The Swedish Migration Agency logotype

ፓስፖርት ወጻእተኛ/ፍረምሊንግፓስ

Främlingspass – tigrinska

ንስኻ: ፓስፖርት ዘይብልካ: ኪህልወካውን ተኽእሎ ዘይብልካ: ኣብ ሓድሓደ ኣጋጣምታት ካብ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት/ሚግራኹንቨርከት: ፓስፖርት ወጻእተኛ ኪወሃበካ ይኽእል እዩ።

እዚ: ንኣብነት ንኣኻ: ማለት ነቲ ካብ ናይ ሃገርካ ስርዓት መዕቆቢ እትደልን ብሰንኪዚ ድማ ናብቲ ናይ ሃገርካ ስርዓት ተመሊስካ ፓስፖርት ክትሓትት ዘይትኽእልን: ኣብ ሃገር ሽወደን ክትቅመጥ ድማ መንበሪ ፍቓድ እተዋህበካን ይምልከት። በቲ ምስ ስርዓት ሃገርካ ርክብ ዘይብሉ ናይ ዕቝባ ምኽንያት ፍቓድ መንበሪ ተዋሂቡካ እንተ ኾይኑ: ንኣብነት ናይ ሰብኣዊ ክብረት ጸገማት: ተፈጥሮኣዊ መዓት ወይ ኩለንትናዊ ኩነታት ሃገርካ: ምስቲ ናይ ሃገርካ ስርዓት ርክብ ብምግባር ፓስፖርት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።   

ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ነቲ ግምገማኡ ኣብቲ ናይ ዕቝባ ውሳነኻ ዘሎ ምኽንያታታ እዩ ዚምስርቶ፡ በዚ ኸኣ ኣብ ነፍስወከፍ ጉዳይ ፍሉይ ምርመራ የካይድ።  ናይ ሃገርካ ፓስፖርት ንምርካብ ከቢድን ኣጸጋምን ወይ ክቡርን ብምዃኑ ጥራይ: ፓስፖርት ወጻእተኛ ንኺወሃበካ እኹል ምኽንያት ኣይኮነን።  

ከም ፓስፖርት ዘገልግልን ንመገሻ ዘገልግልን ካልእ ሰነዳት ምስ ዚህልወካ  ካብ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ኣይወሃበካን እዩ። ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ነቲ ጌና ኣብ ሃገሩ ዘሎ ሰብ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ኣይህቦን እዩ።

ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ንምጥያቕ

ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት እትጥይቕ ነቲ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት መጠየቕታ ቍ 190011 ብምምላእን ናብቲ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ናይ ፍቓድ ኣሃዱን ሒዝካዮ ብምኻድን እዩ። ግን ቅድሚ ናብቲ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ምኻድካ: ኣቐዲምካ ቆጸራ ሓዝ። ንነፍስወከፍ ሰብ እዩ ቆጽራ እትሕዘሉ። ነፍስወከፍ ሰብ ድማ ነናቱ ፎርም ይመልእ።

ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት መጠየቕታ: ፎርም ቍ 190011 (ብቛንቋ ሽወደን)PDF

ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት መጠየቕታ: ፎርም ቍ 191011 (ብቛንቋ እንግሊዝ)PDF

ብዛዕባ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ከመይ ጌርካ ከም ዚምላእ ብተወሳኺ ኣንብብ።

መጠየቕታኻ ንምቕራብ በዚ ዚስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ቆጸራ ሓዝ፡ www.migrationsverket.se/book-appointment

ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት

ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት ባዕላቶም ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ኪሓቱ ኣይከኣልን። እቶም ኣለይቶም ወይ ናበይቶም እዮም ብኣካል ከይዶም ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ዚጥይቑሎም።

ክልተ ኣለይቲ ምስ ዚህልዉ: ክልቲኣቶም ነቲ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድመኦም ናይ ፍቓድ ፎርም ቍ. 246011 ብምምላእ ምስቲ ናይቲ ህጻን መጠየቕታ ብሓደ ከም ዚቐርብ ይገብሩ።

ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ነቲ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድመኡ ህጻን ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ንምሃብ ዘድሊ ናይ ወላዲ ፍቓድ: ፎርም ቍ 246011 (ብቛንቋ ሽወደን)PDF

ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ነቲ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድመኡ ህጻን ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ንምሃብ ዘድሊ ናይ ወላዲ ፍቓድ: ፎርም ቍ 247011 (ብቛንቋ እንግሊዝ)PDF

ክፍሊት

መብዛሕትኦም ነቲ ዘቕርቡዎ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት መጠየቕታ ይኸፍሉሉ እዮም። ነቲ መጠየቕታ ከተቕርቦ ከሎኻ ብካርድ ጌርካ ክፈል: ወይ ከኣ ናይ መኽፈሊ ካርድ ውሰድሞ ጸኒሕካ ክፈል። ቤትጽሕፈት ስደተኛታት: ክሳዕ እትኸፍል ነቲ ጉዳይካ ምስላጥ ኣይጅምርን እዩ።

ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ክፍሊት

ምስላጥ ጉዳይ ዚወስዶ ግዜ

ኣብዚ እዋንዚ ናይቲ ናይ ምስላጥ ግዜ ንውሒ ንምፍላጥ ኣብቲ ናይ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት መርበብ ሓበሬታ ኣንብብ። እቲ ኣሳላጢ: ዝያዳ ሓበሬታ ምስ ዚሓተካ: ብኣኡ መጠን እቲ ናይ ውሳነ ግዜ ኪናዋሕ ይኽእል እዩ። 

እቲ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ነቲ ጉዳይካ ምስ ኣስለጦ: ነቲ ውሳነ ብፖስታ ጌርና ናብ ገዛኻ ክንልእከልካ ኢና።

ብዛዕባ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ንምስላጥ ክንደይ ከም ዚወስድ ብተወሳኺ ኣንብብ።

ነቲ ”ፓስፖርት-ባዕዳውያን” (främlingspass) ካበይ ትወስዶ

እቲ ”ፓስፖርት-ባዕዳውያን” መጺእካ እትወስዶ፤ ካብታ ምልክታ ዘእቶኻላ ናይ ፍቓድ ቤትጽሕፈት ወይ ናይ ኣገልግሎት-ማእከል እዩ። እንተደኣ ኣብ ካልእ ቦታ ኬድካ ክትወስዶ ከም ዘሎካ ፍሉይ ሓበሬታ ዘይተዋሂቡካ። እንተደኣ ነቲ ”ፓስፖርት-ባዕዳውያን” ኣብ ካልእ ቦታ ክትቅበሎ ትደሊ ኴንካ፤ ኣብቲ ምልክታ እተእትወሉ ጊዜ፤ ነቶም ሰራሕተኛታት ኣቐዲምካ ክትሕብሮም የድልየካ።

ነቲ ”ፓስፖርት-ባዕዳውያን” ክትወስዶ ክትመጽእ ከሎኻ፤ ዘገልግል እዋናዊ ናይ መንነት ወረቐት ሒዝካ ክትመጽእ ይግብኣካ። 

ነቲ ”ፓስፖርት-ባዕዳውያን” መጺእካ ንኽትወስዶ ቆጸራ ውሰድ። (እቲ ቆጸራ መውሰዲ ኣገልግሎት፡ ብሽወደንኛን ብእንግሊዝኛን ጥራይ እዩ ዘሎ)። 

በቲ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ጌርካ ምግያሽ

ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ነቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጠለብ ዘማልእ ብምዃኑ: ናብ ኩሉ ሃገራት ክትገሸሉ ትኽእል። ናብ ገለ ሃገራት ግን ቪዛ ከድልየካ እዩ። ስለዚ ቅድሚ ምጋሽካ ነቲ ናይቲ ሃገር ኤምባሲ ተወከሶ።

እተዋህበካ ናይ መንበሪ ፍቓድ ብናይ ዕቍባ ጠለብ እንተ ኾይኑ: ኣብቲ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርትኻ ናብ ዓድኻ ወይ ናብቲ እተሰጎግካሉ ሃገር ክትገይሽ ከም ዘይትኽእል ተገሊጹ ኣሎ። 

