The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Եթե ունեք մնալու իրավունք

Om du får stanna – armeniska

Դուք, որ դիմել եք ապաստանի համար և ստացել կացության իրավունք, իրավունք ունեք բնակվելու և աշխատելու Շվեդիայում:

Այս էջերի վրա կան տեղեկություններ Շվեդիայում ապաստան խնդրածների և կացության իրավունք ստացածների համար (որոշ էջեր բոլոր լեզուներով չկան):

Եթե ստացել եք կացության իրավունք որպես փախստական, ապա Ձեր իրավունքն ուժի մեջ է երեք տարի:

Ավելին ընթերցեք կացության իրավունքի մասին, որպես փախստական: (անգլերեն)

Եթե ստացել եք կացության իրավունք որպես այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցող, ապա Ձեր իրավունքն ուժի մեջ է 13 ամիս:

Ավելին ընթերցեք կացության իրավունքի մասին, որպես այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցող (անգլերեն)

Եթե ստացել եք մշտական կացության իրավունք, ապա Ձեր կացության իրավունքն ուժի մեջ է այնքան ժամանաի, ինչքան Դուք բնակվում եք Շվեդիայում:

Ավելին ընթերցեք մշտական կացության իրավունքի մասին

Եթե ունեք մշտական կացության իրավունք, կամ փախստականի, կամ այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցողի ստատուսով սահմանափակ ժամկետի կացության իրավունք, ապա կարող եք Ձեր ընտանիքի հետ վերամիավորվելու իրավունք ունենալ:

Ավելին ընթերցեք Ձեր ընտանիքի հետ վերամիավորվելու Ձեր հնարավորության մասին:

Եթե հնարավորություն չունեք ձեռք բերելու անձնագիր Ձեր երկրից, ապա կարող եք անձնագրի համար դիմել Գաղթականության պետական հիմնարկին [Migrationsverket]

Ավելին ընթերցեք օտարականի անձնագրի [främlingspass] մասին (անգլերեն)

Ավելին ընթերցեք օտարականի ժամանակավոր անձնագրի մասին (անգլերեն)

Ավելին ընթերցեք ճամփորդական փաստաթղթի մասին (անգլերեն)

Եթե ուզում եք մնալ Շվեդիայում սահմանափակ ժամկետով կացության իրավունքի ժամկետը լրանալուց հետո, ապա պետք է դիմեք այն երկարացնելու համար

Ավելին ընթերցեք այն մասին, թե ով կարող է ստանալ կացության երակարացված իրավունք (անգլերեն)

Եթե ստացել եք սահմանափակ ժամկետով կացության իրավունք և կարող եք Ձեր ծախսերը հոգալ աշխատանքի վարձվելով, կամ որպես սեփական ձեռնարկատեր Շվեդիայում, ապա կարող եք դիմել մշտական կացության իրավունք ստանալու համար:

Ավելին ընթերցեք այն մասին, թե ինչպես եք կարող դիմել մշտական կացության իրավունք ստանալու համար, ինչպես և դրա պահանջների մասին (անգլերեն)

Last updated: 2021-01-15