The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Heerka illaalada

Skyddsstatus – somaliska

Sweden waxay saxiixday Heshiiska Qaxootiga UN. Sida waafaqsan heshiiska, qaxootiyada waxay xaq u leeyihiin in ay helaan heer si rasmi ah loo aqoonsaday sida qaxooti.

Xeerka Shisheeyaha Swedish sidoo kale wuxuu raacaa Jaheynta Uqalmida EU, kaas oo siiya qof walba ee helaa oggolaanshaha daganaanshaha sababaha ay ugu baahanyihiin xaquuqda heerka rasmiga ah sidoo kale.

Haddii aanan laguu tixgelin in aad ahaatid qaxooti waxaad heleysaa ku dhawaaqida heerka qaxootiga – heerka lagu aqoonsaday caalamiga ee ku saleysan sharciyada Heshiiska Geneva sidoo kale sida Jaheynta Uqalmida EU.

Haddii laguu tixgeliyo in aad tahay dadka u baahan Ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo waxaad heleysaa ku dhawaaqida heerka Ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo – heerka loo aqoonsaday caalamiga oo ku saleysan sharciyada Jaheynta Uqalmida EU.

Waxaa jira nooc sadexaad ee heerka illaalada, sida qofka haddii kale u baahan illaalo. Heerkaan waxaa kaliya uu khuseeyaa Sweden oo looma isticmaalo, sida sharci guud, kadib 20 Luuliyo 2016. Sida ay sababtay sharciga la dhaqangeliyya 20 Luuliyo 2016, heerkaan illaalada waxaa kaliya oo la siin karaa carruurta iyo qoysaska carruurta leh ee codsaday magangalyo ka hor 24 Nofeembar 2015, la siiyay in canuga su'aasha ka taagantahay uu weli ka yar yahay 18 sanno jir marka go'aanka la gaadhay.

Oggo­laans­haha daga­naans­haha joog­tada ah ama kume­el­gaarka ah

Qof walba ee loo siiyay oggolaanshaha daganaanshaha sida qaxooti, sida qof u baahan Ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo ama sida qof haddii kale u baahan illaalada ka hor 20 Luuliyo 2016 ee heleen ruqsada daganaanshaha joogtada ah.

Qof walba ee loo tixgeliyay in ay yihiin qaxooti iyo helaan go'aanka kadib 20 Luuliyo 2016 waxaa la siinayaa oggolaanshaha daganaanshaha oo shaqeyneyso sadex sanno.

Qof walba ee loo tixgeliyay in ay yihiin qof u baahan Ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo iyo helaan go'aanka kadib 20 Luuliyo 2016 waxaa la siinayaa oggolaanshaha daganaanshaha oo shaqeyneyso 13 bilood.

Akhri wax badan oo ku saabsan oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah

Akhri wax badan oo ku saabsan oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah ee shaqeyneyso sadex sanno

Akhri wax badan oo ku saabsan oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah ee shaqeyneyso 13 bilood

Codsashada heerka gaarka ah kadib markaad heshay oggo­laans­haha daga­naans­haha

Haddii lagaa siiyay oggolaanshaha daganaanshaha Sweden, laakiin aysan jirin heerka ku dhawaaqida rasmiga ah, waxaad codsan kartaa hal midaas kadib. Tani sidoo kale waxay quseysaa haddii lagu siiyay heerka ku dhawaaqida sida qof haddii kale u baahan illaalo, laakiin jeclaan lahaeyd inaad u badesho heerkaaga sida qofka u baahan Ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo ama heerka qaxootiga, sidoo kale sida haddii laguu siiyay heerka sida qof u baahan kaalmada illaalda laakin jeclaan lahaa in uu u badelo heerka qaxootiga.

Codso ku dhawaaqida heerka kadib markaad heshid oggolaanshah daganaanashaha adiga oo buuxinayo lambarka foomka 158011, Codsiga heerka illaalada.

Ansökan om skyddsstatus, lambarka foomka 158011 (oo af iswiidhish)PDF

Ku dhawaaqida heerka racfaan qaadashada

Heerka ku dhawaaqida waxaa looga racfaan qaadan karaa si gooni ka ah go'aanka ku saabsanoggolaanshaha daganaanshaha. Tani waxay la micna tahay in xitaa qofka helay oggolaanshahadaganaanshaha uu ka racfaan qaadan karo go'aanka ma ahan in la siiyo isaga/iyada wax heerka illaalada rasmiga ah.

Akhri wax badan oo ku saabsan sida loo racfaan qaato

Heer­kaaga waa laga laaban karaa

Heerkaaga illaalada waa laga laaban karaa, tusaale ahaan haddii aadan markale u baahneyn illaalo. Si kastaba ahaatee, tani waxay u baahantahay in xaaladaha kuu hogaamiyo in lagu siiyo heerka illaalada gaarka ah markale ma khuseyso, ama ma badeleyso kaalmada iyo joogtada.

Heerkaaga qaxootiga sidoo kale waalaga laaban karaa haddii aad muujisid in aad ugu talo gashay in aad isticmaasho illaalada lagaa siiyay wadanka hooyo, tusaale adiga oo codsanaya baasaboor cusub oo qaranka ah ama codsaneysid in Wakaalada Socdaalka kuu soo celiso baasaboorkaagii hore ee qaranka.

In heerkaaga lagaala laabtaa waxau baahan in lagu micneeyo in oggolaanshaha daganaanshaha ay saameysay. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad haysatid waraaqaha safarka waa in aad ku soo celisaa haddii heerkaaga laga laabtay. 

Akhri wax badan oo ku saabsan Heshiiska Qaxootiga (oo af ingiriis)external link, opens in new window

Akhri Xeerka Shisheeyaha (oo af ingiriis)external link, opens in new window

Akhri Jaheynta Uqalmidaexternal link, opens in new window

Last updated: 2021-01-21