ይግባይ ክትብል ምስ ትደሊ

Om du vill överklaga – tigrinska

ካብ ”ሚግራሾንስቨርከት” ክትቅበሎ ዘይትኽእል ውሳኔ ምስ ዝወሃበካ፥ ይግባይ ንምባል ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ብኸመይ ይግባይ ክበሃል ከም ዚኽእል፥ ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ብዝሰፍሐ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ነቲ ናይ ”ሚግራሾንስቨርከት” ውሳኔ ምስ ዘይትቕበሎ፥ ይግባይ ክትብል መሰል ኣሎካ። ይግባይ ምባል ማለት፥ ነቲ ናይ ”ሚግራሾንስቨርከት” ውሳኔ ብቤትፍርዲ ከም ብሓድሽ ንኽርኣየልካ (ክምርመር) ምሕታት ማለት’ዩ። ነቲ ናይ ይግባይ ጥርዓን ዝርእዮ ሓደ ቤትፍርዲ’ዩ፥ ነቲ ናይ ጥርዓንካ ጽሑፍ ግን፥ ናብ ”ሚግራሾንስቨርከት” ኢኻ ትልእኮ። ኣብቲ ናይ ውሳኔ ጽሑፍ፥ ይግባይ ንምባል ክንደይ ጊዜ ከም ዘሎካ ኣብኡ ሰፊሩ ክትረኽቦ ኢኻ። ብዙሕ ጊዜ፡ ካብታ ውሳኔ ዝተቐበልካላ ዕለት፥ ናይ ሰለስተ ሰሙን ጊዜ’ዩ ዘሎካ። መንግስታዊ ጠበቓ ምስ ዚህልወካ፥ ንሱ ወይ ንሳ ይግባይ ንምባል ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም።

መንበሪ-ፍቓድ ንምርካብ ዘመልከትካ ምስ ትኸውን፥ እሞ እቲ ምልክታኻ ድማ ምስ ዚንጸግ፥ እቲ ውሳኔ ክወሃብካ ከሎ ውን ብኣካል ኣብ ሽወደን ትነብር ምስ ትህሉ፥ ዋላ`ኳ ይግባይ ንምባል እንተ መረጽካ፥ ናይ ምምላስ መደብ ምግባር ግን ክትጅምር ኣሎካ። ኣብቲ ናይ ውሳኔ ጽሑፍ፡ ነቲ ናይ ቤትፍርዲ ውሳኔ እናተጸበኻ ከሎኻ፥ ኣብ ሽወደን ንኽትጸንሕ መሰል ዘሎካ እንተ ዀይኑ፡ ኣብኡ ሰፊሩ ክትረኽቦ ኢኻ።

”ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት” ነቲ ናይ ይግባይካ ጥርዓንካ ክርእዮ’ዩ

ኣቐዲሙ ”ሚግራሾንስቨርከት”፡ ነቲ ውሳኔ ንምቕያሩ ዘድሊ ከይከውን፥ ነቲ ናይ ይግባይ ጥርዓንካ ክምርምሮ እዩ። ”ሚግራሾንስቨርከት” ነቲ ውሳኔ ንምቕያሩ ምኽንያት ኣሎ ኢሉ ምስ ዘይኣምን፥ ነቲ ይግባይ ጥርዓንካ ናብ ”ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት” (migrationsdomstolen) ይልእኮ። እቲ ቤትፍርዲ ድማ፡ ወይ ነቲ ውሳኔ ይቕይሮ ወይ ድማ ነቲ ናይ ”ሚግራሾንስቨርከት” ውሳኔ የጽድቖ።

ካብታ ”ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት” ነቲ ናይ ይግባይ ጥርዓንካ ዝተቐበለላ ዕለት ጀሚሩ፤ ንዅሉ’ቲ ብዛዕባ ጉዳይካ ዚምልከት ሕቶታትን፥ እቲ ቤትፍርዲ ዚገብሮ ስራሕን ንምፍላጥ ምስትደሊ፥ ርክብካ ምስቲ ቤትፍርዲ’ዩ ክኸውን ዚግብኣካ። ነቲ ናይ ”ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት” ውሳኔታት ናይ ምክትታል ሓላፍነት፥ ናትካ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓላፍነት’ዩ። ”ሚግራሾንስቨርከት” ንዓኻ ጉዳይካ ኣይክከታተለልካን እዩ።

