ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርት

Provisoriskt främlingspass – tigrinska

መደበኛናይወጻእተኛፓስፖርትኪወሃበካምስዘይክእልወይክትጽበግዜምስዘይህልወካ: ዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኪወሃበካይኽእልእዩ። ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንሓጺርግዜወይንፍሉይመገሻእዩዘገልግል።

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትብእተፈላለየምኽንያታትይወሃበካ፤

 • ፓስፖርትንምርካብናብካልእሃገርብምኻድእንተዘይኮይኑ: ናይሃገርካፓስፖርትወይካልእተቐባልነትዘለዎናይሽወደንናይመገሻሰነዳትክትሓትትምስዘይትኽእል።ስለዚካብሃገርሽወደንወጻኢኬድካናይሃገርካፓስፖርትንምምጻእመኣስከምእትገይሽንኣበይንብኸመይመገድንክትገልጽይግባእ።በዚእተቕርቦምኽንያት: ሓደግዜጥራይኢኻናይወጻእተኛፓስፖርትዚወሃበካ።
 • ናይ ሃገርካ ፓስፖርት ምስ ዘይህልወካ’ሞ ብህጹጽ ምኽንያት ንወጻኢ ክትገይሽ ምስ እትደሊ። ይኹን እምበር ንቤትጽሕፈት ስተደኛታት ስለምንታይ ኣብዚ እዋን’ዚ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ከም ዝደለኻ ክትገልጸሉ ይግባእ።ከምኡ ውን፡ ናይ ሃገርካ ፓስፖርት ወይ ጊዜኣዊ መጋየሺ ሰነድ ካብ ኣብያተስልጣን ናይ ሃገርካ፥ ማለት ካብ ኤምባሲ ወይ ቆንስል ክትረክብ ዘይምኽኣልካ ክትገልጽ ይግባእ። ብዛዕባ ግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ክትሓትት ከሎኻ ነቲ ምኽንያትካ ዘደልድል ሰነዳት ሒዝካ ምጻእ።
 • ነቲቅድምእተዋህበካፓስፖርትንሕማቕስለእተጠቐምካሉወይብወንጀልስለእተኸሰስ
  ካግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትወይናይመግየሺፓስፖርትክትወስድምስዘይትኽእል
  ግንከኣብምኽንያትኣዚዩኣገዳሲጉዳይ: ፓስፖርትዘድልየካምስዚኸውን
  ከምቲኣቐዲሙእትጠቕሰ:
  ስለምንታይእቲመገሻኣገዳሲምዃኑንቤትጽሕፈትስደተኛታትክትገልጽይግበኣካ።
 • ናይሽወደንናይመንበሪፍቓድምስዚህልወካሞኣብወጻኢሃገርድማምስእትርከብ (ኣብሃገርካዘይኮነ): ነቲናይወጻእተኛፓስፖርትኻወይናይመግየሺፓስፖርትኻድማምስእተጥፍኦ: 
  ግንከኣናብሃገርሽወደንክትምለስድማምስእትደሊ።ብዛዕባቲዝጠፍአፓስፖርትኻናብፖሊስኣመልክት: ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንምሕታትድማናብናይሽወደንኤምባሲወይቆንስልክትከይድከሎኻ: ቅዳሕናይቲናብፖሊስዘመልከትካዮጽሑፍተማላኣዮ።

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንምጥያቕ

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትእትጥይቕነቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትመጠየቕታቍ 192011 ብምምላእንናብቲቤትጽሕፈትስደተኛታትናይፍቓድኣሃዱንሒዝካዮብምኻድንእዩ።ግንቅድሚናብቲቤትጽሕፈትስደተኛታትምኻድካ: ኣቐዲምካቆጸራሓዝ።ንነፍስወከፍሰብእዩቆጽራእትሕዘሉ።ነፍስወከፍሰብድማነናቱፎርምይመልእ።

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትመጠየቕታ: ፎርምቍ 192011 (ብቛንቋሽወደን)PDF

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትመጠየቕታ: ፎርምቍ 193011 (ብቛንቋእንግሊዝ)PDF

ከመይ ጌርካ ብዛዕባ ግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ  ፓስፖርት ከም እትሓትት ብተወሳኺ ኣንብብ።

ነቲ መጠየቕታኻ ንምቕራብ ኣብዚ ዚስዕብ ቆጸራ ሓዝ www.migrationsverket.se/book-appointment

ኣብወጻኢሃገርምስእትህሉሞናብሽወደንምምላስግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትምስዘድልየካ: ነቲዝቐረበናይሽወደንኤምባሲወይቆንስልተወከሶ: ከመይክትገብርከምዘሎካድማሕተት።

ትሕቲ 18 ዓመትዝዕድመኦምህጻናት

ትሕቲ 18 ዓመትዝዕድመኦምህጻናትባዕላቶምግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኪሓቱኣይከኣልን።እቶምኣለይቶምወይናበይቶምእዮምብኣካልከይዶምግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትዚጥይቑሎም።

