Oggolaanshaha daganaanshaha joogada ah ee magangalya doonka ah

Permanent uppehållstillstånd för asylsökande – somaliska

Haddii lagu siiyo ruqsada daganaanshaha waxaad xaq uleedahay in aad ku noolaatid oo aad ka shaqeysid Sweden insla xiliga sida qof walba ee dagan halkaan.

Oggolaanshahaaga daganaanshaha joogtada ah way shaqeyneysaa haddiiba aad ku nooshahay Sweden. Waxaad heleysaa kaarka oggolaanshaha daganaanshaha sida caddeynta in aad leedahay oggolaanshaha dagaashaha. Kaarka ma aha waraaq aqoonsi ama waraaqda safarka. Waxaad ugu safri kartaa gelitaan iyo ka soo baxid wadanka, laakiin haddii aad ku nooshahay Sweden waa in leedahay baasaboor shaqeynaya iyo kaarkaaga oggolaanshaha daganaanshaha si markaas dib loogu galo wadanka. Waa in sidoo kale aad keydisaa wargelintaada go'aanka si laguu siiyo oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah. Waxaad ka heleysaa waxtar badan tan haddii aad u baahantahay in aad la xiriirtid wakaaladaha dowladdaa.

Uma baahnid in aad codsatid kordhinta oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah laakiin kaarka oggolaanshaha deganaanshaha waxaa kaliya oo uu shaqeynayaa ilaa shan sanno. Si aad u heshid kaarka oggolaanshaha daganaanshaha cusub waa in aad booqataa Wakaalada Socdaalka si loo sawiro iyo si looqaado farahaaga markale.

Akhri wax badan oo ku saabsan kaararka oggolaanshaha

Ka diiwaangelinta diiwaanka bulshada

Marka aad heshid oggolaanshaha deganaanshaha joogtada ah waa in aad iska diiwaangelisaa diiwaanka bulshada ee Wakaalada Canshuurta Swedish (Skatteverket) sida ugu dhaqsaha badan oo suurtogalka ah. Diiwaangelinta bulshada ayaa loo baahanyahay ka hor inta aadan soo xaadirin Afka Swedish ee Socdaalada (sfi) iyo xaq u lahaatid faa'idooyinka nidaamka amniga bulshadda Swedish. Markii aad iska diiwaangelisid diiwaanka bulshadda waxaad sidoo kale heli kartaa warqada aqoonsiga Swedish kaas oo aad u baahaneysid, tusaale ahaan, haddii aad rabtid in aad furatid akoon bangi.

Si aad isaga diiwaangelisid diiwaanka bulshadda waa in aad aadaa WakaaladaCanshuurta Swedish taas oo qoreyso halka aad ku nooshahay, heerkaaga guurka (haddii aad guursatay ama aadan guursan), muwaadinnimadaada iyo goobtaada dhalashada. Marka aad aadid Wakaalada Canshuurta Swedish waa in aad qaadataa kaarkaaga daganaanshaha joogtada ah sidoo kale waraaqaaha aqoonsiga oo shaqeynayo. Haddii waraaqaha aqoonsigaaga ay hayso Wakaalada Socdaalka Swedish waxaad weydiin kartaa koobigeeda. Koobiga waa in uu saxiixaa qofka caddeeyo in koobiga uu la mid yahay sida orijinaalka. Qofkan waa in sidoo kale qoraa magacooda oo xaraf weyn oo sheegaa lambarka taleefonkooda.

Macluumaadka Wakaalada Canshuurta Swedish ee diiwaangelinta bulshada (oo af ingiriis)
external link, opens in new window

Dadaal ku bixinta dib u dejinta (etableringsinsatser)

Qofka helay dhawaan sharciga deggenaanshaha wadanka Iswiidhan ee xaqa u leh inuu halkan ka shaqeeyo wuxuu xaq u leeyahay inuu helo dadaal dib u dejin ah si uu shaqo u helo. Dadaalka lagu bixinayo si dib laguugu dejiyo waa aktiifiteetyo adiga ku caawinaya oo ay ka mid yihiin inaad barato luqadda iswiidhishka, oo aad timaado suuqa shaqada si aad shaqo u hesho kadibna aad masruufkaaga ula soo bixikartid. Xafiiska shaqada ayaa ka mas’uula dadaalka lagu bixinayo sidii aad dib ugu degi lahayd oo aad u noqon lahayd qof shaqa ka raadinaya wadanka Iswiidhan. Bogga internetka ee xafiiska shaqada ayaad ka heleysaa warbixin intaa dheer. Warbxintu waxay ku kala qoran tahay luqado badan.

Macaluumaad ku saabsan kaalmada dib u dejinta waxa laga heleyaa bogga internetka ee Xafiiska shaqadaexternal link, opens in new window

Isu keenista qoyska

Haddii lagu siiyay oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah qoyskaaga wuxuu codsan karaa ruqsadaha joogtada ah si markaas ay ugu soo biiraan Sweden.

Waxaa lagugu soo rogoyaa waxa loo yaqaan joogteynta sharuuda. Tani waxay la micnatahay waa in ay kuu suurtogashaa in aad taageertid labbadaba adiga iyo qoyskaaga. Waa in sidoo kale aad lahaataa guri si balaaran kuugu filan oo heer ku haboon ah noloshaada iyo si wadajir ah goortii qoyskaaga u soo guuro Sweden.