መንግስታዊ ጠበቓ ምስ ዚህልወካ፥ ብድሕሪ’ቲ ናይ ይግባይ ጥርዓንካ ናብ ቤትፍርዲ ምኻዱ፥ ናብቲ ጠበቓኻ ንምኻድ ንዚግበር መገሻታት፥ ”ሚግራሾንስቨርከት” ገንዘብ ኣይክኸፍለልካን እዩ።

ሓሳባትካ እንተ ቐዪርካ፡ እሞ ነቲ ናይ ይግባይ ጥርዓንካ ክትስሕቦ ምስ ትደሊ፥ ”ንሚግራሾንስቨረክት” ነቲ ናቱ ውሳኔ ከም ዝተቐበልካዮ ሓበሬታ ሃብ። ሽዑ ድማ እቲ ናይ ይግባይ ጥርዓንካ ኣይክርአን እዩ። ከም ብሓድሽ ተመሊስካ ነቲ ውሳኔ’ቲ ይግባይ ክትብለሉ ግን፥ ኣይትኽእልን ኢኻ።

ናይ ይግባይ ጥርዓንካ ብኸምዚ ክትጽሕፎ ትኽእል ኢኻ

ኣብቲ ናይ ውሳኔኻ ሰነድ፡ ብኸመይ ይግባይ ከም ትብል ተጻሒፉልካ ኣሎ። ነቲ ናይ ”ሚግራሾንስቨርከት” ውሳኔ ይግባይ ክትብል ምስ ትደሊ፥ ደብዳበ ጽሒፍካ፡ ኣየናይ ውሳኔ ናይ ”ሚግራሾንስቨርከት” ክቕይረልካ ትደሊ ከም ዘሎኻን፥ ስለምንታይ ክቕየረልካ ከም ትደልን፥ ሓበሬታ ሃብ። ነቲ ተቕርቦ ሓበሬታ ዚድግፍ ሰነዳት ወይ ካልእ መረጋገጺ ሰነዳት ምስ ዚህልወካ፥ ምስኡ ኣተሓሒዝካ ልኣኽ። እቲ ሰነዳት፡ ቅዳሕ ዘይኰነስ፡ ብቐንዱ እቲ ጽሑፍ እንተ ዀነ ዝበልጸ’ዩ።

ኣብቲ ናይ ይግባይ ጽሑፍካ፡ ስምካን ስም ኣቦኻን ካልእ ግላዊ ሓበሬታኻን ጽሓፍ። ቁጽሪ ናይቲ ጉዳይካ ውን ምጽሓፍ ኣይትረስዕ። ቁጽሪ ናይቲ ጉዳይካ ኣብቲ ናይ ውሳኔ ጽሑፍ ክትረኽቦ ኢኻ። ዑቕባ ሓታቲ ምስ ትኸውን ድማ፥ እቲ ቁጽሪ ጉዳይካ፡ ኣብቲ ናትካ “LMA-kort” ውን ክትረኽቦ ኢኻ። መታን “ሚግራሾንስቨርከት” ወይ ቤትፍርዲ ምሳኻ ርክብ ንምግባር ክኽእሉ፤ ቁጽሪ ቴሌፎንካን ኣድራሻኻን ውን ጸሓፍ።

እቲ ናይ ይግባይ ጥርዓንካ ኣብ ጊዚኡ ናብ ”ሚግራሾንስቨርከት” ክተቕርቦ፥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ገጽ’ዚ ሰፊሩ ዘሎ ሰደቓ ከም ትርእዮ ዘሎኻ፥ ከከምቲ ዓይነት ተዋሂቡካ ዘሎ ውሳኔታት፥ ይግባይ ንምባል ክንደይ ጊዜ ተዋሂቡካ ከም ዘሎ ውን፥ ኣብኡ ሰፊሩ ክትረኽቦ ኢኻ። እቲ ጊዜ ምጽብጻብ ዚጅምር፡ ካብቲ እቲ ውሳኔ ኣብ ኢድካ ዝበጽሓሉ ጊዜ ጀሚሩ እዩ።

