The Swedish Migration Agency logotype

Spajanje familije

Familjeåterförening – bosniska/kroatiska/serbiska

Ako ste dobili stalnu dozvolu boravka, ili dozvolu boravka na određeno vrijeme kao izbjeglica ili osoba kojoj je potrebna zaštita, i ako istovremeno procjenjujemo da postoji dobra šansa da dobijete stalnu dozvolu boravka ulazite u kategoriju koja može dobiti pravo da dovede svoju familiju u Švedsku.

Također, postoji poseban kriterij o tome da možete izdržavati doseljenu porodicu, i da imate stan određenog standarda. Ovaj kriterij ne važi u svim situacijama.

Ko ima pravo na spajanje poro­dica?

Vaša familija može da preda molbu za boravišnu dozvolu kako bi doselila kod Vas u Švedsku ako Vi

 • imate stalnu boravišnu dozvolu
 • ako ste dobili dozvolu boravka na određeno vrijeme kao izbjeglica ili osoba kojoj je potrebna zaštita i ako procjenjujemo da postoji dobra šansa da dobijete stalnu dozvolu boravka.

Spajanje poro­dica za vas koji imate dozvolu boravka na ogra­ničeno vrijeme i status izbjeg­lice ili osobe kojoj je potrebna zaštita

Mogućnost da vaša porodica dođe u Švedsku i živi s vama koji imate dozvolu boravka na određeno vrijeme kao izbjeglica ili osoba kojoj je potrebna zaštita je ovisna o nekoliko faktora. Prvo, morate imati važeću dozvolu boravka. U slučaju da je vaša dozvola boravka prestala važiti i da ste poslali zahtjev za produženjem dozvole boravka, Zavod za migracije mora prvo donijeti odluku o tome da li imate pravo na produženu dozvolu boravka u Švedskoj. Nije dovoljno to da imate status zaštićene osobe i da ste ranije imali dozvolu boravka.

Kada Zavod za migracije završi kontrolu toga da li je vaša dozvola boravka važeća, moguće je preći na zahtjev vaše porodice o dobijanju dozvole boravka. Zavod za migracije prvo gleda to da li je vjerovatno da ćete vi dobiti stalnu dozvolu boravka nakon zahtjeva za produženjem dozvole boravka. Vi, u kategoriji izbjeglica i osoba kojima je potrebna zaštita, imate status koji pokazuje jasnu procjenu da vam je potrebna zaštita. S tom polaznom tačkom postoje dobre šanse da dobijete stalnu dozovlu boravka. Ako se, naprotiv, pojave podaci koji ukazuju na to da ćete izgubiti ovaj status nije vjerovatno da ćete dobiti stalnu dozvolu boravka. Tek kad se ustanovi da li imate dobru šansu da dobijete stalnu dozvolu boravka prelazi se na kontrolu zahtjeva vaše porodice i gleda se da li ispunjavate ostale zahtjeve da bi porodica mogla doseliti u Švedsku.

Ako imate dozvolu boravka na ogra­ničeno vrijeme samo članovi vaše najbliže poro­dice mogu dose­liti kod vas

U članove familije računaju se suprug ili supruga, registrovani partner ili partner u zajedničkom domaćinstvu, i vaša djeca ispod 18 godina starosti. Ukoliko je tebi manje od 18 godina, tvoji roditelji se računaju kao najbliža familija. Samo u posebnim slučajevima je moguće dobiti dozvolu boravka za druge članove familije, naprimjer za djecu preko 18 godina. Ovo pravilo važi za vas koji imate ograničenu dozvolu boravka kao osoba sa statusom izbjeglice ili osoba sa alternativnim razlogom za dobijanje zaštite.

Vaša porodica može dobiti dozvolu boravka za ono vrijeme koliko i vaša dozvola boravka važi. To znači da, naprimjer, ako vaša dozvola boravka prestaje važiti za pet mjeseci, vaša porodica može dobiti dozvolu boravka na samo pet mjeseci.

Ako imate stalnu dozvolu boravka kod vas može preseliti i osoba s kojom se planirate vjenčati ili živjeti zajedno kao s partnerom. I članovi rodbine koji nisu dio najbliže porodice mogu dobiti pravo da presele kod vas u Švedsku.

Uslov o izdrža­vanju

Ako imate pravo na spajanje familije, moguće je da Vas obuhvata takozvani uslov o izdržavanju. To znači da Vi morate moći izdržavati sebe i svoju familiju. Morate također da imate stan dovoljno velik i dovoljnog standarda u kojem ćete moći zajedno živjeti kad Vaša familija doseli u Švedsku.

Vaše izdrža­vanje

Morate pokazati da imate redovna primanja i da možete izdržavati sebe, druge članove domaćinstva kao i članove familije koji su zatražili dozvolu boravka. Kao redovna primanja računaju se sljedeće kategorije:

 • plata pri zaposlenju
 • nadoknada za nezaposlene
 • nadoknada za bolovanje
 • starosna penzija bazirana na ranijem zaposlenju

Ove zahtjeve također možete ispuniti na drugi način, ukoliko imate dovoljno veliku imovinu na osnovu koje Vi, drugi članovi domaćinstva i članovi familije koji traže dozvolu boravka mogu živjeti najmanje dvije godine.

Vaši prihodi

Koliko visoka primanja morate imati da biste mogli ispuniti zahtjev za izdržavanjem familije ovisi o tome koliko je familija brojna i koliki su Vam troškovi stanovanja. Morate imati primanja koja su, nakon plaćanja poreza, dovoljna da pokriju faktičke troškove stanovanja i normalni iznos za izdržavanjem osoba koje ulaze u domaćinstvo. To znači da, nakon što platite troškove stanovanja, morate imati novac koji pokriva troškove hrane, odjeće, higijenskih produkata, telefona, električne energije, osiguranja i drugih manjih troškova koji mogu nastati zbog privremenih potreba domaćinstva.

