ደገፍ ንዳግመ ምጥያስ ኣብ ሃገርካ

Stöd till återetablering i hemlandet – tigrinska

እቲ ዑቕባ ንምሕታት ዘእተኻዮ ምልክታ እንተ ተነጺጉ ወይ ነቲ ኣብ ሽወደን ዑቕባ ንምርካብ ዘእተኻዮ ምልክታ እንተ ስሒብካዮ፤ ሓገዝ ካብ ሚግራሾንስቨርከት ክትቅበል ትኽእል ኢኻ። ቁጠባዊ ሓገዝ ንኽትረክብ ክተመልክት ትኽእል ኢኻ፤ ኣብ ርእሲኡ ውን ናብ ሃገርካ ተመሊስካ ከም ብሓድሽ ምስቲ ሕብረሰብካ መታን ክትወሃህድ፤ ሓገዝ ክትረክብ ኢኻ።

ቁጠባዊ ደገፍ ንዳግመ ምጥያስ

እቲ ንዓኻ ዚኽፈለካ ቁጠባዊ ደገፍ፤ ኣብታ እትምለሰላ ዘሎኻ ሃገር ዘሎ ሕብረተሰብ፤ በቲ ዘሎ ከቢድ ናይ ዘይምርግጋእ ኩነታት፤ ተጣይስካ ንምንባር ዕድልካ ጸቢብ ዝኾነ ሰብ፤ ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ።

ኣብዚ እዋን ዚ፤ እቲ ሚግራሾስንቨርከት ዘሎዎ ግንዛበ፤ ናብዘን ዚስዕባ ሃገራት ዚምለሱ ሰባት፤ ንዳግመ መጣየሲ ዚኸውን ገንዘን ይኽፈሎም ዚብል እዩ።  

አፍጋኒስታን፥ ሰንትራል አፍሪቃ ሪፐብሊክ፥ ዲሞክራስያዊት ረፐብሊክ ኮንጎ፥ አይቮሪ-ኮስት፥ ኤርትራ፥ ኢራቅ፥ የመን፥ ላይቤሪያ፥ ሊቢያ፥ ማሊ፥ ሴራሊዮን፥ ሶማሊያ፥ ፍልስጤም፥ ሱዳን፥ ደቡብ ሱዳን፥ ሶርያ ከምኡውን ቻድ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ እየን።

ብዛዕባ ቁጠባዊ ደገፍን ብኸመይ ምልክታኻ ከም እተቕርብን፤ ኣብዚ ዚስዕብ ብዝበለጸ ኣንብብ።

ኣብ ሃገርካ ዳግም ንኽትወሃሃድ ዚወሃብ ደገፍ

ኣብ ሃገርካ ከም ብሓድሽ ኣብቲ ሕብረትሰብ ንምውህሃድ ክትክእል ሓገዝ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። እዚ ደገፍ ’ዚ ድማ ኣብ ሃገርካ ከም ብሓድሽ ንምህሃድ ዚግበር ደገፍ ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ደገፍ ‘ዚ ዚወሃበካ፤ ንዓኻ ናብ ሃገርካ ክትምለስ መዲብካ፤ ንኣብነት ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ንኽትኣቱ ወይ ናይ ጠበቓታት ምኽሪ ንምርካብ ወ. ዘ. ተ. ሓገዝ ዘድልየካ ሰብ ምስ ትኸውን እዩ። 

ኣብዛ እዋን እዚኣ፤ ናብዘን ዚስዕባ ሃገራት ንእትምለስ፤ እዚ ሓገዝ ‘ዚ ናይ ምርካብ ዕድል ተዳልዩልካ ኣሎ።

ኣፍጋኒስታን፡ ዒራቕ (ኩርዲስታን)፤ ዒራቕ (ማእከላይን ደቡባዊን)፡ ማሮኮ፡ ፓኪስታን፡ ሩስያ እየን።

ብዛዕባ ኣብ ሃገርካ ዳግም ንምውህሃድ ዚወሃበካ ደገፍን ብኸመይ ምልክታኻ ከም እተቕርብን፤ ኣብዚ ዚስዕብ ብዝበለጸ ኣንብብ። (ብእንግሊዝ)

Last updated: 2017-10-19

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.