ዘቕረብኩሞ ሕቶ ዕቝባ ምስዝንጸግ ብወለንታ ናብ ዓድኹም ምምላስ

Återvända självmant när du har fått avslag på din ansökan om asyl – tigrinska

ብወለንታ ምምላስ ክበሃል እንከሎ፡ ነቲ ዝወሃበኩም – ኣብ ሃገረ-ሽወደን ክትጸንሑ ከምዘይትኽእሉ ዝገልጽ ውሳኔ ምቕባሉ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ናብ ናይ መበቆል ሃገርኩም ብምምላስ ምትሕብባር ከተርእዩ እንከለኹም እውን ማለት እዩ።

እቲ ዘቕረብኩሞ ሕቶ ተቐባልነት ከምዘይረኸበ ወይ ካብ’ዛ ሃገር ክትወጹ ምዃንኩም ዘረጋግጽ ውሳኔ ሓንሳብ ምስሓለፈ፡ ብዛዕባ ጉዳይ ምምላስኩም ንኽትላዘቡ ሓደ ናይ ጉዳይ ሰራሕተኛ ንዝርርብ ክጽውዓኩም እዩ። ኣብ’ዚ ርክብ እዚ ብዛዕባ ዘለዉኹም ውልቃውያን ኣማራጺታት ኣድለይቲ ዝበሃሉ ሓበሬታታት ኪወሃቡኹም እዮም። ዘለዉኹም ዘበሉ ሕቶታት ከተቕርቡ እውን ትኽእሉ ኢኹም።

ነቲ ናይ ምምላስ ጕዕዞኹም ባዕልኹም ክትሰርዕዎ ምስዘይትኽእሉ፡ ምስ’ቲ ናይ ጉዳይኩም ሰራሕተኛ ብምትሕግጋዝ፡ ንኹሎም ብወገንኩም ክትገብርዎም ዘለኩምን ብወገን ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት ክማልኡ ዘለዎምን ጉዳያት ኣብ ግምት ዘእተወ ዝርዝራዊ ውጥን ከተውጽኡ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት፡ ፓስፖርት ንኽወሃበኩም ንኤምባሲ ክትውከሱ ትኽእሉ፣ ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት ብወገኑ፡ ኣብ ሞንጎ ጕዕዞኹም ከተላግሱን ነፋሪት ክትቅይሩን እንተዄንኩም፡ መሰጋገሪ ቪዛ ንኽወሃበኩም ባይታ ከጣጥሓልኩም ይኽእል።

ኣብ ውሽጢ ክልተ ወይ ኣርባዕተ ሰሙናት ምምላስ

ካብሃገርናይምውጻእትእዛዝ ምስዝወሃበኩም፡ እቲ ውሳኔ ካብ ዝሓለፈሉ መዓልቲ፡ ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ ሰሙናት ካብ’ዛ ሃገር ክትወጹ ይግባእ። ናብ ሽወደን ናይምእታውሕቶኹምከምዝተነጽገ ዝሕብር ውሳኔ ምስዝወሃበኩም፡ ፍሉይ ገደብ ግዜ ክሳብ ዘይተዋህበኩም፡ እቲ ውሳኔ ካብ ዝሓለፈሉ መዓልቲ፡ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙናት ካብ’ዛ ሃገር ክትወጹ ይግባእ።

ውሳኔ ተግባራዊ ዝኸውን፡ ካብ ዝተሓበርኩሙሉ መዓልቲ ሰለስተ ሰሙናት ጸኒሑ እዩ፤ ማለት፡ ኣብ ሞንጎ እዚ እዋን እዚ ብወገንኩም ናይ ይግባእ ሕቶ ምስዘይቀርብ።

ኣብ ውሽጢ እቲ ዝተወሰነልኩም እዋን ካብ ሽወደን ምስዘይትወጹ፡ ከም’ቲ ንቡር ዳግማይ ናብ’ዛ ሃገር ከይትኣትዉ - እንተላይ ንኹላተን ሃገራት ዞባ ሸንገን ከምኡ’ውን ሩማንያ፡ ቡልጋሪያን ክሮኤሽያን ኣብ ግምት ዘእተወ እገዳ ኪብየነልኩም እዩ። እዚ እገዳ እዚ ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ እዩ።

ብዛዕባ ናይ ዳግመ-ምእታው እገዳ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብን ከመይ ጌርኩም ካብኡ ከምእትድሕኑ ዝያዳ ንምርዳእን ኣብ’ዚ ክፈቱ

