Oggolaanshaha daganaanshaha ee kuwa la siiyay heerka qaxootiga

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som flykting – somaliska

Haddii lagu siiyay heerka qaxootiga waxaa lagu siinayaa oggolaanshaha daganaanshaha oo sadex sanno ah. Haddii ay kuu suurtogaleyso in aad taageertid shaqsigaaga goortii oggolaanshaha daganaanshaha ay dhacdo, waxaa lagu siin karaa ruqsada daganaanshaha joogtada ah.

Oggolaanshaha degenaanshaha ku meelgaarka ah waxay ku siisaa xaquuqda lagu noolaadoto oo lagaga shaqeeyo gudaha Sweden ilaa saddex sanno ah. Inta lagu jiro muddadaas waxaad leedahay isla xaquuqda ee daryeelka caafimaadka sida qofka haysto ogggolaanshaha daganaanshaha joogtada.

Sida casdeynta oggolaanshahaaga daganaanshaha waxaad heleysaa kaarka oggolaanshaha deganaanshaha. Kaarkan ma ahan waraaq aqoonsi ama waraaqda safarka. Waxaad ugu safri kartaa gelitaan iyo ka soo baxid wadanka haddiiba oggolaanshaha ay shaqeyneyso, laakiin haddii aad u safartid meel baxsan Sweden waa in leedahay baasaboor shaqeynayo iyo kaarkaaga ruqsada daganaanshaha si markaas aad dib ugashid wadanka.

Akhri wax badan oo ku saabsan kaararka oggolaanshaha

Ka diiwaangelinta diiwaanka bulshada

Marka aad heshid oggolaanshaha deganaanshaha kumeelgaarka waa in aad iska diiwaangelisaa diiwaanka bulshadda ee Wakaalada Canshuurta Swedish (Skatteverket) sida ugu dhaqsida badan oo suurtogalka ah. Diiwaangelinta ayaa loo baahanyahay ka hor inta aadan ka soo qeybgalin Swedish ee Socdaalada fasalada (sfi) iyo xaq u lahaatid faa'idooyinka nidaamka amniga bulshadda Swedish. Markii aad iska diiwaangeliso diiwaanka bulshadda waxaad sidoo kale heli kartaa waraaqda aqoonsiga Swedish, taas oo muhiim kuu ah si aad, tusaale ahaan, akoon bangi u furatid.

Si aad isaga diiwaangelisid diiwaanka bulshadda waa in aad aadaa WakaaladaCanshuurta Swedish taas oo qoreyso halka aad ku nooshahay, heerkaaga guurka (haddii aad guursatay ama aadan guursan), muwaadinnimadaada iyo goobtaada dhalashada. Marka aad aadid Wakaalada Canshuurta waxaad u baahantahay in aad keentid kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah iyo aqoonsiga oo shaqeynaya. Haddii waraaqaha aqoonsigaaga ay hayso Wakaalada Socdaalka Swedish waxaad weydiin kartaa koobigeeda. Koobiga waa in uu saxiixaa qofka caddeynayo in uu yahay koobi run ah ee asalka. Qofkan waa in sidoo kale qoraa magacooda oo xaraf weyn oo sheegaa lambarka taleefonkooda.

Macluumaadka Wakaalada Canshuurta Swedish ee diiwaangelinta bulshada (oo af ingiriis)external link, opens in new window

Dadaal ku bixinta dib u dejinta (etableringsinsatser)

Qofka helay dhawaan sharciga deggenaanshaha wadanka Iswiidhan ee xaqa u leh inuu halkan ka shaqeeyo wuxuu xaq u leeyahay inuu helo dadaal dib u dejin ah si uu shaqo u helo. Dadaalka lagu bixinayo si dib laguugu dejiyo waa aktiifiteetyo adiga ku caawinaya oo ay ka mid yihiin inaad barato luqadda iswiidhishka, oo aad timaado suuqa shaqada si aad shaqo u hesho kadibna aad masruufkaaga ula soo bixikartid. Xafiiska shaqada ayaa ka mas’uula dadaalka lagu bixinayo sidii aad dib ugu degi lahayd oo aad u noqon lahayd qof shaqa ka raadinaya wadanka Iswiidhan. Bogga internetka ee xafiiska shaqada ayaad ka heleysaa warbixin intaa dheer. Warbxintu waxay ku kala qoran tahay luqado badan.

