ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርት

Provisoriskt främlingspass – tigrinska

መደበኛናይወጻእተኛፓስፖርትኪወሃበካምስዘይክእልወይክትጽበግዜምስዘይህልወካ: ዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኪወሃበካይኽእልእዩ። ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንሓጺርግዜወይንፍሉይመገሻእዩዘገልግል።

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትብእተፈላለየምኽንያታትይወሃበካ፤

 • ፓስፖርትንምርካብናብካልእሃገርብምኻድእንተዘይኮይኑ: ናይሃገርካፓስፖርትወይካልእተቐባልነትዘለዎናይሽወደንናይመገሻሰነዳትክትሓትትምስዘይትኽእል።ስለዚካብሃገርሽወደንወጻኢኬድካናይሃገርካፓስፖርትንምምጻእመኣስከምእትገይሽንኣበይንብኸመይመገድንክትገልጽይግባእ።በዚእተቕርቦምኽንያት: ሓደግዜጥራይኢኻናይወጻእተኛፓስፖርትዚወሃበካ።
 • ናይሃገርካፓስፖርትምስዘይህልወካሞብህጹጽምኽንያትንወጻኢክትገይሽምስእትደሊ።ይኹንምበርንቤትጽሕፈትስተደኛታትስለምንታይኣብዚእዋንዚናይወጻእተኛፓስፖርትከምዝደለኻክትገልጸሉይግባእ።ብዛዕባግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትክትሓትትከሎኻነቲምኽንያትካዘደልድልሰነዳትሒዝካምጻእ።
 • ነቲቅድምእተዋህበካፓስፖርትንሕማቕስለእተጠቐምካሉወይብወንጀልስለእተኸሰስ
  ካግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትወይናይመግየሺፓስፖርትክትወስድምስዘይትኽእል
  ግንከኣብምኽንያትኣዚዩኣገዳሲጉዳይ: ፓስፖርትዘድልየካምስዚኸውን
  ከምቲኣቐዲሙእትጠቕሰ:
  ስለምንታይእቲመገሻኣገዳሲምዃኑንቤትጽሕፈትስደተኛታትክትገልጽይግበኣካ።
 • ናይሽወደንናይመንበሪፍቓድምስዚህልወካሞኣብወጻኢሃገርድማምስእትርከብ (ኣብሃገርካዘይኮነ): ነቲናይወጻእተኛፓስፖርትኻወይናይመግየሺፓስፖርትኻድማምስእተጥፍኦ: 
  ግንከኣናብሃገርሽወደንክትምለስድማምስእትደሊ።ብዛዕባቲዝጠፍአፓስፖርትኻናብፖሊስኣመልክት: ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንምሕታትድማናብናይሽወደንኤምባሲወይቆንስልክትከይድከሎኻ: ቅዳሕናይቲናብፖሊስዘመልከትካዮጽሑፍተማላኣዮ።

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንምጥያቕ

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትእትጥይቕነቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትመጠየቕታቍ 192011 ብምምላእንናብቲቤትጽሕፈትስደተኛታትናይፍቓድኣሃዱንሒዝካዮብምኻድንእዩ።ግንቅድሚናብቲቤትጽሕፈትስደተኛታትምኻድካ: ኣቐዲምካቆጸራሓዝ።ንነፍስወከፍሰብእዩቆጽራእትሕዘሉ።ነፍስወከፍሰብድማነናቱፎርምይመልእ።

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትመጠየቕታ: ፎርምቍ 192011 (ብቛንቋሽወደን)PDF

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትመጠየቕታ: ፎርምቍ 193011 (ብቛንቋእንግሊዝ)PDF

ከመይ ጌርካ ብዛዕባ ግዜኣዊ ናይ ወጻእተኛ  ፓስፖርት ከም እትሓትት ብተወሳኺ ኣንብብ።

ነቲ መጠየቕታኻ ንምቕራብ ኣብዚ ዚስዕብ ቆጸራ ሓዝ www.migrationsverket.se/book-appointment

ኣብወጻኢሃገርምስእትህሉሞናብሽወደንምምላስግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትምስዘድልየካ: ነቲዝቐረበናይሽወደንኤምባሲወይቆንስልተወከሶ: ከመይክትገብርከምዘሎካድማሕተት።