ባዕልኻ ይግባይ ንምባል ዘይትኽእል እንተ ዄንካ፥ ካልእ ሰብ ንኽገብረልካ ሕተት። ሽዑ ግን፡ ናይቲ ዚሕግዘካ ሰብ ዝሃብካሉ ናይ ውክልና ስልጣን፥ ናብ “ሚግራሾንስቨርከት” ክተቕርብ የድልየካ።

ናይ ውክልና-ስልጣን እንታይ’ዩ?

ናይ ውክልና-ስልጣን ክኸውን ዚኽእል፥ ሓደ ዝተፈረሞ ደብዳበ፡ ኣብኡ ድማ እቲ ፍቓድ ዝሓትት ዘሎ ሰብ፥ ካልእ ሰብ ንኽውክሎ ወይ ንኽውክላ ናይ መዝነት ዕድል ምሃብ ማለት’ዩ። ሓደ ናይ ውክልና-ስልጣን ሰነድ፥ ንኣብነት ንኻልእ ሰብ ኣብ ክንዳኻ ኰይኑ ምልክታ ከቕርብ፥ ውሳኔ ንኽውሰድ እንታይ ምኽንያት ከም ዝተዋህበ ንኽፈልጥ፥ ወይ ውን ንኻልእ ሰብ ወኪሉ ናይ ይግባይ ጥርዓን ከቕርብ ምኽኣልን፥ ክኸውን ይኽእል’ዩ። እቲ ናይ ውክልና-ስልጣን ሰነድ፥ በቲ ናይ ውክልና-ስልጣን ዚህብ ዘሎ ዝተጻሕፈ ክኸውን ይግባእ። “ሚግራሾንስቨርከት” እቲ ሓቲቱ ውን፥ እቲ ቅዳሕ ዘይኰነስ እቲ “ኦሪጂናል” ሰነድ ክተቕርብ ክትክእል የድሊ።

ንኻልእ ሰብ ናይ ውክልና-ስልጣን ንኽትህብ ክትክእል፥ ነዞም ዚስዕቡ ነገራት ዘማልአ ደብዳበ፡ ናብ ሚግራሾንሰቨርከት” ክተቕርብ ይግባእ፡-

 • ናይ ውክልና-ስልጣን ምዃኑ ዝተፈልጠ
 • ምሉእ ስም፡ ዝተወለድካሉ ዕለትን ኣድራሻን ናይቲ ንኻልእ ሰብ ናይ ውክልና-ስልጣን ዚህብ ዘሎ ሰብ
 • እቲ ናይ ውክልና-ስልጣን ዝተዋህቦ ሰብ እንታይ ክፍጽም መሰል ከም ዚህልዎ
 • ምሉእ ስም፡ መለለዪ ቁጽሪ (ፐርሾን-ኑመር) ከምኡ ውን ኣድራሻ ናይቲ ውክልና-ስልጣን ዝተቐበለ ሰብ
 • ፊርማ ናይቲ ንኻልእ ሰብ ናይ ውክልና-ስልጣን ዚህብ ዘሎ ሰብ
 • ናይቲ ውክልና-ስልጣን ዝተጻሕፈሉ ዕለትን ቦታን ክህልዎ የድሊ።

Power of Attorney, form number 107011 (ብቛንቛ አንግሊዝ)PDF

ነቲ ”ብቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት” ዝተወስደ ውሳኔ ይግባይ ክትብል ምስ ትደሊ

