ዘቕረብኩምዎ መመልከቲ ናይ ሕቶ ዑቕባ ድሕሪ ምንጻግ ዝርአ ሓድሽ ኩነታት

Nya händelser efter avslag på din ansökan om asyl – tigrinska

ይግባይ ክበሃሎ ዘይክኣል ውሳኔ ማለት፡ ብመሰረት’ቲ ኣብ ውሳኔ ዘሎ ገደብ ግዜ ካብ ሽወደን ክትወጹ ኣለኩም ማለት እዩ። ኣብ ፍሉይ ጉዳያት፡ ገለ ነገር ከጋጥም ይኽእል’ዩ። እዚ ማለት፡ ብኣንጻር’ቲ ክትወጽእ ከምዘለካ ዘገድድ ውሳኔ፡ ናብ መንበሪ ገዛኻ ክምለስ ዘይትኽእል ትኸውን። እዚ ዕንቅፋናይትግባረ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኰይኑ፡ ነቲ ምንጻግ ናይ ምእታው ወይ ትእዛዝ ናይ ምስጓግ ኣብ ትግባረ ንኸይውዕል ጸገማት እዩ።

ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት፡ ነቲ ውሳኔ ምስ ተዋህበ ሓድሽ ሓበሬታ ምስ ዝመጽእ ጥራይ እንተዘይኰኑ፡ ናብ ገዛኹም ምምላስ ክስርዞ ይኽእል’ዩ። እዚ ማለት፡ ንኣብነት፡ ነዞም ዝስዕቡ ዘመልክት ክኸውን ይኽእል፦ 

 • ህሉው ፖለቲካዊ ኩነታት መበቆል ሃገርኩም ምስ ዝቕየር፣ እዚ ማለት ፍጹም ክትምለሱ ምስ ዘይትኽእሉ።
 • ብሰንኪ ብርቱዕ ሕማም ክትጒዓዙ ምስ ዘይትኽእሉ
 • ንሂወት ዝፈታተን ሕማማት ምስ እተማዕብሉን ኣብ መበቆል ሃገርኩም ኰይንኩም ሕክምናዊ ክንክን ክትረኽቡ ምስ ዘይትኽእሉን።
 • ኩነታት ስድራቤትኩም ምስ ዝቀያየር

ብዛዕባ ንዓድኹም ናይ ምምላስ ተኽእሎ ዘለኩም ጭንቀት ወይ ኣብ መበቆል ዓድኹም ዘሎ ማሕበራዊ ወይ ቁጠባዊ ጸገማት፡ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ውሳኔኡ ንኽቕይር እኹል ምኽንያት ወይ መርትዖ ክኸውን ኣይክእልን’ዩ።

ናብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም

ንዓድኻ ካብ ምምላስ ዝኽልክልኹም ሓደስቲ ምኽንያታት ዳግማይ ክንርእዮም እንተደሊኹምና፡ ናብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ደብዳበ ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብቲ ደብዳበ እዞም ዝስዕቡ ግድን ክትጽሕፍዎም ኣለኩም፡ 

 • ጉዳይ ቊጽርኹም (ጉዳይ ቊጽሪ ኣብ ኤል.ኤም.ኤ ካርድ ተገሊጹ ኣሎ)፡
 • ኣብ ኩነታትኩም ኣጋጢምኩም ዘሎ ሓድሽ ነገር እንታይ’ዩ፣ ስለምንታይ ከ ንዓድኹም ክትምለሱ ኣይትኽእሉን፡ 
 • ኣድራሻኹም፡

ነቲ ኣብ ደብዳበ ትጽሕፍዎ ዘለኹም ነገር ዘረጋግጽ ሰነዳት ምስ ዝህልወኹም፡ ክተእትውዎም ኣለኩም። እንተተኻኢሉ፡ እቶም ሰነዳት መበቆላዊያን ወይ ኦሪጂናል ክዀኑ ኣለዎም።

ነቲ ደብዳበ ብስምኩም ክትፍርምሉ ኣለኩም። ብዝቐልጠፈ ውሳኔ ንኽትረኽቡ፡ ብኽብረትኩም፡ ብቋንቋ ሽወደን ወይ ብእንግሊዝ ጽሓፉዎ።

ባዕልኹም ክትጽሕፉዎ ምስ ዘይትኽእሉ፡ ካልእ ሰብ ክገብረልኩም ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ከምዚ ጉዳይ፡ ናብ ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ስልጣን ጥብቅነት ከተረክቡ ክትግደዱ ኢኹም።

ውክልና ስልጣን ምርካብ እንታይ ማለት ’ዩ?

