The Swedish Migration Agency logotype

Kadib go’aan ruqsad degnaansho oo usoo guurid qof ku nool Iswiidhan

Efter beslut om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige – somaliska

Haddii Hey’adda socdaalka oggolaansho kaa siiyo codsigaada oo ruqsadda degnaanshada waxaa adiga lagu siin kaarka oo ruqsadda degnaanshada oo caddeyn in adiga xaq u leedahay inaa Iswiidhan joogtid. Haddii Hey’adda socdaalka diidmo ka siiyo codsigaada adiga waxaa haysata fursad aad go’aankas rafcaan uga suubsatid haddii aadan ku qanacsaneen.

Haddii shar­ciga degge­naans­haha ah laguu oggo­laaday

Kaarka shar­ciga degge­naans­haha

Qofka la siiyo sharciga deggenaanshaha ee ka badan muddo sadex bilood ah waxa la siiyaa kaar sharciga deggenaanshaha ah. Kaarku wuxuu caddeynayaa inaad oggolaansho u haysato inaad Iswiidhan joogikartid waxaana kaarka ku yaala sawir aad adigu leedahay iyo sawirka farahaaga.

Akhri warbixin intaa dheeraad ah oo ku saabsan sharciga deggenaanshahah

Haddii aad u baahan tahay fiise aad wadanka Iswi­idhan ku timaado

Haddii aad u baahato fiise aad rabto inaad Iswiidhan ku timaado iyadoon sawir lagaa qaadin ama aan faraha lagaa sawirin markii aad codsiga samaynaysay ee interfiyuuga lagaa qaadayey waxaad markaa u tegeysaa safaarada ama qunsulka guud si laguugu sameeyo adiga kaarka sharciga deggenaanshaha. Safaaradaha iyo qunsulada guud oo dhami malaha fursad ay adiga sawir kaaga qaadikaraan ama ay farahaaga ku sawirikaraan. Sidaas daraadeed si aad u hesho warbixin dheeraad ah waxa fiican inaad marwalba la xiriirto safaarada ama qunsuliyada guud. Marka aad safaarada booqanayso waxaad hore u sii qaadanaysaa baasaboorkaaga.

Safaarada kuugu dhow waxaad ka heleysaa Swedenbroad.com external link, opens in new window

Marka ay safaarada ama qusuliyada guud diyaariso kaarka adiga ayey ku siinaysaa ama way kuu soo diraysaa. U fiirso waxay qaadankartaa afar usbuuc marka la og’aamiyo in adiga kaar laguu samaynayo waxaana laga bixinayaa safaarada ama qunsuliyada guud, laakiin shuruuda ku xirani waa in adiga sawir iyo farahaba lagaa qaaday. Marka aad wadanka Iswiidhan geleysid waa in aad tustaa kaarkaaga iyo baasaboorkaaga oo wada socda.

Ma dhacayso in kaarka si degdeg ah loo sameeyo ama wakhtiga la soo gaabiyo. Marka dalabka kaarka la sameeyo wixii ka dambeeya lama bedelikaro meesha kaarka loo dirayo.

Haddii aad fiise la’aan ku socdaali kartid

Haddii aad Iswiidhan tagi kartid fiiso la’aan waxaa suurtagal ah inaa adiga ubaahatid inaa tustid kobi oo warqada go’aanka oggolaanshadamarka aad wadanka soo galeysid. Waxaa xita suurtagal ah inaa adiga ubaahantahay inaa tustid warqada la dhaho Warbixin ku saabsan kaarka ruqsada degnaanshada[Information om uppehållstillståndskort] iyo warqada go’aanka oggolaanshada.

Warbixin ku saabsan kaarka ruqsada degnaanshada – kala soo bax kombiyuutarka iyo horey usii qaado marka aad safar aadeysid (oo luqad iswiidhish iyo ingiriis)PDF

Marka aad Iswiidhan imaatid waa in sida ugu dhaqsaha badan wakhti ballan ka suubsatid xafiiska Hey’adda socdaalka si sawirka faraha iyo wejiga lagaaga qaado. Marka aad imaaneysid xafiiska Hey’aada socdaalka horey usoo qaado baasaaboorkaada. Marka laguu diyaarsho kaarka ruqsada degnaanshada waxaa laguugu soo diri bostada cinwaanka gurigaada oo Iswiidhan.