በቲ ”ብሚግራሾንስቨርከት” ዝተዋህበ ውሳኔ ምስ ዘይትዓግብ፥ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን ብድሕሪ’ቲ ናይ ቤትፍርዲ ውሳኔ ኣብ ኢድካ ምብጽሑ፥ ናብ ”ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት” (Migrationsöverdomstolen) ይግባይ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ”ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት”፥ እቲ ንመጨረሽታ ይግባይ ክትብለሉ ትኽእል ቤትፍርዲ እዩ። እቲ ኣብኡ ዚውሰድ ውሳኔ ድማ፥ ከም መምርሒ (መወከሲ) ናይ ተመሳሰልቲ ጥርዓናት ኣብ ”ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከትን” ኣብ ”ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከትን” ኰይኑ የገልግል።

”ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት”፡ ነቶም ገና ሕጋዊ መምርሒ ዘይተዋህቦም ገለ ጉዳያት፥ ወይ ውን ”ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት” ብጌጋ ውሳኔ ዝወሰደሎም ጉዳያት ጥራይ’ዩ፥ ከም ብሓድሽ ንምርኣዮም ዘድልዮ። ንመብዛሕትኦም እቶም ናይ ይግባይ ጥርዓናት፥ ”ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት” ከም ብሓድሽ ንኸይርኣዩ’ዩ ዚውስን። ከምኡ እንተ ዀይኑ፡ እቲ ”ብቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት” ዝተወስደ ፍርዲ’ዩ ዘገልግል።

ኵሉ ውሳኔታት ይግባይ ክትብለሉ ኣይክኣልን’ዩ

ገለ-ገለ ውሳኔታት ይግባይ ክበሃለሎም ኣይክኣልን’ዩ። ኣብቲ ዝተዋህበካ ውሳኔ፡ ይግባይ ክትብለሉ ትኽእል ምዃንካን ዘይምዃንካን ተጻሒፉ ክትረኽቦ ኢኻ። ካብቶም ይግባይ ዘይብሃሎም ጉዳያት ንኣብነት፡-

 • ንሓደ ዝተዋህበካ ውሳኔ፡ ነቲ ውሳኔ ተቐቢልካ ናይ ”ዕግበት-መግለጺ” ብድሕሪ ምፍራምካ
 • ”ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት”፡ ጉዳይካ ይግባይ ተባሂሉ ከም ብሓድሽ ንኸይርአ ምስ ዚውስን
 • ብጊዜ ዝተደረተ ናይ መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡካ ምስ ዝጸንሕን እዩ።

ነንበይኑ ጊዜታት - ንዝተፈላለዩ ናይ ይግባይ ጥርዓናት

”ሚግራሾንስቨርከት” እቲ ናይ ይግባይ ጥርዓንካ፥ ቅድሚ’ቲ ዝተዋህቦ ውሱን ናይ ጊዜ ገደብ ምሕላፉ ክቕበሎ የድልዮ እዩ። ነቲ ናይ ”ቤትፍርዲ” ውሳኔ ይግባይ ንምባል ምስ ትደሊ፥ ቅድሚ’ቲ ዝተወሰነሉ ናይ ጊዜ ደረት ምሕላፉ፥ እቲ ናይ ይግባይ ጥርዓንካ ንቤትፍርዲ ከም ዚበጽሖ ክትገብር ይግብኣካ። ክንደይ ዚኣክል ናይ ይግባይ ጊዜ ተዋሂቡካ ከም ዘሎ፥ ኣብቲ ናይ ውሳኔ ጽሑፍ ሰፊሩ ክትረኽቦ ኢኻ።

እቲ ናይ ይግባይ ናይ ጊዜ ገደብ ምስ ሓለፈ፥ እቲ ውሳኔ ሕጋዊ ምጽዳቕ ረኺቡ ኣሎ ይበሃል። እዚ ማለት ድማ፡ ነቲ ውሳኔ’ቲ ከም ብሓድሽ ይግባይ ክትብለሉ ከም ዘይክኣል ይኸውን ማለት’ዩ።

ነቲ ”ብቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት” ዝተወስደ ውሳኔ ይግባይ ክትብል ምስ ትደሊ