Akhri wax badan oo ku saabsan isku keenidaqoyska iyo joogteynta shuruuda

Oggolaanshaha daganaanshaha waalaga laaban karaa

Ruqsadaada daganaanshaha joogtada ah waalaga laaban karaa haddii aad ka tagtid Sweden. Haddii aad ogeysiisid Wakaalada Socdaalka Swedish in aad rabtid in aad haysatid oggolaanshaha deganaanshahaaga joogta ah, waxaad joogi kartaa dibada illaa labo sanno iyada oo aysan saameynin oggolanshahaaga.

Haddii aadan ku laaban Sweden labbo sanno kadib wakaalada socdaalka way ka laaban kartaa ogolaanshahaaga degenaanshaha. Oggolaanshaha deganaanshaha sidoo kale waa laga laaban karaa haddii aad sheegtid aqoonsi been ah marka aad codsaneysid oggolaanshaha daganaanshaha, ama haddii adigoo og been sheegtay ama aad ku guuldareysatay in aad sheegtid wax aad ugu muhiimsanaa oggolaanshaha daganaanshahaaga. Haddii laguugu xukumo dambi, maxkamada waxay go'aansan kartaa in lagu celiyo. Wakaalada Socdaalka ayaa kadib ka laaban karta oggolaanshaha daganaanshaha. Oggolaanshahaa daganaanshaha waa laga laaban karaa xitaa haddii aad laheyd oggolaanshe dhoor sanno.

Wargelinta aad rabtid in aad haysatid oggolaanshaha daganaanshahaaga joogtada ah

Si aad u sheegtid in aad jaceshahay in aad haysatid oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah marka aad isticmaaleysid muddo dheer oo wadan kale waa in aad buuxisaa foomka Anmälan om att få behålla joogta ah uppehållstillstånd (Wargelinta rabitaanka lagu haysanayo oggolaanshaha daganaanshaha joogtada ah), lambarka 186011. Ku soo dir foomka migrationsverket@migrationsverket.se ama

Migrationsverket
601 70 Norrköping

Wargelintaada wa in ay timaadaa Wakaalada Socdaalka Swedish ee aan ka dambeynin hal todobaad ka hor inta aadan ka tagin Sweden. Haddii safarkaaga la joojiyo waa in aad soo ogeysiisaa Wakaalada Socdaalka Swedish ee midan oo aan ka dambeynin maalinta aad ugu talo gashay in aad safartid.

Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd, foomka lambarka 186011 (oo af iswiidhish)PDF

Notification of desire to retain permanent residence permit, foomka lambarka 187011 (oo af ingiriis)PDF

Wwarbixinta ee kuwa mar dhow usoo guuray Sweden ee haysta oggolaanshahaa daganaanshaha

UR Dadka wadanka ku cusubexternal link, opens in new window waa barnaamish oo dhowr qeybood oo ku saabsan xuquuqyada iyo waajibyada oo Iswiidhan.

Qeybta warbixin gaarsiinta oo Hay’adda macmiishaaexternal link, opens in new window waxaad ka heli talo markaa weeydiisid su’aalo ku saabsan wax iibsashada ama wada heshiinta.

Degmooyinka qaar waxay leeyihiin wakaalada guriyeynta degmadda halkaas oo aad ka raadin kartid hoy. Degmadda sidoo kale waxay ku siin kartaa tallo ku saabsanmulkiilaha gaarka ah.

Haddii tahay da'da 18 sanno jirka ama ka weyntahay waxaad codsan kartaa deynta aad gurigaaga ku camirato. www.csn.seexternal link, opens in new window

Degmadda ee aad ku nooshahay waxay bixin doontaa daryeelka canuga iyo dugsi carruurta.

Wixii su'aala ah ee khuseeya Swedish ee Muhaajirka fasalada (sfi) waa in aad la xiriirtaa degmadda aad ku nooshahay. Fiiri sidoo kale websaydka Sveriges kommuner och landstingexternal link, opens in new window.

Haddii aad raadineysid shaqo waxaad iska diiwaangelin kartaa Arbetsförmedlingen.external link, opens in new window

Su’aalaha ku saabsan daryeel isbitaal kala xiriir gobalka aad ku nooshahay. Dhammaan goobaha daryeelka oo wadanka waxaad ka heli 1177 Hagaha daryeelka caafimaadka.external link, opens in new window

Warbixinta ku saabsan waxbarashada kulliyada iyo jaamacada waxaa laga heli karaa Antagning.seexternal link, opens in new window or studera.nu.external link, opens in new window

Wixii su'aalo ah ee la xiriira maalgelinta ardayga CSN, Centrala studiestödsnämnden.external link, opens in new window

Wixii su'aalo ah ee la xiriiro shatiga gaari kaxeynta booqo Swedish Transport Agency.external link, opens in new window

Wixii su'aalo ah ee la xiriiro xaquuqda codeynta la xiriir Valmyndigheten.external link, opens in new window

Warbixinta ku saabsan dugsiyada Swedish ee Hay'ada Qaranka Swedish ee Waxbarashada (Skolverket) waxaa laga heli karaa Om svenska skolanexternal link, opens in new window.

Warbixinta ku saabsan bulshada Swedish oo dhoor luuqadood oo kala duwan waxaa laga heli karaa Information om Sverigeexternal link, opens in new window.

Warbixin kale oo ku saabsan Iswiidhan waxaad ka heli bogga internetka oo kuwa la dhaho Svenska institutet.external link, opens in new window

Bogga internetka Barashada iswiidhishka oo www.informationsverige.seexternal link, opens in new window waxaad adiga ka heli isku xiriiriyaal oo kuu gudbin dhowr barnaamishyo kala duwan oo iska u baro luqada ah.

Last updated: 17 April 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.