ቀጥታዊ ምንጻግ ናይ ሕቶ ምእታው

Avvisning som ska genomföras omedelbart – tigrinska

ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ሃገረ-ሽወደን፡ ቀጥታዊ ምንጻግ ናይ ሕቶ ምእታዉ ትእዛዝ ዘውጽእ፡ ሓለዋ ምስ ዘየድልየኩምን መንበሪ ፍቓድ ክውሃበኩም ዝዀነ ባይታ ይኹን መሰል ምስ ዘይህልወኩምን እዩ። ከምዚ ዓይነት ትእዛዝ ምስ እትቕበሉ፡ ቀልጢፍኩም ካብ ሃገረ ሽወደን ክትወጹ’ዩ ዘለኩም።

ንዘእተኹምዎ መመልከቲ ንምንጻግ ዝተዋህበ ውሳኔ፡ ንኣርባዕተ ዓመት ግብራዊ ይኸውን። ቀጥታዊ ምንጻግ ናይ ሕቶ ምእታው ትእዛዝ ምስ እትቕበሉ፡ እንደገና ንኸይትኣትዉ ብሕጊ ተኣጊድኩም ኣለኹም። እዚ ማለት፡ ብውሕዱ ንኽልተ ዓመት ዝኣክል ኣብ ሃገራት ዞባ ሸንገን ወይ ኣብ ሮማኒያ፡ ቡልጋሪያን ክሮኦሺያን ክትኣትዉ ኣይትኽእልእሉን ኢኹም።

ትእዛዝ ምቕባል

ነቲ ዝተዋህበኩም ትእዛዝ፡ ኣብ’ቲ ከም ምልክት ምቕባል ኣዋጅ ዝሕሰብ ወረቐት ብምፍራም ክትቅበልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ነቲ ኣዋጅ ሓንሳብ ምስ ፈረምኩምሉ፡ ይግባይ ክትሓቱ ስለዘይትኽእሉ፡ ብዝቐልጠፈ ካብ ሽወደን ክትወጹ’ዩ ዘለኩም። ነቲ ዝተዋህበኩም ትእዛዝ ምስ ዘይትቕበሉ እውን እንተዀነ፡ ነቲ ትእዛዝ ምስ ተዋህበኩም ካብ ሽወደን ክትወጹ ጥራይ ኣለኩም።

ነቲ ትእዛዝ ዘይምቕባል ወይ ይግባይ ምባል

ነቲ ትእዛዝ ምስ ዘይትቕበሉዎ፡ ይግባይ ክትብሉ ዝክኣል’ኳ እንተዀነ፡ ካብ ሽወደን ቀልጢፍኩም ክትወጹ ግን ክትግደዱ ኢኹም። ይግባይኩም፡ ካብቲ ትእዛዝ ዝተዋህበኩም ግዜ፡ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙናት ናብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ክበጽሕ ኣለዎ።

ኣንጻር’ቲ ዝወሃብ ትእዛዝ ብኸመይ ይግባይ ትብሉ ብዙሕ ኣንብቡ።

ብዛዕባ እትወጽኡሉ ጉዕዞ መደብ ምውጻእ

እቲ ትእዛዝ ምስ ተቐበልኩም ቀልጢፍኩም ካብ ሽወደን ክትወጹ ትግደዱ ኢኹም። ብቑዕ ፓስፖርትን ካልእ ዘድሊ ነገራት ሒዝኩም ናብ መበቆል ሃገርኩም ይኹን መንበሪ ፍቓድ ናብ ዘለኩም ካልእ ሃገር ንኽትምለሱ፡ ብዛዕባ ጉዕዞኹም መደብ ምውጻእ ሓላፍነትኩም’ዩ። ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት፡ ምስ መበቆል ሃገርኩም ኣብ ምርኻብ ይኹን ኣብ ምምዝጋብ ክሕግዘኩምን ክደጋገፈኩምን ይኽእል እዩ።

ብዛዕባ ብወለንታ ምምላስ ዝምልከት ብዙሕ ኣንብቡ።

መዕረፊ፡ ካርድ ናይ ባንክን ካርድ ሓታቲ ዑቕባን

ነቲ ትእዛዝ ምስ ተቐበልኩምዎ፡ ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ይግባይ ክትብሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እዚ ማለት፡ ካብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት፡ ናይ መዕረፊ ወይ ገንዘባዊ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰል ኣይህልወኩምን። እዚኣቶም ብዕድመ እኹላትን ኣብ ትሕቲኦም ዝእለዩ ትሕቲ 18 ዓመት ህጻናት ንዘይብሎምን ሰባት ተግባራዊ ይኸውን።

