The Swedish Migration Agency logotype

Гэр бүлтэйгээ нэгдэх

Familjeåterförening – mongoliska

Та хэрэв байнгын оршин суух зөвшөөрөл авсан, эсвэл дүрвэгч эсвэл бусдаар хамгаалал шаардлагатай хүнээр хугацааны хязгаартай оршин суух зөвшөөрөл авсан, мөн үүний зэрэгцээ байнгын оршин суух зөвшөөрөл авах сайн боломжтой гэж дүгнэгдвэл, өөрийн гэр бүлийг авчрах эрхтэй байж болно.

Мөн та гэр бүлээ тэжээх чадвартай бас тодорхой стандартын орон гэртэй байх тийм шаардлага бий. Энэ шаардлага бүх нөхцөлд хамаатай биш.

Хэн гэр бүлтэйгээ эргэн нэгдэх эрхтэй вэ?

Дараах нөхцөлд таны гэр бүл тан дээр Шведэд шилжин ирэх зорилгоор оршин суух зөвшөөрлийн өргөдөл гаргах боломжтой: Та

 • байнгын оршин суух зөвшөөрөлтэй
 • Та дүрвэгч эсвэл бусдаар хамгаалал шаардлагатай хүнээр хугацааны хязгаартай оршин суух зөвшөөрөл авч, байнгын оршин суух зөвшөөрөл авах сайн боломжтой гэж дүгнэгдсэн бол.

Хугацааны хязгаартай оршин суух зөвшөөрөлтэй бөгөөд дүрвэгч эсвэл бусдаар хамгаалал шаардлагатай хүний гэр бүлтэйгээ эргэн нэгдэх эрх

Дүрвэгч эсвэл бусдаар хамгаалал шаардлагатай хүнээр хугацааны хязгаартай оршин суух зөвшөөрөлтэй таны хувьд, гэр бүл тань Шведэд ирж, тантай хамт амьдрах боломж нь хэд хэдэн зүйлээс шалтгаална. Та эхлээд хүчинтэй оршин суух зөвшөөрөлтэй байх ёстой. Энэ нь хэрэв таны оршин суух зөвшөөрөл хүчингүй болж та тэрийг сунгуулах өргөдөл явуулсан бол, Цагаачлалын алба эхлээд таныг Шведэд үргэлжлүүлэн оршин суух зөвшөөрөл авах эрхтэй эсэхийг шийдэх ёстой гэсэн үг. Та хамгааллын статустай болон өмнө нь оршин суух зөвшөөрөлтэй байсан нь хангалтгүй.

Цагаачлалын алба таныг хүчинтэй оршин суух зөвшөөрөлтэй гэдгийг шалгасны дараа танай гэр бүлийн оршин суух зөвшөөрлийн өргөдлийг хянан шийдвэрлэнэ. Цагаачлалын алба эхлээд таныг сунгалтын өргөдлийнхээ дараа байнгын оршин суух зөвшөөрөл авах магадлалтай эсэхийг харна. Таныг дүрвэгч эсвэл бусдаар хамгаалал шаардлагатай хүн буюу хамгааллын хэрэгцээтэй хүнд тооцож, статус олгосон. Хамгааллын статус тань таныг байнгын оршин суух зөвшөөрөл авахад сайн үндэс болно. Харин таныг хамгааллын статусаа авч үлдэх боломжгүй гэсэн мэдээлэл гарч ирвэл танд байнгын оршин суух зөвшөөрөл өгөх магадлалгүй. Таныг байнгын оршин суух зөвшөөрөл авах сайн боломжтойг тогтоосны дараа л Цагаачлалын алба таны гэр бүлийн өргөдлийг хянан шийдвэрлэж, тэднийг тан дээр Шведэд шилжин суурьшихад та нар бусад шаардлагыг нь хангаж байгаа эсэхийг харна.

Хугацааны хязгаартай оршин суух зөвшөөрөлтэй тан дээр зөвхөн ойрын гэр бүл тань шилжин суурьшиж чадна

Гэр бүлд: таны эхнэр, нөхөр, бүртгэгдсэн хамтран амьдрагч, 18 нас хүрээгүй хүүхдүүд тооцогдоно. Та 18 нас хүрээгүй бол таны ойрын гэр бүлд таны эцэг эх тооцогдоно. Зөвхөн онцгой тохиолдолд гэр бүлийн өөр гишүүн буюу жишээ нь таны 18 нас хүрсэн хүүхэд оршин суух зөвшөөрөл авч болно. Энэ нь дүрвэгч эсвэл хоёрдахь ангиллаар хамгаалал шаардлагатай, хугацааны хязгаартай оршин суух зөвшөөрөл авсан танд хамаатай.

Таны оршин суух зөвшөөрөл хэдий хугацаанд хүчинтэй байна төдий хугацаанд таны гэр бүл зөвшөөрөл авч чадна. Энэ нь та жишээлбэл таван сарын дараа хүчингүй болох оршин суух зөвшөөрөлтэй бол, таны гэр бүл зөвхөн таван сар хүчинтэй оршин суух зөвшөөрөл авна гэсэн үг.

