ናይይግባይፋይልክትከፍቱምስእትደልዩ

Om du vill överklaga – tigrinska

ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት ንዘቕረብኩሞ ሕቶ ዕቝባ ምስዝነጽጎ፡ ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ ኪወሃበኩም መሰል የብልኩምን ማለት’ዩ። ነዚ ውሳኔ እዚ ክትቅበልዎ ወይ ኣንጻሩ ናይ ይግባይ ፋይል ክትከፍቱ ትኽእሉ። ዋላ እውን ናይ ይግባይ ፋይል ክትከፍቱ እንተወሰንኩም፡ እቲ ናብ ዓድኹም ናይ ምምላስ ውጥን ግን ኣብ ቦታኡ ኪህሉ ይግባእ።

ነቲ ብሚግራሾንስቨርከት ዝሓለፈ ውሳነ ምስ ዘይትቕበሎ፤ ይግባይ ክትብል መሰል ኣሎካ። እቲ ንናይ ይግባይ ምልክታኻ ዚርእዮ ድማ፤ እቲ ናይ ሚግራሾን ቤት ፍርዲ እዩ። ይኹን እምበር፡ እቲ ናይ ይግባይ ምልክታኻ ግን፤ ናብ ሚግራሾንስቨርከት ኢኻ ትልእኮ። ሕጋዊ ጠበቓ ምስ ዚህልወካ (ንሳ ወይ ንሱ) ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። ኣብቲ ዝተዋህበካ ውሳነ፡ ይግባይ እትሓተሉ ጊዜ ኣብኡ ሰፊሩ ይርከብ። መብዛሕትኡ ጊዜ፡ ካብቲ እቲ ውሳነ ዝረኸካሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ን3 ሰሙን እዩ።

ኣብ’ዚ ኣብ ታሕቲ ዝርከብ ሰንጠረዥ፡ እቶም ዝወሃቡ ናይ ግዜ ገደባት ብመንጽር ዓይነት ናይ’ቲ ዝወሃብ ውሳኔ ከመይ ከምዝመስሉ ክትርእዩ ትኽእሉ።

ቤት-ፍርዲስደተኛታትንዘቕረብኩሞናይይግባይሕቶክምርምሮእዩ

መጀመርታ፡ እቲ ዝሓለፈ ውሳኔ ዳግማይ ተገምጊሙ ክቕየር ዘድልዮ ከይከውን፡ ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት ባዕሉ ንጉዳይኩም ክፍትሾ እዩ። ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት ንምቕያር ውሳኔ ዝድርኽ ዝዀነ ይኹን ምኽንያት ምስዘይረክብ ግን፡ ናይ ይግባይ ፋይልኩም ናብ ቤት-ፍርዲ ስደተኛታት ክሓልፍ እዩ። እዚ ቤት-ፍርዲ እዚ ብወገኑ ንይግባይኩም ሰሚዑ ነቲ ውሳኔ ከም’ቲ ንስኹም እትደልይዎ ገይሩ ከቐይሮ ወይ ድማ ምስ ውሳኔ ናይ ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት ክሰማማዕ እዩ።

ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት ሓንሳብ ነቲ ናይ ይግባይ ፋይልኩም ምዝተቐበሎ፡ ብምኽንያት ክህልዉኹም ዝኽእሉ ንጥርዓንኩም ወይ መስርሕ ይግባይ ዝምልከቱ ሕቶታት፡ ክትውከስዎ ዘለኩም ኣካል ቤት-ፍርዲ ስደተኛታት ደኣ’ምበር ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት ኣይኰነን። ናይ ይግባይ ፋይልኩም ናብ ቤት-ፍርዲ ስደተኛታት ምስሓለፈ፡ ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት፡ ብኣማኻሪኹም ተሰኒኹም ናብኡ ንኽትመላለሱ ንእትገብርዎ ናይ መጓዓዝያ ወጻኢታት ኣይኪሽፍንን እዩ።

