ቁጠባዊ ደገፍ ንዳግመ ምጥያስ

Ekonomiskt stöd till återetablering – tigrinska

ንስኻ ናብ ሃገርካ ንእትምለስ፤ ካብ ”ሚግራሾንስቨርከት” ቁጠባዊ ደገፍ ንምርካብ፤ ምልክታ ንኽተእቱ ዕድል ተኸፊቱልካ ኣሎ። እዚ ደገፍ ’ዚ ንዓኻ ናብ ሃገርካ ንእትምለስ፤ ኣብ ሃገርካ ውን ብምኽንያት እቲ ዘሎ ከቢድ ናይ ዘይምርግጋእ ኩነታት፤ ተጣይስካ ንምንባር ከሸግረካ ዚኽእል ሰብ፤ ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ። ብዛዕባ ’ቲ ደገፍ፡ ምልክታ ክተእቱ ትኽእል፤ ኣብ ሃገር ሽወደን ኣብ ትነብረሉ ዘሎኻ ጊዜ እዩ።

ንስኻ ካብዘን ተጠቒሰን ዘሎዋ ሃገራት፤ ናብ ሓንቲ ካብኣተን እትምለስ ምስ ትኸውን እዩ።

ኣፍጋኒስታን፡ ሰንትራል ኣፍሪቃ ረፓብሊክ፡ ደሚክራስያዊት ረፓብሊክ ኮንጎ፡ አይቮሪ-ኮስት፡ ኤርትራ፡ ዒራቕ፡ የመን፡ ላይበርያ፡ ሊብያ፡ማሊ፡ ሴራልዮነ፡ ሶምልያ፡ ፓለስቲና፡ ሱዳን፡ ደቡብ ሱዳን፡ ሶርያን ጫድን እየን።

ደገፍ ንምርካብ ክማልኡ ዘሎዎም ኵነታት

ደገፍ ክትረክብ እትኽእል እንተ ደኣ፡-

  • እቲ ዑቕባ ንምሕታት ዘእተኻዮ ምልክታ ተነጺጉ ወይ ነቲ ኣብ ሽወደን ዑቕባ ንምርካብ ዘእተኻዮ ምልክታ ስሒብካዮ እዩ።
  • ባዕልኻ ንኽትምለስ መደብ ጌርካ ኣሎኻ፤ ኣብታ እትኸዶ ሃገር ድማ ብምኽንያት እቲ ዘሎ ከቢድ ናይ ዘይምርግጋእ ኩነታት፤ ተጣይስካ ንምንባር ዕድልካ ጸቢብ ምስ ዚኸውን እዩ።
  • ኣብታ ክትከዳ ሓሲብካ ዘሎኻ ሃገር ድማ፤ ንኽትነብር ኣኽእሎ ከም ዘሎ እንተ ተኣሚኑሉ።
  • እቲ ምልክታ ክተቕርብ ከሎኻ ድማ፤ ብኣካል ኣብ ሽወደን እትርከብ ሰብ ምስ ትኸውን እዩ።

ንስድራቤትካ ዚወሃብ ደገፍ

እቶም ካልኦት ኣባላት ስድራቤትካ ውን ደገፍ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ሰበይትኻ፡ ሰብኣይካ፡ መቃምጥትኻ፡ ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ደቅኻ ወይ ውን ምሳኻ ሓቢሮም ዚቕመጡ፡ ካልኦት ናይ ቀረባ ቤተሰብካ እዮም። እዚ ሓገዝ ’ዚ ንኽግበረሎም ግን፤ ንሳቶም ውን እንተዀነ፡ ነቲ ናይ ሓገዝ ምልክታ ክተቕርቦ ከሎኻ፤ ብኣካል ኣብ ሽወደን ዚርከቡ ክኸውን ይግባእ።

እቲ ዚቐርብ ምልክታን እቲ ውሳኔን

እቲ ዑቕባ ንምሕታት ዘእተኻዮ ምልክታ እንተ ተነጺጉ ወይ ነቲ ኣብ ሽወደን ዑቕባ ንምርካብ ዘእተኻዮ ምልክታ እንተ ስሒብካዮ፤ ሽዑ ድማ ቁጠባዊ ደገፍ ንዳግመ ምጥያስ ንምርካብ፤ ምልክታ ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ።  

እቲ ምልክታ እተቕርበሉ እዋን ድማ፤ ካብቲ እቲ ዑቕባ ንምሕታት ዘእተኻዮ ምልክታ ዝተነጽገሉ ወይ ኣብ ሽወደን ዑቕባ ንምርካብ ዘእተኻዮ ምልክታ ዝሰሓብካሉ ጊዜ ጀሚሩ፤ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ምስ ዝኸውን እዩ።

