Гэр бүлтэйгээ нэгдэх

Familjeåterförening – mongoliska

Та хэрэв байнгын оршин суух зөвшөөрөл авсан, эсвэл дүрвэгч эсвэл бусдаар хамгаалал шаардлагатай хүнээр хугацааны хязгаартай оршин суух зөвшөөрөл авсан, мөн үүний зэрэгцээ байнгын оршин суух зөвшөөрөл авах сайн боломжтой гэж дүгнэгдвэл, өөрийн гэр бүлийг авчрах эрхтэй байж болно.

Мөн та гэр бүлээ тэжээх чадвартай бас тодорхой стандартын орон гэртэй байх тийм шаардлага бий. Энэ шаардлага бүх нөхцөлд хамаатай биш.

Хэн гэр бүлтэйгээ эргэн нэгдэх эрхтэй вэ?

Дараах нөхцөлд таны гэр бүл тан дээр Шведэд шилжин ирэх зорилгоор оршин суух зөвшөөрлийн өргөдөл гаргах боломжтой: Та

 • байнгын оршин суух зөвшөөрөлтэй
 • Та дүрвэгч эсвэл бусдаар хамгаалал шаардлагатай хүнээр хугацааны хязгаартай оршин суух зөвшөөрөл авч, байнгын оршин суух зөвшөөрөл авах сайн боломжтой гэж дүгнэгдсэн бол.

Хугацааны хязгаартай оршин суух зөвшөөрөлтэй бөгөөд дүрвэгч эсвэл бусдаар хамгаалал шаардлагатай хүний гэр бүлтэйгээ эргэн нэгдэх эрх

Дүрвэгч эсвэл бусдаар хамгаалал шаардлагатай хүнээр хугацааны хязгаартай оршин суух зөвшөөрөлтэй таны хувьд, гэр бүл тань Шведэд ирж, тантай хамт амьдрах боломж нь хэд хэдэн зүйлээс шалтгаална. Та эхлээд хүчинтэй оршин суух зөвшөөрөлтэй байх ёстой. Энэ нь хэрэв таны оршин суух зөвшөөрөл хүчингүй болж та тэрийг сунгуулах өргөдөл явуулсан бол, Цагаачлалын алба эхлээд таныг Шведэд үргэлжлүүлэн оршин суух зөвшөөрөл авах эрхтэй эсэхийг шийдэх ёстой гэсэн үг. Та хамгааллын статустай болон өмнө нь оршин суух зөвшөөрөлтэй байсан нь хангалтгүй.

Цагаачлалын алба таныг хүчинтэй оршин суух зөвшөөрөлтэй гэдгийг шалгасны дараа танай гэр бүлийн оршин суух зөвшөөрлийн өргөдлийг хянан шийдвэрлэнэ. Цагаачлалын алба эхлээд таныг сунгалтын өргөдлийнхээ дараа байнгын оршин суух зөвшөөрөл авах магадлалтай эсэхийг харна. Таныг дүрвэгч эсвэл бусдаар хамгаалал шаардлагатай хүн буюу хамгааллын хэрэгцээтэй хүнд тооцож, статус олгосон. Хамгааллын статус тань таныг байнгын оршин суух зөвшөөрөл авахад сайн үндэс болно. Харин таныг хамгааллын статусаа авч үлдэх боломжгүй гэсэн мэдээлэл гарч ирвэл танд байнгын оршин суух зөвшөөрөл өгөх магадлалгүй. Таныг байнгын оршин суух зөвшөөрөл авах сайн боломжтойг тогтоосны дараа л Цагаачлалын алба таны гэр бүлийн өргөдлийг хянан шийдвэрлэж, тэднийг тан дээр Шведэд шилжин суурьшихад та нар бусад шаардлагыг нь хангаж байгаа эсэхийг харна.

Хугацааны хязгаартай оршин суух зөвшөөрөлтэй тан дээр зөвхөн ойрын гэр бүл тань шилжин суурьшиж чадна

Гэр бүл гэдэгт таны эхнэр/нөхөр, бүртгүүлсэн хамтран амьдрагч болон 18 нас хүрээгүй хүүхэд тань тооцогдоно. Та хугацааны хязгаартай оршин суух зөвшөөрөл авсан бол, таны өөр аль нэг хамаатан эсвэл 18 настай эсвэл тэрнээс илүү настай хүүхэд тан дээр Шведэд шилжин суурьшиж чадахгүй. Та 18 нас хүрээгүй бол таны эцэг эх ойрын гэр бүлд тооцогдоно. Зөвхөн онцгой тохиолдолд бусад гэр бүлийн гишүүн, жишээлбэл 18 нас хэтэрсэн хүүхэд, оршин суух зөвшөөрөл авч чадна. Энэ бол дүрвэгч эсвэл бусдаар хамгаалал шаардлагатай хүнээр хугацааны хязгаартай оршин суух зөвшөөрөлтэй танд хамаатай.

