The Swedish Migration Agency logotype

Та даван заалдахыг хүсч байгаа бол

Om du vill överklaga – mongoliska

Та Цагаачлалын албын шийдвэрийг завшөөрөхгүй байгаа бол даван заалдахыг сонгож болно. Энд та даван заалдахад ямар байх тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл олно.

Та Цагаачлалын албын шийдвэрийг зөвшөөрөхгүй байгаа бол даван заалдах эрхтэй. Даван заалдах нь та Цагаачлалын албын шийдвэрийг өөрчлүүлэхийг хүсч байна гэсэн үг юм. Даван заалдалтыг шүүх хэлэлцэх боловч та даван заалдалтаа Цагаачлалын алба руу илгээнэ. Шийдвэрт танд даван заалдахад хэр удаан хугацаа байгааг заасан байна, тэр нь голдуу та шийдвэртэй танилцсанаас хойш гурван долоо хоног юм. Танд улсаас томилсон өмгөөлөгч бий бол даван заалдахад тэр танд туслана.

Та оршин суух зөвшөөрөл хүсч, өргөдөлдөө татгалзсан хариу авсан бөгөөд шийдвэр авах үедээ Шведэд байгаа бол, та даван заалдах сонголт хийсэн ч буцах төлөвлөлтөө хийх хэрэгтэй. Таныг шүүхийн шийдвэр хүлээх хугацаандаа Шведэд үлдэх эрхтэй эсэх тухай шийдвэрт заасан байгаа.

Цагаачлалын шүүх таны даван заалдалтыг хэлэлцэнэ

Эхлээд Цагаачлалын алба таны даван заалдалттай танилцаж, шийдвэрээ өөрчлөх эсэхээ шийднэ. Хэрэв Цагаачлалын алба шийдвэрээ өөрчлөх шалтгаангүй гэж үзвэл даван заалдалтыг Цагаачлалын шүүх рүү цааш нь дамжуулна. Шүүх шийдвэрийг эсвэл өөрчлөнө эсвэл Цагаачлалын албатай санал нэг байна.

Цагаачлалын шүүх таны даван заалдалтыг хүлээн авснаас хойш, та өөрийн даван заалдалт болон шүүхийн ажиллагаатай холбоотой асуудлаар шүүхэд хандах ёстой. Цагаачлалын шүүхийн шийдвэр хэзээ гарахыг хянах нь таны өөрийн хариуцлага, Цагаачлалын алба үүнийг таны өмнөөс хийхгүй.

Та улсаас томилсон өмгөөлөгчтэй бол, таны даван заалдалт шүүхэд очсоноос хойш та өмгөөлөгч рүүгээ очих зардлыг Цагаачлалын албаар нөхөн төлүүлэх боломжгүй.

Та бодлоо өөрчилж, даван заалдалтаа эргүүлж авахыг хүсвэл Цагаачлалын албад шийдвэрээ зөвшөөрч байгаа тухайгаа мэдэгдэж болно. Тэгвэл таны даван заалдалт хэлэлцэгдэхгүй ба та шийдвэрээ дахин даван заалдах боломжгүй.

Та даван заалдалтыг ингэж бичнэ

Таныг даван заалдахын тулд яах ёстойг шийдвэрт бичсэн байгаа. Та Цагаачлалын албын шийдвэрийг даван заалдахыг хүсч байгаа бол захиа бичиж, тэрэндээ Цагаачлалын албаар аль шийдвэрийг, яагаад өөрчлүүлэхийг хүсч байгаа тухайгаа бичнэ. Таны бичсэн зүйлийг дэмжих баримт бичиг эсвэл өөр нотолгоо бий бол эх хувиар (эхний ээлжинд) хавсарган явуулна уу.

Та даван заалдалтдаа өөрийн хувийн мэдээлэл болон хэргийн бүртгэлийн дугаараа бичнэ. Хэргийн бүртгэлийн дугаар тань таны шийдвэр дээр байгаа. Та хэрэв орогнол хүсэгч бол хэргийн бүртгэлийн дугаар тань LMA-карт дээр тань бий. Та Цагаачлалын алба эсвэл шүүхийг тантай холбоо барих боломжтой байлгахын тулд мөн утасны дугаар ба хаягаа бичнэ үү.

Таны даван заалдалт хугацаандаа багтан Цагаачлалын албад ирэх нь чухал. Энэ хуудасд байгаа хүснэгт дээр танд даван заалдахад (ямар шийдвэр байхаас хамаарч) ямар хугацаа байгааг бичсэн байгаа. Хугацааг та шийдвэртэй танилцсан өдрөөс хойш эхлэн тоолно.

Та өөрөө даван заалдаж чадахгүй бол хэн нэгэн өөр хүнийг өөрийнхөө өмнөөс тэгэхийг хүсч болно. Тэгвэл та өөртөө туслаж байгаа хүнд итгэмжлэл өгч, тэрийг Цагаачлалын албад өгөх шаардлагатай.

Итгэмжлэл гэж юу вэ?

Итгэмжлэл нь зөвшөөрөл хүсэгч хүн өөр хэн нэгэн хүнд өөрийгээ төлөөлөх боломж олгож буй гарын үсэг бүхий захиа байж болно. Итгэмжлэлээр хэн нэгэн өөр хүнд өөрийн өмнөөс жишээ нь өргөдөл гаргах, шийдвэрийн шалтгаантай танилцах эсвэл шийдвэр даван заалдах эрх олгож болно. Итгэмжлэлийг итгэмжлэл өгч буй хүн бичих ба, Цагаачлалын албыг шаардвал эх хувиар нь үзүүлэх боломжтой байх ёстой.