ነቲ ደገፍ ንዳግመ ምጥያስ ንምርካብ እተቕርቦ ምልክታ፤ ናብቲ/ናብታ ኣብቲ መቐበል ሰደተኛታት ዘሎ ፈጻሚ ጉዳይካ እዩ። ደገፍ ንኽወሃበካ ወይ ንኸይወሃበካ ውሳኔ ዝወስድ፤ ቤት ስልጣን ሚግራሾስንቨርከት እዩ። እቲ ደገፍ ንዳግመ ምጥያስ፤ ብሚግራሾንስቨርከት ዝተወስደ ውሳኔ፤ ይግባይ ክትብለሉ ኣይክኣልን እዩ።

እቲ ዚወሃበካ ደገፍ፤ ኣብ ሃገርካ እዩ ዚኽፈለካ

ሚግራሾንስቨርከት ምስቲ ”ዓለም-ለኻዊ ውድብ ስደተኛታት” IOM (International Organisation for Migration) ተሓባቢሩ ስለ ዚሰርሕ፤ እቲ ንዳግመ ምጥያስ ዝወሃበካ ደገፍ፤ በቶም ኣብ ነንበይነን ሃገራት ዚርከቡ ወከልቲ ናይ ’ዚ ውድብ ’ዚ ኣቢሉ ክኽፈለካ እዩ። ስለዚ እምበኣር፡ እቲ ኣብ ሃገርካ ምስ ከድካ ዚኽፈለካ ገንዘብ፤ በዚ IOM ዝተባህለ ”ዓለም-ለኻዊ ውድብ ስደተኛታት” ክኸውን እዩ። ቅድሚ ካብ ሃገር ሽወደን ምግዓዝካ ግን፤ ናይ ’ቲ ኣብ ሃገርካ ዚርከብ IOM ”ዓለም-ለኻዊ ውድብ ስደተኛታት” ቤትጽሕፈት ቁጽሪ ቴሌፎን ክወሃበካ እዩ። ናብ ሃገርካ ብድሕሪ ምምላስካ ድማ፤ ናብኡ ደዊልካ ቆጸራ ብምውሳድ፤ ነቲ ንዳግመ ምጥያስ ተባሂሉ ዚኽፈለካ ገንዘብ ክትቅበሎ ኢኻ።  

እቲ ዚወሃበካ ደገፍ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ክኽፈለካ እዩ። እቲ ገንዘብ ድማ ብሙሉኡ ብሓደ ግዜ ክወሃበካ እዩ። ነቲ ገንዘብ ክተምጽኦ ከሎኻ፤ ፓስፖርትኻን ቅዳሕ ናይቲ ንዳግመ መጣየሲ ዚኸውን ገንዘብ ክኽፈለካ ከም ዝዀነ ዝተወሰነሉ ሰነድን፤ ክተርኢ ኣሎካ።

እንተ ደኣ እዚ ”ዓለም-ለኻዊ ውድብ ስደተኛታት” IOM (International Organisation for Migration) ዝተባህለ ውድብ፤ ኣብ ሃገርካ ቤት ጽሕፈት ዘይብሉ ኾይኑ ግን፤ ቅድሚ ካብ ሽወደን ምግዓዝካ፤ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢድካ ክወሃበካ እዩ።

ብዛዕባ ”ዓለም-ለኻዊ ውድብ ስደተኛታት” IOM (International Organisation for Migration) ብዝያዳ ንምንባብ ኣብዚ ተወከስ።external link, opens in new window(ብእንግሊዝ)

ብዝሒ ናይቲ ዚኽፈል ገንዘብ

እቲ ንዳግመ ምጥያስ ዚኽፈል ገንዘብ፤ ንነፍሲ ወከፍ ልዕሊ 18 ዓመት ሰብ፤ ኣስታት 30 000 ናይ ሽወደን ክሮኖር እዩ። ነቶም ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ ቆልዑ፤ 15 000 ክሮኖር እዩ። እቲ ዝበዝሐ ሓደ ስድራቤት ክረኽቦ ዚኽእል ሓገዝ 75 000 ክሮኖር እዩ።

ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታታት ምስ ተቕርብ

ሚግራሾንስቨርከት፡ ነቲ ዝተዋህበካ ሓገዝ ብኸፊል ወይ ብሙሉኡ ንኽትመልሶ ክውስን ይኽእል እዩ። እንተ ደኣ

  • ብድሌትካ ዘይተመሊስካ ወይ ውን ብድሕሪ ምግዓዝካ ከም ብሓድሽ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብ ሽወደን መጺእካ
  • ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታታት ኣቕሪብካ ወይ ውን ብጌጋ ኣገባብ ገንዘብ ክኽፈለካ ከም ዚኽእል ጌርካ ወይ ውን ዝለዓለ ገንዘብ ክትቅበል ከም እትኽእል ጌርካ እዩ።

Last updated: 12 April 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.