Macaluumaad ku saabsan kaalmada dib u dejinta waxa laga heleyaa bogga internetka ee Xafiiska shaqadaexternal link, opens in new window

Ka shaqeynta Sweden

Qofka haysta sharciga deggenaanshaha ku meelgaar ka ah ee wadanka Iswiidhan sadex sanadood joogaya. Haddii aad haysato shaqo taas oo aad masruufkaaga kula soo bixikarto marka uu sharciga ku meelgaarka ahi kaa dhaco waxaad markaa haysataa fursad aad ku codsankartid sharciga deggenaanshaha joogtada ah.

Markii aad codsatid shaqo waa in aad la timaadaa koobiyada waraaqaha ee muujiya in aad leedahay xaquuqda loogu noolaanayo oo lagagashaqeynayo Sweden. Sidoo kale la imow kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha. Loo shaqeeyahu wuxuu rabayaa in uu ogaado inta laguu ogolyahay in aad ka shaqeysid Sweden iyo haddii ogolaanshahaaga aad uga shaqeyneysid Sweden lagu sababayo wax xadeyno ah. Loo shaqeeyahaaga wuxuu rabayaa koobiyada waraaqahaaga iyo wuxuu sidoo kale ogeysiinayaa Wakaalada Canshuurta Swedish in lagu shaqaaleysiiyay.

Isu keenista qoyska

Haddii lagu siiyay heerka qaxootiga qoyskaaga wuxuu codsan karaa oggolaanshaha degenaanshaha joogtada ah si markaas ay ugu soo biiraan Sweden. Kaliya ninkaaga, xaaska, lamaanaha diiwaangashan ama xaaska sharciga caadiga ah, ama carruurta ka yar da'da 18 sanno jirka, waxay codsan kartaa oggolaanshaha daganaanshaha. Labbadaba adiga iyo lamaanahaaga waa in aad ahaataan ugu yaraan 21 sanno jir. Waa in aad sidoo kale wada noolaateen ka hor inta aadan u soo guurin Sweden. Marka laga reebo shuruuda da'da laga yaabo in la sameeyo haddii aad carruur wada leedihiin. Qoyskaaga waxaa kaliya oo heli kara oggolaanshaha daganaanshaha haddiiba oggolaanshaha aad leedahay aysan dhacsaneyn.

haddii aad u qalantid isu keenista qoyska waxaa laguugu sababi karaa waxaa loo yaqaan joogteynta shuruuda. Tani waxay la micnatahay waa in ay kuu suurtogashaa in aad taageertid labbadaba adiga iyo qoyskaaga. Waa in sidoo kale aad lahaataa guri si balaaran kuugu filan oo heer ku haboon ah noloshaada iyo si wadajir ah goortii qoyskaaga u soo guuro Sweden.

Akhri wax badan oo ku saabsan isku keenidaqoyska iyo joogteynta shuruuda

Oggolaanshaha daganaanshaha waalaga laaban karaa

Oggolaanshaha deganaanshahaaga waa laga laaban karaa haddii aad sheegtid macluumaad been ah marka aad codsaneysid Oggolaanshaha daganaanshaha, ama haddii adigoo og been sheegtay ama aad ku guuldareysatay in aad sheegtid wax aad ugu muhiimsanaa ruqsada daganaanshahaaga. Haddii laguugu xukumo dambi, maxkamada waxay go'aansan kartaa in lagu celiyo. Wakaalada Socdaalka ayaa kadib ka laaban karta oggolaanshaha daganaanshaha. Oggolaanshahaa daganaanshaha waa laga laaban karaa xitaa haddii aad laheyd oggolaanshe dhoor sanno.

Kordhinta Oggolaanshaha daganaanshaha kumeelgaarka ah

Haddii aad haysato sharci ku meelgaar ah oo uu kaa dhacayo waxaad haysataa fursad aad ku dheeraysankartid. Sharciga waa laguu dheeraynayaa haddii aad weli u baahan tahay in magangelyo lagu siiyo. Xaaladaha qaarkoodna waxa xitaa lagu siinayaa sharicga deggenaanshaha haddii aad haysato sabab kale oo aad Iswiidhan ku joogikartid.

Ka akhriso warbixin intaa dheer sida sharciga loo dheeraysto (oo af ingiriis)

Racfaanada

Suurtogal ma aha in laga racfaan qaato go'aanka oggolaanshaha daganaanshaha kumeelgaarka ah.

Wwarbixinta ee kuwa mar dhow usoo guuray Sweden ee haysta oggolaanshahaa daganaanshaha

UR Dadka wadanka ku cusubexternal link, opens in new window waa barnaamish oo dhowr qeybood oo ku saabsan xuquuqyada iyo waajibyada oo Iswiidhan.

Qeybta warbixin gaarsiinta oo Hay’adda macmiishaaexternal link, opens in new window waxaad ka heli talo markaa weeydiisid su’aalo ku saabsan wax iibsashada ama wada heshiinta.

Degmooyinka qaar waxay leeyihiin wakaalada guriyeynta degmadda halkaas oo aad ka raadin kartid hoy. Degmadda sidoo kale waxay ku siin kartaa tallo ku saabsanmulkiilaha gaarka ah.

Haddii tahay da'da 18 sanno jirka ama ka weyntahay waxaad codsan kartaa deynta aad gurigaaga ku camirato. www.csn.seexternal link, opens in new window

Degmadda ee aad ku nooshahay waxay bixin doontaa daryeelka canuga iyo dugsi carruurta.

Wixii su'aala ah ee khuseeya Swedish ee Muhaajirka fasalada (sfi) waa in aad la xiriirtaa degmadda aad ku nooshahay. Fiiri sidoo kale websaydka Sveriges kommuner och landstingexternal link, opens in new window.

Haddii aad raadineysid shaqo waxaad iska diiwaangelin kartaa Arbetsförmedlingen.external link, opens in new window

Su’aalaha ku saabsan daryeel isbitaal kala xiriir gobalka aad ku nooshahay. Dhammaan goobaha daryeelka oo wadanka waxaad ka heli 1177 Hagaha daryeelka caafimaadka.external link, opens in new window

Warbixinta ku saabsan waxbarashada kulliyada iyo jaamacada waxaa laga heli karaa Antagning.seexternal link, opens in new window or studera.nu.external link, opens in new window

Wixii su'aalo ah ee la xiriira maalgelinta ardayga CSN, Centrala studiestödsnämnden.external link, opens in new window

Wixii su'aalo ah ee la xiriiro shatiga gaari kaxeynta booqo Swedish Transport Agency.external link, opens in new window

Wixii su'aalo ah ee la xiriiro xaquuqda codeynta la xiriir Valmyndigheten.external link, opens in new window

Warbixinta ku saabsan dugsiyada Swedish ee Hay'ada Qaranka Swedish ee Waxbarashada (Skolverket) waxaa laga heli karaa Om svenska skolanexternal link, opens in new window.

Warbixinta ku saabsan bulshada Swedish oo dhoor luuqadood oo kala duwan waxaa laga heli karaa Information om Sverigeexternal link, opens in new window.

Warbixin kale oo ku saabsan Iswiidhan waxaad ka heli bogga internetka oo kuwa la dhaho Svenska institutet.external link, opens in new window

Bogga internetka Barashada iswiidhishka oo www.informationsverige.seexternal link, opens in new window waxaad adiga ka heli isku xiriiriyaal oo kuu gudbin dhowr barnaamishyo kala duwan oo iska u baro luqada ah.

Last updated: 4 June 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.