Finansijska podrška za tražioce azila

Ekonomiskt stöd för asylsökande – bosniska/kroatiska/serbiska

Važno je da možete sami sebe izdržavati. Ako ne zarađujete novac i ako nemate nekih drugih resursa, možete se prijaviti za finansijsku pomoć kod Odbora za migracije. Finansijska podrška sastoji se iz nekoliko segmenata: naknada dnevnih troškova, naknada za smještaj, te posebni dodatak.

Kod traženja azila Vi morate Odboru za migracije saopćiti koliko imate novca i drugih resursa. Ako nemate svojih vlastitih resursa, dobivate dnevnu naknadu za pokrivanje svojih dnevnih izdataka.

Ako se Vaše finansijsko stanje promijeni, na primjer dobijete posao, morate to saopćiti Odboru za migracije. Ne treba ni spominjati da zarađivati novac a primati naknadu za dnevne izdatke predstavlja krivično djelo. Ako se preselite to moče da utiče na Vaše pravo na dnevnu nadoknadu. Zato je važno da uvjek obavijestite zavod za migracije ako imate novu adresu.

Pročitajte dodatno o tome šta trebate uraditi ako Vam se ponudi posao dok čekate na rješenje (na engleskom)

Dnevna naknada

Dnevna naknada se razlikuje od smještaja do smještaja ovisno o tome da li živite u smještaju Migracijskog zavoda u koji ulazi prehrana ili u onom u kojem to ne ulazi. Na visinu dnevne naknade utiče i to da li izaberete da živite u sopstvenom smještaju, na primjer da živite kao podstanar kod prijatelja ili rodbine.

U objektu za stam­beni smještaj gdje je uključena hrana, dnevna naknada iznosi

 • 24 kr/dnevno za same odrasle osobe
 • 19 kr/dnevno po osobi za odrasle koji dijele izdatke domaćinstva
 • 12 kr/dnevno za djecu do i uključujući 17 godina starosti.

U objek­tima za stam­beni smještaj gdje nije uključena hrana, dnevna naknada iznosi

 • 71 kr/dnevno za same odrasle osobe
 • 61 kr/dnevno po osobi za odrasle koji dijele izdatke domaćinstva
 • 37 kr/dnevno za djecu staru od 0–3 godine
 • 43 kr/dnevno za djecu staru od 4–10 godina
 • 50 kr/dnevno za djecu staru od 11–17 godina.

Porodice koje imaju više od dvoje djece dobit će cijelu dnevnu naknadu za dvoje najstarije djece, te pola dnevne naknade za ostalu djecu.

Osim hrane, dnevna naknada mora biti dovoljna za odjeću i cipele, zdravstvenu zaštitu i lijekove, liječenje zuba, higijenske artikle, ostalu potrošačku robu i slobodne aktivnosti.

Dnevna naknada može biti umanjena ako Vi

 • ne sarađujete u cilju ustanovljavanja Vašeg identiteta
 • ometate istragu po pitanju svog zahtjeva za azil skrivanjem
 • ne sarađujete u cilju organizacije Vašeg povratka kući ako ste dobili rješenje kojim se Vaš zahtjev odbija ili rješenje da ćete biti deportirani.

Možete izgubiti pravo na dnevnu naknadu ukoliko preselite u područje koje je pogođeno društvenim i ekonomskim problemima. Također, možete izgubiti pravo na dnevnu naknadu i posebnu ekonomsku potporu ako naznačite drugu adresu od one na kojoj stvarno živite, na primjer ako date adresu poštanskog sandučića.

Pročitajte više o životu u sopstvenom smještaju i kontrolirajte da li adresa na koju namjeravate preseliti utiče na Vaše pravo na dobijanje dnevne naknade

Obrazac Zahtjev za dnevnu naknadu (Ansökan om dagersättning) (Mot23) (na švedskom)PDF

Ovako ispunjavate obrazac o dnevnoj naknadi

Pravo na finan­sijsku potporu prestaje u ovom slučaju

Gubite pravo na finansijsku potporu tog momenta kad vam je odobrena dozvola boravka. Ukoliko živite u smještaju Migracijskog zavoda, u pravilu, gubite naknadu kad vas određena općina prihvati. Ukoliko živite u sopstvenom smještaju pravo na naknadu gubite mjesec dana nakon dobijanja dozvole boravka.

Također, pravo na finansijsku potporu možete dobiti ukoliko ste dobili odluku kojom se odbija Vaš zahtjev za azilom, ili ukoliko primite odluku o deportaciji, i ta odluka je već stupila na snagu, ili kada vremenski rok za dobrovoljno napuštanje zemlje istekne. Ovo pravilo važi za odrasle osobe koje ne žive zajedno sa djecom mlađom od 18 godina čiji su staratelji. Vaše pravo na ekonomsku potporu prestaje u slučaju da napustite državu Švedsku.

Obitelji s djecom mogu i dalje boraviti u privremenom smještaju Zavoda za migracije (Migrationsverket) i zadržati pravo na ekonomsku pomoć do napuštanja Švedske ili dok, iz nekog drugog razloga, ne budu ispisani iz prijemnog odjela (mottagningsenheten). Ako nakon pravomoćnosti odluke o odbijanju zahtjeva za azil tražite radnu dozvolu, bit ćete ispisani iz vašeg prijemnog odjela i nećete imati pravo na dalju ekonomsku pomoć ili pomoć u vezi smještaja. Isto vrijedi i za članove vaše obitelji koji su, zajedno s vama, tražili dozvolu boravka.

Speci­jalni dodatak

Ako imate vrlo veliku potrebu za nečim što dnevna naknada ne obuhvata, onda se možete prijaviti za specijalni dodatak za to. Morate dokazati da imate veliku potrebu za tom stavkom ili uslugom i da nju ne možete sami platiti. To mogu na primjer biti naočale, nosiljka za bebu ili tople zimske cipele. Odbor za migracije uvijek vrši pojedinačno ocjenjivanje te potrebe.

Vi možete dobiti samo dodatak za najjeftiniju verziju koja je potrebna u cilju zadovoljavanja te potrebe.

Na Vaše pravo na posebnu finansijsku naknadu utiče i to da li selite u sopstveni smještaj u području koje je općina okarakterizirala kao oblast sa društvenim i ekonomskim problemima.

Onda kad ste pozvani da dođete u Odbor za migracije, na primjer u vezi istrage o svom zahtjevu za azil, na sastanak sa svojim prijemnim administrativnim referentom ili na učešće na nekom grupnom informativnom skupu, možete dobiti dodatak za putne troškove. O ovome porazgovarajte na sastanku s administrativnim referentom.

Formular zahtjeva za specijalni dodatak za odrasle, formular broj Mot78PDF
Evo kako ćete popuniti formular za specijalni dodatak za odrasla lica

Formular zahtjeva za specijalni dodatak za maloljetnike, formular broj Mot79PDF
Evo kako ćete popuniti formular za specijalni dodatak za maloljetnike

Formular zahtjeva za specijalni dodatak za djecu i mlade bez pratnje, formular broj Mot72PDF

Naknada za stam­beni smještaj

Ako ste dobili posao ili ponudu za posao, možete se prijaviti za naknadu za stambeni smještaj. Ovo je namijenjeno za zaposlenje na duže od tri mjeseca i kad se morate preseliti u mjesto boravišta gdje Odbor za migracije nema smještajnih objekata za ponuditi.  Naknada za stambeni smještaj iznosi

 • 850 kr/mjesečno za porodice
 • 350 kr/mjesečno za domaćinstvo od jednog lica.

Rješenje o finan­sijskoj naknadi

Kad Odbor za migracije donese rješenje o finansijskoj naknadi, Vi ćete dobiti potvrdu o izdavanju tog rješenja

 • putem administrativnog referenta u subjektu koji Vas je primio ili
 • putem tzv. pojednostavljenog obavještavanja.

Pojednostavljeno obavještavanje znači da Odbor za migracije Švedske šalje rješenje redovnom poštom na adresu na kojoj ste naznačili da živite. Narednog dana šaljemo na istu adesu drugi dopis, kojim Vas obavještavamo da smo poštom poslali rješenje. Mi to činimo u cilju svođenja rizika na minimalan nivo. Na taj način, Odbor za migracije smatra da ste dobili obavijest o rješenju (da ste obaviješteni) dvije sedmice nakon što smo Vam ga poslali. Nakon toga, imate tri sedmice da uložite žalbu na rješenje.

Ako se adresa koju ste nam dali ne može upotrijebiti i ako ste prijavljeni u Švedskoj, rješenje i kontrolni dopis bit će poslani na adresu u prijavnoj evidenciji.

Isto tako, gledajte da redovno provjeravate svoju poštu.

Bankovna kartica

Ukoliko Vam je odobrena dnevna naknada Migracijskog zavoda dobićete bankovnu karticu koja je povezana sa bankovnim računom na koji su Vam uplaćeni novci.

Ovdje možete pročitati više o bankovnoj kartici za tražitelje azila (na engleskom)

Ako želite uložiti žalbu

Ako smatrate da je Odbor za migracije donio pogrešno rješenje o vašoj naknadi, imate pravo uložiti žalbu na to rješenje. U tom slučaju, morate dostaviti svoju žalbu Odboru za migracije u roku od tri sedmice od dana kad ste saznali (obaviješteni) o rješenju. Ako Odbor za migracije ne izmijeni rješenje, Vaša žalba bit će uručena zvaničnom upravnom sudu, koji će ponovno razmatrati rješenje. Ako upravni sud odbije Vašu žalbu, Vi možete uložiti žalbu Apelacionom sudu (kammarrätten).

Pročitajte dodatno o tome šta trebate učiniti ako ulažete žalbu

Ako imate nekih pitanja o svojoj dnevnoj naknadi ili drugim doda­cima

Ako imate općih pitanja o finansijskoj podršci za tražioce azila, možete se telefonski obratiti Odboru za migracije. Međutim, ako imate pitanja o svojoj vlastitoj naknadi, onda morate doći u subjekt prijema. Zaposlenici Odbora za migracije ne smiju o tome razgovarati putem telefona zbog pravila vezanih za tajnost. Kad dolazite u subjekt prijema, ponesite sa sobom svoju karticu LMA. 

Last updated: 7 siječnja 2021