Wargelinta la fududeeyay

Förenklad delgivning – somaliska

Wargelintala fududeeyay macnaheedu waxa weeye in Guddida Socdaalka ee Iswiidhan ay ku soo dirto go’aan warqadda boostadda cinwaanka aad sheegtay in aad ku nooshahay. Maalinta xigta waxaanu usoo dirnaa warqad kale  isla cinwaan iksu mid ah oo aanu kugu wargelinayno in aanu kuu soo dirnay go’aanka. Waxaanu tan u samaynaa si aanu u yarayno khatarta khaladka. Sidan Guddida Socdalka waxay ka fekertaa in aad wargelin ka heshay go’aanka (lagugu wargeliyay) labba todobaad ka dib markaanu kuu soo dirno adiga, Intaa ka dib waxaad haysataa saddex todobaad oo aad rafcaan kaga qaadato go’aanka.

Haddii cinwaanka aad nasiisay aan la isticmaali Karin oo aad ka diiwaangashantahay Iswiidhan, go’aanka iyo warqadda maamulkuwaxaa loo diri doonaa cinwaanka diiwaanka diiwaangelintaada.

Ku fikir inaa si joogto ula socotid warqadaha bostada guriga laguugu soo diro.

Last updated: 2019-12-13

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.