Daryeelka caafimaad ee magangalya doonka

Hälso- och sjukvård för asylsökande – somaliska

Adiga qofkaas oo magangalyo ka raadinaya Iswiidhan waxaad leedahay xaqa caafimaadka daran iyo daryeelka ilkaha kaas oo aan sugi karin.

Gudaha Iswiidhan, golayaasha degmadda iyo gobolada waxay masuul ka yihiin daryeelka caafimaad Tani ansax ayay ka tahay gudaha wadanka. Gole kastoo degmo ama gobol waxay ku  leedahay bartiisa internatka macluumaadka ku saabsan daryeelka  caafimaadka ay ku bixiyaan cusbitaalada iyo xarumaha daryeelka caafimaad. Sidoo kale waxaa jira baro internat oo guud dhammaan goloyaasha degmada iyo gobolada: 1177 Vårdguiden (hagayaasha daryeelka caafimaad).

Hagayaasha daryeelka caafimaad 1177, waxaad waxyaabaha kale ka dhex heli kartaa faahfaahinta iyo saacadaha furitaanka daryeelka caafimaadka kala duwan iyo rugaha caafimaad ee daryeelka ilkaha. Waxaad soo waci kartaa 1177 hagayaasha daryeelka caafimaad saacad kasta. Lambarka telefoonku waa 1177. Markaad soo wacdo waxaad la hadli doontaa kalkaaliso taas oo qiimayn doonta baahidaada daryeelka, ku siisaa tallo oo kugu hagtaa xaqa daryeelka rugta daryeelka caafimaad haddii ay lama huraantahay.

Akhri wax badan oo ku saabsan barta www.1177.seexternal link, opens in new window

Xaqa daryeelka caafimaad

Markaad adigu magangalyo ka raadinaya Iswiidhan waxaad leedahay xaqa caafimaadka daran iyo daryeelka ilkaha  iyo daryeelka caafimaad kaas oo aan sugi karin Golaha degmadda/gobolka waxa uu go’aamiyaa nooca daryeelka caafimaad ee aad heli karto. Waxaad sidoo kale leedahay xaqa daryeelka dhalashada ilmaha, daryeelka soo ridka ilmaha, talada ka hortagga dhalmada, daryeelka hooyada iyo sida waafaqsan sharciga ka hortaga cudurka faafa.

Carruurta magangalya doonka ah iyo dhalinyarada ka yar 18 sanadood waxay leeyihiin xaq la mid ah daryeel caafimaad oo bilaash ah iyo daryeelka ilkaha sida carruurta kale ee ku nool Iswiidhan.

Qiimaynta caafimaad

Dhammaan magangalya doonka waxaa la siiyaa qiimayn caafimaad. Waxaa lagaaga baahan doonaa in aad marto qiimaynta caafimaad sida ugu dhakhsaha badan ka dib markaad codsato magangalyada. 

Qiimaynta caafimaad ma saamayso codsigaaga magangalyada. Waa mid aad iska leedahay markaas waxaad heli kartaa caawimo hore haddii aad daryeel u baahao. Xaga qiimaynta caafimaad waxaad ka heli doontaa talo arrimaha caafimaadka ah, soo jeedin baadhitaan lagu samaynayo iyo macluumaadka ku saabsan daryeelka caafimaad ee Iswiidhan. Shaqaalaha daryeelka uma shaqeeyaan Guddida Socdaalka Iswiidhan oo waxay qaateen dhaarta qarsoodiga.

Curyaanimo

Markaa baaritaanka caafimaadka mareysid baa adiga haystaa fursad aad ku sheegan kartid haddii adiga tahay curyaan ama u maleyneysid inaad tahay. Waxaa laga wadaa haddii jirkaada, maskaxdaada ama aqligaada awoodiisa nusqaanto.

Haddii adiga tahay curyaan oo taas sababeyso iney kugu adagtahay inaad suubisid wada xiriir markaa soo codaneysid magangelyo, adiga waa lagaa caawinkara iyo kaalmeynkara arrintaas. Curyaanimo caqabad kuma noqoneyso helitaanka ruqsad deggenaansho.

