The Swedish Migration Agency logotype

Oggolaanshaha daganaanshaha ee kuwa la siiyay heerka qaxootiga

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som flykting – somaliska

Haddii lagu siiyay heerka qaxootiga waxaa lagu siinayaa oggolaanshaha daganaanshaha oo sadex sanno ah. Haddii ay kuu suurtogaleyso in aad taageertid shaqsigaaga goortii oggolaanshaha daganaanshaha ay dhacdo, waxaa lagu siin karaa ruqsada daganaanshaha joogtada ah.

Oggolaanshaha degenaanshaha ku meelgaarka ah waxay ku siisaa xaquuqda lagu noolaadoto oo lagaga shaqeeyo gudaha Sweden ilaa saddex sanno ah. Inta lagu jiro muddadaas waxaad leedahay isla xaquuqda ee daryeelka caafimaadka sida qofka haysto ogggolaanshaha daganaanshaha joogtada.

Sida casdeynta oggolaanshahaaga daganaanshaha waxaad heleysaa kaarka oggolaanshaha deganaanshaha. Kaarkan ma ahan waraaq aqoonsi ama waraaqda safarka. Waxaad ugu safri kartaa gelitaan iyo ka soo baxid wadanka haddiiba oggolaanshaha ay shaqeyneyso, laakiin haddii aad u safartid meel baxsan Sweden waa in leedahay baasaboor shaqeynayo iyo kaarkaaga ruqsada daganaanshaha si markaas aad dib ugashid wadanka.

Akhri wax badan oo ku saabsan kaararka oggolaanshaha

Ka diiwaangelinta diiwaanka buls­hada

Marka aad heshid oggolaanshaha deganaanshaha kumeelgaarka waa in aad iska diiwaangelisaa diiwaanka bulshadda ee Wakaalada Canshuurta Swedish (Skatteverket) sida ugu dhaqsida badan oo suurtogalka ah. Diiwaangelinta ayaa loo baahanyahay ka hor inta aadan ka soo qeybgalin Swedish ee Socdaalada fasalada (sfi) iyo xaq u lahaatid faa'idooyinka nidaamka amniga bulshadda Swedish. Markii aad iska diiwaangeliso diiwaanka bulshadda waxaad sidoo kale heli kartaa waraaqda aqoonsiga Swedish, taas oo muhiim kuu ah si aad, tusaale ahaan, akoon bangi u furatid.

Si aad isaga diiwaangelisid diiwaanka bulshadda waa in aad aadaa WakaaladaCanshuurta Swedish taas oo qoreyso halka aad ku nooshahay, heerkaaga guurka (haddii aad guursatay ama aadan guursan), muwaadinnimadaada iyo goobtaada dhalashada. Marka aad aadid Wakaalada Canshuurta waxaad u baahantahay in aad keentid kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah iyo aqoonsiga oo shaqeynaya. Haddii waraaqaha aqoonsigaaga ay hayso Wakaalada Socdaalka Swedish waxaad weydiin kartaa koobigeeda. Koobiga waa in uu saxiixaa qofka caddeynayo in uu yahay koobi run ah ee asalka. Qofkan waa in sidoo kale qoraa magacooda oo xaraf weyn oo sheegaa lambarka taleefonkooda.

Macluumaadka Wakaalada Canshuurta Swedish ee diiwaangelinta bulshada (oo af ingiriis)external link, opens in new window

Dadaal ku bixinta dib u dejinta (etable­rings­in­satser)

Qofka helay dhawaan sharciga deggenaanshaha wadanka Iswiidhan ee xaqa u leh inuu halkan ka shaqeeyo wuxuu xaq u leeyahay inuu helo dadaal dib u dejin ah si uu shaqo u helo. Dadaalka lagu bixinayo si dib laguugu dejiyo waa aktiifiteetyo adiga ku caawinaya oo ay ka mid yihiin inaad barato luqadda iswiidhishka, oo aad timaado suuqa shaqada si aad shaqo u hesho kadibna aad masruufkaaga ula soo bixikartid. Xafiiska shaqada ayaa ka mas’uula dadaalka lagu bixinayo sidii aad dib ugu degi lahayd oo aad u noqon lahayd qof shaqa ka raadinaya wadanka Iswiidhan. Bogga internetka ee xafiiska shaqada ayaad ka heleysaa warbixin intaa dheer. Warbxintu waxay ku kala qoran tahay luqado badan.

Macaluumaad ku saabsan kaalmada dib u dejinta waxa laga heleyaa bogga internetka ee Xafiiska shaqadaexternal link, opens in new window

Xafiiska shaqada ayaa adiga kaa caawinaya in aad shaqo hesho ilaa intaa buuxinayso 65 sano, taas oo ah da’da ugu caansan ee hawlgab lagu noqdo wadanka Iswiidhan. Dadka wadanka Iswiidhan yimaada wakhti dambe iyagoo da’ weyn kuwaas oo hela lacag yar oo hawlgab ah ama aan waxba helin. Haddii aanad lahayn lacag hawlgab ah oo aad u noolaato waxaad la xiriiraysaa Hey’adda hawlgabka waxaanad ka codsanaysaa kaalmada dhaqaale ee la siiyo dadka waaweyn.

