The Swedish Migration Agency logotype

Oggolaanshaha daganaanshaha joogada ah ee magangalya doonka ah

Permanent uppehållstillstånd för asylsökande – somaliska

Haddii lagu siiyo ruqsada daganaanshaha waxaad xaq uleedahay in aad ku noolaatid oo aad ka shaqeysid Sweden insla xiliga sida qof walba ee dagan halkaan.

Oggolaanshahaaga daganaanshaha joogtada ah way shaqeyneysaa haddiiba aad ku nooshahay Sweden. Waxaad heleysaa kaarka oggolaanshaha daganaanshaha sida caddeynta in aad leedahay oggolaanshaha dagaashaha. Kaarka ma aha waraaq aqoonsi ama waraaqda safarka. Waxaad ugu safri kartaa gelitaan iyo ka soo baxid wadanka, laakiin haddii aad ku nooshahay Sweden waa in leedahay baasaboor shaqeynaya iyo kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha si markaas dib loogu galo wadanka. Waa in sidoo kale aad keydisaa wargelintaada go'aanka si laguu siiyo oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah. Waxaad ka heleysaa waxtar badan tan haddii aad u baahantahay in aad la xiriirtid wakaaladaha dowladdaa.

Uma baahnid in aad codsatid kordhinta oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah laakiin kaarka oggolaanshaha deganaanshaha waxaa kaliya oo uu shaqeynayaa ilaa shan sanno. Si aad u heshid kaarka oggolaanshaha daganaanshaha cusub waa in aad booqataa Wakaalada Socdaalka si loo sawiro iyo si looqaado farahaaga markale.

Akhri wax badan oo ku saabsan kaararka oggolaanshaha

Ka diiwaangelinta diiwaanka buls­hada

Marka aad heshid oggolaanshaha deganaanshaha joogtada ah waa in aad iska diiwaangelisaa diiwaanka bulshada ee Wakaalada Canshuurta Swedish (Skatteverket) sida ugu dhaqsaha badan oo suurtogalka ah. Diiwaangelinta bulshada ayaa loo baahanyahay ka hor inta aadan soo xaadirin Afka Swedish ee Socdaalada (sfi) iyo xaq u lahaatid faa'idooyinka nidaamka amniga bulshadda Swedish. Markii aad iska diiwaangelisid diiwaanka bulshadda waxaad sidoo kale heli kartaa warqada aqoonsiga Swedish kaas oo aad u baahaneysid, tusaale ahaan, haddii aad rabtid in aad furatid akoon bangi.

Si aad isaga diiwaangelisid diiwaanka bulshadda waa in aad aadaa Wakaalada Canshuurta Swedish taas oo qoreyso halka aad ku nooshahay, heerkaaga guurka (haddii aad guursatay ama aadan guursan), muwaadinnimadaada iyo goobtaada dhalashada. Marka aad aadid Wakaalada Canshuurta Swedish waa in aad qaadataa kaarkaaga daganaanshaha joogtada ah sidoo kale waraaqaaha aqoonsiga oo shaqeynayo. Haddii waraaqaha aqoonsigaaga ay hayso Wakaalada Socdaalka Swedish waxaad weydiin kartaa koobigeeda. Koobiga waa in uu saxiixaa qofka caddeeyo in koobiga uu la mid yahay sida orijinaalka. Qofkan waa in sidoo kale qoraa magacooda oo xaraf weyn oo sheegaa lambarka taleefonkooda.

Macluumaadka Wakaalada Canshuurta Swedish ee diiwaangelinta bulshada (oo af ingiriis)
external link, opens in new window

Dadaal ku bixinta dib u dejinta (etable­rings­in­satser)

Qofka helay dhawaan sharciga deggenaanshaha wadanka Iswiidhan ee xaqa u leh inuu halkan ka shaqeeyo wuxuu xaq u leeyahay inuu helo dadaal dib u dejin ah si uu shaqo u helo. Dadaalka lagu bixinayo si dib laguugu dejiyo waa aktiifiteetyo adiga ku caawinaya oo ay ka mid yihiin inaad barato luqadda iswiidhishka, oo aad timaado suuqa shaqada si aad shaqo u hesho kadibna aad masruufkaaga ula soo bixikartid. Xafiiska shaqada ayaa ka mas’uula dadaalka lagu bixinayo sidii aad dib ugu degi lahayd oo aad u noqon lahayd qof shaqa ka raadinaya wadanka Iswiidhan. Bogga internetka ee xafiiska shaqada ayaad ka heleysaa warbixin intaa dheer. Warbxintu waxay ku kala qoran tahay luqado badan.

