Орогнол хүссэн өргөдөлд тань татгалзсаны дараа үүссэн шинэ нөхцөл байдал

Nya händelser efter avslag – mongoliska

Давж заалдах боломжгүй шийдвэр гэдэг нь та шийдвэрт заасан хугацаанд тус улсаас гарч явах ёстой гэсэн үг юм. Онцгой тохиолдолд ямар нэг асуудал гарах нь та биелүүлэх ёстой гэж заасан шийдвэр байгаа хэдий ч гэртээ харьж чадахгүй байна гэсэн үг. Хилээр нэвтрэхэд татгалзах эсвэл албадан гаргах тушаал хэрэгжүүлэхэд үүсэх саад – үүнийг хууль сахиулахад үүссэн саад гэж нэрлэдэг.

Цагаачлалын агентлаг нь таны шийдвэр хүлээн авсны дараа шинэ мэдээлэл гарч ирэх үед таны буцах аяллыг цуцалж болно. Энэ нь, жишээ нь, дараахад хамаарч болно 

 • таны харьяа улсын улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн учир та буцах чадахгүй байна гэсэн үг;
 • та аялахад хэт хүнд өвдсөн;
 • танд үүссэн амь насанд аюултай өвчин болон таны харьяа улсад эмнэлгийн тусламж авах боломжгүй; эсвэл
 • таны гэр бүлийн байдал өөрчлөгдөж байгаа.

Таны нутаг буцах аяллын эсвэл таны харьяа улсын нийгэм, эдийн засгийн асуудлын талаар санаа зовж байгаа нь Цагаачлалын агентлагийн хувьд шийдвэрээ өөрчлөх хангалттай үндэслэл болохгүй.

Та Цагаачлалын агентлагт захидал бичиж болно

Таны буцахад саад болж буй шинэ шалтгааныг биднээр шалгуулахыг хүсэж байгаа бол та Цагаачлалын агентлагт хандан захидал бичиж болно. Захидалдаа та дараахыг бичсэн байх ёстой 

 • таны хэргийн дугаар (хэргийн дугаар нь LMA картан дээр бичээстэй байгаа)
 • таны нөхцөл байдалд ямар шинэ нөхцөл байдал үүссэн болон та яагаад гэртээ буцаж чадахгүй байгаа талаар; болон 
 • таны хаяг.

Та захидалдаа тусгасан зүйлээ шалгуулахуйц баримт бичиг бүрдүүлсэн бол, тэдгээрийг болж өгвөл эх хувиар хавсаргах нь зүйтэй.

Та захидалд өөрийн нэрээр гарын үсгээ зурсан байх ёстой. Та илүү хурдан шийдвэр гаргуулан авах үүднээс швед эсвэл англи хэл дээр бичнэ үү.

Та үүнийг өөрөө бичиж чадахгүй байгаа бол та бичиж чадах хэн нэгнийг гуйж болно; энэ тохиолдолд та Цагаачлалын агентлагт итгэмжлэлээ мэдүүлэх хэрэгтэй.

Итгэмжлэл гэж юу вэ?

Итгэмжлэл нь зөвшөөрөл хүсэгч хүн өөр хэн нэгэн хүнд өөрийгээ төлөөлөх боломж олгож буй гарын үсэг бүхий захиа байж болно. Итгэмжлэлээр хэн нэгэн өөр хүнд өөрийн өмнөөс жишээ нь өргөдөл гаргах, шийдвэрийн шалтгаантай танилцах эсвэл шийдвэр даван заалдах эрх олгож болно. Итгэмжлэлийг итгэмжлэл өгч буй хүн бичих ба, Цагаачлалын албыг шаардвал эх хувиар нь үзүүлэх боломжтой байх ёстой.

Та хэн нэгэн өөр хүнд итгэмжлэл өгөхийн тулд Цагаачлалын албад дараах зүйл агуулсан захиаг өгнө:

 • Тус захиаг итгэмжлэл мөн болох тухай
 • Хэн нэгэн өөр хүнд итгэмжлэл өгч буй хүний нэр, төрсөн огноо ба хаяг
 • Итгэмжлэл хүлээн авч буй хүн юу хийх эрхтэй
 • Итгэмжлэл хүлээн авч буй хүний нэр, хувийн дугаар ба хаяг
 • Хэн нэгэн өөр хүнд итгэмжлэл өгч буй хүний гарын үсэг
 • Итгэмжлэлд гарын үсэг зурах үеийн огноо ба газар.

Power of Attorney, form number 107011 (англи хэлээр)PDF

Цагаачлалын агентлаг нь өөрийн санаачилгаар таны буцах аяллыг цуцалж болно

Цагаачлалын агентлаг нь шинэ мэдээлэл илэрсэн эсэхийг тогтоох ёстой ба энэ нь та гэртээ буцах боломжгүй гэсэн үг. Та тушаалын гүйцэтгэлд саад бэрхшээл учирсан талаар бидэнд захидлаар мэдээлээгүй байсан ч, Цагаачлалын агентлаг дараа нь таны аяллыг цуцлах магадлалтай.. Хэрэв таны буцах аялал боломжгүй бол Цагдаагийн алба Цагаачлалын агентлагт мэдэгдэх үүрэгтэй.

Шийдвэр

Шведийн Цагаачлалын агентлаг шийдвэрийг тан руу шуудангаар илгээнэ.

Шийдвэрийг түдгэлзүүлсэн ч буцах ажиллагаа үргэлжилнэ

Та түдгэлзүүлэх тухай шийдвэр авсан ч өөрөөр хэлбэл таны улсаас гаргах эсвэл буцаасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон ч буцах ажиллагаа үргэлжилнэ. Жишээ нь эх орон руугаа эсвэл амьдрах эрхтэй өөр улс руу буцахад шаардлагатай паспорт эсвэл түр зуурын зорчих бичиг баримт зохицуулах үүрэг тань хэвээрээ, мөн та яриа эсвэл шийдвэр танилцуулах уулзалтад дуудагдаж болно. Энэ нь мөн хэрэгжүүлэх саад тотгорын тухай өргөдөл тавигдсан ба шийдвэр хараахан гараагүй байгаа үед бас хамаатай.

Буцахын өмнө та юу хийх ёстой тухай дэлгэрэнгүй уншина уу

Last updated: 2021-01-20