Qoys dib u mideynta

Familjeåterförening – somaliska

Haddii adiga lagu siiyay ruqsadda degnaanshada oo joogtada, ama ruqsadda degnaanshada oo ku meelgaarka ah oo qoxooti ahan ama si kale baahi difaac u qabtid ahan iyo isla markas laguu qiimeeyay inaa fursad fiican haysatid aad ku heshid ruqsadda degnaanshada oo joogtada, waxaa suurtagal ah inaa xaq u leedahay in qoyskaada keensankartid.

Waxaa jiro shuruud oo in adiga qoyskaada masruufankartid iyo haysatid guriga ilaa heer anfacisa yahay. Shuruudan xaalado eysan quseyn baa jiro.

Yaa xaq u laahankaro qoys dib u mideynta?

Qoyskaada waxey haystaan fursad ey ku soo codsadaan ruqsadda deggenaanshada sidey Iswiidhan kugu la noolaadaan haddii adiga

 • haysatid ruqsadda deggenaanshada joogtada
 • helay ruqsadda degnaanshada oo ku meelgaarka oo qoxooti ahan ama baahi difaac u qabtid iyo loo qiimeeyay inuu haysto fursad wanaagsan uu ku helikaro ruqsadda degnaanshada oo joogtada.

Qoys dib u mideynta oo quseyso adiga oo haysatid ruqsadda degnaanshada oo ku meelgaarka iyo ah qoxooti ama baahi difaac u qabtid

Fursada oo in qoyskaada kuu imankaran iyo ku la noolankaran adiga oo Iswiidhan ku haysto ruqsadda degnaanshada ku meelgaarka oo qoxooti ahan ama baahi difaac u qabtid dhowr wax bey ku xiran tahay. Koow waa qasab in adiga haysatid ruqsadda degnaanshada oo ansaxsan. Taasna micnaheeda waxey tahay haddii ruqsaddaadii degnaanshada eysan ansaxsaneen iyo adiga soo dirsatay codsi oo in laguu dheereyo wakhtiga ruqsadda degnaanshada, waa qasab in Hey’adda socdaalka koow go’aamiso haddii adiga wali xaq u sii leedahay ruqsadda degnaanshada oo Iswiidhan. Kuma filna in adiga haysatid heer difaac iyo inaa adiga horey u haysatay ruqsadda degnaanshada.

Hey’adda socdaalka markey hubiso inaa haysatid mid ansaxsan oo ruqsadda degnaanshada, markas kadib baa anaga tijaabin codsiga qoyskaada oo ruqsadda degnaanshada. Hey’adda socdaalka waxey bilaabi iney fiiriso haddii suurtagal noqonkarta in adiga heli laheed ruqsadda degnaanshada oo joogtada marka aad soo codsatid in laguu dheereyo. Adiga oo helay heerka oo inaa tahay qoxooti ama baahi u qabe difaac oo loo qiimeeyay inaa baahi u qabtid difaac. Tilaabo bilaaw ahaan oo inaa tahay baahi u qabe difaac micnaheeda waxey tahay in adiga haysatid fursad wanaagsan oo ku helikartid ruqsadda degnaanshada oo joogtada. Laakin haddii ey soo baxan warbixino leh in suurtagal tahay in adiga aadan sii haysan doonin heerka baahi u qabida difaac waxaa suurtagal ah inaa helidoonin ruqsadda degnaanshada oo joogtada. Markii la sugo inaa adiga haysatid fursado wanaagsan aad heli doontid ruqsadda degnaanshada oo joogtada Hey’adda socdaalka waxey tijaabin codsiga qoyskaada iyo fiirin haddii aad fulineysiin shuruudaha kale sidey kugu soo guurikaran adiga oo joogo Iswiidhan.

Adiga oo haysto ruqsadda degnaanshada oo ku meelgaarka waxaa kaliya ku soo guuri karo qoyskaada inta kuugu dhaw

Qoyska waxaa lagu xisaabin ninkaada, xaaskaada, labada qof ey u diwaangalisantahay iney isla noolyahiin ama nolol wada wadaago, iyo carruurtaada oo 18 sano ka yar. Ehelka kale ama carruurta jiro 18 sano ama ka weeyn adiga Iswiidhan ma kugu soo guurikaran haddii lagu siiyay ruqsadda degnaanshada oo ku meelgaarka. Haddii adiga ka yartahay 18 sano waalidkaada waa lagu xisaabin qoyskaada inta kuugu dhaw. Marmar dhif bey suurtagal tahay iney inta kale oo qoyska kamid ah helikaro ruqsadda degnaanshada, tusaale ahaan carruurta ka weyn 18 sano. Tan waxey quseysaa adiga oo haysto ruqsadda degnaanshada oo ku meelgaarka oo qoxooti ahaan ama baahi u qabid difaac.

Haddii adiga haysatid ruqsadda degnaanshada oo joogtada wuxuu xita qofka, oo adiga qorsheyneysid inaa guursatid ama isla noolaatiin, soo codsankara ruqsadda degnaanshada siduu adiga kugu soo guuro. Waxaa xita suurtagal ah in dadka kale oo qoyska kuugu dhaw kamid ah xaq u lahaankaran in adiga Iswiidhan kugu soo guuran.

Qoyskaada wuxuu helikara ruqsadda degnaanshada mid ansaxsan ilaa inta ey taada ansaxsantahay. Taasna micnaheeda waxey tahay haddii adiga tusaale ahaan haysatid ruqsadda degnaanshada oo shan bilood kale kaliya ansaxsanaaneyso, qoyskaada waxaa la siin ruqsadd degnaansho oo ansaxsan shan bilood.

Shuruuda masruufida

Haddii adiga xaq u leedahay qoys dib u mideynta adiga waxaa waajib kugu ahaan karo shuruuda masruufida. Taas micnaheeda waxey tahay inaad is masruufikartid iyo qoyskaada. Waa qasab in adiga haysatid guri idin ku filan oo ku wada noolaan kartiin markey qoyskaada Iswiidhan kuugu imaadaan.

Masruufkaada

Adiga waa inaa muujinkartid inta ku soo galo dakhli lacag shaqo oo adiga isku masruufikartid iyo dadka qoyskaada ey ka koobanyahay oo soo codsanaayaan ruqsadda deggenaanshada. Dakhliga oo lacag shaqo waxaa tusaale ka mid ah

 • mushaar shaqo
 • lacagta gunnada shaqo la’aanta
 • lacagta gunnada buukaan jiifka
 • lacagta hawlgabka oo ku salisan mushaar.

Adiga waxaa xita fulin shuruuda haddii aad haysatid hanti badan oo adiga iyo dadka kamid ah qoyska soo codsaday ruqsadda degnaanshada aad ku wada noolankartiin.

Dakhligaada

Ilaa inta qasabka ah inuu dakhligaada ahaado sidaa u fulin kartid shuruuda masruufida waxey ku xirantahay tirada qoyskaada iyo kharashka kirada intuu yahay. Waxaa qasab ah in adiga kuu harto dakhaalo caadi ah markii laga nusqaamiyo kharashka kirada. Taas waxeey micnaheeda tahay in adiga markaa kirada bixisid bilkasto kuu haran lacag ku filan cunto, daryeel jir, telefon, korontada, ceymiska iyo kharashyada kale oo yar yar oo baahiyooyinka markaas soo baxo.

2019 wuxuu dakhaalaha caadiga yahay:

 • 4 923 karoon oo hal qof oo weeyn
 • 8 133 karoon oo labo qof oo weey oo isla nool, is qabo ama isla nool
 • 2 612 karoon oo canuga ilaa 6 sano jirka
 • 3 007 karoon oo canuga 7 sano jirka iyo wixii ka weeyn

Gurigaada

Adiga waa inaa haysataa guri macquul oo qaado adiga iyo qoyskaada. Labo qof oo weeyn oo carruur haysan guri macquul waxaa u noqon karo jiko ama meel yar cunto lagu kariyo iyo ugu yaran hal qol. Haddii guriga carruur ku noolaanaayaan waxaa qasab ah in guriga dhowr qol leeyahay. Labo carruur weey qeybsankaran qol jiif.

Waa la oggolyahay inaa guriga gacan labaad kireysatid, laakiin kireyntaas waa iney shirkada guriga ansaxisaa, ururka guryaha mulkiilada ama guddiga qaabilsan arrimaha guri kireynta.

Idinka waa inaa guriga isticmaalikartiin laga bilaabo markey qoyskaada imaadaan Iswiidhan. 

Dadka eysan quseyn shuruuda is masruufida

Shuruuda is masruufida iyo guriga kuma quseyo haddii

 • adiga ka yartahay 18 sano
 • adiga tahay qoxooti ama baahi u qabe difaac iyo dadka kamid ah qoyskaada soo codsadaan saddex bilood gudaheeda laga soo bilaabo marka aad heshay ruqsadda degnaanshada ama heerka difaacida, ama
 • dadka kamid ah qoyskaada soo codsadan ruqsadda degnaanshada ka hore 19 oktoobar 2019, iyo adiga haysata ruqsadda degnaanshada oo ku meelgaarka oo baahi u qabe difaac. Adiga waa inaa soo codsatay ruqsadda degnaanshada wixii ka dambeeyay 24 noofambar 2015
 • haysatid qof qoyska kamid ah oo soo codsan in loo dheereeyo ruqsadda degnaanshada.