ቅድሚ ካብ ሽወደን ምውጻእካ፡ ዑቕባ ዝሓተትኩምሉ ካርድኹም (ናይ ኤል.ኤም.ኤ ካርድ)፡ ግድን ናብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ክትመልስዎ ኣለኩም። ካብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ናይ ባንክ ካርድ እንተተቐቢልኩም፡ ነቲ ገንዘብ ካብቲ ሕሳብ ኣውጺእኩም ነቲ ካርድ ክትመልስዎ ትግደዱ ኢኹም። ኣብ ሓደ ናይ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት መዕረፊ ኣጋይሽ ትነብሩ እንተነይርኩም፡ ነቲ መዕረፊ ኣጋይሽ ክትገድፎን መፋትሕ ክትመልሱን ኣለኩም።

ኣገልግሎት ክንክን ጥዕናን ቤት ትምህርቲን

ካብ ሽወደን ክሳብ እትወጹ፡ ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ፡ ኣገልግሎት ጥዕና ክትረኽቡ መሰልኩም’ዩ። እንተዀነ፡ ንኽትነቕሉ ዝተዋህበኩም ትእዛዝ ግብራዊን ገንዘባዊ ሓገዝ እትረኽብሉ መሰል ውዱቕን ክሳብ ዝዀነ፡ ንመድሃኒታት ይኹን ንኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዝኸውን ገንዘባዊ ካሕሳ ኣይክትረኽቡን ኢኹም። 

ህጻናት ክሳብ ኣብ ሽወደን ዝሃለዉ፡ ናብ ትምህርቲ ናይ ምኻድ መሰል ኣለዎም።

ብዛዕባ ህጻናትን ሕቶ ዑቕባን ብዙሕ ኣንብቡ።

ነቲ ዝተዋህበኩም ውሳኔ ምስ ዘይትምእዘዙ

ካብ ሽወደን ክትወጹ ምስ ዘይተሓባበሩ፡ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት፡ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ከእትወኩም ወይ ኣብ ትሕቲ ቤት ማእሰርቲ ክሕዘኩም ክውስን ይኽእል እዩ። ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ማለት፡ ኣብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ወይ ኣብ ፖሊስ እናኸድኩም መዓልታዊ ክትፍርሙ ኢኹም ማለት’ዩ። ኣብ ትሕቲ ቤት ማእሰርቲ እንተደኣ ተታሒዝኩም ድማ፡ ካብ ሽወደን እትወጽሉ ግዜ እናተጸበኹም ኣብ ሓደ ዕጹው ቦታ ክትጸንሑ ኢኹም ማለት’ዩ።

ካብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ገንዘባዊ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰል ምስ ዝህልወኩም (ንኣብነት ህጻናት ዘለዎም ስድራቤታት)፡ ካብ ሽወደን ኣብ ምውጻእ ምስ ዘይትተሓባበሩ መዓልታዊ እትወስድዎ ኣበል ክጎድል እዩ።

ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት፡ ነቲ ትእዛዝ ንምትግባር፡ ሓይሊ ምጥቃም ኣገዳሲ ምዃኑ ምስ ዝውስን፡ ፖሊስ ሽወደን ነዚ ዝትግበር ሓላፍነት ይስከም።

ብዛዕባ’ቲ ንዝተዋህበኩም ውሳኔ ምስ ዘይትተሓባበሩ እንታይ ከምዘጋጥም ንምፍላጥ ብዙሕ ኣንብቡ።

ሓድሽ ፍጻሜታት ድሕሪ ምንጻግ

እንደገና ንኽትምለሱ ፍጹም ዘይክኣል ነገራት ምስ ዘጋጥሙ፡ ንኣሃዱ ምቕባል ኣጋይሽ ምሕባር ከድልየኩም’ዩ። ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት፡ ነቲ ዘጋጠመ ናይ ምጥራዝ ዕንቅፋታት ወይ ጸገማት ኣብ ግምት ከእትዎ’ዩ። ከምዚ ዓይነት ዕንቅፋታት፡ ድሕሪ ነቲ ውሳኔ ምውሃብኩም ብሓድሽ ሓበሬታ ዝርአ ክኸውን እዩ።

ብዛዕባ ድሕሪ ምንጻግ ዘጋጥም ሓድሽ ፍጻሜታት ብዙሕ ኣንብቡ።

እዘንዝስዕባሃገራትብውዕልሸንገንዝቕየዳእየን

ኦስትሪያ፡ ቤልጅዩም፡ ቸክ ሪፓብሊክ፡ ዴንማርክ፡ ኢስቶኒያ፡ ፊንላንድ፡ ፈረንሳ፡ ጀርመን፡ ግሪኽ፡ ሃንጋሪ፡ ኣይስላንድ፡ ኢጣልያ፡ ላትቪያ፡ ሊክተንስተይን፡ ሊቱዋኒያ፡ ላግዘምበርግ፡ ማልታ፡ ኔዘርላንድስ፡ ኖርወይ፡ ፖላንድ፡ ፖርቱጋል፡ ስሎቫኪያ፡ ስሎቬንያ፡ ‘ስጳኛ፡ ሽወደንን ስዊዘርላንድን።

Last updated: 6 October 2016

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.