The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Ажиллах зөвшөөрөлтэй байх үүргээс чөлөөлөгдсөн тухай нотолгоо (AT-UND) ба ажиллах эрх

Frågor och svar om AT-UND och rätten att arbeta – mongoliska

Тийм, тухайн улсыг орхин явах талаар Шведийн Цагаачлалын Албатай хамтран ажиллаж чадвал албадан гаргах шийдвэр хүлээн авснаас хойш AT-UND авч болох боломжтой.

Тийм, хэрвээ Шведийн Цагаачлалын Албанаас таныг өөр аргаар биеийн байцаалтаа тодруулахад танд туслах өөр байгаа эсэхийг тодорхойлно.

16-гаас дээш насны асран хамгаалагчгүй хүүхдүүд Шведэд ажиллахын тулд AT-UND авсан байх шаардлагатай. 16 нас хүрээгүй хүүхдүүд амралтын хугацаанд, илүү хялбар ажил хийх, хувийн томилолтын хугацаанд дадлагын/тодорхойлох ажилд AT-UND авах шаардлагагүй. Гэсэн хэдий ч хүүхдийн хууль ёсны асран хамгаалагч тухайн хүүхдийг ажиллах зөвшөөрлийг өгнө. Цалин ба бэлгийн карт зэрэг бусад нөхөн төлбөр нь LMA (Орогнол хүсэгч тухай актыг хүлээн авах)-ийн хүрээнд тусламж авах эрхэд нөлөөлнө.

Тийм, хэрвээ та 16 юмуу түүнээс дээш настай бол болно. Хэрвээ та 16-гаас доош настай бол танд таны асран хамгаалагчийн зөвшөөрөл шаардлагатай.

Үгүй.

Last updated: