The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Haddii aad rabto inaad rafcaan ka qaadato

Om du vill överklaga – somaliska

Haddii ay Hey’adda laanta socdaaku adiga ku siiso go’aan kaas oo aanad aqbalayn waxaad doorankartaa inaad ka rafcaan ka qaadato. Halkan waxaad ka heleysaa warbixin ku saabsan sida aad masaynayso markaad racaanka qaadanayso

Haddii aanad adigu aqbalayn go’aanka ay ku siisay Hey’adda laanta socdaalku waxaad xaq u leedahay inaad rafcaan ka qaadato. Rafcaanka macnahiisu waxa weeye waxaad adigu rabtaa in go’aankii Hey’adda laanta socdaalka la bedelo. Maxkamada ayaa tijaabinaysa oo eegeysa warqada rafcaanka, laakiin warqadda rafcaanka waxaad adigu u diraysaa Hey’adda laanta socdaalka. Go’aanka ayey ku taalaa inta aad wakhti haysato haddii aad rafcaan ka qaadanayso, inta badan waa sadex usbuuc waxana laga bilaabayaa maalinta aad go’aanka adigu hesho. Haddii aad leedahay abukaate isaga ama iyada ayaa kaa caawinaysa sida aad uga dacwoonayso.

Haddii aad adigu codsatay sharciga deggenaanshaha, oo diidmo lagaa siiyey arjigaagii codsiga oo aad Iswiidhan joogto markii go’aaka lagu siiyey, waxaad ku talogashaan in dib laguu celinayo xitaa haddii aad rabto inaad rafcaan ka qaadato go’aanka. Go’aanka adiga lagu siiyey waxa ku yaala inaad xaq u leedahay inaad Iswiidhan joogto inta aad sugayso go’aanka maxkamada.

Maxka­mada hey’adda laanta socdaalka ayaa tijaa­bi­naysa rafcaan­kaaga

Marka hore Hey’adda laanta socdaalka ayaa eegaysa warqaddaada rafcaanka si ay u eegaan bal in go’aanka wax laga bedelikaro. Haddii ay markaa Hey’adda laanta socdaalka u aragto in aanay waxba ka bedeleyn go’aankii ay gaareen waxay markaa u sii gudbinayaan maxkamada hey’adda laanta socdaalka (migrationsdomstolen). Markaa waxay noqonaysaa inay maxkamadu bedesho go’aankii hore lama ay ku raacdo go’aankii Hey’adda laanta socdaalku ay hore u gaartay.

Maalinta ay maxkamada hey’adda laanta socdaalku hesho warqadaada rafcaanka waxkasta oo su’aalo ah ee la xiriira arrintaada iyo sida ay maxkamadu u shaqayso waxaad kala xiriiraysaa maxkamada hey’adda laanta socdaalka. Waa mas’uuliyad adiga kuutaala sidii aad u ilaalin lahayd xukumada maxkamada hey’adda laanta socdaalka, He’yadda laanta socdaalku shaqadaas adigu kuuma qabanayso.

Haddii aad adigu leedahay abukaate ku caawiya Hey’adda laanta socdaalku kaama bixinayso gaadiidka aad u raacayso marka aad u tegeyso abukaatahaaga marka dacwadaada/rafcaankaafa loo gudbiyo maxkamada.

Haddii aad isbedesho oo aad rabto inaad dacwadaadii/rafcaankaagii la soo noqoto waxaad wargelinaysaa inaad go’aankii aqbashay Hey’adda laanta socdaalka. Markaa lama tijaabindoono/lama eegidoono warqadaadii rafcaanka, sidaa daraadeed markale rafcaan kama qaadankartid go’aankii lagu siiyey.

Sidan ayaad adigu u qoraysaa warqadda rafcaanka

Go’aanka waxa kuyaala sida aad samaynayso marka aad racfaan ka qaadanayso. Haddii aad doonayso inaad ka dacwooto go’aankii Hey’adda laanta socdaalka waxaad qoraysaa warqad waxaanad ku qoraysaa go’aanka aad rabto inay Hey’adda laanta socdaalku bedesho, iyo sababta. Soo raaci wixii dukumenti ama caddaymo kale kuwaas oo xoojinaya waxa aad sheegayso, fadlan ha noqdaan asalkii ama orijinaalkii.