ቀጥታዊ ምንጻግ ናይ ሕቶ ምእታው

ናብ ሽወደን ከይትኣትዉ ዝኽልክል ብቕጽበት ዝትግበር ውሳኔ ምስዝወሃበኩም፡ ውሳኔ ካብ ዝተቐበልኩሙሉ እዋን ከይደንጐኹም ካብ ሽወደን ክትወጹ ይግባእ። እዚ ውሳኔ እዚ ካብ ዝሓለፈሉ እዋን ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙናት ይግባይ ከተቕርቡ ዝከኣል እኳ እንተዀነ፡ እዚ ፍርዳዊ መስርሕ ክሳብ ዝዛዘም ኣብ ሽወደን ክትጸንሑ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

ናብ ሽወደን ከይትኣትዉ ዝኽልክል ብቕጽበት ዝትግበር ውሳኔ ምስዝወሃበኩም፡ ዋላ እውን ኣብ እዋንኩም ካብ ሽወደን እንተወጻእኩም፡ ናይ ዳግመ-ምእታው እገዳ ግድን ክምልከተኩም እዩ። እዚ ማለት፡ ናብ ሽወደን ከይትኣትዉ ዝኽልክል ብቕጽበት ዝትግበር ውሳኔ ምስዝወሃበኩም፡ እንተወሓደ ንክልተ ዓመታት ናብ ዝዀነት ትኹን ሃገር ናይ ዞባ ሸንገን ከምኡ’ውን ሩማንያ፡ ቡልጋሪያን ክሮኤሽያን ክትኣትዉ ኣይክትክእሉን ኢኹም።

መበቆልኩም ናብ ዘይኰነት ሃገር ምምላስ

ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት እትርከብ ካልእ ሃገር

ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት፡ ንዓኹም ናብ ሓንቲ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝዀነት ሃገር ብምምላስ እቲ ዘቕረብኩሞ ሕቶ ዕቝባ ኣብኡ ከምዝረአ ዝገብር ውሳኔ ከሕልፍ ይኽእል እዩ። እዚ ክዀነሉ ካብ ዝኽእል ሓደ ምኽንያት፡ ቅድሚ ናብ ሽወደን ምእታውኩም ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝዀነት ሃገር ዝጸናሕኩም ምስእትዀኑ ወይ ድማ ኣብ ሓንቲ ካብ’ዘን ሃገራት እዚኣተን ቪዛ ረኺብኩም ድዩስ ሕቶ ዕቝባ ኣቕሪብኩም ምስእትጸንሑ። እዞም መምርሒታት እዚኣቶም ኣካል ሕጊዱብሊን እዮም።

ነዚ ውሳኔ እዚ ሓዲግኩም ናብ ሃገረ-መበቆልኩም ክትምለሱ ምስእትውስኑ፡ መስርሑ ምድንጓያት ዝፈጥር ወይ ወጻኢታት ዝበዝሖ ክሳብ ዘይኰነ፡ ውሳኔኹም ክጸድቀልኩም ዝከኣል እዩ።

ብዛዕባ ሕጊ ዱብሊን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ከምኡ’ውን ስለምንታይ እቲ ዘቕረብኩሞ ሕቶ ዕቝባ ኣብ ዝመረጽኩማ ሃገር ክረአ ከምዘይከኣል እኹል መረዳእታ ንምርካብ - ኣብ’ዚ ክፈቱ።

ኣብ’ቲ ዝወሃበኩም ውሳኔ ናብ ዘይተጠቕሰት ሃገር ምምላስ

ካብ ሃገር ናይ ምውጻእ ትእዛዝ ይኹን ኣብ ሽወደን ናይ ምጽናሕ ሕቶኹም ዝነጽግ ውሳኔ ምስዝወሃበኩም፡ ናብ’ታ ኣብ ናይ ውሳኔ ሰነድ እተጠቕሰት ሃገር ክትምለሱ እዩ ዝግባእ። እዛ ሃገር እዚኣ፡ እታ ንስኹም ዜግነት ዝወሰድኩሙላ ሃገር እያ።

ይኹን እምበር፡ ቦታ መበቆልኩም ኣብ ዘይኰነት ሃገር ተቐባልነት ክትረኽቡ ከምእትኽእሉ ከተረጋግጹ ምስእትኽእሉ፡ ናብኣ ክትምለሱ ተኽእሎ ኣሎ። እዚ ንክኸውን፡ ኣብ’ታ ሃገር እቲኣ ክትኣትዉሉ እትኽእሉ ብቑዕ ፓስፖርትን መንበሪ ፍቓድን ከተቕርቡ ኣለኩም። ናይ በጻሒ ቪዛ ወይ “ናጻ ካብ ቪዛ” ዝብል ሰነድ እኹል ኣይኰነን። በዚ ምኽንያት ናይ ምምላስኩም መስርሕ ዝናዋሕ ወይ ከቢድ ወጻኢታት ዝጠልብ ምስዝኸውን - ብዓቢኡ፡ እቲ ናብ ሃገርኩም ናይ ምምላስ ስጉምቲ ኪውሰድ ዝከኣል ኣይኰነን።