Та байнгын оршин суух зөвшөөрөлтэй бол тантай гэрлэх эсвэл хамтран амьдрах төлөвлөгөөтэй хүн ч гэсэн тан дээр шилжин суурьших өргөдөл гаргаж болно. Мөн таны ойрын гэр бүлээс өөр хүн ч гэсэн тан дээр Шведэд шилжин суурьших эрхтэй байж болно.

Тэжээх шаардлага

Та гэр бүлтэйгээ нэгдэх эрхтэй бол та тэжээх шаардлага гэдэг нөхцөлийг хангах ёстой. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл та өөрийгөө болон гэр бүлээ тэжээх чадвартай байх ёстой. Мөн та гэр бүлээ Шведэд шилжин ирэхэд та нар хамтдаа амьдрахад хэмжээ, стандартын хувьд хангалттай тийм орон байртай байх ёстой.

Таны өөрөө өөрийгөө тэжээх байдал

Та ажлын холбогдолтой тогтмол орлоготой ба түүгээрээ өөрийгөө, өрхийн бусад гишүүдээ эсвэл оршин суух зөвшөөрөл хүсч буй гэр бүлийн гишүүнээ тэжээж чадна гэдгээ харуулах ёстой. Ажлын холбогдолтой орлогод жишээ нь дараах тооцогдоно:

 • Ажлын цалин
 • Ажилгүйдлийн нөхөн олговор
 • Өвчний мөнгө
 • Орлогод суурилсан насны тэтгэвэр.

Танд: өөрийгөө, өрхийн бусад гишүүдээ, мөн оршин суух зөвшөөрөл хүсч буй гэр бүлийн гишүүнээ дор хаяж хоёр жилийн хугацаанд тэжээхэд хангалттай мөнгө хөрөнгө бий бол, таныг тэжээх шаардлага хангасанд тооцож магадгүй.

Таны орлого

Та орлогын ямар түвшинд хүрч байж тэжээх шаардлагыг хангасанд тооцох нь, таны гэр бүлийн хэр том, таны байрны зардлын хэр өндрөөс шалтгаална. Таны татварын дараах орлого байрны бодит зардал болон өрхийн хүн бүрийн хэвийн хэмжээний зардалд хүрэх ёстой. Энэ нь та сар бүр байрны мөнгөө төлсний дараа: нийт өрхийн хоол, хувцас, ариун цэврийн бүтээгдэхүүн, утас, гэрийн цахилгаан, даатгалууд болон бусад түр зуурын хэрэглээний зардлыг даахад хүрэлцэх мөнгөтэй үлдэнэ гэсэн үг.

2021 онд Хэвийн хэмжээ ийм байна:

 • нэг насанд хүрсэн хүн 5 016 крон
 • хамт амьдарч буй хосууд эсвэл хамтран амьдрагчид 8 287 крон
 • 6 болон түүнээс доош насны хүүхэд 2 662 крон
 • 7 болон түүнээс дээш насны хүүхэд 3 064 крон

Таны орон байр

Та өөрт болон гэр бүлдээ амьдрахад хэмжээ болон стандартын хувьд хангалттай тийм орон байртай байх ёстой. Хүүхэдгүй хоёр насанд хүрэгчийн орон байрны доод шаардлага бол гал тогооны булан/өрөөнөөс гадна доод тал нь нэг өрөөтэй орон байр юм. Орон байранд бас хүүхэд амьдрах бол нэгээс илүү өрөө байх шаардлагатай. Хоёр хүүхэд нэг өрөөг хувааж байж болно.

Түрээсийн орон байранд амьдрах бол түрээслэгч, түрээслэгч байрны нийгэмлэг эсвэл түрээсийн хороо зөвшөөрсөн байх ёстой.

Таны гэр бүл Шведэд ирэх үеэс эхлэн тус шаардлага хангасан орон байраа ашиглах боломжтой байх ёстой.

Тэжээх шаардлагаас чөлөөлөгдөх тухай

Тэжээх ба байрны шаардлага тавигдахгүй тохиолдлууд:

 • Та 18 нас хүрээгүй ба, хэн нэгэн хүн тантай хамт амьдрах зорилгоор оршин суух зөвшөөрөл хүссэн,
 • Таны гэр бүлийн гишүүн оршин суух зөвшөөрөл сунгуулах өргөдөл гаргасан.

Та дүрвэгч эсвэл хоёрдагч ангиллаар хамгаалал шаардлагатай хүн ба, гэр бүлийн гишүүн тань оршин суух зөвшөөрөл эсвэл хамгааллын статус авснаас тань хойш гурван сарын дотор оршин суух өргөдөл гаргасан бол, танд тэжээх шаардлага тавигдахгүй. Таны гэр бүл ЕХ-ноос гаднах аль нэг улстай онцгой холбоотой, та мөн гэр бүлтэйгээ тэр улсад нийлэх боломжтой бол танд тэжээх шаардлага тавигдана. Хосуудад гурван сарын дотор өргөдөл гаргах онцгой журам үйлчлэхийн тулд, та тэр хүнтэйгээ Шведэд ирэхийн өмнө харьцаатай байсан эсвэл та хоёрын харьцаа сайн үндэстэй болсон байх шаардлагатай.

