Haddii aad rabtid in aad ka racfaan qaadatid

Om du vill överklaga – somaliska

Go'aanka Wakaalada Socdaalka ee diidmada codsigaaga magangalyada micnaheeda in aadan xaq u laheyn oggolaanshaha daganaanshaha ee Sweden. Waxaad dooran kartaa in aad oggolaatid go'aanka ama ka racfaan qaadatid. Xitaa haddii aad dooratid in aad ka racfaan qaadatid, waa in aad qorshooyin aad ku laabatid sameysaa.

Haddii aanad oggolaanin go’aanka ay Hay’adda laanta socdaalku gaartay markaa waxaad xaq u leedahay inaad ka dacwooto oo aad rafcaan ka qaadato. Waxaa dacwada ama warqadda rafcaanka eegaysa oo tijaabinaysa maxkamada hay’adda laanta socdaalka. Haddii aad leedahay qof abukaate ah nin ama naag kuu doonaba ha noqdee isaga ama iyada ayaa kaacaawinaysa sidii aad u dacwoon lahayd oo aad dacwada rafcaan uga qaadan lahayd. Go’aanka waxa ku yaala wakhti lagaa rabo inaad ku soo dacwooto, inta badan waa ilaa sadex usbuuc iyadoo laga bilaabayo maalinta aad go’aanka hesho.

Afar geesta hoose waxaad ka arki kartaa waxa waqtiga racfaanka loo qabtay ay ku xirantahay nooca go'aanka lagu sameeyay dacwadaada.

Maxkamadda Socdaalka waxay baari doontaa racfaankaaga

Wakaalada Socdaalka waxay marka koowaad tixgelinayaan racfaanka si ay u arkaan haddii go'aanka la badelayo. Haddii Wakaalada Socdaalka aanay helin wax sabab ah oo lagu badelo go'aanka, racfaankaaga waxaa loo gudbinayaa Maxkamadda Socdaalka. Maxkamadda waxay midkood badeli kartaa go'aanka raalinimadaada ah ama la oggolaato Wakaalada Socdaalka.

Markii Maxkamadda Socdaalka ay helaan racfaankaaga, waa maxkamadda (oo maaha Wakaalada Socdaalka) waa in aad weydiisaa su'aalo walba ee la xiriira racfaankaaga ama habbaynteeda. Wakaalada Socdaalka markale ma bixineyso qarashaad safarka ee adiga in aad booqatid la taliyahaaga marka racfaankaaga loo diro maxkamadda.

Haddii aad badedshid maskaxdada si aad uga laabatid racfaankaaga, waxaad ogeysiin kartaa Wakaalada Socdaalka in aad ogolaatay go'aanka hore. Racfaankaaga ka dib lama baarayo, oo awood uma yeelanaysid in aad ka racfaan qaadatid go'aanka markale.

Sida loo qoro racfaanka

Haddii aad rabtid in aad ka racfaan qaadatid go'aanka Wakaalada Socdaalka waa in aad warqad soo qortaa oo aad ku sheegeysid go'aanka aad rabtid in Wakaalada Socdaalka inay badelaan iyo sababta. Ku dar wixii waraaqo ah (la doorbiday kuwa aslaka ah) ama caddeyn kale ee taageerto sababahaaga.

Racfaankaaga waa in sidoo kale ku jiraa xogtaada gaarka ah iyo lambarka dacwadaada. Lambarka dacwada wuxuu ku yaalaa kaarkaaga Magangalya Doonka (LMA oo Swedish ah). Sidoo kale ku dar lambarka taleefonka iyo ciwaanka ay kaa heli karaan Wakaalada Socdaalka iyo Maxkamadda Socdaalka.

Waa muhiim in racfaankaaga gaaro Wakaalada Socdaalka ka hor waqtiga loo qabtay racfaanaada. Hoos waxaad ku arki kartaa waxa waqtiga loo qabtay dacwadaada yahay, waxay ku xirantahay nooca go'aanka la sameeyay.

Haddii aanad awood ulahayn in aad sameysid racfaanka laftaady, waxaad weydiin kartaa in qofkale in uu kuu sameeyo. Xaaladaas waxaad u baahantahay in aad u soo gudbisid awooda qareenka Wakaalada Socdaalka.

Waa maxay xilsaarasho wakiil?

Xilsaarasho wakill micnaheeda waa in qofka soo codanaayo ruqsadda deggenaanshada warqad soo saxiixo uu ku xilsaaranaayo qofkale inuu asaga ama ayada wakiil ka ahaado. Wakiilnimadaas tusaale ahaan qof bey u suurtagalin inuu codsi soo suubinkaro, ka qeyb-qaadankaro sababaha go’aanka ama ka dacwoon karo go’aan qofkale quseeyo. Xilsaarashada wakiilnimada waxaa bixin qofka dooni in wakiil laga noqdo iyo waa in warqada asliga la tusi karo Hay’adda laanta socdaalka haddii ey idinka dalbato.

Si aad qofkale u wakiilato waxaad u baahan tahay inaad warqad u soo dirto Hay’adda laanta socdaalka taas oo ay ku qoran tahay

  • ku qorantahay iney tahay xilsaarasho wakiil
  • magac, taarikhda dhalashada iyo cinwaanka oo qofka dooni inuu qofkale wakiisho
  • waxyaabaha qofka la wakiishay xaqa u leeyahay inuu suubinkaro
  • magaca, lambarka dhalashada iyo cinwaanka oo qofka wakiilka laga dhigtay
  • saxiixa qofka oo qofkale wakiishay
  • taariikhda iyo meesha markii qofka awooda la siinayey la saxiixayey.