በቲ ”ብሚግራሾንስቨርከት” ዝተዋህበ ውሳኔ ምስ ዘይትዓግብ፥ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን ብድሕሪ’ቲ ናይ ቤትፍርዲ ውሳኔ ኣብ ኢድካ ምብጽሑ፥ ናብ ”ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት” (Migrationsöverdomstolen) ይግባይ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ”ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት”፥ እቲ ንመጨረሽታ ይግባይ ክትብለሉ ትኽእል ቤትፍርዲ እዩ። እቲ ኣብኡ ዚውሰድ ውሳኔ ድማ፥ ከም መምርሒ (መወከሲ) ናይ ተመሳሰልቲ ጥርዓናት ኣብ ”ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከትን” ኣብ ”ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከትን” ኰይኑ የገልግል።

”ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት”፡ ነቶም ገና ሕጋዊ መምርሒ ዘይተዋህቦም ገለ ጉዳያት፥ ወይ ውን ”ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት” ብጌጋ ውሳኔ ዝወሰደሎም ጉዳያት ጥራይ’ዩ፥ ከም ብሓድሽ ንምርኣዮም ዘድልዮ። ንመብዛሕትኦም እቶም ናይ ይግባይ ጥርዓናት፥ ”ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት” ከም ብሓድሽ ንኸይርኣዩ’ዩ ዚውስን። ከምኡ እንተ ዀይኑ፡ እቲ ”ብቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት” ዝተወስደ ፍርዲ’ዩ ዘገልግል።

ኵሉ ውሳኔታት ይግባይ ክትብለሉ ኣይክኣልን’ዩ

ገለ-ገለ ውሳኔታት ይግባይ ክበሃለሎም ኣይክኣልን’ዩ። ኣብቲ ዝተዋህበካ ውሳኔ፡ ይግባይ ክትብለሉ ትኽእል ምዃንካን ዘይምዃንካን ተጻሒፉ ክትረኽቦ ኢኻ። ካብቶም ይግባይ ዘይብሃሎም ጉዳያት ንኣብነት፡-

 • ንሓደ ዝተዋህበካ ውሳኔ፡ ነቲ ውሳኔ ተቐቢልካ ናይ ”ዕግበት-መግለጺ” ብድሕሪ ምፍራምካ
 • ”ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ሚግራሾንስቨርከት”፡ ጉዳይካ ይግባይ ተባሂሉ ከም ብሓድሽ ንኸይርአ ምስ ዚውስን
 • ብጊዜ ዝተደረተ ናይ መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡካ ምስ ዝጸንሕን እዩ።

ነንበይኑ ጊዜታት - ንዝተፈላለዩ ናይ ይግባይ ጥርዓናት

”ሚግራሾንስቨርከት” እቲ ናይ ይግባይ ጥርዓንካ፥ ቅድሚ’ቲ ዝተዋህቦ ውሱን ናይ ጊዜ ገደብ ምሕላፉ ክቕበሎ የድልዮ እዩ። ነቲ ናይ ”ቤትፍርዲ” ውሳኔ ይግባይ ንምባል ምስ ትደሊ፥ ቅድሚ’ቲ ዝተወሰነሉ ናይ ጊዜ ደረት ምሕላፉ፥ እቲ ናይ ይግባይ ጥርዓንካ ንቤትፍርዲ ከም ዚበጽሖ ክትገብር ይግብኣካ። ክንደይ ዚኣክል ናይ ይግባይ ጊዜ ተዋሂቡካ ከም ዘሎ፥ ኣብቲ ናይ ውሳኔ ጽሑፍ ሰፊሩ ክትረኽቦ ኢኻ።

እቲ ናይ ይግባይ ናይ ጊዜ ገደብ ምስ ሓለፈ፥ እቲ ውሳኔ ሕጋዊ ምጽዳቕ ረኺቡ ኣሎ ይበሃል። እዚ ማለት ድማ፡ ነቲ ውሳኔ’ቲ ከም ብሓድሽ ይግባይ ክትብለሉ ከም ዘይክኣል ይኸውን ማለት’ዩ።

Last updated: 16 June 2021