Ma dhacayso in kaarka si degdeg ah loo sameeyo ama wakhtiga la soo gaabiyo. Marka dalabka kaarka la sameeyo wixii ka dambeeya lama bedelikaro meesha kaarka loo dirayo

Wakhti ka ballanso Hey’adda laanta socdaalka si faraha lagaaga sawiro sawirna lagaa qaado haddii aad Iswiidhan ku tagto fiise la’aan (Bogga af-ingiriisiga)

Ka shaqee wadanka Iswi­idhan

Marka adiga laguu oggolaado in lagu siiyo sharciga deggenaanshaha si aad ugu soo guurto qof wadanka Iswiidhan deggen waxaa iyadana sidoo kale laguu oggolaanaya in aad wadanka Iswiidhan ka shaqaynkartid. Haddii xitaa lagu siiyo sharci deggennaanshaha joogtada ah waad ka shaqaynkartaa wadanka Iswiidhan.

Ilaa iyo inta uu shaqay­nayo oggo­laans­huhu

Lamaa­naha isqaba, lamaa­naha isku diiwaang­ashan iyo kuwa nolosha wadaaga (sambor)

Haddii aad la isla deggen tihiin ninkaaga, xaaskaaga, laba qof oo wada deggen ama kuwa nolosha wadaaga kuwaas oo deggen wadan aan Iswiidhan ahayn oo ugu yaraan isla degenaan laba sannadood wax inta badan dadkaas la siiyaa sharciga deggenaanshaha joogtada ah.

Haddii aydaan idinku isla deggeneyn wadan shisheeye waxaad markaa adiga lagu siinayaa sharciga deggenaanshaha oo laba sanadood ah. Xaaladaha qaarkood waxa adiga lagu siinayaa sharciga deggenaanshaha oo wakhti gaaban ah, hase yeeshee ugu yaraan hal sano. Hase ahaatee weligaa laguma siinayo sharciga deggenaanshaha oo ka badan wakhtiga uu baasaboorkaagu ku eg yahay ama dhaco.

Haddii ninkaagu, xaaskaagu, lamaanaha aad isla deggen tihiin ama qofka aad nolosha wadaagtaan uu magangelyo codsaday isla markaa la siiyey sharci deggenaansho ah oo ku meelgaar ah waxa markaa adigana lagu siinayaa sharciga deggenaanshaha ee uu haysto qofka aad la deggen tahay oo kale.

Haddii aad rabto inaad sii deggenaato wadanka Iswiidhan kadib marka uu wakhtigii ruqsada oggolaanshuhu kaa dhacay waxaad markaa codsanaysaa in laguu dheereeyo sharcigaaga deggenaanshaha.

Ka akhri warbixin intaa dheeraad ah sida aad u dheeraysanaysid sharicgaaga deggenaanshaha (Bogga af-ingiriisiga)

Carru­urta ka yar 19 jirka

Haddii ilmo carruur ahi uu la codsado waalidkii, ama uu rabo inuu u soo guuro waalidkii kaas oo deggen wadanka Iswiidhan, waxa ilmaha la siinayaa ruqsada oggolaanshaha ee waalidka la siiyo oo kale.

Qof kale oo qaraaabo dhow ah oo ka weyn 18 jir

Haddii adiga lagu siiyo ruqsada oggolaanshaha waxa inta badan lagu siinayaa sharciga oggolaanshaha joogtada ah

Haddii xiri­ir­kiina guurku dham­maado

Haddii xiriirkiina guurku dhammaado oo aad isfurtaan inta aad haysato sharciga deggenaanshaha ku meelgaarka ah marmarka qaarkood oo keliya ayuun baa laguu oggol yahay in laguu dheereeyo sharcigaaga deggenaanshaha. Hey’add laanta socdaalku xitaa way kaala noqonkartaa sharciga deggenaanshaha. Qofkasta si gaar ah ayaa arrintiisa loo tixgelinayaa haddii ay jirto sabab loogu oggolaankaro in loo sii dheereeyo sharciga deggenaanshaha.

Haddii xiriirkii guurkiinu dhammaaday oo aad isfurteen inta aad haysato sharciga ku meelgaarka ah adiga ayaa markaa keligaa codsi cusub ka soo samaynaya Hey’adda laanta socdaalka sababta aad u rabto inaad Iswiidhan u deggenaato.