Haddii aad tahay curyaan iyo heshid ruqsad deggenaansho oo Iswiidhan adiga waxaad xaq u leedahay inaad heshid kaalmeyn sidaa uga mid noqon kartid mushtamaca iswiidhan.

Markaad u baahato daryeelka caafimaad

Haddii aad bukooto ama dhaawacnto naftaadu, shayga ugu horeeya ee aad samaynaysaa waa in aad hesho xarunta daryeelka caafimaad. Xaaladaha badankooda waxaad soo waci oo ballan ayaad qabsan  ka hor inta aanad tegin xarunta caafimaad. Addo maraya 1177 hagaha daryeelka caafimaad, waxaad heli kartaa lambarada telefoonka xarumaha daryeelka caafimaad ee ku yaala goobta aad ku nooshahay. haddii si aad u daran aad u xanuusato oo aad u baahantahay gaadhiga gurmadka waxaad waci kartaa lambarka gurmadka 112.

Daryeelka ilkaha ee daran waxaad tegi kartaa adeega qaranka ee ilkaha (Folktandvården) ama qaar kale oo ka mid ah dhakhaatiirta ilkaha lagu muujiyay golaha degmada/gobolka.

Ka raadi ”Hitta vård” bogga 1177.se wixii macluumaad dheeraad ah. Macluumaadka halkaas ku jira waa luqaddo badan.

Haddii aanad ku hadal afka Iswiidhishka, waxaad xaq u leedahay turjubaan markaad tagto si aad u aragto dhakhtarka ama qof kale oo jooga xarunta daryeelka caafimaad ama daryeelka ilkaha. Xaaladaha badankooda, shaqaalaha xarunta daryeelka caafimaad waxay kuu diiwaangelin karaan turjumaan. Sheeg in aad turjubaan u baahantahay marka aad diwaan gashato ballanka.

Dawooyinka

Xaga farmasiiga, waxaad ka iibsan kartaa dawooyin kala duwan iyo alaabooyin badan oo caafimaad. Halkaas waxaad sidoo kale ka heli kartaa dawada uu dhakhtarku kuu qoray adiga.

Gaadiidka bukaanka

Haddii u socoto caafimaadkaaga iskaa ayaad u gaadhi kartaa xarunta daryeelka caafimaad, waxaad diiwaangaraysan kartaa gaadiidka bukaanka. Sidoo kale waxaad heli kartaa magdhowga kharashka gaadiid raaca lagu tago ee lagaga yimaado xarunta daryeelka caafimaad ama cusbitaalka, haddii ay sabab caafimaad jirto. Qofka ku daryeelaa waa ka qiimeeya haddii aad leedahay xaqa gaadiidka bukaanka. Wac 1177 Vårdguiden si aad macluumaad dheeraad ah u hesho oo ku saabsan golaha degmadda/gobolka halka aad ku nooshahay.

Wax badan oo ku saabsan ka akhri  www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Sjukresor/ (oo af iswiidhish)external link, opens in new window

Soo qaado kaadhkaaga LMA

Markaad booqato xarunta daryeelka ama aad tagto si aad uga hesho dawooyin farmasii, waa in aad tustaa kaadhkaaga LMA. Haddii aanad weli helin kaadhkaaga LMA waa in aad tustaa lacag qabashada in aad magan galayo waydiisatay. Xaaladaha qaarkoo waxaad bixisaa kharsh hooseeya oo bukaanka ah haddii aad tusto kaadhkaaga LMA markaad xarunta booqato. Sidoo kale waxaad bixisaa wax yar  oo ah badanka dawooyinka uu dhakhtarku kuu qoray haddii aad tusto kaadhka xaga farmasiiga.

Kharashka daryeelka caafimaad

Kharashaadkan  waa u ansax magangalya doonka kuwaas oo tusa kaadhkooda LMA.