ናይ ውክልና ስልጣን ማለት፤ እቲ ፍቓድ ንምርካብ ዘመልክት ሰብ፤ ብሓደ ዝተፈረመ ሰነድ ጌሩ፡ ንኻልእ ሰብ ጉዳዩ ኣብ ምፍጻም ንኽውከሎ፤ ናይ ውክልና መዝነት ምሃብ ማለት ’ዩ። ናይ ውክልና ሰነድ ንኣብነት፤ ሓደ ሰብ ንዓኻ ወኪሉ ምልክታ ከቕርብ፤ ነቲ ንውሳኔ ዝቐረበ ምኽንያት ኣብ ክንዳኻ ኰይኑ ክቕበል ወይ ኣብ ክንዳኻ ኰይኑ ይግባይ ክብል፤ መሰል ምሃብ ማለት ’ዩ። እቲ ሰነድ ውክልና ስልጣን፤ በቲ ንኻልእ ሰብ ናይ ውክልና ስልጣን ዚህብ ዘሎ ሰብ ክፍረምን፤ ሚግራሾንስቨርከት ምስ ዚሓትት ድማ፤ ነቲ ቀዳማይ-ቅድሕ (ፎቶኮፒ ዘይኰነ) ናይቲ ሰነድ ክተርእን ክትክእል ኣሎካ።

ናይ ውክልና ስልጣን ንኻልእ ሰብ ንምሃብ፤ ደብዳበ ናብ ሚግራሾንስቨርከት ክትልእኽ የድሊ፤ ኣብኡ ድማ፡

 • እቲ ሰነድ፡ ናይ ውክልና ስልጣን ኣርእስቲ ክህልዎ
 • ስም፡ ዝተወለደሉ ዕለትን ኣድራሻን፤ ናይቲ ውክልና ስልጣን ዚህብ ዘሎ ሰብ
 • እቲ ውክልና ዝተዋህቦ ሰብ፡ እንታይ ንኽፍጽም ስልጣን ከም ዝተዋህቦ
 • ስም፡ ቁጽሪ መንነትን (ፐርሶን-ኑመር) ኣድራሻን ናይቲ ተቐባል ውክልና ስልጣን
 • ክታም ናይቲ ውክልና ስልጣን ንኻልእ ዚህብ ዘሎ ሰብ
 • እቲ ናይ ውክልና ስልጣን ድማ፤ ዝተጻሕፈሉ ዕለትን ቦታን፡ መዓስ ከም ዝተፈረመን ክሰፍሮ የድሊ።

ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት፡ ናብ መበቆል ሃገርኩም ናይ ምምላስ ጉዳይ ብናቱ ተበግሶ ክስርዞ ይኽእል እዩ።

ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት፡ ንመበቆል ሃገርኩም ንኸይትምለሱ ዝገብረኩም ሓድሽ ሓበሬታ ምስ ዘጋጥም ክሕብር ይግደድ’ዩ። ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት፡ ብዛዕባ ዕንቅፋታት ናይ ትግባረ ዋላ እንተዘይጽሓፍኩምን እንተዘይሓበርኩምናን፡ ንመበቆል ሃገርኩም ምምላስ ናይ ምስራዝ ተኽእሎ ኣለዎ። ፖሊስ እውን፡ ናብ ሃገርኩም ናይ ምምላስ ተኽእሎ ምስ ዘይክኣል፡ ንትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ክሕብሮ ሓላፍነት ኣለዎ።

ውሳኔ

ትካል ቁጽጽር ጉዳይ ስደት ነቲ ውሳኔ ብፖስጣ ክሰደልኩም እዩ።

Last updated: 2017-04-06

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.