2019-04-16

ሓተትቲ ዑቕባ፡ ቅብሊታቶም ንምኽፋል ዘጸግም ኩነት

Svårare för asylsökande att betala sina räkningar – tigrinska

መብዝሕትአን ወከልቲ ኣገልግሎት ክፍሊት ሽወደን፡ ኣብ 2019 ክዕጸዋ እየን። እዚ ማለት ድማ፡ ንዓኹም እቶም ኣብ ሽወደን ዑቕባ ሓቲትኩም ዘለኹም፡ ምኽፋል ቅብሊታትኩም ከጸግም እዩ ማለት’ዩ። ናብ ሕክምና ክትከዱ ከለኹም እምበኣር፡ ንኽፍሊት ብዝምልከት፡ ነቶም ዝጸንሕኹም ወሃብቲ ኣገልግሎት፡ ብኸመይ ከኽፍሉኹም ምዃኖም ክትሓትዎም ከድልየኩም እዩ።

ኣብዚ እዋን እዚ፡ ኣብ መላእ ሃገር፡ 370 ወከልቲ ኣገልግሎት ክፍሊት ይርከባ። ካብዚኣተን እተን 200፡ ኣብዚ ዓመት እዚ ክዕጸዋ እየን፡ እተን ዝተርፋ ድማ ብቐዳምነት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ጥራይ ዝርከባ እየን ክዀና።

እዚ ንዓኹም፡ ነቶም ሓተትቲ ዑቕባ ኴንኩም ቅብሊት እትኸፍሉ፡ ክጸልወኩም እዩ፡ ንኣብነት ብወኪል ኣገልግሎት ክፍሊት ዝኽፈል፡ ክፍሊት ሕክምና።

ኩሎም ኣብ መላእ ሽወደን ዝርከቡ ሆስፒታላትን ማእከላት ጥዕናን፡ ዝተፈላለየ ዞባዊ ምምሕዳር እዩ ዘለዎም። ንስኹም ኣበየናይ ዞባዊ ምምሕዳር ትጥርነፉ እቲ ዘለኹሞ ከተማ እዩ ዝስውነኩም። ኩሎም ምምሕዳራት፡ ንዓማዊሎም ብኸመይ ከኽፍልዎም ከምዝደልዩ፡ ባዕሎም ስለዝውስኑ፡ እቲ እትኸፍሉሉ ኣገባብ፡ ከከምቲ እትነብሩሉ ከባቢ ክፈላለ ይኽእል እዩ። ኣብ ገለ ምምሕዳራት፡ ኣብታ ናብ ሕክምና ዝኸድኩሙላ መዓልቲ ብካርድ ወይ ብጥረ ገንዘብ ከኽፍልኹም ይኽእሉ እዮም። ኣብ ካልእ ምምሕዳር ግን፡ ቅብሊት ናብ ገዛኹም ክሰድልኩም ይኽእሉ። ስለዚ እምበኣር ንስኹም ባዕልኹም ነቶም ዝጸንሑኹም ወሃብቲ ኣገልግሎት ብኸመይ ክትከፍሉ ምዃንኩም ናይ ግድን ክትሓቱ ይግባእ።

ናብ ሆስፒታል ወይ ማእከል ጥዕና ቅድሚ ምኻድኩም’ውን ኣቐዲምኩም፡ ብኸመይ ከምዘኽፍሉ ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ወሃቢ ኣገልግሎት፡ ቅብሊት ብምስዳድ ጥራይ ዘኽፍል እንተዀይኑ፡ ናብቲ ቦታ ብኣካል ተመሊስኩም ብምምጻእ ከትከፍልዎ ዝከኣል እንተዀይኑ ተወከስዎም። ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ወጻእተኛታት፡ ቅብሊታትኩም ኣብ ምኽፋል ኣይክሕግዘኩምን እዩ።