Xaaladaha cusub diidmada kadib ee codsigaaga magangalya doonka

Nya händelser efter avslag på din ansökan om asyl – somaliska

Go'aan aan laga racfaan qaadan karin micnaheeda waa in aad tagtaa wadankaaaga waqtiga lagu caddeeyay ee go'aanka. Dacwadaha la oggolaan karo ee laga yaabo in ay wax ku dhacaan taas oo micnaheeda yahay in aadan ku laaban karin wadankaaga hooyo inkastoo jiritaanka go'aanka uu sheegayo in aad sidaas sameysid. Tani waxaa loo yaqaan xanibaada fullinta – caqabada lagu fullinayo diidmada gelitaanka ama amarka ka saarida.

Wakaalada Socdaalka waxay joojin kartaa safarkaaga wadankaaga hooyo markii macluumaad cusub soo baxo kadib markaad aad heshay go’aanka Tani waxay, tusaale ahaan, tixraacdaa 

 • xaalada siyaasada ee wadankaaga asalka ayaa is badeshay iyo tani waxay la mid tahay ma noqon kartid;
 • noqoshadaada aad u xanuunsiga aad ku safartid;
 • In uu kugu dhacay jiro nolosha halista ku ah, iyo helida daryeelka caafimaad ee wadankaaga asalka ah suurtagal ma aha; ama
 • xaalada qoyskaaga isbadeleyso.

Xaqiiqda in aad ka walaaceysid wax ku saabsan rajadaada safarka wadankaaga hooyo, ama leedahay dhibaatooyin bulsho ama dhaqaalo ee wadankaaga asalka ah, ma aha sababaha ku filan ee Wakaalada Socdaalka si au u bedelaan go'aankooda.

Waxaad u qori kartaa Wakaalada Socdaalka

Waxaad qori u qori kartaa warqad Wakaalada Socdaalka haddii aad rabtid in aan anaga eegno sababo cusub ee ka hortagto ku laabashada. Warqada waa in aad qortaa 

 • lambarka dacwadada (lambarka dacwada waxaa lagu qoraa kaarkaaga LMA);
 • maxaa ku cusub xaaladaada oo maxaadan ugu laaban karin wadankaaga hooyo; iyo 
 • ciwaankaaga.

Haddii aad qabtid waraaqo xaqiijin karo waxa aad ku qoreysid warqada, waa in sidoo kale aad ku dartaa iyaga, si la door bidi karo kuwa salaka ah.

Waa in aad ku saxiixdaa warqada magacaaga. Fadlan ku qor af Swedish ama Ingiriis, si markaas aad u heshid si dhaqso ah go'aan.

Haddii aadan qori karin laftaadu, waxaad codsan kartaa qof kale oo midaan adiga kuu sameeyo; xaaladaas waxaad u baahantahay in aad u gudbisid awooda qareenka Wakaalada Socdaalka.

Waa maxay xilsaarasho wakiil?

Xilsaarasho wakill micnaheeda waa in qofka soo codanaayo ruqsadda deggenaanshada warqad soo saxiixo uu ku xilsaaranaayo qofkale inuu asaga ama ayada wakiil ka ahaado. Wakiilnimadaas tusaale ahaan qof bey u suurtagalin inuu codsi soo suubinkaro, ka qeyb-qaadankaro sababaha go’aanka ama ka dacwoon karo go’aan qofkale quseeyo. Xilsaarashada wakiilnimada waxaa bixin qofka dooni in wakiil laga noqdo iyo waa in warqada asliga la tusi karo Hay’adda laanta socdaalka haddii ey idinka dalbato.

Si aad qofkale u wakiilato waxaad u baahan tahay inaad warqad u soo dirto Hay’adda laanta socdaalka taas oo ay ku qoran tahay

 • ku qorantahay iney tahay xilsaarasho wakiil
 • magac, taarikhda dhalashada iyo cinwaanka oo qofka dooni inuu qofkale wakiisho
 • waxyaabaha qofka la wakiishay xaqa u leeyahay inuu suubinkaro
 • magaca, lambarka dhalashada iyo cinwaanka oo qofka wakiilka laga dhigtay
 • saxiixa qofka oo qofkale wakiishay
 • taariikhda iyo meesha markii qofka awooda la siinayey la saxiixayey.

Wakaalada Socdaalka laga yaabo, in hindisaheeda gaarka ah, ugu joojiyaan safarkaaga wadanka hooyo

Wakaalada Socdaalka waa in ay qortaa macluumaad kasta oo cusub oo soo taasi micnaheedu yahay in aanad wadanka hooyo laaban karin. Wakaalada Socdaalka kadib waxay haystaan suurtogalnimada lagu joojinayo safarka wadanka hooyo, xitaa haddii aadan qorin oo aadan nagu soo wargelin wax ku saabsan khaladka ee fullinta. Booliska sidoo kale wuxuu leeyahay masuuliyada lagu ogeysiinayo Wakaalada Socdaalka haddii aysan suurtogal aheyn in la sameeyo safarka wadanka hooyo.

Go'aanka

Wakaalada Socdaalka Swedish ayaa adiga boosto kuugu soo diraya go'aanka.

Last updated: 2017-04-06

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.