዝያዳሓበሬታምስዚሓተካ: ብኣኡመጠንእቲናይውሳነግዜኪናዋሕይኽእልእዩ።

እቲቤትጽሕፈትስደተኛታትነቲጉዳይካምስኣስለጦ: ነቲውሳነብፖስታጌርናናብገዛኻክንልእከልካኢና።

ብዛዕባግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንምስላጥክንደይከምዚወስድብተወሳኺኣንብብ።

በቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትጌርካምግያሽ

ኩለንሃገራትነቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኣይቅበላኦንእየን።ነተንናይተንክትበጽሐንእትደሊዘሎኻሃገራትኤምባሲባዕልኻተወከሰን: ወይከኣእተንሃገራትግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትይቕበላምዃነንሓበሬታሃሰውበል።

እተዋህበካናይመንበሪፍቓድብናይዕቍባጠለብእንተኾይኑ: ኣብቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኻናብዓድኻወይናብቲእተሰጎግካሉሃገርክትገይሽከምዘይትኽእልተገሊጹኣሎ።

ነቲመንነትካከተጠናኽሮእንተዘይክኢልካ: ኣብቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኻመንነትካከምዘይተረጋገጸተጻሒፉኣሎ: ስለዚናብገለሃገራትንምጋሽጸገምኪህልወካእዩ።

ናብቲክትበጽሖወይክትሓልፈሉእትደሊዘሎኻሃገርቪዛየድሊምዃኑኣረጋግጽ።

ፓስፖርትኻዘገልግለሉግዜ

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትእንተበዝሐንሸውዓተኣዋርሕእዩዘገልግል።እቲፓስፖርትካብስዊደንንወጻኢወይናብክልቲኡሸነኽዚካየድጉዕዞንሓደግዜጥራይእዩተደሪቱዘሎ።ድሕሪመገሻኻነቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኻንቤትጽሕፈትስደተኛታትኣረክቦ።

መጠየቕታኻምስዚንጸግ

እቲንግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትዘቕረብካዮሕቶምስዚንጸግ: ይግባይኣይበሃሎንእዩ።

Last updated: 22 August 2016

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.