Macaluumaad ku saabsan kaalmada dib u dejinta waxa laga heleyaa bogga internetka ee Xafiiska shaqadaexternal link, opens in new window

Xafiiska shaqada ayaa adiga kaa caawinaya in aad shaqo hesho ilaa intaa buuxinayso 65 sano, taas oo ah da’da ugu caansan ee hawlgab lagu noqdo wadanka Iswiidhan. Dadka wadanka Iswiidhan yimaada wakhti dambe iyagoo da’ weyn kuwaas oo hela lacag yar oo hawlgab ah ama aan waxba helin. Haddii aanad lahayn lacag hawlgab ah oo aad u noolaato waxaad la xiriiraysaa Hey’adda hawlgabka waxaanad ka codsanaysaa kaalmada dhaqaale ee la siiyo dadka waaweyn.

Ka akhriso macluumaad ku saabsan kaalmada dhaqaale ee dadka waaweyn ee ay bixiso Hey’adda hawlgabku (luqadda iswiidhishka)external link, opens in new window

Isu keenista qoyska

Haddii lagu siiyay oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah qoyskaaga wuxuu codsan karaa ruqsadaha joogtada ah si markaas ay ugu soo biiraan Sweden.

Waxaa lagugu soo rogoyaa waxa loo yaqaan joogteynta sharuuda. Tani waxay la micnatahay waa in ay kuu suurtogashaa in aad taageertid labbadaba adiga iyo qoyskaaga. Waa in sidoo kale aad lahaataa guri si balaaran kuugu filan oo heer ku haboon ah noloshaada iyo si wadajir ah goortii qoyskaaga u soo guuro Sweden.

Akhri wax badan oo ku saabsan isku keenidaqoyska iyo joogteynta shuruuda

Oggo­laans­haha daga­naans­haha waalaga laaban karaa

Ruqsadaada daganaanshaha joogtada ah waalaga laaban karaa haddii aad ka tagtid Sweden. Haddii aad ogeysiisid Wakaalada Socdaalka Swedish in aad rabtid in aad haysatid oggolaanshaha deganaanshahaaga joogta ah, waxaad joogi kartaa dibada illaa labo sanno iyada oo aysan saameynin oggolanshahaaga.

Haddii aadan ku laaban Sweden labbo sanno kadib wakaalada socdaalka way ka laaban kartaa ogolaanshahaaga degenaanshaha. Oggolaanshaha deganaanshaha sidoo kale waa laga laaban karaa haddii aad sheegtid aqoonsi been ah marka aad codsaneysid oggolaanshaha daganaanshaha, ama haddii adigoo og been sheegtay ama aad ku guuldareysatay in aad sheegtid wax aad ugu muhiimsanaa oggolaanshaha daganaanshahaaga. Haddii laguugu xukumo dambi, maxkamada waxay go'aansan kartaa in lagu celiyo. Wakaalada Socdaalka ayaa kadib ka laaban karta oggolaanshaha daganaanshaha. Oggolaanshahaa daganaanshaha waa laga laaban karaa xitaa haddii aad laheyd oggolaanshe dhoor sanno.

Wargelinta aad rabtid in aad haysatid oggo­laans­haha daga­naans­ha­haaga joog­tada ah

Si aad u sheegtid in aad jaceshahay in aad haysatid oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah marka aad isticmaaleysid muddo dheer oo wadan kale waa in aad buuxisaa foomka Anmälan om att få behålla joogta ah uppehållstillstånd (Wargelinta rabitaanka lagu haysanayo oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah), lambarka 186011. Ku soo dir foomka migrationsverket@migrationsverket.se ama

Migrationsverket
601 70 Norrköping

Wargelintaada wa in ay timaadaa Wakaalada Socdaalka Swedish ee aan ka dambeynin hal todobaad ka hor inta aadan ka tagin Sweden. Haddii safarkaaga la joojiyo waa in aad soo ogeysiisaa Wakaalada Socdaalka Swedish ee midan oo aan ka dambeynin maalinta aad ugu talo gashay in aad safartid.

Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd, foomka lambarka 186011 (oo af iswiidhish)PDF

Notification of desire to retain permanent residence permit, foomka lambarka 187011 (oo af ingiriis)PDF

Warbixin ku socota qofka dhowaan u soo guuray wadanka Iswi­idhan ee haysta shar­ciga degga­naans­haha

Ha ilaawin in aad xafidato go’aankii lagaa gaadhay markii sharciga degganaanshaha lagu siiyey. Waxaad u baahan tahay markaad la xidhiidhays hey’addaha iyo ururada kala duwan.

