ናይ ዕቑባ ሕቶኻ እንተተነጺጉ

Om du får avslag på din ansökan om asyl – tigrinska

ናይ ዕቑባ ሕቶኻ እንተተነጺጉ፣ ንስኻ ኣብ ስዊድን ክትጸንሕ ንኽፍቀደልካ ዘኽእል ብቑዕ ምኽንያት የብልካን ክብል ቦርድ ስደተኛታት ስዊድን (Swedish Migration Agency) ወሲኑ ኣሎ ማለት እዩ። ሕቶኻ እንተተነጺጉ፣ ክልተ ምርጫታት ኣለዉኻ: ነቲ ውሳነ ተቐቢልካ ናብ ዓድኻ ምምላስ፣ ወይድማ ይግባይ ምሕታት። ይግባይ እንተሓቲትካ፣ እቲ ፍርድቤት ነቲ ውሳነ ዳግም ክርእየልካ እዩ። ዋላ ይግባይ እናሓተትካ እናሃለኻ ኣሸበሸብ፣ ንዓድኻ ናይ ምምላስ ድልውነት ክትገብር ኣለካ።

እቲ ውሳነ እንተድኣ ተቐቢልካዮ ናይ ዕግበት ኣዋጅ ዝበሃል ወረቐት ክትፍርም ኢኻ። እዚ ወረቐት ድሕሪ ምፍራምካ ይግባይ ምባል ስለዘይከኣል ንዓድኻ ንኽትምለስ ምድላዋት ክትገብር ኣለካ።

ንዓድኻ ንኽትምለስ ተሸባሸብ

ናብ ዓድኻ ወይድማ ክትነብረሉ ናብ እትኽእል ካልእ ሃገር ንምምላስ ምድላዋት ናይ ምግባር፣ ፓስፖርትን ካልኦት ኣድለይቲ ነገራትን ናይ ምውጻእ ሓላፍነት ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ባዕልኻ እዩ። ቦርድ ስደተኛታት ስዊድን ኣብ ሃርካ ክትረኽቦም ምስ ዘለካ ኣካላት ክትራኸብ ወይድማ ንጉዕዞ ክትምዝገብ ኣብ ምግባር ክተሓባበረካ ይኽእል እዩ። ካበየናይ ሃገር መጺእኻ ዝብል ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ዓድኻ ብጽሕ ምስበልካ ንዘድልየካ ገለ ነገራት ሓገዝ ዝኸውን ናይ ገንዘብ ደገፍ ክግበረልካ እውን ተኽእሎ ክህሉ ይኽእል። ምስተመለስካ ብዛዕባ ክግበረልካ ዘለዎ “ናይ መጣየሺ ደገፍ” ነቲ ዝቕበለካ ኣካል ሕተት።  

ርእስኻ ክኢልካ ብዛዕባ ምምላስ ተወሳኺ ኣንብብ

ናይ ተመላሲ መጣየሺ ደገፍ ክሕታት ዝኽእል ከመይ ዝበለ ሰብ ከምዝኾነ ንምፍላጥ ተወሳኺ ኣንብብ

እቲ ውሳነ ንኣርባዕተ ዓመታት ይሰርሕ

ኩሉግዜ ንምንጻግ ሕቶ ዝምልከቱ ውሳነታት ንኣርባዕተ ዓመታት እዮም ኣብ ግብሪ ዝጸንሑ

ይግባይ

ይግባይ ክትሓትት መሪጽካ ማለት እቲ ቦርድ ስደተኛታት ስዊድን ዘሕለፎ ውሳነ ዳግም ክረኣየልካ ንቤትፍርዲ ትሓትት ኣለኻ ማለት እዩ። ክትስጎግ እንተተወሲኑልካ እቲ ናይ ይግባይ ሕቶኻ ክሳዕ ዝረኣየልካ ኣብ ስዊድን ክትጸንሕ ትኽእል። እቲ ውሳነ ብቕጽበት ክስጎግ ኣለዎ ዝብል እንተኾይኑ ግን፣ ዋላ ይግባይ ሕተት ብዘየገድስ ናይ ግድን ካብ ስዊድን ክትወጽእ ኣለካ።

ይግባይ ከመይ ክትሓትት ከምዘለካ ብዝምልከት ተወሳኺ ኣንብብ።

ብዛዕባ ቅጽበታዊ ምስጓግ ተወሳኺ ኣንብብ

በቲ ውሳነ ክትግዛእ እንተዘይክኢልካ

እቲ ውሳነ ኣብ ግብሪ እንተውዒሉሞ በቃ ይግባይ ትሓተሉ ዕድል እንተዘይብልካ፣ (እቲ ውሳነ ኣብ ኦሮማይ ኣብ ግብሪ እንተውዒሉ) ናይ ግድን ካብ ስዊድን ክትወጽእ ኣለካ። ካብ ስዊድን ክሳዕ እትወጽእ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ከምዘድልየካ ኣብቲ ናይ ምስጓግ ውሳነ ክጥቀስ ኣለዎ። እዚ ግዜ ምስተወደአ እትነብረሉ ቦታ ናይ ምርካብ መሰል ከምኡድማ ካብ ቦርድ ስደተኛታት ናይ ገንዘብ ደገፍ ናይ ምርካብ መሰል የብልካን። እዚ ምስኦም ዝነብሩ ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ቆልዑ ናይ ምሕብሓብ ሓላፍነት ኣብ ልዕሊ ዘይብሎም ኩሎም ዓበይቲ ሰባት ተፈጻሚ ይኸውን።