Warqadaada rafcaanka waxaad ku qoraysaa macluumaadkaaga iyo lambarkiisa kiiskaaga. Lambarka kiiskaagu wuxuu ku yaalaa go’aanka laguu soo diray. Haddii aad tahay qof magangelyodoon ah lambarka kiiskaagu wuxuu xitaa ku yaalaa kaarkaaga LMA-ga. Waxaad kaloo ku qoraysaa lambarka telefoonkaaga iyo cinwaankaaga si ay Hey’adda laanta socdaalka ama maxkamadu adiga kuula soo xiriiraan.

Waa muhiim inay warqaddaada rafcaanku ay soo gaarto Hey’adda laanta socdaalka wakhti fiican. Tabeelahan ku yaala boggan waxaad ku arkaysaa inta aad wakhti haysato marka aad rafcaan qaadanayso, waxaanay ku xiran tahay nooca uu yahay go’aanku. Waxa lagaaga bilaabayaa maalinta adiga go’aanka lagu wargeliyo. Haddii aanad adigu keligaa samaynkarayn waydiiso inuu qofkale adiga kuu sameeyo. Markaa waxaad u baahan tahay inaad qofkaa wakiilato si uu adiga kaaga caawiyo Hey’adda laanta socdaalka.

Waa maxay wakiilashadu?

Wakiilashadu waxa weeye in qofkale loo saxiixo warqad si qofka wax codsanaya uu qofkale ugu oggolaado si uu isaga ama iyada qofkaasi wakiil uga noqdo. Wakiilashadu waxay tusaale ahaan noqokartaa inuu qof xaq u yeesho inuu codsi samaynkaro, inuu qofkaasi helo go’aanka sababtiisa ama uu qofkaasi rafcaan u qaadikaro qofkale  Warqada wakiilashada waxa qoraya qofka siinaya qofka kale awooda waxaana qofka awooda la siiyey uu keenayaa ama tusayaa warqaddii orijinaalka ahayd ee awooda lagu siiyey ee loo saxiixay haddii ay Hey’adda laanta socdaalku ka dalbato.

Haddii aad qofkale awood siinayso waxa adiga markaa lagaaga baahan yahay inaad Hey’adda laanta socdaalka u keento warqad ay ku qoran tahay

  • inay tahay warqad awood siin ah
  • magaca, taariikhda dhalashada, iyo cinwaanka qofka siinaya qofka kale awooda
  • waxa uu xaqa u leeyahay qofka awooda lasiiyey inuu sameeyo
  • magaca, taariikhda dhalashada iyo cinwaanka qofka awooda la siinayo
  • saxiixa qofka awooda siinaya qofka kale 
  • taariikhda iyo magaalada marka qofka kale awooda la siinayo.

Power of Attorney, form number 107011 (oo af ingiriis)PDF 

Haddii aad adigu doonayso inaad rafcaan ka qaadato xukunka ay Hey’adda laanta socdaalku gaartay

Haddii aanad adigu ku qanacsanayn xukunka hey’adda laanta socdaalka waxaad markaa uga dacwoonaysaa Maxkamada sare ee hey’adda laanta socdaalka muddo sadex usbuuc ah marka laga bilaabo maalinta aad heshay xukunkii lagaa gaaray. Maxkamadaha sare ee hey’adda laanta socdaalku waa meesha ugu dambaysa go’aanka ay halkaa lagu gaaraana waxay Hey’adda laanta socdaalka u noqonaysaa hogaan ay wax ku hogaamiyaan haddii yimaadaan inay go’aan ka gaaraan kiisan la mid ah.

Maxkamada sare ee hey’adda laanta socdaalku waxay tijaabisaa ama eegtaa kiisaska qaarkood oo keliya, waa kiisaskaa ay ka maqan yihiin hogaanka sharciga ah ee wax lagu maamulo ama haddii ay Hey’adda laanta socdaalku si khaldan kiiska u maamushay. Kiisaska rafcaanka laga qaato inta badan ma eegto ama ma tijaabiso Maxkamada sare ee hey’adda laanta socdaalku. Markaa waxa khuseeya oo lagu dhaqmayaa xukunkuu hey’adda laanta socdaalka.