Shuruuda is masruufida iyo guriga waxey idin quseyn haddii idinka haysan fursad aad ku wada midoowdiin wadan ka baxsan midoowga yurub (EU) oo qoyska xiriir khaas ku lee yahiin. Adiga iyo dadka qoyska kamid ah waa in ku wada nooleeden dalka dibaddiisa muddo dheer iyo la idin arko inaa tihiin dad xiriir joogto ka dhaxeeyo.

Foomka su’aalaha oo ku saabsan xiriirka qoyska iyo shuruuda masruufida

Markuu qof qoyska kamid ah soo codsado ruqsadda deggenaanshada siduu adiga kugu la noolaado Iswiidhan waxaa adiga ka jawaabi foom ey ku qoranyahiin su’aalo xiriirkiina ku saabsan. Adiga oo waajib ku tahay shuruuda masruufida waxaad na tusi doontaa inaad adiga is masruufikartid iyo dadka qoyskaada kamid ah oo soo codsadeen ruqsadda deggenaanshada iyo inaa adiga haysatid guri macquul oo idin qaado iyo aad ku wada noolaan kartiin. Jawaabahaada waa muhiim markey Hay’adda laanta socdaalka ey qiimeyneyso codsiga qoyskaada iyo waa muhiim in adiga su’aalaha kaga soo jawaabtid wakhtiga laguu qabtay gudahiisa oo foomka soo buuxisid.

Haddii adiga aadan fulinkarin shuruuda masruufida iyo guriga qoyskaada codsigooda oo ruqsadda deggenaanshada waxaa laga siin diidmo.

Haddii adiga aadan haysan shaqo joogto iyo guri xilli dheer ku kiresnaanaayo adiga waxaa lagaa dooni inaad soo xaqiijisid inaad fulineysid shuruuda masruufida markale, markaa baaritaanka ku suubineyno codsiga qoyskaada.

Aad bey muhiim u tahay inaad codsiga wakhtigiisa soo gudbisan

Haddii qoyskaada soo codsadaan ruqsadda deggenaanshada saddex bilood gudaheeda laga soo bilaabo wakhtiga adiga heshay ruqsadda deggenaanshada adiga kuma quseyso shuruuda masruufida. Sidaas daraadeed bey muhiim u tahay inaad codsiga wakhtigiisa soo gudbisan.

Sidaa iskaga hubisid in codsigii sida ugu dhaqsaha badan nagu soo gaaray waa inaa codsiga ka soo suubisid internetka oo adiga usoo codsatid qoyskaada. Haddii adiga u suubineysid codsiga qoyskaada oo wakiilka qoyska tahay, waxaad u baahantahay xilsaarasho wakiil. Hay’adda laanta socdaalka markey diwaangaliso codsigiina waxey qoyskaada kula talin iney wakhti ka ballansadaan safarad iswiidhish.

Tag bogga internetka oo laga soo codsado ruqsadda deggenaanshada oo qoyskaada

Inta ka akhriso sidaa qoyskaada ugu soo codsankartid ruqsadda deggenaanshada

Waa maxay xilsaarasho wakiil?

Xilsaarasho wakill micnaheeda waa in qofka soo codanaayo ruqsadda deggenaanshada warqad soo saxiixo uu ku xilsaaranaayo qofkale inuu asaga ama ayada wakiil ka ahaado. Wakiilnimadaas tusaale ahaan qof bey u suurtagalin inuu codsi soo suubinkaro, ka qeyb-qaadankaro sababaha go’aanka ama ka dacwoon karo go’aan qofkale quseeyo. Xilsaarashada wakiilnimada waxaa bixin qofka dooni in wakiil laga noqdo iyo waa in warqada asliga la tusi karo Hay’adda laanta socdaalka haddii ey idinka dalbato.

Si aad qofkale u wakiilato waxaad u baahan tahay inaad warqad u soo dirto Hay’adda laanta socdaalka taas oo ay ku qoran tahay

 • ku qorantahay iney tahay xilsaarasho wakiil
 • magac, taarikhda dhalashada iyo cinwaanka oo qofka dooni inuu qofkale wakiisho
 • waxyaabaha qofka la wakiishay xaqa u leeyahay inuu suubinkaro
 • magaca, lambarka dhalashada iyo cinwaanka oo qofka wakiilka laga dhigtay
 • saxiixa qofka oo qofkale wakiishay
 • taariikhda iyo meesha markii qofka awooda la siinayey la saxiixayey.

Iska hubi codsiga

Markuu qofka qoyskaada kamid ah soo gudbiyo codsiga asaga ama ayada waxaa la siin lambarka arrinta (lambarka dacwada). Adigoo lambarkaas adeegsaneysid baa iska hubin kartaa haddii Hay’adda laanta socdaalka codsiga ey diwaangalisay ama go’aan ka gaartay.

Iska hubi codsiga

Last updated: 24 July 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.