The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Ապաստան դիմելու վերաբերյալ

Att ansöka om asyl – armeniska

Դու կարող ես ապաստան խնդրել շվեդիայում եթե դու հետապնդված ես կամ որևէ հետապնդման վտանգ կա, կամ եթե անմարդկային վերաբերմունք ստանաս քո հայրենիքում:

Այս էջերում կարող ես կարդալ թէ ինչպես պետք է անել, որպեսզի դիմում ներկայացնես ապաստարան խնդրելու համար շվեդւայում :

Դու պետք է շվեդիայում լինես կամ շվեդիայի սահմանինգտնվելիս, որպեսզի կարողանաս ապաստան խնդրել այստեղ :

Միակ բացառությունը այն է վերաբերյալ կվոտային ապաստան խնդրողների, որոնք դիմում են UNHCR – ի միջոցով այլ երկրում :

Կարդա հավելյալ տեղեկություն Կվոտային համակարգի մասին : (անգլերեն)

Last updated: 2017-06-26