Normalni iznos za 2021. godinu je:

 • 5.016 SEK za jednu odraslu osobu koja živi sama
 • 8.287 SEK za supružnike ili nevjenčane supružnike koji žive zajedno
 • 2.662 SEK za djecu mlađu od 7 godina
 • 3.064 SEK za djecu od 7 ili više godina

Vaš stan

Vi također morate da imate stan koji je dovoljno velik i dovoljno dobrog standarda za Vas i Vašu familiju. Za dvije odrasle osobe bez djece je dovoljno ako stan ima kuhinju ili čajnu kuhinju i najmanje jednu sobu. Ako će dijete/djeca živjeti u stanu, mora biti više soba. Dvoje djece mogu dijeliti sobu.

Uredu je ako Vi iznajmljujete stan u drugu ruku, ali najam mora da bude odobren od stanodavca, udruge stanarskog prava ili savjeta za stanarske sporove.

Morate da imate pristup stanu od dolaska Vaših članova familije u Švedsku.

Izuzeci od pravila o izdrža­vanju poro­dice

Zahtjev za izdržavanjem porodice i posjedovanjem stana ne važi ako

 • Vam je ispod 18 godina i neko traži dozvolu boravka da bi živio s Vama
 • Imate člana familije koji traži produženje dozvole boravka.

Zahtjev za izdržavanjem familije ne važi ako ste izbjeglica, ili osoba koja ima alternativni razlog za traženje zaštite, ako vaši članovi familije zatraže dozvolu boravka u roku tri mjeseca od datuma otkad ste Vi dobili dozvolu boravka ili status zaštićene osobe.

Zahtjev za izdržavanjem porodice važi, pak, ukoliko imate mogućnost spajanja u državi izvan EU-a s kojom vaša familija ima posebnu poveznicu. Za parove važi, pored tog, i pravilo da veza mora biti započeta prije vaseg ulaska u Švedsku ili da je veza toliko etablirana da izuzetak od pravila o tri mjeseca može važiti u vašem slučaju.

Zahtjev za izdržavanjem porodice ne važi ako odluka o odbijanju dozvole boravka stoji u suprotnosti sa konvencijskim obavezama države Švedske.

Anketa o vezama sa fami­lijom i uslovu o izdrža­vanju

Kada član Vaše familije preda zahtjev za dobijanje dozvole boravka u Švedskoj, dobićete formular sa pitanjima o vašoj relaciji koji morate popuniti. Ukoliko zahtjev za izdržavanjem familije važi za Vas morate pokazati i da možete izdržavati sebe, druge osobe u domaćinstvu i članove familije koji traže dozvolu boravka. Morate, također, pokazati da raspolažete stanom/kućom dovoljne veličine i standarda u kojoj se može živjeti. Vaši odgovori su važni za to kako će Migracijski zavod obraditi zahtjev za dozvolom boravka koji član Vaše familije predaje. Važno je da odgovorite na pitanja u vremenskom roku koji vam je dat za popunjavanje formulara.

Ako ne ispunjavate uslov o izdržavanju i stanu, Vaša familija će dobiti odbijenicu na molbu o boravišnoj dozvoli.

Ukoliko pri samom primanju zahtjeva za dozvolom boravka nemate stalno zaposlenje i dugotrajni stambeni ugovor, moguće je da morate pokazati da možete ispuniti zahtjev za izdržavanjem familije u toku postupka obrade zahtjeva koji član Vaše familije predaje Migracijskom zavodu.

Važno je da na vrijeme predate molbu

Kako bi se osigurali da će molba stići što prije moguće, najbolje je da molbu za Vašu familiju predate putem elektronskog formulara. Ako predajete molbu za Vašu familiju kao njihov zastupnik, potrebna Vam je punomoć. Kad zavod za migracije registruje Vašu molbu, Vaša familija će biti zamoljena da rezerviše vrijeme za posjetu švedske ambasade ili konzulata.

Dalje na elektronsku molbu za boravišnu dozvolu za Vas i Vašu familiju

Pročitajte više o tome kako uložiti molbu za boravišnu dozovlu za Vas i Vašu familiju

Šta je punomoć?

Punomoć može da bude potpisano pismo gjde osoba koja traži dozvolu, nekom drugom daje pravo da je zastupa. Punomoć može jednoj osobi naprimjer dati pravo da preda molbu, sazna obrazloženje odluke ili uloži žalbu na odluku u ime nekog drugog. Punomoć piše osoba koja nekom daje punomoć i ona se mora moći pokazati u originalu ako zavod za migracije to zatraži.

Da bi nekoj osobi ostavili punomoć, vi treba da pošaljete pismo zavodu za migracije gjde piše

 • da se radi o punomoći
 • ime, datum rođenja i adresa osobe koja nekom drugom daje punomoć
 • šta osoba koja dobija punomoć ima pravo da uradi
 • ime, lični broj i adresa osobe koja daje punomoć
 • potpis osobe koja nekom drugom ostavlja punomoć
 • kad (datum) i gjde (mjesto) ste potpisali punomoć.

Pratite Vaš zahtjev

Kad član Vaše familije preda molbu, on ili ona će dobiti predmetni broj (’beteckningsnummer’). Sa ovim brojem ćete moći da pogledate ako je zavod za migracije registrovao molbu ili ako je donesena odluka.

Pogledajte molbu

Last updated: 24 veljače 2021

Was the information on this page helpful to you?