Та байнгын оршин суух зөвшөөрөлтэй бол тантай гэрлэх эсвэл хамтран амьдрах төлөвлөгөөтэй хүн ч гэсэн тан дээр шилжин суурьших өргөдөл гаргаж болно. Мөн таны ойрын гэр бүлээс өөр хүн ч гэсэн тан дээр Шведэд шилжин суурьших эрхтэй байж болно.

Таны оршин суух зөвшөөрөл хэдий хугацаанд хүчинтэй байна төдий хугацаанд таны гэр бүл зөвшөөрөл авч чадна. Энэ нь та жишээлбэл таван сарын дараа хүчингүй болох оршин суух зөвшөөрөлтэй бол, таны гэр бүл зөвхөн таван сар хүчинтэй оршин суух зөвшөөрөл авна гэсэн үг.

Тэжээх шаардлага

Та гэр бүлтэйгээ нэгдэх эрхтэй бол та тэжээх шаардлага гэдэг нөхцөлийг хангах ёстой. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл та өөрийгөө болон гэр бүлээ тэжээх чадвартай байх ёстой. Мөн та гэр бүлээ Шведэд шилжин ирэхэд та нар хамтдаа амьдрахад хэмжээ, стандартын хувьд хангалттай тийм орон байртай байх ёстой.

Таны өөрөө өөрийгөө тэжээх байдал

Та өөрийгөө, нэгд ажилтай холбоотой тогтмол орлоготой, хоёрт үүгээрээ өөрийгөө болон оршин суух зөвшөөрлийн өргөдөл гаргасан гэр бүлээ тэжээх чадвартайгаа харуулах ёстой. Дараах орлогыг ажилтай холбоотой орлого гэнэ:

 • ажлаас авах цалин
 • ажилгүйдлийн тэтгэлэг
 • өвчний тэтгэлэг
 • цалин дээр суурилсан өндөр насны тэтгэвэр

Та өөрөө болон таны оршин суух зөвшөөрөл хүсч буй гэр бүлийн гишүүд зарцуулахад хангалттай тийм хэмжээний хөрөнгөтэй бол та энэхүү шаардлагыг хангах боломжтой.

Таны орлого

Тэжээх шаардлага гэдгийг хангахын тулд таны орлого хангалттай байх ёстой ба таны гэр бүл хэр том, орон байрны зардал хэр өндөр байхаас хамаарч ялгаатай. Таны орлого орон байрны зардлаа төлсний дараа “Хэвийн хэмжээ” гэж нэрлэдэг хэмжээнээс доогуур байж болохгүй. Хэвийн хэмжээ гэдэг нь сар бүр орон байрны мөнгө төлсний дараа хоол, хувцас, ариун цэвэр, утас, цахилгаан, даатгал, бусад түр зуурын хэрэгцээний жижиг зардалд хүрэх хангалттай хэмжээний мөнгийг хэлнэ.

2019 онд Хэвийн хэмжээ ийм байна:

 • нэг насанд хүрсэн хүн 4 923 крон
 • хамт амьдарч буй хосууд эсвэл хамтран амьдрагчид 8 133 крон
 • 6 болон түүнээс доош насны хүүхэд 2 612 крон
 • 7 болон түүнээс дээш насны хүүхэд 3 007 крон

Таны орон байр

Та өөрт болон гэр бүлдээ амьдрахад хэмжээ болон стандартын хувьд хангалттай тийм орон байртай байх ёстой. Хүүхэдгүй хоёр насанд хүрэгчийн орон байрны доод шаардлага бол гал тогооны булан/өрөөнөөс гадна доод тал нь нэг өрөөтэй орон байр юм. Орон байранд бас хүүхэд амьдрах бол нэгээс илүү өрөө байх шаардлагатай. Хоёр хүүхэд нэг өрөөг хувааж байж болно.

Түрээсийн орон байранд амьдрах бол түрээслэгч, түрээслэгч байрны нийгэмлэг эсвэл түрээсийн хороо зөвшөөрсөн байх ёстой.

Таны гэр бүл Шведэд ирэх үеэс эхлэн тус шаардлага хангасан орон байраа ашиглах боломжтой байх ёстой.

Тэжээх шаардлагаас чөлөөлөгдөх тухай

Дараах тохиолдолд тэжээх ба орон гэртэй байх шаардлага тавигдахгүй:

 • Та 18 нас хүрээгүй
 • Та дүрвэгч эсвэл бусдаар хамгаалал шаардлагатай хүн бөгөөд гэр бүлийн гишүүд тань таныг оршин суух зөвшөөрөл эсвэл хамгааллын статус авснаас хойш гурван сарын дотор өргөдлөө гаргасан, эсвэл
 • Таны гэр бүлийн гишүүд 2019 оны 10 сарын 19-нөөс өмнө оршин суух зөвшөөрөл хүссэн бөгөөд та бусдаар хамгаалал шаардлагатай хүний хугацааны хязгаартай оршин суух зөвшөөрөлтэй. Та 2015 оны 11 сарын 24-нөөс хойш оршин суух зөвшөөрөл хүссэн.
 • Танд оршин суух зөвшөөрлөө сунгуулах өргөдөл гаргасан аль нэгэн гэр бүлийн гишүүн бий.