Оршин суух зөвшөөрөл хүсэгчид татгалзсан шийдвэр өгөх нь Шведийн мөрдөх аль нэгэн конвенцид харшилж байвал тэжээх шаардлага тавигдахгүй.

Гэр бүлийн харьцаа болон тэжээх шаардлагын тухай хүснэгт

Гэр бүлийн гишүүн тань Шведэд тантай хамт амьдрах зорилгоор оршин суух зөвшөөрөл хүссэний дараа та нэгэн анкет бөглөж, өөрсдийн харьцааны тухай асуултуудад хариулна. Тэжээх шаардлага хангах ёстой хүн та: өөрийгөө, өрхийн бусад гишүүдээ, оршин суух зөвшөөрөл хүсч буй гэр бүлийн гишүүнээ тэжээж чадна гэдгээ харуулах ёстой. Та мөн өөрсдийн амьдралд тохирсон хэмжээ болон стандарттай байртай гэдгээ харуулах ёстой. Таны хариултууд Цагаачлалын алба таны гэр бүлийн гишүүний өргөдлийг дүгнэхэд чухал үүрэгтэй, та мөн заасан хугацаанд нь багтаж анкетыг бөглөх нь чухал.

Та тэжээх болон орон байрны шаардлага гэдгийг хангахгүй бол таны гэр бүл оршин суух зөвшөөрлийн өргөдөлдөө татгалзсан хариу авна.

Та өргөдөл гаргах мөчид байнгын ажил болон удаан хугацааны байрны гэрээгүй байсан ч, бид таны гэр бүлийн гишүүний өргөдлийг шийдэх үед та тэжээх шаардлага хангаж байгаагаа заавал харуулах ёстой болж магадгүй.

Та хугацаанаас хоцролгүй өргөдөл гаргах нь чухал

Өргөдлийг аль болох эрт гаргах хамгийн сайн арга бол та гэр бүлийнхээ өргөдлийг онлайнаар гаргах явдал юм. Та өөрийн гэр бүлийн нэрийн өмнөөс, гэр бүлийнхээ төлөөлөгч журмаар, өргөдөл гаргах бол танд итгэмжлэл хэрэгтэй. Цагаачлалын алба таны өргөдлийг бүртгэсний дараа таны гэр бүл Шведийн Элчин сайдын яам эсвэл Ерөнхий консулын газар уулзалтын цаг авах зааварчилгаа хүлээн авна.

Та өөрийн гэр бүлд онлайн өргөдөл гаргахын тулд энэ холбоосоор орно уу

Өөрийн гэр бүлд онлайн өргөдөл хэрхэн гаргах тухай эндээс уншина уу

Итгэмжлэл гэж юу вэ?

Итгэмжлэл гэдэг нь зөвшөөрөл хүсч буй хүн өөр хүнд өөрийгөө төлөөлөх боломж олгон гарын үсэг зурсан бичиг үйлдэхийг хэлнэ. Итгэмжлэл нь өөр хүнд жишээ нь өргөдөл гаргах, шийдвэрийн үндэслэлтэй танилцах, шийдвэр даван заалдахад өөрийгөө төлөөлөх эрх олгосон байж болно. Өөрийгөө төлөөлөх эрхийг өөр хүнд өгч буй хүн итгэмжлэлийг бичих ёстой бөгөөд мөн Цагаачлалын алба шаардвал итгэмжлэлийг эх хувиар нь харуулах боломжтой байх ёстой.

Өөр хүнд итгэмжлэл өгөхийн тулд та Цагаачлалын албанд дараах зүйлийг бичсэн захиа өгөх хэрэгтэй

 • итгэмжлэлийг итгэмжлэл гэх
 • өөр хүнд итгэмжлэл өгч буй хүний нэр, төрсөн огноо, хаяг
 • итгэмжлэгдсэн хүн юу хийх эрхтэй
 • итгэмжлэгдсэн хүний нэр, хувийн дугаар, хаяг
 • өөр хүнд итгэмжлэл өгч буй хүний гарын үсэг
 • итгэмжлэлд гарын үсэг зурсан он сар өдөр, газар.

Өргөдлийг шалгах

Таны гэр бүлд өргөдлөө гаргасных нь дараа тэмдэглэх дугаар (хэргийн дугаар) гэдэг юмыг өгнө. Уг дугаараар та Шведийн Цагаачлалын алба тус өргөдлийг бүртгэсэн эсэх, мөн шийдвэр гарсан эсэхийг шалгаж болно.

Өргөдлийг шалгах

Last updated: 24 February 2021

Was the information on this page helpful to you?