Ka akhri warbixin intaa dheer oo ku saabsan sida sharciga deggenaanshaha loo dheereeyo markuu dhaco ingiriisi (Bogga af-ingiriisiga)

Hey’adda laanta socdaalku way la noqonkartaa ruqsada oggolaanshaha

Ruqsadaada oggolaanshaha waa lagaala noqonkaraa haddii markii aad codsiga samanaysay aad sheegtay wax aan sax ahayn ama aanad sheegin wax muhiim u ah sharcigaaga degenaanshaha. Waxa kale oo ruqsada oggolaanshaha lagaagala noqonayaa haddii shuruudihii lagaaga baahnaa ruqsada ogolaanshaha aaynay wada buuxin.

Haddii hey’adda laanta socdaalku diido codsigaaga

Haddii hey’adda laanta socdaalku diido codsigaaga macnaheedu waxa weeye adigu markaa xaq uma lihid in aad wadanka Iswiidhan sharciga deggenaansho ah ku joogto. Waxaad doorankartaa in aad ka dacwooto oo aad rafcaan ka qaadato go’aanka lagaa gaaray muddo sadex usbuuc gudadeeda ah iyada oo laga bilaabayo maalinta laguu sheego go’aanka lagaa gaaray. Macluumaadka ku saabsan sida aad uga dacwoonayso wuxuu ku yaalaa warqadda go’aanku ku qoran yahay. Haddii uu jiro qof aad wakiilatay oo aad siisay awood inuu adiga wakiil kaa noqdo markaa qofkaas ayaa kuu dacwoonkara.

Halkan ka akhri macluumaad dheeraada oo ku saabsan sida looga dacwoodo ee rafcaaka looga qaato

Haddii aad ku sugan tahay Iswiidhan marka diidmada lagaa siiyey codsigaaga waxaad ku khasban tahay in aad wadanka ka baxdo wakhtiga ku qoran go’aanka laguu soo diray.

Ka akhriso warbixin dheeraada waxa adiga ku khuseeya marka lagaa siiyo diido codsigaaga adiga oo joogo Iswiidhan

Waa maxay wakiilashadu?

Wakiilashadu waxa weeye in qofkale loo saxiixo warqad si qofka wax codsanaya uu qofkale ugu oggolaado si uu isaga ama iyada qofkaasi wakiil uga noqdo. Wakiilashadu waxay tusaale ahaan noqokartaa inuu qof xaq u yeesho inuu codsi samaynkaro, inuu qofkaasi helo go’aanka sababtiisa ama uu qofkaasi rafcaan u qaadikaro qofkale  Warqada wakiilashada waxa qoraya qofka siinaya qofka kale awooda waxaana qofka awooda la siiyey uu keenayaa ama tusayaa warqaddii orijinaalka ahayd ee awooda lagu siiyey ee loo saxiixay haddii ay Hey’adda laanta socdaalku ka dalbato.

Haddii aad qofkale awood siinayso waxa adiga markaa lagaaga baahan yahay inaad Hey’adda laanta socdaalka u keento warqad ay ku qoran tahay

  • inay tahay warqad awood siin ah
  • magaca, taariikhda dhalashada, iyo cinwaanka qofka siinaya qofka kale awooda
  • waxa uu xaqa u leeyahay qofka awooda lasiiyey inuu sameeyo
  • magaca, taariikhda dhalashada iyo cinwaanka qofka awooda la siinayo
  • saxiixa qofka awooda siinaya qofka kale 
  • taariikhda iyo magaalada marka qofka kale awooda la siinayo.

Power of Attorney, form number 107011 (oo af ingiriis)PDF 

Warbixin ku socota qofka dhowaan u soo guuray wadanka Iswi­idhan ee haysta shar­ciga degga­naans­haha

Ha ilaawin in aad xafidato go’aankii lagaa gaadhay markii sharciga degganaanshaha lagu siiyey. Waxaad u baahan tahay markaad la xidhiidhays hey’addaha iyo ururada kala duwan.