Та нар Европын Холбооны гадна байдаг танай гэр бүлийн хувьд тусгай хамааралтай аль нэгэн улсад эргэн нэгдэх боломжгүй нөхцөлд л та тэжээх ба орон гэртэй байх шаардлагаас чөлөөлөгдөнө. Та болон таны гэр бүлийн гишүүд гадаадад удаан хугацаанд хамт амьдарсан, мөн сайн тогтсон харьцаатай гэж тооцогдох ёстой.

Гэр бүлийн харьцаа болон тэжээх шаардлагын тухай хүснэгт

Таны гэр бүл Шведэд тан дээр шилжин ирэх зорилгоор оршин суух зөвшөөрлийн өргөдөл гаргасны дараа та болон таны гэр бүлийн харьцааны талаар асуулт хариулах ёстой нэгэн асуултын хүснэгтийг та авах болно. Та тэжээх шаардлага гэдгийг хангах ёстой бол өөрийгөө болон оршин суух зөвшөөрлийн өргөдөл гаргасан гэр бүлээ тэжээх чадвартай, мөн та нар хамтдаа амьдрахад хэмжээ, стандартын хувьд хангалттай тийм орон гэртэй гэдгээ харуулах боломж гарна. Таны хариултууд таны гэр бүлийн өргөдөлд дүгнэлт хийхэд Шведийн Цагаачлалын албанд чухал тул та хүснэгтийг заасан хугацаанд нь багтаж хариулах нь чухал юм.

Та тэжээх болон орон байрны шаардлага гэдгийг хангахгүй бол таны гэр бүл оршин суух зөвшөөрлийн өргөдөлдөө татгалзсан хариу авна.

Та байнгын ажил, урт хугацааны орон байрны гэрээгүй бол, бид таны гэр бүлийн өргөдлийг шийдэх үед та дахиад тэжээх шаардлага гэдгийг хангаснаа харуулах ёстой болж болно.

Та хугацаанаас хоцролгүй өргөдөл гаргах нь чухал

Таныг оршин суух зөвшөөрөл авснаас хойш гурван сарын дотор таны гэр бүл оршин суух зөвшөөрлийн өргөдөл гаргасан бол, тэжээх шаардлага гэдэг танд хамаагүй. Тиймд та хугацаанд багтаж өргөдөл гаргах нь чухал.

Өргөдлийг аль болох эрт гаргах хамгийн сайн арга бол та гэр бүлийнхээ өргөдлийг онлайнаар гаргах явдал юм. Та өөрийн гэр бүлийн нэрийн өмнөөс, гэр бүлийнхээ төлөөлөгч журмаар, өргөдөл гаргах бол танд итгэмжлэл хэрэгтэй. Цагаачлалын алба таны өргөдлийг бүртгэсний дараа таны гэр бүл Шведийн Элчин сайдын яам эсвэл Ерөнхий консулын газар уулзалтын цаг авах зааварчилгаа хүлээн авна.

Та өөрийн гэр бүлд онлайн өргөдөл гаргахын тулд энэ холбоосоор орно уу

Өөрийн гэр бүлд онлайн өргөдөл хэрхэн гаргах тухай эндээс уншина уу

Итгэмжлэл гэж юу вэ?

Итгэмжлэл гэдэг нь зөвшөөрөл хүсч буй хүн өөр хүнд өөрийгөө төлөөлөх боломж олгон гарын үсэг зурсан бичиг үйлдэхийг хэлнэ. Итгэмжлэл нь өөр хүнд жишээ нь өргөдөл гаргах, шийдвэрийн үндэслэлтэй танилцах, шийдвэр даван заалдахад өөрийгөө төлөөлөх эрх олгосон байж болно. Өөрийгөө төлөөлөх эрхийг өөр хүнд өгч буй хүн итгэмжлэлийг бичих ёстой бөгөөд мөн Цагаачлалын алба шаардвал итгэмжлэлийг эх хувиар нь харуулах боломжтой байх ёстой.

Өөр хүнд итгэмжлэл өгөхийн тулд та Цагаачлалын албанд дараах зүйлийг бичсэн захиа өгөх хэрэгтэй

 • итгэмжлэлийг итгэмжлэл гэх
 • өөр хүнд итгэмжлэл өгч буй хүний нэр, төрсөн огноо, хаяг
 • итгэмжлэгдсэн хүн юу хийх эрхтэй
 • итгэмжлэгдсэн хүний нэр, хувийн дугаар, хаяг
 • өөр хүнд итгэмжлэл өгч буй хүний гарын үсэг
 • итгэмжлэлд гарын үсэг зурсан он сар өдөр, газар.

Өргөдлийг шалгах

Таны гэр бүлд өргөдлөө гаргасных нь дараа тэмдэглэх дугаар (хэргийн дугаар) гэдэг юмыг өгнө. Уг дугаараар та Шведийн Цагаачлалын алба тус өргөдлийг бүртгэсэн эсэх, мөн шийдвэр гарсан эсэхийг шалгаж болно.

Өргөдлийг шалгах

Last updated: 24 July 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*






If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.