ኣብ ምምላስካ ምስ ኣካይዳና ምስ ዘይትሰማማዕ

Om du inte samarbetar för att återvända – tigrinska

 ኣብ ምምላስካ ምስ ኣካይዳና ምስ ዘትሰማማዕ፡ ወኪል ስደተኛታት ንናይ መዓልታዊ ገንዘባዊ ሓገዛትካ ንኸጉድል፡ ኣብ ትሕቲ ቀያዲ ምኽሪ ንኽትኣቱን ብዓቢኡ ውን ጉዕዞኻ ክሳዕ ዝውዳእ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሕጊ ኣቲኻ ጉዳይካ ኣብ ፖሊስ ክሰጋገር ምሉእ መሰል ኣለዎ።

ቀያዲ ምኽሪ ማለት ኣብ ውሱን ቦታን ሰዓታትን ንኽትነብር ምፍራም ማለት እዩ።ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ፓስፖትኻን ካልእ ንመንነትካ ዝሕብር ወረቓቕትኻ ውን ምርካኻ ምርካብ ማለት እዩ።

ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሕጊ ምእታው ማለት ከኣ ብወኪል ስደተኛእታት ዝመሓደር ቤት ማእሰርቲ ኣቲኻ ክትእሰር ማለት እዩ።

ብዛዕባ ማእሰርትን ኣብ ትሕቲ ቀያዲ ምኽሪ ምእታው ብዙሕ ኣንብብ

ናይ ምምላስካ ፖሊስ ምሉእ ሓላፍነት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም

ብሰንኪ ዘይምስምማዕካ ክትወጽእ እንተድኣ ዘይተኻኢሉ ፡ ወኪል ስደተኛታት ናብ ሕጊ ክትቀርብ ሓላፍነቱ ናብ ፖሊስ ከረክብ ይኽእል እዩ። ክትርከብ እንተደኣ ዘይክኢልካ፡ ፖሊስ ተጸናትዩ ክከታተለካን ሕጋዊ መጸዋዕታ ክገብረልካ መሰል ኣለዎ። ብተወሳኺ ውን ፖሊስ ካብ ሃገሩ ንኸውጽኣካ ሓይሊ ክጥቀም መሰል ኣለዎ።

ፖሊስ ናብ ትሕቲ ሕጊ ንኽትቀርብ ሓላፍነት ተዋሂብዎም እዩ፡ ምስ ምምላስካ ዝምልከት ሕቶታት ምስ ዝህልወካ ረኺብካ ከተዘራርቦም ይግባእ።

ዳግማይ ካብ ምእታው ክትክልከል ትኽእል ኢኻ

ክትተሓባበር እንተዘይክኢልካ፡ ወኪል ስደተኛታት ፋግማይ ካብ ምእታው ክኽልክለካ ውሳኔ ኵስን ይኽእል እዩ።እዚ ማለት ንሓሙሽተ ዓመታት ናብ ናይ ሸንገን ሃገራት፡ሩማኒያ ወይ ቡልጌሪያ ክትከይድ ኣይፍቀደልካን እዩ።ንውሓት እገዳ ዳግመ ምእታው ኣብ ናትካ ውሳኔ እዩ ዝምርኮስ።

ብዛዕባ እገዳ ዳግመ ምእታውን ከመይ ጌርካ ካብኡ ከም እተምልጥን ብዙሕ ኣንብብ

ብዛዕባ ኩነታት ዳግማይ ሓገዝ ንኽትረክብ ብዙሕ ኣንብብ

Last updated: 22 August 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.