The Swedish Migration Agency logotype

የውጭ ኣገር ዜጋ ፓስፖርት ለመጠየቅ

Så ansöker du om främlingspass – amhariska

1

ፎርሙንሙላው

የውጭ ኣገር ዜጋ ፓስፖርት ስትጠይቅ: በቍ.1900 11 በተመለከተው የመጠየቅያ ፎርም ሙላው: በኋላ በስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት በሚገኘው የፈቃድ ኣሃዱ በኣካል ሂደህ ኣቅርበው።

የውጭ ኣገር ዜጋ ፓስፖርት የሚፈልግ ህጻን ቢኖርህ: የህጻኖች ልዩ ማመልከቻ ኣቅርብ። ከ 18 ዓመት በታች የሆነ ህጻን የውጭ ኣገር ዜጋ ፓስፖርት እንዲሰጠው የወላዶቹ ወይም የኣሳዳጊዎች ፈቃድ ያስፈልጋል። ይሄም ፈቃድ በተባለው ለ18 ዓመት በታች ዕድሜ ላላቸው የተዘጋጀ ቍ. 246911 ተሞልቶ ከመጠየቅያ ፎርም ባንድ ላይ ይቀርባል።

የውጭ ዜጋ ፓስፖርት መጠየቅያ ፎርም ቍ 190011 (በሽወደን ቋንቋ)PDF

የውጭ ዜጋ ፓስፖርት መጠየቅያ ፎርም ቍ 191011 (በእንግሊዝኛ ቋንቋ)PDF

የስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት ከ 18 ዓመት በታች ለሆነው ህጻን የውጭ  ዜጋ ፓስፖርት እንዲሰጠው የሚሞላው የወላጆች የፈቃድ ፎርም 246011 (በሽወደን ቋንቋ)PDF

 የስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት ከ 18 ዓመት በታች ለሆነው ህጻን የውጭ  ዜጋ ፓስፖርት እንዲሰጠው የሚሞላው የወላጆች የፈቃድ ፎርም 247011 (በእንግሊዝኛ ቋንቋ)PDF

2

ማመልከቻህንለማቅረብቀጠሮያዝ

 ማመልከቻህን  ለማቅረብ ወደ የስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት ከመሄድህ በፊት ኣስቀድመህ ቀጠሮ መያዝ ይገባሃል። የውጭ ኣገር ዜጋ ፓስፖርት የሚጠይቁ ሁሉ ካንተ ጋር መኖር እንዳለባቸው መርሳት የለብህም። ህጻናት  ቢሆኑም። እያንዳንዱ ማመልከቻ የሚያቀርብ ሰው የራሱ ቀጠሮ መኖር ያስፈልጋል። ለያንዳንዱ ሰው ቀጠሮ ያዝለት።    

ማመልከቻህን ለማቅረብ በዚሁ የኢንተርነት ኣድራሻ ቀጠሮ ያዝ www.migrationsverket.se/book-appointment

3

ወደየስደተኞችጉዳይጽ/ቤትሂድ

ማመልከቻ ስታቀርብ የሚከተሉትን ይዘህ ና፤

  • የመጠየቅያ ፎርም: የተሞላና የተፈረመ (ኣንድ ፎርም ላንድ ሰው)
  • ኣስቀድሞ የተሰጠህ የውጭ ዜጋ ፓስፖርት ካለህ   
  • ማንነትህን የሚያጠነክር ያገርህ ፓስፖርት ወይም ሌላ ተመሳሳይ ሰነድ (ሌላ ፓስፖርት የሌለህ ከሆነ) ለምሳሌ የመታወቅያ ወረቀት: የልደት ምስክር: ወይም የወታደር ካርድ ሊሆን ይችላል።
  • ለ18 በታች ዕድሜ ያላቸው ህጻናት በሚመለከት ከወላጆች ወይም ኣሳዳጊዎች የሚሰጥ ፈቃድ (ይሀም ፈቃድ በተባለው ለ18 ዓመት በታች ዕድሜ ላላቸው የተዘጋጀ ቍ. 246911 ተሞልቶ ከመጠየቅያ ፎርም ባንድ ላይ ይቀርባል)።
  • የውጭ ዜጋ ፓስፖርት መጥፋቱ የሚመሰክር የፖሊስ ሪፖርት ቅጂ (ኣሮጌው የውጭ ዜጋ ፓስፖርት በመጥፋቱ ኣዲስ ስትጠይቅ)።

ያገርህ ፓስፖርት ወይም የድሮ  የየውጭ ዜጋ ፓስፖርት ሲኖርህ ለስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት ማስረከብ ይኖርብሃል። ኣንዳንድ ግዜ ጉዳዩን የሚከታተል ሰው የፓስፖርት ቅጂ ከማመልከቻው ጋር ባንድ ላይ ይቀበላል: ሆኖም ጉዳይህ በሂደት ላይ እያለ ወይም ፓስፖርትህን ስትወስድ ግዜ: ኦሪጂናሉ  ለማስረከብ ግዴታ ኣለህ።   