ሓሳብ ምስእትቕይሩ’ሞ ነቲ ዘቕረብኩሞ ናይ ይግባይ ፋይል ከተዕጽውዎ ምስእትሕልኑ፡ ንአቲ ቀዳማይ ውሳኔ ከምእተቐበልኩሞ፡ ንትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት ሓብሩ። ድሕር’ዚ፡ ዝመስረትኩሞ ናይ ይግባይ ጉዳይ ኣይክምርመርን እዩ። ድሕር’ዚ ድማ ተመሊስኩም ናይ ይግባይ ፋይል ክትከፍቱ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

ኣገባብኣጸሓሕፋናይይግባይደብዳቤ

ኣንጻር ውሳኔ ናይ ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት ናይ ይግባይ ጉዳይ ክትምስርቱ ምስእትደልዩ፡ ዝተዋህበኩም ውሳኔ ከመይ ከምዝመስልን ስለምንታይ ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት ነዚ ውሳኔ እዚ ክቕይሮ ከምዘለዎን ዘብርህ ደብዳቤ ክትጽሕፉ ይግባእ። ነቲ ዘቕረብኩሞ ሕቶ ዝድግፉ ዝዀኑ ይኹኑ ሰነዳት (ብዝተኻእለ መጠን ቅዳሓት ዘይኰኑ) ምስዝህልዉኹም፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ጭብጥታት እንተ’ለዉ ወሲኽኩም ከተቕርቡ ይግባእ።

እቲ እተቕርብዎ ናይ ጥርዓን ጽሑፍ፡ ውልቃዊ ሓበሬታኹምን ቍጽሪ ጉዳይኩምን ዘስፈረ ክኸውን እውን ይግባእ። ቍጽሪ ጉዳይኩም ኣብ’ታ ናይ ሓታቲ ዕቝባ (ብቛንቋ ሽወደን LMA ተባሂላ እትጽዋዕ) ካርድ እዩ ዝርከብ። ምስ ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታትን ቤት-ፍርዲ ስደተኛታትን ከራኽበኩም ዝኽእል ቍጽሪ ተሌፎንን ካልእ ኣድራሻን ድማ ከተስፍሩሉ ይግባእ።

ናይ ይግባይ ደብዳቤኹም ቅድሚ’ቲ ናይ ይግባይ ዕድል ዝዕጸወሉ ግዜ ምእካሉ ኣብ ኢድ ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት ክትገብሩ - ኣገዳሲ ጉዳይ ይኸውን። ገደብ ግዜ ናይ ዝቐርቡ ጉዳያት ይግባይ ብመንጽር’ቲ ዝወሃብ ዓይነት ውሳኔ ከመይ ከምዝመስሉ፡ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ናይ’ዚ ገጽ ክትምልከቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ነዚ ናይ ይግባይ ፋይል ባዕልኹም ክትከፍትዎ ዘይትኽእሉ ምስዝዀኑ፡ ካልእ ሰብ ኣብ ክንዳኹም ኰይኑ ንክኸፍቶ ክትውከስዎ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ምስዝኸውን ድማ ናብ ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት ሰነድ ውክልና ስልጣን ከተቕርቡ ከድልየኩም እዩ።

ውክልና ስልጣን ምርካብ እንታይ ማለት ’ዩ?

ናይ ውክልና ስልጣን ማለት፤ እቲ ፍቓድ ንምርካብ ዘመልክት ሰብ፤ ብሓደ ዝተፈረመ ሰነድ ጌሩ፡ ንኻልእ ሰብ ጉዳዩ ኣብ ምፍጻም ንኽውከሎ፤ ናይ ውክልና መዝነት ምሃብ ማለት ’ዩ። ናይ ውክልና ሰነድ ንኣብነት፤ ሓደ ሰብ ንዓኻ ወኪሉ ምልክታ ከቕርብ፤ ነቲ ንውሳኔ ዝቐረበ ምኽንያት ኣብ ክንዳኻ ኰይኑ ክቕበል ወይ ኣብ ክንዳኻ ኰይኑ ይግባይ ክብል፤ መሰል ምሃብ ማለት ’ዩ። እቲ ሰነድ ውክልና ስልጣን፤ በቲ ንኻልእ ሰብ ናይ ውክልና ስልጣን ዚህብ ዘሎ ሰብ ክፍረምን፤ ሚግራሾንስቨርከት ምስ ዚሓትት ድማ፤ ነቲ ቀዳማይ-ቅድሕ (ፎቶኮፒ ዘይኰነ) ናይቲ ሰነድ ክተርእን ክትክእል ኣሎካ።