Si aad isu diiwaangeliso oo aad u hesho tobanka lambar ee iswiidhishka (personnummer) waxaad u tegeysaa Hey’adda cashuurasha (Skatteverket).external link, opens in new window

Si aad ugu qornaato nidaamka ammaanka ee arrimaha bulshada waxaad u tegeysaa Xafiiska caymiska bulshada (Försäkringskassan).external link, opens in new window

Degmooyinka wadanka qaarkood waxay leeyihiin xafiisyo u qaabilsan xidhiidhka guryaha halkaas aad adigu markaa ka codsankartaa guri. Waxay xitaa adiga degmadu ku siinkartaa tallooyin ku saabsan dadka baraayfadka ah ee guryaha kireeya.

Degmada aad deggan tahay ayaa adiga kuu soo bandhigaysa sidii aad carruurta ugu helilahayd dugsiga xannaanada carruurta iyo iskuulkaba.

Haddii aad Iswiidhan ku timid qaxooti ahaan waxaad haystaa fursad ah in aad dalbato lacagta deynta ah oo aad guriga ku qalabaysato. www.csn.se/hemutrustningslanexternal link, opens in new window

Su’aalaha ku saabsan daryeelka caafimaadka waxaad la xidhiidhaysaa gobolka aad deggen tahay. Daryeelka caafimaadka wadanka oo dhan waxaad ka heleysaa 1177 Hagaha daryeelka caafimaadka.external link, opens in new window

Su’aalaha khuseeya barashada luqadda iswiidhishka ee dadka ajaanibka (SFI) waxaad kala xidhiidhaysaa degmada aad deggan tahay. Ka eeg xitaa bogga internetka ee Degmooyinka wadanka Iswiidhan iyo maamulada gobolada caafimaadada (Sveriges kommuner och regioner).external link, opens in new window

Haddii aad shaqo raadsanayso waxaad iska diiwaangelinaysaa Xafiiska shaqada (Arbetsförmedlingen).external link, opens in new window

Hey’adda hawlgabkaexternal link, opens in new window waxay haysaa warbixin luqadda iswiidhishka ku qoran oo ku saabsan dadka wadanka Iswiidhan yimaada wakhti dambe iyagoo da’ weyn kuwaas oo hela lacag yar oo hawlgab ah ama aan waxba helin.

Warbixinaha ku saabsan waxbarashooyinka ilaa heer sare ama heer jaamacadeed waxaad ka heleysaa Antagning.seexternal link, opens in new window ama studera.nu.external link, opens in new window

Su’aalaha khuseeya lacagta la siiyo qofka waxbaranaya waxaad kala xidhiidhaysaa Rugta kaalmada waxbarashada (CSN, Centrala studiestödsnämnden).external link, opens in new window

Su’aalaha khuseeya liisanka baabuurka waxaad kala xidhiidhaysaa Wakaalada gaadiidka (Transportstyrelsen).external link, opens in new window

Su’aalaha khuseeya xaq u lahaanshaha codaynta waxaad la xidhiidhaysaa Hey’adda doorashooyinka (Valmyndigheten).external link, opens in new window

Warbixin ku saabsan dugsiyada/iskuulada wadanka iswiidhan waxaad ka heleysaa Wasaaradda waxbarashada Arrimha iskuulada iswiidhan.external link, opens in new window

Wabixino ku saabsan bulshada wadanka Iswiidhan oo luqado kala duwan ku kala qoran waxa laga heleyaa Macluumaad wadanka Iswiidhan ku saabsan (Information om Sverige).external link, opens in new window

Warbixino intaa dheer oo bulshada Iswiidhan ku saabsan waxa laga heleyaa Bpgga internetka machadka iswiidhishka.external link, opens in new window

Iswiidhan way salaaman tahay! (Hej hej Sverige!)external link, opens in new window waxa filin gaaba oo kugu dhiirigelinya sida uu wadanka Iswiidhan u shaqeeyo.

Bogga baro luqadda iswiidhishka www.informationsverige.seexternal link, opens in new window waxaad ka heleysaa leenkyo kala duwan oo ku geynaynaa borogaraamo badan sidii aad adigu keligaa isu bari lahayd luqadda iswiidhishka.

Adeegyada khuseeya macluumaadyada Hey’adda macaamiisha (Konsumentverkets upplysningstjänst)external link, opens in new window waxaad ka heleysaa tallooyin ku saabsan su’aalaha marka aad wax soo iibsato ama aad heshiisyo saxiixdo.

Last updated: 22 January 2021

Was the information on this page helpful to you?