2017-07-17

ዑቕባ ስለ ዘድልየካ፡ ነቲ ንመቐመጢ ፍቓድካ መናውሒ ምልክታ ንምቕራብ፡ ቆጸራ ምሓዝ የድልየካ

Boka tid för att lämna in din ansökan om förlängning av uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov – tigrinska

ካብ ሕጂ ጀሚሩ፡ ዑቕባ ስለ ዘድልየካ፡ ነቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድካ ንምንዋሕ፣ ቅድሚ’ቲ ናብ ቤትጽሕፈት ”ሚግራሾንስቨርከት” ምምጻእካ፣ ቀጸራ ምግባር ትኽእል ኢኻ።

እቲ ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድካ ዘገግልግለሉ ጊዜ ክውዳእ ከሎ፤ ናይ መናውሒ ምልክታ ክተቕርብ ዕድል ኣሎካ። እቲ እተቕርቦ ምልክታ ድማ፡ ባዕልኻ ብኣካል ናብ ሚግራሾንስቨርከት መጺእካ ኢኻ ትገብሮ። እቲ እተቕርቦ ምልክታ፡ እንተ ቐልጠፈ ሰለስተ ወርሒ ቅድሚ እቲ ፍቓድካ ምውዳቑ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ይኹን እንምበር፡ እንተ ደንጐኻ ድማ፡ ቅድሚ እቲ ፍቓድካ ዝወድቀሉ ዕለት ክትገብሮ ይግባእ።

መታን ነቲ ናብ ”ሚግራሾንስቨርከት” ንምምጻእ ዝሰማምዕካ ጊዜ፣ መደብ ንምግባር ክትክእል፡ ነቲ ምልክታኻ ንምቕራብ፡ ቆጸራ ምሓዝ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ቆጸራ’ዚ ድማ፡ ኣብዚ ናይ ”ሚግራሾስንቨርከት” ኣድራሻ ኢንተርነት’ዚ (webbplats) ኣቲኻ ክትገብሮ ኢኻ። መጺእካ ነቲ ምልክታ ንምቕራብ ዝወስዶ ጊዜ፣ ካብ 1,5-2 ሰዓታት ኣቢሉ ይግመት። ዋላኳ ናትካ ናይ ቆጸራ ጊዜ ይኹን እምበር፤ ነጻ ተርጓማይ ክሳብ ዚርከብ፡ ንቑሩብ እዋን ክትጽበየሉ ትኽእል ኩነታት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ኣብቲ ዝመጻእካሉ ጊዜ፡ ነቲ ብጽሑፍ ዚቕርብ ምልክታኻ ክተእቱ ከሎኻ፡ ናይ ኣጻብዕቲ ምልክት ክትገብር፡ ስእሊ ክትሰኣል፡ ከምኡ’ውን ምስ ሓደ ፈጻሚ-ጉዳይ ዝርርብ ክተካይድ ኢኻ።

እንተደኣ ሓደ ምሉእ ስድራቤት መጺእኩም፡ ኣብ ሓደ ጊዜ ምልክታ ክተእትዉ ዄንኩም ድማ፣ ንነፍሲ ወከፍ ኣባል ናይቲ ስድራቤት ዝኸውን ናይ ቆጸራ ጊዜ ክትሕዙ ይግብኣኩም። ኣብቲ ናይ ”ሚግራሾንስቨከት” ናይ ቆጸራ መትሓዚ ኣገባብ (bokningssystemet)፣ ናብቲ ቆጸራ ክንደይ ሰባት ክትመጽኡ ከም ዝዀንኩም፤ ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም።

እተን ምልክታ ንምቕራብ እትኽእለለን ቦታታት እዘን ዝስዕባ እየን፡-

ቡደን (Boden)
ፍሌን (Flen)
የቭለ (Gävle)
ዮተቦርግ (Göteborg)
ማልሞ (Malmö)
ኖርሾፒንግ (Norrköping)
ማርሽታ ኣቭ ስቶክሆልም (Märsta, Stockholm)
ሱንድስቫል (Sundsvall)
ቨስተሮ (Västerås)
ኦረብሩ (Örebro).

መቐመጢ ፍቓድካ ንምንዋሕ ዝኸውን፡ ናይ ቆጸራ ጊዜ ሓዝ (ብሽወደንኛን ብእንግሊዝኛን ጥራይ)

ዑቕባ ስለ ዘድልየካ፡ ብዛዕባ መቐመጢ ፍቓድ ምንዋሕ፡ ብዝበለጸ ኣብዚ ኣንብብ