Ka akhriso macluumaad ku saabsan kaalmada dhaqaale ee dadka waaweyn ee ay bixiso Hey’adda hawlgabku (luqadda iswiidhishka)external link, opens in new window

Ka shaqeynta Sweden

Qofka haysta sharciga deggenaanshaha ku meelgaar ka ah ee wadanka Iswiidhan sadex sanadood joogaya. Haddii aad haysato shaqo taas oo aad masruufkaaga kula soo bixikarto marka uu sharciga ku meelgaarka ahi kaa dhaco waxaad markaa haysataa fursad aad ku codsankartid sharciga deggenaanshaha joogtada ah.

Markii aad codsatid shaqo waa in aad la timaadaa koobiyada waraaqaha ee muujiya in aad leedahay xaquuqda loogu noolaanayo oo lagagashaqeynayo Sweden. Sidoo kale la imow kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha. Loo shaqeeyahu wuxuu rabayaa in uu ogaado inta laguu ogolyahay in aad ka shaqeysid Sweden iyo haddii ogolaanshahaaga aad uga shaqeyneysid Sweden lagu sababayo wax xadeyno ah. Loo shaqeeyahaaga wuxuu rabayaa koobiyada waraaqahaaga iyo wuxuu sidoo kale ogeysiinayaa Wakaalada Canshuurta Swedish in lagu shaqaaleysiiyay.

Isu keenista qoyska

Haddii lagu siiyay heerka qaxootiga qoyskaaga wuxuu codsan karaa oggolaanshaha degenaanshaha joogtada ah si markaas ay ugu soo biiraan Sweden. Kaliya ninkaaga, xaaska, lamaanaha diiwaangashan ama xaaska sharciga caadiga ah, ama carruurta ka yar da'da 18 sanno jirka, waxay codsan kartaa oggolaanshaha daganaanshaha. Labbadaba adiga iyo lamaanahaaga waa in aad ahaataan ugu yaraan 21 sanno jir. Waa in aad sidoo kale wada noolaateen ka hor inta aadan u soo guurin Sweden. Marka laga reebo shuruuda da'da laga yaabo in la sameeyo haddii aad carruur wada leedihiin. Qoyskaaga waxaa kaliya oo heli kara oggolaanshaha daganaanshaha haddiiba oggolaanshaha aad leedahay aysan dhacsaneyn.

haddii aad u qalantid isu keenista qoyska waxaa laguugu sababi karaa waxaa loo yaqaan joogteynta shuruuda. Tani waxay la micnatahay waa in ay kuu suurtogashaa in aad taageertid labbadaba adiga iyo qoyskaaga. Waa in sidoo kale aad lahaataa guri si balaaran kuugu filan oo heer ku haboon ah noloshaada iyo si wadajir ah goortii qoyskaaga u soo guuro Sweden.

Akhri wax badan oo ku saabsan isku keenidaqoyska iyo joogteynta shuruuda

Oggo­laans­haha daga­naans­haha waalaga laaban karaa

Oggolaanshaha deganaanshahaaga waa laga laaban karaa haddii aad sheegtid macluumaad been ah marka aad codsaneysid Oggolaanshaha daganaanshaha, ama haddii adigoo og been sheegtay ama aad ku guuldareysatay in aad sheegtid wax aad ugu muhiimsanaa ruqsada daganaanshahaaga. Haddii laguugu xukumo dambi, maxkamada waxay go'aansan kartaa in lagu celiyo. Wakaalada Socdaalka ayaa kadib ka laaban karta oggolaanshaha daganaanshaha. Oggolaanshahaa daganaanshaha waa laga laaban karaa xitaa haddii aad laheyd oggolaanshe dhoor sanno.

Kord­hinta Oggo­laans­haha daga­naans­haha kume­el­gaarka ah

Haddii aad haysato sharci ku meelgaar ah oo uu kaa dhacayo waxaad haysataa fursad aad ku dheeraysankartid. Sharciga waa laguu dheeraynayaa haddii aad weli u baahan tahay in magangelyo lagu siiyo. Xaaladaha qaarkoodna waxa xitaa lagu siinayaa sharicga deggenaanshaha haddii aad haysato sabab kale oo aad Iswiidhan ku joogikartid.

Ka akhriso warbixin intaa dheer sida sharciga loo dheeraysto (oo af ingiriis)

Racfaa­nada

Suurtogal ma aha in laga racfaan qaato go'aanka oggolaanshaha daganaanshaha kumeelgaarka ah.