እቲ ቦርድ ስደተኛታት ብዛዕባ ቁጽጽር ከምኡድማ ውሑስ ሓለዋ እውን ውሳነታት ከሕልፍ ይኽእል እዩ። ቁጽጽር ማለት ኣብ ውሽጢ እተነጸረ ግዜ ኣብ ቦርድ ስደተኛታት ወይ ኣብ ፖሊስ ክትምዝገብ ኣለካ ማለት እዩ። ብዛዕባ ውሑስ ሓለዋ ውሳነ እንድሕር ተወሲኑልካ ክሳዕ እትብገስ ኣብ ናይ ክራይ ገዛ ክትጸንሕ ተኽእሎ ኣሎ። ብተወሳኺ ተመሊስካ ከይትመጽእ ዝኽልክል ውሳነ እውን ክውሰነልካ ይኽእል እዩ።

እቲ ቦርድ ስደተኛታት እቲ ውሳነ ንምትግባር ሓይሊ ምጥቃም የድሊ እዩ ዝብል ሓሳብ እንተሃልይዎ፣ እዚ ናይ ምትግባር ሓላፊነት ኣብ ፖሊስ ይወድቕ።

በቲ ውሳነ ኣይግዛእን ትብል እንተኾንካ እንታይ ከመዝጋጥመካ ንምፍላጥ ተወሳኺ ኣንብብ

ተመሊስካ ከይትመጽእ ምኽልካል

ኣብ ዝተወሰነልካ ግዜ ካብ ስዊድን እንተዘይወጺእኻ ተመሊስካ ከይትመጽእ እገዳ ክግበረልካ ይኽእል እዩ፣ እዚ ማለት ንዝተወሰነ እዋን ናብ ሃገራት ሸንገን (Schengen countries) ክትኣትው ኣይፍቀደልካን ማለት እዩ። 

ቅጽበታዊ ምስጓግ ተበይኑልካ ማለት ተመሊስካ ከይትመጽእ እውን እገዳ ተጌሩልካ ኣሎ ማለት እዩ።

ብዛዕባ እቲ ተመሊስካ ከይትመጽእ ዝግበር እገዳን ንሱ ንምውጋድ ክትገብሮ ዘለካ ነገራትን ንምፍላጥ ተወሳኺ ኣንብብ።

ብዛዕባ ቅጽበታዊ ምስጓግ ተወሳኺ ኣንብብ

ድሕሪ እቲ ውሳነ ዝኽሰቱ ሓደሽቲ ፍጻመታት

ብምኽንያት እቲ ተመሊስካ ከይትመጽእ ዝኽልክል እገዳ ዝተፈጥር ገለ ነገር እንተልዩ፣ ነዚ ዝቕበለካ ኣካል ከተፍልጦ ኣለካ። ሽዑ እቲ ቦርድ ስደተኛታት እቲ ናይ ምስጓግ ውሳነ ንምትግባር ዝዕንቅፉ ገለ ነገራት ከይህልዉ ክፍትሽ እዩ። ንጉዳይካ ዝምልከት ውሳነ ምስበጽሓካ ዝተፈጥረ ገለ ሓድሽ ነገር ናይ ግድን ክህልዉ ኣለዎ።

ሕቶኻ ምስተነጽገ ብዛዕባ ዝፍጠር ሓድሽ ሓበሬታ ብዝምልከት ተወሳኺ ኣንብብ።

መንበሪ፣ ናይ ባንኪ ካርድ ከምኡድማ LMA ካርድ

ሕቶኻ እንተተነጺጉ ወይድማ ክትስጎግ እንተተበይኑልካሞ እቲ ውሳነ ኣብ ግብሪ እንተውዒሉ፣ ወይድማ ብወለንታኻ ካብ ስዊድን እትወጸሉ ግዜ እንተተወዲኡ፣ መንበሪ ቦታ ናይ ምርካብን ናይ ገንዘብ ደገፍ ናይ ምርካብን መሰል ኣይህልወካን። እዚ ምስኦም ዝነብሩ ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ቆልዑ ናይ ምሕብሓብ ሓላፍነት ኣብ ልዕሊ ዘይብሎም ኩሎም ዓበይቲ ሰባት ተፈጻሚ ይኸውን።

ናይ መንበሪ ቦታን ናይ ገንዘብ ደገፍን ናይ ምርካብ መሰልካ እንተስኢንካ ናይ LMA ካርድኻ ናብቲ ቦርድ ስደተኛታት ክትመልስ ኣለካ። ካብ ቦርድ ስደተኛታት ዝተቐበልካዮ ናይ ባንኪ ካርድ እንተልዮካ ድማ ኣብ ሒሳብካ ዘሎ ገንዘብ ኣውጺእኻ እቲ ካርድ ክትመልሶ ኣለካ። ኣብ ናይ ቦርድ ስደተኛታት መንበሪ ቦታ ትነብር እንተሊኻ ድማ ካብቲ መንበሪ ለቒቕካ መፍትሕ ከተረክብ ኣለካ።  

ክንክን ጥዕናን ቤት-ትምህርቲን

ክሳዕታ ካብ ስዊድን እትወጸላ ዕለት ቅድም ክብል ትረኽቦ ዝነበርካ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ፣ ይኹን እምበር ሽዑ ናይ ገንዘብ ደገፍ ናይ ምርካብ መሰልካ ስለትስእን ንክንክን ጥዕናን ኣፋውስን እተውጸኦ ወጻኢ ኣይክሽፈነልካን እዩ።  

ቆልዑት ክሳዕታ ካብ ስዊድን ዝወጹላ ዕለት ትምህርቲ ናይ ምምሃር መሰል ኣለዎም።  

ብዛዕባ ቆልዑትን ዕቑባን ተወሳኺ ኣንብብ

Last updated: 20 February 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.