2018-01-30

ዝወሓደ ምልክታ ክተቕርበሉ እትኽእል
ከባቢታት – ናብ ሽወደን ዑቕባ ዝሓትቱ ሰባት እናነከየ ብምምጽኡ

Minskat antal ansökningsorter när färre människor söker asyl i Sverige – tigrinska

ካብ ዕለት 1 የካቲት ጀሚሩ፥ እቲ ንመጀመርታ ጊዜኡ ኣብ ሽወደን ዑቕባ ክሓትት ዝደሊ ሰብ፥ ናብቲ ምልክታ ዝቘርበሉ ኣሃዱ፥ ኣብ ስቶክሆልም ኣብ (Stockholm)፥ ኣብ ዮተቦርይ (Göteborg) ወይ ኣብ ማልመ (Malmö) ክመጽእ ይግብኦ።

ኣብዚ ጊዜ’ዚ ኣብ ሽወደን ዝወሓደ ሰባት’ዮም ዑቕባ ዝሓቱ ዘሎዉ። እቶም መብዛሕትኦም ናይ ዑቕባ ምልክታ ዘቕርቡ ሰባት ድማ፥ ኣብ ሓደ ካብቲ ናይ ዓበይቲ ከተማታት ቦታታትና፥ ኣብ ስቶክሆልም (Stockholm)፥ ኣብ ዮተቦርይ (Göteborg) ወይ ኣብ ማልመ (Malmö) እዮም ዝገብርዎ ዘሎዉ። በዚ ምኽንያት’ዚ ድማ፡ “ሚግራሾንስቨርከት” ነቲ መስርሕ ናይ ምልክታታት ክርጻፍፎ ብምድላዩ፥ እቲ ናይ ዝቐርቡ ምልክታታት ምቕባል፥ ኣብዘን ሰለስተ ከባቢታት እዚአን ጥራይ ዝተሓጽረ ክገብሮ እዩ።

እቶም ብዘይወለዲ ዝመጹ ቆልዑ ግን፥ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ናብ ዚርከቡ ”ሚግራሾንስቨርከት” መጺኦም፥ ነቲ ምልክትኦም ከመዝግቡ ይኽእሉ እዮም። ነቶም ብምኽንያት ዑቕባ፡ ነቲ ናይ መቐመጢ-ፍቓዶም ንምንዋሕ ምልክታ ከቕርቡ ዝደልዩ ሰባት ውን ከምኡ ከገልግል እዩ።

ዑቕባ ሓተትቲ ወለዲ፡ ሓድሽ ውላድ ረኺቦም ከመዝግቡ ምስ ዝደልዩ፥ ምስቲ ናታቶም ናይ ምቕባል-ስደተኛታት ኣሃዱ፥ ርክብ ክገብሩ ይግባእ።

ኣድራሻታት ”ሚግራሾንስቨርከት” ኣብዚ ርኸብ