Haddii aad rabtid in aad ka racfaan qaadatid go'aanka ee Maxkamadda Socdaalka

Haddii aanad ku qanacsanayn xukunka ay soo gaartay maxkamada hay’adda laanta socdaalku markaa kadib waxaad ugu dacwoonaysaa Maxkamada sare ee hay’adda laanta socdaalka (Migrationsöverdomstolen) mudo sadex usbuuc gudahooda ah iyadoo laga bilaabayo maalinta aad hesho qayb ka mid ah xukunka. Maxkamada sare ee hay’adda laanta socdaalku waana meesha ugu dambaysa ee laga dacwoodo go’aanka ay soo saartaana wuxuu noqonayaa mid ay raacaan oo ay ku daydaan Hay’adda laanta socdaalka iyo maxkamada hay’adda laanta socdaalkuba marka ay go’aan ka gaarayaan kiisas la mid ah kiiskan oo kale.

Maxkamada Socdaalka ee Racfaanka waxaa kaliya oo laga baarayaa dacwadaha qaar, midkood sababtoo ah ma jiraan tixraacyo (iyo sidaas darteed ma jiraan tilmaamo) iyaga ah ama sababtoo ah si qalad ah ayaa loo qabteen Maxkamada Socdaalka. Racfaanada inta badan ee lagu tixraacay Maxkamada Socdaalka ee Racfaanka hoos ayaa loo dhigay, taas oo micnaheeda yahay in go'aanka Maxkamada Socdaalka ee dacwadahaas u taaganyahay.

Waqtiga loo qabtay racfaanada ee go'aanada kala duwan

Hay'ada Socdaalka waa in ay heshaa racfaankaaga dhammadka waqtiga ka hor. Haddii aad ka racfaan qaadaneysid go'aamada Maxkamada Socdaalka, waxaad sidoo kale u baahantahay in aad u dirtid maxkamada waqtiga loo qabtay ka hor. Warqada go'aanka ee aad heshay waxay qeexeysaa waxa waqtiga loo qabtay dacwadaada ay tahay.

Marka waqtiga loo qabtay la dhaafo markale maka racfaan qaadan kartid go'aanka, iyo waxaa la dhahay in aad heshid fullinta sharciga.

Waqtiga loo qabtay racfaanada‌

Waad heshay

Waad ka racfaan qaadan kartaa

amarka mastaafurinta

muddo sadex usbuuc ah iyadoo laga bilaabayo maalinta aad hesho qayb ka mid ah go’aanka la gaaray

go'aanka diidmada gelitaanka aad heshay dhaqan gelida degdega ah

muddo sadex usbuuc ah iyadoo laga bilaabayo maalinta aad hesho qayb ka mid ah go’aanka la gaaray

go'aanka Maxkamada Socdaalka

muddo sadex usbuuc ah iyadoo laga bilaabayo maalinta aad hesho qayb ka mid ah go’aanka la gaaray

go'aanka ku dhawaaqida heerka

muddo sadex usbuuc ah iyadoo laga bilaabayo maalinta aad hesho qayb ka mid ah go’aanka la gaaray

go'aanka waraaqaha safarka

muddo sadex usbuuc ah iyadoo laga bilaabayo maalinta aad hesho qayb ka mid ah go’aanka la gaaray

go'aanka baasaboorka soo geleetiga

muddo sadex usbuuc ah iyadoo laga bilaabayo maalinta aad hesho qayb ka mid ah go’aanka la gaaray

mamnuucida dib u gelida wadamada Schengen sababtoo ah kama aadan tagin Sweden saacada

oo sadex todobaad gudahood ee ka bilaabaneyso maalinta xiliga Wakaalada Socdaalka ay sameysay go'aanka

mamnuucida dib u gelida oo sababo kale ah

muddo sadex usbuuc ah iyadoo laga bilaabayo maalinta aad hesho qayb ka mid ah go’aanka la gaaray

go'aanka deeqda gaarka ah

muddo sadex usbuuc ah iyadoo laga bilaabayo maalinta aad hesho qayb ka mid ah go’aanka la gaaray

go'aanka ka dhimida ama joojinta ee gunnada maalin kasta ah

oo shan todobaad gudahood ah ee ka bilaabaneyso maalinta Wakaalada Socdaalka ayaa sameysay go'aanka

ku dhawaaqida kaalmada bilaabaneyso heerka Ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo (haddii aad aaminsantahay in Ay tahay in lagu siiyo heerka qaxootiga

muddo sadex usbuuc ah iyadoo laga bilaabayo maalinta aad hesho qayb ka mid ah go’aanka la gaaray

go'aanka kormeerida ama xadhida

xili walba ah

Kama racfaan qaadan kartid

  • go'aanka kadib markaad ogolaatay oo aad saxiixday ka dhawaaqida oggolaanshaha
  • Maxkamada Socdaalka ee go'aanka Racfaanka ma ahanin uu baaro dacwadaada
  • go'aan laguugu siinayo oggolaanshaha daganaasho kumeelgaar ah.

Last updated: 21 April 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.