ነቲ መንነትካ ከተጠናኽሮ እንተ ዘይክኢልካ: ኣብቲ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርትኻ መንነትካ ከም ዘይተረጋገጸ ተጻሒፉ ኣሎ: ስለዚ ናብ ገለ ሃገራት ንምጋሽ ጸገም ኪህልወካ እዩ።

ፓስፖርትኻ ዘገልግለሉ ግዜ

ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ከምቲ ልሙድ ንሓሙሽተ ዓመታት ኣቢሉ’ዩ ዘገልግል: ኪናዋሕ ድማ ኣይክእልን። እቲ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርትኻ ምስ ወደቐሞ ካልእ ምስ እትደሊ: ከም ብሓድሽ መጠየቕታ ከተቕርብ ይግባኣካ።

ሓድሽ ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ምስ እትሓትት: ከም ብሓድሽ ክትሰኣልን ናይ ኣጻብዕካ ኣሸራ ክትህብን ይግባእ: ምኽንያቱ ድማ እቲ ስእልኻን ናይ ኣጻብዕካ ኣሸራን ኣብ ኮምፕዩተርን ኣብቲ ናይ ፓስፖርትኻ ዘሎ ናይ ኮምፕዩተር ቺፕ ደኣ እምበር ኣብቲ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ስለ ዘይተዓቀበ እዩ።

ፓስፖርት እንተጥፊእኩም

ዝተዋህበኩም ፓስፖርት ኣጋይሽ እንተጥፊእኩሞ ወይ እንተተሰሪቑ፡ ብቐዳምነት ንፖሊስ ሓብሩ። ሓድሽ ፓስፖርት ኣጋይሽ ዘድልየኩም እንተዀይኑ፡ ግድን ሓደ ሓድሽ ጠለብ ከተቕርቡ ኣለኩም። ሓድሽ ፓስፖርት ኣጋይሽ ክትጠልቡ እንከለኹም፡ ቅዳሕ ናይቲ ንፖሊስ ድሕሪ ምሕባርኩም ካብ ፖሊስ ዝተላእከልኩም፡ ወይ’ውን ነቲ ኣብኡ ኣብ ዝነበርኩሙሉ ዝሃቡኹም ጽሑፍ ተማሊእኩሞ ቅረቡ። 

ናይ ወጻእተኛ ፓስፖርት ብኸምዚ ዚስዕብ ትሓትት

መጠየቕታኻ ምስ ዚንጸግ

እቲ ንናይ ወጻእተኛ ፓስፖርትኻን ንመንበሪ ፍቓድን ዚምልከት መጠየቕታኻ ብቤትጽሕፈት ስደተኛታት ናይ ምንጻግ ውሳነ ምስ ዚወሃቦ: ይግባይ ክትብል ትኽእል።

ይግባይ ንምባል ኣየናይ ውሳነ ኪልወጠልካ ከም እትደልን ስለምንታይ ነቲ ውሳነ ቅኑዕ ኣይኮነን ትብሎ ከም ዘሎኻን ደብዳበ ብምጽሓፍ ግለጽ። ኣብቲ ደብዳበኻ ብዛዕና ናይ ውልቅኻ ሓበሬታን ናይቲ ጉዳይ ቍጽርን ጸሓፍ: ነቲ ደብዳበ ድማ ባዕልኻ ክታም ኣንብረሉ።

ነቲ ናይ ምንጻግ ውሳነ ምስ ተቐበልካ እንተ ደንጎየ ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ይግባይካ ናብ ቤትጽሕፈት ስደተኛታት ከም ዚቐርብ ግበር።

ካልእ ሰብ ይግባይ ኪብለልካ እንተ ደሊኻ ነቲ ሰብ ብቑዕ ናይ ውክልና ስልጣን ክትህቦ ይግባእ።

Last updated: 22 May 2019

Was the information on this page helpful to you?