Booqo xarunta daryeelka caafimaad ama cusbitaalka
  
Ballamaha dhakhaatiirta xaga xarunta daryeelka caafimaad50 kronor
Ballanka dhakhtarka ka dib gudbinta*50 kronor
Booqo gudbinta ka dib* xarun kale oo daryeelka caafimaad ah aan ka ahayn dhakhtarka ( tusaale ahaan kalkaaliso, daaweeyaha jidhka, la taliye)25 kronor
Ka hortagga wixii carruurta ah and daryeelka dhalmada ka hor, uurka iyo dhalashada ilmahaBilaash
Daryeelka dhowrida haddii aad qabto cudur faafaBilaash

* Gudbintu waa wada xidhiidhka, uu dhakhtarku u diro rug daryeel caafimaad oo kale marka waxoogaa qiimayn gaaar ah, baadhiitaan ama daawayn ay lama huraantahay. Gudbintu waxay ka koobantahay macluumaad ku saabsan calaamadahaaga, sida aad ka dareento iyo bukaankaagii hore iyo dhaawacyada. Rugta daryeelka caafimaad, ee hesho gudbinta, ka dib waxay kuu soo wici doontaa baadhitaanka.

Daryeelka caafimaad ee daran

Kharashka booqashada daran ee cusbitaalka waxay kala duwantahay wadanka. Waxaad ka heli karaa kharashaadka golaha degmada/gobolka barta internaka ama addoo maraya 1177 Vårdguiden.

Daryeelka caafimaadka ilkaha daran
  
Booqashooyinka daran ee adeega ilkaha qaranka ama dhakhtar ilkaha ah oo kale adeega ilkahu waxa uuu sheegaa50 kronor
Booqasahda daran ee dhakhtarka ilkaha gaarka ah iyaddoon oggolaansho laga haysan adeega ilkaha qaranka.Kharashka dhakhtarka ilkaha

Dawooyinka

Waxaad bixinaysaa 50 kronor dhammaan dawooyinka aad ku hesho soo qoritaanka. Wakhtiyada qaarkood waxaa jira dawooyinka la soo qoray kuwaas oo ka qaalisan 50 kronor. Dhammaan dawooyinka loo qoray carruurta ka yar 18 sanadood waa bilaash.

Gaadiidka bukaanka

Waxaad bixin doontaa kharashka gaadiid raaca oo aan ka badnayn 40 kronor.

Magdhowga Guddida Socdaalka

Waxaad ka codsan kartaa gunno gaar ah Guddida Socdaalka wixii kharashaadka aad bixisay markii aad u baahnayd daryeelka caafimaad iyo kharashaadka dawooyinka, aad ku iibsatay dawo qorida.

Haddii kharashkaagu uuka bato 400 kronor

Haddii muddada 6 bilood aad bixisay wax ka badan 400 kroner ballamaha dhakhtarka, gaadiidka bukaanka, dawooyinka la qoray iyo daryeelka caafimaad ee kale ( sida daawayna jidhka) waxaad codsan kartaa gunadda gaarka ah. Guddida Socdaalka waxa uu kuu magdhabi karaa adiga kharashaadka ka badan 400 kronor. Si aad lacagta dib ugu hesho waa in aad muujiso warqadda lacag qabashada si aad u caddayso in aad bixisay lacagta adeegyada ( aan ahayn kharashka). Ka khusaysa lacag qabashada dawada waxaad u baahantahay in aad soo dhiibto sifooyinka dawo qorida, qaybta lacag qabashada uu magacaagu ka muuqdo.

Daryeelka cafimaadka daran iyo dawooyinka

Kharashka daryeelka caafimaad ee daran kuma jiraan 400 kronor ee kor lagu sharaxay, laakiin waxaad codsan kartaa gunno gaar ah qaybta, ka badan 50 kronor. Sharci la mid aha ayaa lagu dabaqaa haddii aad u baahato daryeelka caafimaadka daran, ilaa inta adeega daryeelka ilkaha ee qaranka aanay furnayn ana aanay lahay wakhti kala go’an marka aad daryeelka u baahato.

U qaado lacag qabashada Guddida Socdaalka oo ka tag codsiga gunnada gaarka ah sida ugu dhakhsaha badan ee aad karto, ka dib daryeelka caafimaad ee daran.

Sidoo kale waxaad codsan kartaa dawooyinka la qoro kuwaas oo kharashkoodu yahay in ka badan 50 kronor.

Last updated: 14 December 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.