ናይ ተጓዓዛይ ሰነዳት ናይ ምድላው ጉዳይ፡ ንዓኸም ዝግደፍ ሓላፍነት ይኸውን

ኣብ እዋኑ ንኽትምለሱ ዘድልዩኹም ከም ፓስፖርት ወይ ግዚያዊ ናይ ተጓዓዛይ ሰነድ ዝኣመሰሉ ነገራት ምቕራብ ንዓኹም ዝግደፍ ሓላፍነት እዩ።

ሓገዝ ምስዘድልየኩም፡ ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት ነቶም ኣብ ሃገረ-መበቆልኩም ዝርከቡ ሰበ-ስልጣን ኪውከሶምን ንዓኹም ወኪሉ ፓስፖርት ኪወሃበኩም ክጠልብን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ፡ ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት፡ ነቶም ዝምልከቶም ሰበ-ስልጣን ሃገርኩም ዘድልዮም ዘበለ ንዓኹም ዝምልከት ሓበሬታ ኪህቦም ኣለዎ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሽወደን ሕቶ ዕቝባ ኣቕሪብኩም ምንባርኩም ግና ኣይክንሕብርን ኢና።

ካልእ ፓስፖርት እትረኽቡሉ መገዲ ምስዝሰኣን፡ ኣብ ገለ ፍሉያት ጉዳያት፡ ካብ ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት ግዚያዊ ፓስፖርት ናይ ወጻእተኛ ኪወሃበኩም ተኽእሎ ኣሎ። እዚ ምስዝኸውን ድማ፡ እቲ ዝወሃበኩም ግዚያዊ ፓስፖርት ናይ ወጻእተኛታት፡ ክሳብ ናብ ናይ መበቆል ሃገርኩም እትምለሱ ጥራይ ዘገልግል ይኸውን።

ናይ መጓዓዝያ ትኬት

ንኹሎም እቶም ናይ ምምላስኩም ጕዕዞ ዝጠልቦም ወጻኢታት ባዕልኹም ክትሽፍንዎም ቀዳምነታዊ ግዴታ ኣለኩም። ነዚ ባዕልኹም ክትሽፍንዎ ዘይትኽእሉ ምስእትዀኑ፡ ትካል ምክትታል ጉዳይ ስደተኛታት ባዕሉ ክምዝገበልኩምን ናይ ትኬት ዋጋ ክሽፍነልኩምን ተኽእሎ ኣሎ።

ንዘቕረብኩሞ መመልከቲ ክትስሕብዎ ትኽእሉ ኢኹም

ዋላ እውን ገና ጉዳይኩም ክረአ ከይጀመረ፡ ነቲ ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ናይ ሕቶ ዕቝባ ክትስሕብዎን ብወለንታኹም ናብ ናይ መበቆልኩም ሃገር ክትምለሱን ትኽእሉ ኢኹም። ነቲ ናይ ምምላስ ጕዕዞኹም ብዝምልከት ምድላዋት ንኽትገብሩሉ፡ ኣብ’ቲ ዝተመዝገብኩሙሉ ኣሃዱ መቐበሊ ብዝርከብ ኣሳላጢ ጉዳይኩም ሓገዝ ኪግበረልኩም እዩ።

ደገፍ ኣብ ምምላስ

ነቲ ኣቀባብላ ዝገበረልኩም ሰራሕተኛ ብዛዕባ’ቶም ንኽትምለሱ ክግበሩልኩም እትደልይዎም ደገፋት ኣዘራርብዎ። ንኣብነት፡ ብዛዕባ ኣብ ናይ መበቆል ሃገርኩም ዘሎ ህሉው ኩነታት ሓበሬታ ክህባኹም፡ ከማኽራኹምን ኣብ ምምላስኩም ሓገዝ ክገብራልኩምን ምስ ዝኽእላ ትካላት ሃገረ-ሽወደን ንኽትራኸቡ ደገፍ ክግበረልኩም ይኽእል፤ ከምኡ’ውን ኣብ ናይ መበቆል ሃገርኩም ምስ ዝነጥፋ’ሞ ምስ ተመለስኩም ደገፍ ክገብራልኩም ዝኽእላ ትካላት ንኽትራኸቡ ክትሕገዙ ትኽእሉ።

ብወለንታኹም ምስእትምለሱ፡ ኣብ ገሊኡ፡ ናይ ዳግመ-ምጥያስ ሓገዝ ንኽግበረልኩም ከተመልክቱ ዕድል ኪወሃበኩም ተኽእሎ ኣሎ።

ሓገዝ ዳግመ-ምጥያስ ንኽወሃቦም ከመልክቱ ዝግባእ ውልቀ-ሰባት ከመይ ዝኣመሰሉ ምዃኖም ንምፍላጥ፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ትሕዝቶ ናይ’ዚ ደገፍ እዚ ንምፍላጥ – ኣብ’ዚ ክፈቱ።

Last updated: 2017-02-21

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.