Warbixin ku socota qofka dhowaan u soo guuray wadanka Iswi­idhan ee haysta shar­ciga degga­naans­haha

Ha ilaawin in aad xafidato go’aankii lagaa gaadhay markii sharciga degganaanshaha lagu siiyey. Waxaad u baahan tahay markaad la xidhiidhays hey’addaha iyo ururada kala duwan.

Si aad isu diiwaangeliso oo aad u hesho tobanka lambar ee iswiidhishka (personnummer) waxaad u tegeysaa Hey’adda cashuurasha (Skatteverket).external link, opens in new window

Si aad ugu qornaato nidaamka ammaanka ee arrimaha bulshada waxaad u tegeysaa Xafiiska caymiska bulshada (Försäkringskassan).external link, opens in new window

Degmooyinka wadanka qaarkood waxay leeyihiin xafiisyo u qaabilsan xidhiidhka guryaha halkaas aad adigu markaa ka codsankartaa guri. Waxay xitaa adiga degmadu ku siinkartaa tallooyin ku saabsan dadka baraayfadka ah ee guryaha kireeya.

Degmada aad deggan tahay ayaa adiga kuu soo bandhigaysa sidii aad carruurta ugu helilahayd dugsiga xannaanada carruurta iyo iskuulkaba.

Haddii aad Iswiidhan ku timid qaxooti ahaan waxaad haystaa fursad ah in aad dalbato lacagta deynta ah oo aad guriga ku qalabaysato. www.csn.se/hemutrustningslanexternal link, opens in new window

Su’aalaha ku saabsan daryeelka caafimaadka waxaad la xidhiidhaysaa gobolka aad deggen tahay. Daryeelka caafimaadka wadanka oo dhan waxaad ka heleysaa 1177 Hagaha daryeelka caafimaadka.external link, opens in new window

Su’aalaha khuseeya barashada luqadda iswiidhishka ee dadka ajaanibka (SFI) waxaad kala xidhiidhaysaa degmada aad deggan tahay. Ka eeg xitaa bogga internetka ee Degmooyinka wadanka Iswiidhan iyo maamulada gobolada caafimaadada (Sveriges kommuner och regioner).external link, opens in new window

Haddii aad shaqo raadsanayso waxaad iska diiwaangelinaysaa Xafiiska shaqada (Arbetsförmedlingen).external link, opens in new window

Hey’adda hawlgabkaexternal link, opens in new window waxay haysaa warbixin luqadda iswiidhishka ku qoran oo ku saabsan dadka wadanka Iswiidhan yimaada wakhti dambe iyagoo da’ weyn kuwaas oo hela lacag yar oo hawlgab ah ama aan waxba helin.

Warbixinaha ku saabsan waxbarashooyinka ilaa heer sare ama heer jaamacadeed waxaad ka heleysaa Antagning.seexternal link, opens in new window ama studera.nu.external link, opens in new window

Su’aalaha khuseeya lacagta la siiyo qofka waxbaranaya waxaad kala xidhiidhaysaa Rugta kaalmada waxbarashada (CSN, Centrala studiestödsnämnden).external link, opens in new window

Su’aalaha khuseeya liisanka baabuurka waxaad kala xidhiidhaysaa Wakaalada gaadiidka (Transportstyrelsen).external link, opens in new window

Su’aalaha khuseeya xaq u lahaanshaha codaynta waxaad la xidhiidhaysaa Hey’adda doorashooyinka (Valmyndigheten).external link, opens in new window

Warbixin ku saabsan dugsiyada/iskuulada wadanka iswiidhan waxaad ka heleysaa Wasaaradda waxbarashada Arrimha iskuulada iswiidhan.external link, opens in new window

Wabixino ku saabsan bulshada wadanka Iswiidhan oo luqado kala duwan ku kala qoran waxa laga heleyaa Macluumaad wadanka Iswiidhan ku saabsan (Information om Sverige).external link, opens in new window

Warbixino intaa dheer oo bulshada Iswiidhan ku saabsan waxa laga heleyaa Bpgga internetka machadka iswiidhishka.external link, opens in new window

Iswiidhan way salaaman tahay! (Hej hej Sverige!)external link, opens in new window waxa filin gaaba oo kugu dhiirigelinya sida uu wadanka Iswiidhan u shaqeeyo.

Bogga baro luqadda iswiidhishka www.informationsverige.seexternal link, opens in new window waxaad ka heleysaa leenkyo kala duwan oo ku geynaynaa borogaraamo badan sidii aad adigu keligaa isu bari lahayd luqadda iswiidhishka.

Adeegyada khuseeya macluumaadyada Hey’adda macaamiisha (Konsumentverkets upplysningstjänst)external link, opens in new window waxaad ka heleysaa tallooyin ku saabsan su’aalaha marka aad wax soo iibsato ama aad heshiisyo saxiixdo.

Last updated: 29 January 2021

Was the information on this page helpful to you?