2019-09-13

ንመናውሒ ፍቓድካ ክተመልክትን - ባዕልኻ ነፍስኻ ክትናቢ ከም ትኽእልን ክተርኢ ትደሊ ዲኻ?

Ska du ansöka om förlängning och vill visa att du kan försörja dig själv? – tigrinska

ነቲ ብጊዜ-ዝተደረተ መንበሪ-ፍቓድካ ንምንዋሕ ምልክታ ኣብ ተቕርበሉ ጊዜ፥ እንተ ደኣ ኣብ ሓደ ስራሕ ተቘጺርካ ወይ ናትካ ኩባንያ ከፊትካ፥ ባዕልኻ ነፍስኻ ክትናቢ ከም ትኽእል ክተርኢ ክኢልካ፤ ቀዋሚ-መንበሪ ፍቓድ ንኽትረክብ ዕድል ኣሎካ።

እዚ ዘገልግል ድማ፡ ንዓኻ ኣቐዲምካ ዑቕባ ዝሓተትካን፥ ወይ ድማ ንስኻ ኣባል ስድራቤት ናይ ሓደ ኣቐዲሙ ዑቕባ ሓቲቱ፥ ብመሰረት እቲ ጊዚያዊ-ሕጊ፡ ብጊዜ-ዝተደረተ መንበሪ-ፍቓድ ረኺቡ ዝጸንሐ ሰብን ምስ ትኸውን’ዩ።

ባዕልኻ ነፍስኻ ክተመሓድር ብምኽኣልካ ምኽንያት፥ ናይ መንበሪ-ፍቓድካ መናውሒ ምልክታ ንምቕራብ፥ ኣብ ርእሲ’ቲ ብኢንተርነት ዚግበር ምልክታ (webbansökan) ወይ መመልከቲ-ኦርኒክ (ansökningsblanketten)፥ ነቲ ”Uppgifter om försörjning” ዚብል ብቑጽሪ 202011 ዚፍለጥ ኦርኒክ ውን፥ መሊእካ ክተቕርብ ይግባእ። ኣየኖት ካልኦት ተወሰኽቲ ሰነዳት ክተቕርብ ከም ዘድልየካ፥ ኣብቲ ኦርኒክ ተዘርዚሮም ክትረኽቦ ኢኻ።

እቲ ናይ ስራሕ-መቝጸርትኻ ቅቡል ኰይኑ መታን ኪርከብ፥ እቲ ብጊዜ-ዝተደረተ መንበሪ-ፍቓድካ ቅድሚ ምውዳቑ፡ ስራሕ ዝጀመርካ ክትከውን ይግባእ። ኣብ ርእሲኡ ውን እቲ ወሃብ-ስራሕካ፥ እንተ ደንጐየ ቅድሚ’ቲ ብጊዜ-ዝተደረተ መንበሪ ፍቓድካ ምውዳቑ፥ ስራሕ ከም ዝቖጸራካ ናብ ”Skatteverket” ከመልክት ይግባእ።

እቲ ወሃብ-ስራሕካ፡ ንዓኻ ስራሕ ከም ዝቖጸረካ ኣብ ጊዚኡ ኣመልኪቱ ምዃኑ ንምቁጽጻር፥ ”ሚግራሾንስቨርከት” ምስ ”Skatteverket” ርክብ ክገብር’ዩ። ብዛዕባ’ቲ ስራሕ ምቝጻርካ ምልክታ ቀሪቡ ምዃኑ፥ ንስኻ ዝዀነ ናይ ምስክርነት ወረቐት ምቕራብ ኣየድልየካን’ዩ።

ንዅሎም ነዞም፡ ብምኽንያት ስራሕ ምርካብካ ቀዋሚ መንበሪ-ፍቓድ ንምርካብ ዘኽእሉኻ ጠለባት ከየማላእካ ምስ ትተርፍ ውን፤ በቶም ኣብ ምልክታኻ እተቕርቦም ካልኦት ምኽንያታት ውን፥ መንበሪ-ፍቓድካ ክናዋሕ ይኽእል እዩ።

ብናይ ስራሕ መቝጸርቲ ምኽንያት መንበሪ-ፍቓድካ ንምንዋሕ እንታይ ጠለባት ከም ዘሎዉ ንምፍላጥ ኣብዚ ኣንብብ።

መናውሒ መንበሪ-ፍቓድ ብኸመይ ምልክታ ከም ተቕርብ ኣብዚ ኣንብብ።