The Swedish Migration Agency logotype

Status zaštite

Skyddsstatus – bosniska/kroatiska/serbiska

Švedska je potpisnik Konvencije UN o izbeglicama. Po ovoj konvenciji, izbeglice imaju pravo da dobiju zvanično priznat izbeglički status.

Švedski zakon o strancima takođe prati Direktivu EU o kvalifikaciji, koja svima koji dobiju boravišnu dozvolu na osnovu potrebe za zaštitom daje pravo i na zvanični status.

Ukoliko se smatra da ste izbeglica, dobićete deklaraciju o izbegličkom statusu – međunarodno priznatom statusu na osnovu pravila Ženevske konvencije, kao i Direktive EUo kvalifikaciji .

Ukoliko se smatra da ste osoba kojoj je potrebna supsidijarna zaštita, dobićete deklaraciju o statusu supsidijarne zaštite – međunarodno priznatom statusu na osnovu propisa u Direktivi EU o kvalifikaciji.

Postoji i treća vrsta statusa zaštite, kao osoba kojoj je potrebna zaštita na drugi način. Ovaj status se primenjuje isključivo u Švedskoj i ne koristi se, po opštem pravilu, nakon 20. jula 2016. godine. Kao rezultat zakona koji stupa na snagu 20. jula 2016. godine, ovaj status zaštite se može dati samo deci i porodicama sa decom, koji su se prijavili za azil pre 24. novembra 2015. godine, pod uslovom da dete o kojem je reč i dalje ima ispod 18 godina kada odluka bude doneta.

Trajna ili priv­re­mena bora­višna dozvola

Svako kome je odobrena boravišna dozvola pre 20. jula 2016. godine kao izbeglici, osobi kojoj je potrebna supsidijarna zaštita ili osobi kojoj je potrebna zaštita na drugi način, je dobio trajnu boravišnu dozvolu.

Svakome ko se smatra izbeglicom i dobije odluku nakon 20. jula 2016. godine će biti odobrena privremena boravišna dozvola koja važi tri godine.

Svakome ko se smatra osobom kojoj je potrebna supsidijarna zaštita i dobije odluku nakon 20. jula 2016. godine će biti odobrena privremena boravišna dozvola koja važi 13 meseci. 

Pročitajte više o trajnim boravišnim dozvolama

Pročitajte više o privremenim boravišnim dozvolama koje važe tri godine (na engleskom)

Pročitajte više o privremenim boravišnim dozvolama koje važe 13 meseci (na engleskom)

Prijav­l­ji­vanje za poseban status nakon dobi­janja bora­višne dozvole

Ukoliko Vam je odobrena boravišna dozvola u Švedskoj, ali bez zvanične deklaracije statusa, možete se za njega prijaviti naknadno. Ovo takođe važi ukoliko Vam je odobren status osobe kojoj je potrebna zaštita na drugi način, ali želite da ga promenite u status osobe kojoj je potrebna supsidijarna zatita ili status izbeglice, kao i ukoliko Vam je odobren status osobe kojoj je potrebna supsidijarna zaštita, ali želite da ga promenite u status izbeglice.

Prijavljujete se za deklaraciju statusa nakon dobijanja boravišne dozvole, popunjavanjem obrasca broj 158011, Prijava za status zaštite.

Prijava za status zaštite, obrazac broj 158011 (na švedskom)PDF

Žalba na dekla­ra­ciju statusa

Na deklaraciju statusa se može uložiti žalba odvojeno od odluke o boravišnoj dozvoli. Ovo znači da čak i osoba koja je dobila boravišnu dozvolu može da se žali na odluku da joj se ne dodeli bilo kakav zvanični status zaštite.

Pročitajte više o tome kako se žaliti

Vaš status može biti povučen

Vaš status zaštite može biti povučen, na primer ukoliko Vam zaštita više nije potrebna. Međutim, ovo zahteva da okolnosti koje su dovele do toga da Vam se odobri određeni status zaštite više ne važe, ili su se promenile značajno i trajno.

Vaš status izbeglice takođe može biti povučen ukoliko pokažete da želite iskoristiti zaštitu koju Vam pruža zemlja porekla, na primer prijavljujući se za novi nacionalni pasoš ili zahtevajući da Vam Zavod za migraciju vrati Vaš stari pasoš.

Povlačenje Vašeg statusa ne mora da znači da je Vaša boravišna dozvola ugrožena. Međutim, ukoliko posedujete putni dokument moraćete da ga vratite ako Vaš status bude opozvan. 

Pročitajte više o Konvenciji o izbeglicama (na engleskom)external link, opens in new window

Pročitajte Zakon o strancima (na engelskom)external link, opens in new window

Pročitajte Direktivu o kvalifikacijiexternal link, opens in new window

Last updated: 21 siječnja 2021

Was the information on this page helpful to you?