The Swedish Migration Agency logotype

Ажиллах зөвшөөрөлтэй байх үүргээс чөлөөлөгдсөн тухай нотолгоо (AT-UND) ба ажиллах эрх

Frågor och svar om AT-UND och rätten att arbeta – mongoliska

Тийм, тухайн улсыг орхин явах талаар Шведийн Цагаачлалын Албатай хамтран ажиллаж чадвал албадан гаргах шийдвэр хүлээн авснаас хойш AT-UND авч болох боломжтой.

Тийм, хэрвээ Шведийн Цагаачлалын Албанаас таныг өөр аргаар биеийн байцаалтаа тодруулахад танд туслах өөр байгаа эсэхийг тодорхойлно.

16-гаас дээш насны асран хамгаалагчгүй хүүхдүүд Шведэд ажиллахын тулд AT-UND авсан байх шаардлагатай. 16 нас хүрээгүй хүүхдүүд амралтын хугацаанд, илүү хялбар ажил хийх, хувийн томилолтын хугацаанд дадлагын/тодорхойлох ажилд AT-UND авах шаардлагагүй. Гэсэн хэдий ч хүүхдийн хууль ёсны асран хамгаалагч тухайн хүүхдийг ажиллах зөвшөөрлийг өгнө. Цалин ба бэлгийн карт зэрэг бусад нөхөн төлбөр нь LMA (Орогнол хүсэгч тухай актыг хүлээн авах)-ийн хүрээнд тусламж авах эрхэд нөлөөлнө.

Тийм, хэрвээ та 16 юмуу түүнээс дээш настай бол болно. Хэрвээ та 16-гаас доош настай бол танд таны асран хамгаалагчийн зөвшөөрөл шаардлагатай.

Үгүй.

Last updated: 2020-12-17

Was the information on this page helpful to you?