ክልተኣለይቲምስዚህልዉ: ክልቲኣቶምነቲናይትሕቲ 18 ዓመትዝዕድመኦምናይፍቓድፎርምቍ. 246011 ብምምላእምስቲናይቲህጻንመጠየቕታብሓደከምዚቐርብይገብሩ።

ቤትጽሕፈትስደተኛታትነቲትሕቲ 18 ዓመትዝዕድመኡህጻንግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንምሃብዘድሊናይወላዲፍቓድ: ፎርምቍ 246011 (ብቛንቋሽወደን)PDF

ቤትጽሕፈትስደተኛታትነቲትሕቲ 18 ዓመትዝዕድመኡህጻንግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንምሃብዘድሊናይወላዲፍቓድ: ፎርምቍ 247011 (ብቛንቋእንግሊዝ)PDF

ክፍሊት

መብዛሕትኦምነቲዘቕርቡዎግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትመጠየቕታይኸፍሉሉእዮም።ነቲመጠየቕታከተቕርቦከሎኻብካርድጌርካክፈል: ወይከኣናይመኽፈሊካርድውሰድሞጸኒሕካክፈል።ቤትጽሕፈትስደተኛታት: ክሳዕእትኸፍልነቲጉዳይካምስላጥኣይጅምርንእዩ።

ናይወጻእተኛፓስፖርትክፍሊት

ምስላጥጉዳይዚወስዶግዜ

ኣብዚእዋንዚናይቲናይምስላጥግዜንውሒንምፍላጥኣብቲናይቤትጽሕፈትስደተኛታትመርበብሓበሬታኣንብብ።እቲኣሳላጢ: ዝያዳሓበሬታምስዚሓተካ: ብኣኡመጠንእቲናይውሳነግዜኪናዋሕይኽእልእዩ።

እቲቤትጽሕፈትስደተኛታትነቲጉዳይካምስኣስለጦ: ነቲውሳነብፖስታጌርናናብገዛኻክንልእከልካኢና።

ብዛዕባግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንምስላጥክንደይከምዚወስድብተወሳኺኣንብብ።

በቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትጌርካምግያሽ

ኩለንሃገራትነቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኣይቅበላኦንእየን።ነተንናይተንክትበጽሐንእትደሊዘሎኻሃገራትኤምባሲባዕልኻተወከሰን: ወይከኣእተንሃገራትግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትይቕበላምዃነንሓበሬታሃሰውበል።

እተዋህበካናይመንበሪፍቓድብናይዕቍባጠለብእንተኾይኑ: ኣብቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኻናብዓድኻወይናብቲእተሰጎግካሉሃገርክትገይሽከምዘይትኽእልተገሊጹኣሎ።

ነቲመንነትካከተጠናኽሮእንተዘይክኢልካ: ኣብቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኻመንነትካከምዘይተረጋገጸተጻሒፉኣሎ: ስለዚናብገለሃገራትንምጋሽጸገምኪህልወካእዩ።

ናብቲክትበጽሖወይክትሓልፈሉእትደሊዘሎኻሃገርቪዛየድሊምዃኑኣረጋግጽ።

ፓስፖርትኻዘገልግለሉግዜ

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትእንተበዝሐንሸውዓተኣዋርሕእዩዘገልግል።እቲፓስፖርትካብስዊደንንወጻኢወይናብክልቲኡሸነኽዚካየድጉዕዞንሓደግዜጥራይእዩተደሪቱዘሎ።ድሕሪመገሻኻነቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኻንቤትጽሕፈትስደተኛታትኣረክቦ።

ፓስፖርት እንተጥፊእኩም

ነቲ ግዚያዊ ፓስፖርት ኣጋይሽ ኣጥፊእኩሞ ወይ እንተተሰሪቑ ብቐዳምነት ንፖሊስ ኢኹም ክትሕብሩ ዘለኩም። ሓድሽ ግዚያዊ ፓስፖርት ኣጋይሽ ዘድልየኩም እንተዀይኑ ግድን ሓደ ሓድሽ ጠለብ ከተቕርቡ ኣለኩም። ሓድሽ ግዚያዊ ፓስፖርት ኣጋይሽ ክትጠልቡ እንከለኹም፡ ቅዳሕ ናይቲ ንፖሊስ ድሕሪ ምሕባርኩም ካብ ፖሊስ ዝተላእከልኩም፡ ወይ’ውን ነቲ ኣብኡ ኣብ ዝነበርኩሙሉ ዝሃቡኹም ጽሑፍ ተማሊእኩሞ ቅረቡ።

ንግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ብኸምዚ ዚስዕብ ትሓትት

መጠየቕታኻምስዚንጸግ

እቲንግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትዘቕረብካዮሕቶምስዚንጸግ: ይግባይኣይበሃሎንእዩ።

Last updated: 6 May 2020