ናይ ውክልና ስልጣን ንኻልእ ሰብ ንምሃብ፤ ደብዳበ ናብ ሚግራሾንስቨርከት ክትልእኽ የድሊ፤ ኣብኡ ድማ፡

  • እቲ ሰነድ፡ ናይ ውክልና ስልጣን ኣርእስቲ ክህልዎ
  • ስም፡ ዝተወለደሉ ዕለትን ኣድራሻን፤ ናይቲ ውክልና ስልጣን ዚህብ ዘሎ ሰብ
  • እቲ ውክልና ዝተዋህቦ ሰብ፡ እንታይ ንኽፍጽም ስልጣን ከም ዝተዋህቦ
  • ስም፡ ቁጽሪ መንነትን (ፐርሶን-ኑመር) ኣድራሻን ናይቲ ተቐባል ውክልና ስልጣን
  • ክታም ናይቲ ውክልና ስልጣን ንኻልእ ዚህብ ዘሎ ሰብ
  • እቲ ናይ ውክልና ስልጣን ድማ፤ ዝተጻሕፈሉ ዕለትን ቦታን፡ መዓስ ከም ዝተፈረመን ክሰፍሮ የድሊ።

ነቲብቤት-ፍርዲስደተኛታትዝወሃበኩምውሳኔእውንይግባይክትህቡሉምስእትደልዩ

በቲ ብሚግራሾን ቤት ፍርዲ ዝተወስደ ውሳነ ምስ ዘይትዓግብ፤ ካብቲ ነቲ ውሳነ ኣብ ኢድካ ዝረኸብካሉ ዕለት ጀሚሩ፤ ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ናብ ናይ ሚግራሾን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይግባይ ክትብል ትኽእል ኢኻ። እቲ ናይ ሚግራሾን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ፡ እቲ ናይ መወዳእታ ይግባይ እትብለሉ ቤት ፍርዲ እዩ። እቲ ብሚግራሾን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዚውሰድ ውሳነታት፤ ሚግራሾንስቨርከት ንተመሳሳሊ ጉዳያት ከም መምርሒ ጌሩ ይጥቀመሉ እዩ።

እዚ ናይ ይግባይ ቤት-ፍርዲ ስደተኛታት ንገለ-ገለ ጉዳያት ጥራይ እዩ ዝምርምር፡ ማለት መወከሲታት ንዘይተረኽብዎም፡ ከምኡ’ውን ብቤት-ፍርዲ ስደተኛታት ብግቡእ ንዘይተታሕዙ ጉዳይት። መብዛሕትኦም ናብ ናይ ይግባይ ቤት-ፍርዲ ስደተኛታት ዝቐርቡ ናይ ይግባይ ጥርዓናት ተቐባልነት ኣይረኽቡን እዮም፡ ማለት እቲ ብቤት-ፍርዲ ስደተኛታት ዝጸደቐ ውሳኔ እዩ ቈይሙ ዝተርፍ።

ዝተፈላለዩገደባትግዜጥርዓንብመንጽር’ቶምዝተዋህቡዓይነትውሳኔታት

ናይ ይግባይ ደብዳቤታት፡ እቲ ንዕኦም ዝምልከት ደረት ዕድል ግዜ ከይሓለፈ እንከሎ ኣብ ኢድ ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት ክበጽሑ ይግባእ። እቲ እተቕርብዎ ናይ ይግባይ ጽሑፍ ናብ ቤት-ፍርዲ ስደተኛታት ዝቐንዐ ምስዝኸውን ድማ፡ ብተማሳሳሊ፡ እቲ ንዕኡ ዝምልከት ናይ ግዜ ዕድል ከይተጸንቀቐ እንከሎ ኣብ ኢድ እቲ ቤት-ፍርዲ ክርከብ ይግባእ። እቲ ዝወሃበኩም ናይ ውሳኔ ደብዳቤ ብዛዕባ’ቲ ናይ ይግባይ ዕድልኩም ዘብቅዓሉ ገደብ ግዜ ብንጹር ይሕብር እዩ።