ማመልከቻ ስታቀርብ: የስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት ፎቶግራፍ ሊያነስህ እንዲሁም የጣቶችህ ኣሸራ ሊወስድ ነው። ፎቶህንና ኣሻራህን እንዲሁም ኣንተን የሚመለከት መረጃ በኮምፕዩተር ውስጥ ሊመዘገብ ነው። መረጃው የሚከማቸት በስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት ሳይሆን በካርድ ውስጥ በሚገኘው ቺፕስ ነው። ከ6 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት የጣት ኣሻራ ኣይስፈልጋቸውም።

ኣብዛኞቹ: የውጭ ዜጋ ፓስፖርት በሚጠይቁበት ግዜ  ይከፍላሉ። ማመልከቻ ስታቀርብ ብካርድ ኣድርገህ ነው የምትከፍለው: ወይም መጀመርያ የክፍያ ካርድ ትወስዳለህና  በኋላ ቆይተህ ትከፍላለህ። የስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት ከመክፈልህ በፊት ጉዳይህ መከታተል ኣይጀምርም።

የውጭ ዜጋ ፓስፖርት ክፍያ

4

የስደተኞችጉዳይጽ/ቤትጉዳዩንይከታተላል

በስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት የመረጃ ኢንተርነት ባሁኑ ግዜ የጉዳዩ ፕሮሰስ ምን ያህል ግዜ እንደሚወስድ ማንበብ ትችላለህ።  ጉዳዩን የሚከታተለው ሰው ተጨማሪ መረጃ ከጠየቀህ: ግዜው በዚያ ኣኳያ ሊረዝም ይችላል። ስለዚህ ተጨማሪ ሰነዶች እንዳይጠይቅህ ሰነዶችህን በሙሉ ካንተ ጋ መኖራቸው ማረጋገጥ ይኖርብሃል።

የስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት የውጭ ዜጋ ፓስፖርትህን ሲመረምረው ከፖሊስ ወንጀል ምርመራም መረጃ ይላክለታል። 

ጉዳዩን ለማከናወን የሚወስደው ግዜ

5

ውሳኔ ማግኘት

ውሳኔው በፖስታ እቤትህ ድረስ ይላካል። የስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት የውጭ ዜጋ ፓስፖርት ለማግኘት መብት እንዳለህ ከወሰነ እና የውጭ ዜጋ ፓስፖርቱ ዝግጁ ሲሆን: መጥተህ እንድትወስደው እንነግርሃለን።  ውሳኔ ከተሰጠበት ግዜ ኣንስቶ: ማመልከቻ ካቀረብክበት የፈቃድ ኣሃዱ ፓስፖርቱን እስክትወስድ ድረስ 14 ቀናት ኣሉ።

የውጭ ዜጋ ፓስፖርትና የመኖርያ ፈቃድ በሚመለከት ያቀረብከው ማመልከቻ በስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት ውድቅ ሲሆን ይግባኝ ልትልበት ትችላለህ።

6

ፕስፖርትን ለመውሰድ ቀጠሮ ያዝ

ኣንተ: ማለት የውጭ ዜጋ ፓስፖርት የምትወስድ ሰውየ ወደ የስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት ከመሄድህ በፊት ኣስቀድመህ ቀጠሮ ያዝ። ፓስፖርትን ለሚወስድ ሰው ሁሉ ቀጠሮ ለመያዝ ኣትርሳ። ለልጆችህ ፓስፖርት ልታወጣላቸው ከፈለግክ ለያንዳንዳቸው ቀጠሮ ያዝላቸው።

የጉዞ ሰነድዎን ከሌላ ቦታ እንዲያወጡ ካልተነገርዎት በስተቀር፥ የሚያወጡት ከዚያው መጀመሪያ ማመልከቻ ካስገቡበት ፈቃድ ሰጪ ጽ/ቤት ወይም አገልግሎት ማዕከል ነው። ከሌላ ክ/ሀገር ወይም አካባቢ ማውጣት የሚፈልጉ ከሆነ፥ ይኽንኑ ፍላጎትዎን ማመልከቻ ሲያስገቡ ለጽ/ቤት ሰራተኞች ይንገሩ።

7

ፓስፖርትህ ከስደተኞች ጉዳይ  ጽ/ቤት ወሰደው

ፓስፖርትህ በኣካል መጥተህ ነው የምትወስደው። ከ 18 ዓመት በታች የሆኑት ህጻናት በሚመለከት ወላጅ ወይም ኣሳዳጊ ነው መጥቶ የሚወስደው። ህጻኑ መምጣት ኣያስፈልገውም።

ህጻኑን የሚያሳድግ ሰው ለስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት በሚያቀርበው ማመልከቻ ኣስቀድሞ ኣሳውቆ ከሆነ ግን ከ15 ዓመት በላይ የሆነው ህጻን ራሱ መጥቶ ፓስፖርቱን ሊወስድ ይችላል።  

የጉዞ ሰነድዎን ከሌላ ቦታ እንዲያወጡ ካልተነገርዎት በስተቀር፥ የሚያወጡት ከዚያው መጀመሪያ ማመልከቻ ካስገቡበት ፈቃድ ሰጪ ጽ/ቤት ወይም አገልግሎት ማዕከል ነው። ከሌላ ክ/ሀገር ወይም አካባቢ ማውጣት የሚፈልጉ ከሆነ፥ ይኽንኑ ፍላጎትዎን ማመልከቻ ሲያስገቡ ለጽ/ቤት ሰራተኞች ይንገሩ።

Last updated: 6 November 2018

Was the information on this page helpful to you?