Si aad isu diiwaangeliso oo aad u hesho tobanka lambar ee iswiidhishka (personnummer) waxaad u tegeysaa Hey’adda cashuurasha (Skatteverket).external link, opens in new window

Si aad ugu qornaato nidaamka ammaanka ee arrimaha bulshada waxaad u tegeysaa Xafiiska caymiska bulshada (Försäkringskassan).external link, opens in new window

Degmooyinka wadanka qaarkood waxay leeyihiin xafiisyo u qaabilsan xidhiidhka guryaha halkaas aad adigu markaa ka codsankartaa guri. Waxay xitaa adiga degmadu ku siinkartaa tallooyin ku saabsan dadka baraayfadka ah ee guryaha kireeya.

Degmada aad deggan tahay ayaa adiga kuu soo bandhigaysa sidii aad carruurta ugu helilahayd dugsiga xannaanada carruurta iyo iskuulkaba.

Haddii aad Iswiidhan ku timid qaxooti ahaan waxaad haystaa fursad ah in aad dalbato lacagta deynta ah oo aad guriga ku qalabaysato. www.csn.se/hemutrustningslanexternal link, opens in new window

Su’aalaha ku saabsan daryeelka caafimaadka waxaad la xidhiidhaysaa gobolka aad deggen tahay. Daryeelka caafimaadka wadanka oo dhan waxaad ka heleysaa 1177 Hagaha daryeelka caafimaadka.external link, opens in new window

Su’aalaha khuseeya barashada luqadda iswiidhishka ee dadka ajaanibka (SFI) waxaad kala xidhiidhaysaa degmada aad deggan tahay. Ka eeg xitaa bogga internetka ee Degmooyinka wadanka Iswiidhan iyo maamulada gobolada caafimaadada (Sveriges kommuner och regioner).external link, opens in new window

Haddii aad shaqo raadsanayso waxaad iska diiwaangelinaysaa Xafiiska shaqada (Arbetsförmedlingen).external link, opens in new window

Hey’adda hawlgabkaexternal link, opens in new window waxay haysaa warbixin luqadda iswiidhishka ku qoran oo ku saabsan dadka wadanka Iswiidhan yimaada wakhti dambe iyagoo da’ weyn kuwaas oo hela lacag yar oo hawlgab ah ama aan waxba helin.

Warbixinaha ku saabsan waxbarashooyinka ilaa heer sare ama heer jaamacadeed waxaad ka heleysaa Antagning.seexternal link, opens in new window ama studera.nu.external link, opens in new window

Su’aalaha khuseeya lacagta la siiyo qofka waxbaranaya waxaad kala xidhiidhaysaa Rugta kaalmada waxbarashada (CSN, Centrala studiestödsnämnden).external link, opens in new window

Su’aalaha khuseeya liisanka baabuurka waxaad kala xidhiidhaysaa Wakaalada gaadiidka (Transportstyrelsen).external link, opens in new window

Su’aalaha khuseeya xaq u lahaanshaha codaynta waxaad la xidhiidhaysaa Hey’adda doorashooyinka (Valmyndigheten).external link, opens in new window

Warbixin ku saabsan dugsiyada/iskuulada wadanka iswiidhan waxaad ka heleysaa Wasaaradda waxbarashada Arrimha iskuulada iswiidhan.external link, opens in new window

Wabixino ku saabsan bulshada wadanka Iswiidhan oo luqado kala duwan ku kala qoran waxa laga heleyaa Macluumaad wadanka Iswiidhan ku saabsan (Information om Sverige).external link, opens in new window

Warbixino intaa dheer oo bulshada Iswiidhan ku saabsan waxa laga heleyaa Bpgga internetka machadka iswiidhishka.external link, opens in new window

Iswiidhan way salaaman tahay! (Hej hej Sverige!)external link, opens in new window waxa filin gaaba oo kugu dhiirigelinya sida uu wadanka Iswiidhan u shaqeeyo.

Bogga baro luqadda iswiidhishka www.informationsverige.seexternal link, opens in new window waxaad ka heleysaa leenkyo kala duwan oo ku geynaynaa borogaraamo badan sidii aad adigu keligaa isu bari lahayd luqadda iswiidhishka.

Adeegyada khuseeya macluumaadyada Hey’adda macaamiisha (Konsumentverkets upplysningstjänst)external link, opens in new window waxaad ka heleysaa tallooyin ku saabsan su’aalaha marka aad wax soo iibsato ama aad heshiisyo saxiixdo.

Last updated: 2020-07-29

Was the information on this page helpful to you?