ትሕቲ 18 ዓመትዝዕድመኦምህጻናት

ትሕቲ 18 ዓመትዝዕድመኦምህጻናትባዕላቶምግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኪሓቱኣይከኣልን።እቶምኣለይቶምወይናበይቶምእዮምብኣካልከይዶምግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትዚጥይቑሎም።

ክልተኣለይቲምስዚህልዉ: ክልቲኣቶምነቲናይትሕቲ 18 ዓመትዝዕድመኦምናይፍቓድፎርምቍ. 246011 ብምምላእምስቲናይቲህጻንመጠየቕታብሓደከምዚቐርብይገብሩ።

ቤትጽሕፈትስደተኛታትነቲትሕቲ 18 ዓመትዝዕድመኡህጻንግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንምሃብዘድሊናይወላዲፍቓድ: ፎርምቍ 246011 (ብቛንቋሽወደን)PDF

ቤትጽሕፈትስደተኛታትነቲትሕቲ 18 ዓመትዝዕድመኡህጻንግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንምሃብዘድሊናይወላዲፍቓድ: ፎርምቍ 247011 (ብቛንቋእንግሊዝ)PDF

ክፍሊት

መብዛሕትኦምነቲዘቕርቡዎግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትመጠየቕታይኸፍሉሉእዮም።ነቲመጠየቕታከተቕርቦከሎኻብካርድጌርካክፈል: ወይከኣናይመኽፈሊካርድውሰድሞጸኒሕካክፈል።ቤትጽሕፈትስደተኛታት: ክሳዕእትኸፍልነቲጉዳይካምስላጥኣይጅምርንእዩ።

ናይወጻእተኛፓስፖርትክፍሊት

ምስላጥጉዳይዚወስዶግዜ

ኣብዚእዋንዚናይቲናይምስላጥግዜንውሒንምፍላጥኣብቲናይቤትጽሕፈትስደተኛታትመርበብሓበሬታኣንብብ።እቲኣሳላጢ: ዝያዳሓበሬታምስዚሓተካ: ብኣኡመጠንእቲናይውሳነግዜኪናዋሕይኽእልእዩ።

እቲቤትጽሕፈትስደተኛታትነቲጉዳይካምስኣስለጦ: ነቲውሳነብፖስታጌርናናብገዛኻክንልእከልካኢና።

ብዛዕባግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትንምስላጥክንደይከምዚወስድብተወሳኺኣንብብ።

በቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትጌርካምግያሽ

ኩለንሃገራትነቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኣይቅበላኦንእየን።ነተንናይተንክትበጽሐንእትደሊዘሎኻሃገራትኤምባሲባዕልኻተወከሰን: ወይከኣእተንሃገራትግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትይቕበላምዃነንሓበሬታሃሰውበል።

እተዋህበካናይመንበሪፍቓድብናይዕቍባጠለብእንተኾይኑ: ኣብቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኻናብዓድኻወይናብቲእተሰጎግካሉሃገርክትገይሽከምዘይትኽእልተገሊጹኣሎ።

ነቲመንነትካከተጠናኽሮእንተዘይክኢልካ: ኣብቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኻመንነትካከምዘይተረጋገጸተጻሒፉኣሎ: ስለዚናብገለሃገራትንምጋሽጸገምኪህልወካእዩ።

ናብቲክትበጽሖወይክትሓልፈሉእትደሊዘሎኻሃገርቪዛየድሊምዃኑኣረጋግጽ።

ፓስፖርትኻዘገልግለሉግዜ

ግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትእንተበዝሐንሸውዓተኣዋርሕእዩዘገልግል።እቲፓስፖርትካብስዊደንንወጻኢወይናብክልቲኡሸነኽዚካየድጉዕዞንሓደግዜጥራይእዩተደሪቱዘሎ።ድሕሪመገሻኻነቲግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትኻንቤትጽሕፈትስደተኛታትኣረክቦ።

መጠየቕታኻምስዚንጸግ

እቲንግዜኣዊናይወጻእተኛፓስፖርትዘቕረብካዮሕቶምስዚንጸግ: ይግባይኣይበሃሎንእዩ።

Last updated: 22 August 2016

Was the information on this page helpful to you?