Go’aa­mada dham­maantoo rafcaan lagama qaadan­karo

Go’aamada qaarkood adigu rafcaan kama qaadankartid. Go’aanka laguu soo diray ayey ku qoran tahay inaad rafcaan ka qaadankarto iyo inkale.

Waxyaabaha aanad rafcaanka ka qaadanakrin waxa ka mid ah.

  • go’aan aad hore u aqbashay oo aad saxiixay inaad ku qanacsan tahay
  • haddii ay ay Maxkamada sare ee hey’adda laanta socdaalku diido in aanay kiiskaaga tijaabinayn/eegeyn
  • haddii aad adigu leedahay sharci deggenaansho ah oo ku meelgaar ah.

Wakhtiyo kala duwan ayey leey­i­hiin kiisaska rafcaanka laga qaada­nayo ee kala duwani

Hey’adda laanta socdaalku waxay u baahan tahay inaad warqadaada rafcaanka u soo dirto inta aanu wakhtigu ka dhicin. Haddii aad doonayso inaad rafcaan ka qaadato go’aankii ay maxkamadu gaartay waxaad warqadaada rafcaanka u soo diraysaa maxkamada, si ay maxkamadu u hesho warqadaada rafcaanka inta aanu wakhtigu dhicin, go’aanka laguu soo diray ayey ku taalaa inta aad adigu wakhti haysato haddii aad rafcaan ka qaadanayso.

Marka uu wakhtigii loogu talogalay dhammaado markaa kadib waxa la yiraahdaa go’aankii ayaa hadda dhaqangeleya.

Taas macnaheedu waxa weeye wixii hadda ka dambeeya go’aankii rafcaan lagama qaadankaro.

Wakhtiga ugu dambeeya ee rafcaanka laga qaadankaro

Waxa adiga lagu siiyey

Rafcaan ayaad ka qaadankartaa

go’aan masaafuris ah

sadex usbuuc ayaad haysataa laga bilaabo maalinta aad hesho go’aanka

go’aanka celinta si dhakhso ah ayaa loo fulinayaa

sadex usbuuc ayaad haysataa laga bilaabo maalinta aad hesho go’aanka

xukun ka yimid maxkamada hey’adda laanta socdaalka

sadex usbuuc ayaad haysataa laga bilaabo maalinta aad hesho go’aanka

go’aan ku saabsan inaad tahay qof qaxooti ah si uu qorayo heshiiskii Geneva iyo kan EU-da

sadex usbuuc ayaad haysataa laga bilaabo maalinta aad hesho go’aanka

go’aan ku saabsan baasaboorka yar/warqad safar

sadex usbuuc ayaad haysataa laga bilaabo maalinta aad hesho go’aanka

go’aan ku saabsan baasaboorka dadka shisheeyaha

sadex usbuuc ayaad haysataa laga bilaabo maalinta aad hesho go’aanka

waxa lagaa mamnuucay waddama Schengenländer inaad markale dib ugu soo laabtao maadaam aanay Iswiidhan wakhtigii laguugu talogalay inad ka baxdo aanad ka bixin

sadex usbuuc ayaad haysataa laga bilaabo maalinta aad hesho go’aanka

waxa jirta sabab kale oo lagaaga mamnuucay inaad dib u soo laabato

sadex usbuuc ayaad haysataa laga bilaabo maalinta aad hesho go’aanka

go’aan ku saabsan kaalmo gaar ah

sadex usbuuc ayaad haysataa laga bilaabo maalinta aad hesho go’aanka

go’aan ku saabsan dhimista ama joojinta lacagta gunnada maalintii qofka la siiyo

shan usbuuc ayaa heysataa laga bilaabo maalinta aad hesho go’aanka ay gaartay Hey’adda laanta socdaalku

aqoonsi darajo magangelyo kale (haddii aad adigu u aragto in bedelkeeda ay suurtogal tahay in qaxootinimo laguu aqoosado)

sadex usbuuc ayaad haysataa laga bilaabo maalinta aad hesho go’aanka

go’aan ku saabsan in indhaha lagugu hayo ama meel lagugu xiro

mark aad doonto


Last updated: 16 June 2021