እዚ ገደብ ግዜ እዚ ምስዝሓልፍ፡ ንጉዳይኩም ብዝምልከት ናይ ይግባይ ጥርዓን ከተቕርቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እዚ ድማ ግዱድሕጋዊድርኺት ተባሂሉ ይጽዋዕ።

ደረታት ግዜ ንምቕራብ ጥርዓናት‌

ዝተዋህበ ውሳኔ

ናይ ይግባይ ዕድል

ካብ ሃገር ናይ ምውጻእ ትእዛዝ

ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ካብቲ ውሳነ ኣብ ኢድካ ዝበጽሓሉ ዕለት ጀሚሩ

ቀጥታዊ ምንጻግ ሕቶ ምእታው ናብ ሽወደን

ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ካብቲ ውሳነ ኣብ ኢድካ ዝበጽሓሉ ዕለት ጀሚሩ

ውሳኔ ቤት-ፍርዲ ስደተኛታት

ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ካብቲ ውሳነ ኣብ ኢድካ ዝበጽሓሉ ዕለት ጀሚሩ

ንመረጋገጺ ኵነተ-ህላውነት ዝምልከት ውሳኔ

ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ካብቲ ውሳነ ኣብ ኢድካ ዝበጽሓሉ ዕለት ጀሚሩ

ንሰነዳት መጓዓዝያ ዝምልከት ውሳኔ

ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ካብቲ ውሳነ ኣብ ኢድካ ዝበጽሓሉ ዕለት ጀሚሩ

ንጉዳይ ፓስፖርት ወጻእተኛታት ዝምልከት ውሳኔ

ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ካብቲ ውሳነ ኣብ ኢድካ ዝበጽሓሉ ዕለት ጀሚሩ

ካብሽወደንኣብእዋንኩምብሰንኪዘይምውጻእኹም፡ናብሃገራትዞባሸንገንዳግማይንኸይትኣትዉዝወሃብእገዳግዜ

ኣብውሽጢሰለስተሰሙናት- ውሳኔካብዝተዋህበሉ

ብኻልእምኽንያትዝወሃብናይዳግመ-ምእታውእገዳ

ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ካብቲ ውሳነ ኣብ ኢድካ ዝበጽሓሉ ዕለት ጀሚሩ

ንፍሉይገንዘባዊደገፍብዝምልከትዝወሃብውሳኔ

ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ካብቲ ውሳነ ኣብ ኢድካ ዝበጽሓሉ ዕለት ጀሚሩ

ንምጕዳልወይምቍራጽመዓልታዊኣበልዝምልከትውሳኔ

ኣብውሽጢሓሙሽተሰሙናት- ውሳኔካብዝተዋህበሉእዋን፡ማለት

ኣብሳልሳይኣካልንዝምርኮስሕቶዕቝባኣመልኪቱዝወሃብውሳኔ (ናይስደተኛኵነተ-ሃለዋትይፍቀደናእዩኢልኩምምስእትኣምኑ)

ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ካብቲ ውሳነ ኣብ ኢድካ ዝበጽሓሉ ዕለት ጀሚሩ

ንቍጽጽርወይቀይዲዝምልከትውሳኔ

ኣብዝዀነይኹንእዋን

ጥርዓን ከተቕርቡሎም ዘይትኽእሉ ኵነታት

  • ምስ ዝተዋህበኩም ውሳኔ ከምዝተሳማማዕኩም ኣብ ዘረጋግጽ ሰነድ ድሕሪ ምኽታምኩም
  • እቲ ናይ ይግባይ ቤት-ፍርዲ ስደተኛታት ንጉዳይኩም ንኸይርእዮ ምስዝውስን
  • ግዚያዊ መንበሪ ፍቓድ ንኽወሃበኩም ዝጠልብ ውሳኔ።

Last updated: 21 April 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.