Та хэн нэгэн өөр хүнд итгэмжлэл өгөхийн тулд Цагаачлалын албад дараах зүйл агуулсан захиаг өгнө:

  • Тус захиаг итгэмжлэл мөн болох тухай
  • Хэн нэгэн өөр хүнд итгэмжлэл өгч буй хүний нэр, төрсөн огноо ба хаяг
  • Итгэмжлэл хүлээн авч буй хүн юу хийх эрхтэй
  • Итгэмжлэл хүлээн авч буй хүний нэр, хувийн дугаар ба хаяг
  • Хэн нэгэн өөр хүнд итгэмжлэл өгч буй хүний гарын үсэг
  • Итгэмжлэлд гарын үсэг зурах үеийн огноо ба газар.

Power of Attorney, form number 107011 (англи хэлээр)PDF

Та Цагаачлалын шүүхийн шийдвэрийг даван заалдахыг хүсч байгаа бол

Та Цагаачлалын шүүхийн шийдвэрт сэтгэл ханамжгүй байгаа бол шийдвэртэй танилцсан өдрөөс хойш гурван долоо хоногийн дотор Цагаачлалын дээд шүүхэд даван заалдаж болно. Цагаачлалын дээд шүүх нь сүүлийн шатны байгууллага бөгөөд тэнд гарсан шийдвэр Цагаачлалын алба ба Цагаачлалын шүүхийн хувьд ижил төстэй бусад хэрэгт шийдвэр гаргах зааварчлага болдог.

Эрхзүйн зааварчлага байхгүй эсвэл Цагаачлалын шүүх буруу аргаар шийдсэн тийм зарим хэргийг л Цагаачлалын дээд шүүх хэлэлцэнэ. Цагаачлалын дээд шүүх ихэнхдээ даван заалдалтыг хэлэлцэхгүй гэж шийддэг. Ингэснээр Цагаачлалын шүүхийн шийдвэр хүчинтэй болно.

Бүх шийдвэрийг даван заалдах боломжгүй

Зарим шийдвэрийг та даван заалдаж болохгүй. Таны шийдвэрт тэрийг даван заалдаж болох эсэх тухай заасан байгаа.

Та жишээ нь дараах тохиолдолд даван заалдаж болохгүй:

  • Та шийдвэрийг зөвшөөрч, сэтгэл ханамжтайн тунхаглалд гарын үсэг зурсан
  • Таны хэргийг хэлэлцэхгүй болсон тухай Цагаачлалын дээд шүүхийн шийдвэр гарсан
  • Та хугацааны хязгаартай оршин суух зөвшөөрөл авсан.

Өөр өөр даван заалдалтад өөр өөр хугацаа хамаатай

Цагаачлалын алба таны даван заалдалтыг даван заалдах сүүлийн хугацааг дуусахаас нь өмнө авсан байх ёстой. Та шүүхийн шийдвэрийг даван заалдах хүсэлтэй бол, сүүлийн хугацааг өнгөрөхөөс нь өмнө даван заалдалтыг шүүх рүү явуулах ёстой. Танд даван заалдахад хэр удаан хугацаа байгаа тухай шийдвэрт заасан байгаа.

Даван заалдах сүүлийн хугацаа дууссаны дараа шийдвэрийг хуулийн хүчинд орлоо гэж хэлдэг. Энэ нь шийдвэр дахин даван заалдагдах боломжгүй болсон гэсэн үг.

Даван заалдах сүүлийн хугацаа

Таны авсан нь

Та даван заалдаж болно

Улсаас гаргах тухай шийдвэр

Та шийдвэртэй танилцсан өдрөөс хойш  гурван долоо хоногийн дотор

Шууд хэрэгжүүлэх буцаах шийдвэр

Та шийдвэртэй танилцсан өдрөөс хойш гурван долоо хоногийн дотор

Цагаачлалын шүүхийн шийдвэр

Та шийдвэртэй танилцсан өдрөөс хойш гурван долоо хоногийн дотор

Статус тунхаглалын тухай шийдвэр

Та шийдвэртэй танилцсан өдрөөс хойш гурван долоо хоногийн дотор

Зорчих бичиг баримтын тухай шийдвэр

Та шийдвэртэй танилцсан өдрөөс хойш гурван долоо хоногийн дотор

Харийн хүний паспортын тухай шийдвэр

Та шийдвэртэй танилцсан өдрөөс хойш гурван долоо хоногийн дотор

Та заасан хугацаан дотор Шведийг орхиогүй бол танд тавьсан Шенгений улсуудад эргэн зорчих хориг

Цагаачлалын алба шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш гурван долоо хоногийн дотор

Өөр ямар нэгэн шалтгаанаар тавьсан эргэн зорчих хориг

Та шийдвэртэй танилцсан өдрөөс хойш гурван долоо хоногийн дотор

Тусгай тэтгэлгийн тухай шийдвэр

Та шийдвэртэй танилцсан өдрөөс хойш гурван долоо хоногийн дотор

Өдрийн нөхөн олговрыг багасгах эсвэл зогсоох тухай шийдвэр

Цагаачлалын алба шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш гурван долоо хоногийн дотор

Хоёрдогч ангиллын хамгааллын статусын тунхаглал (хэрэв та өөрийгөө дүрвэгчийн статус авах ёстой гэж үзэж байгаа бол)

Та шийдвэртэй танилцсан өдрөөс хойш гурван долоо хоногийн дотор

Хянах эсвэл хөл хорих тухай шийдвэр

Хэзээ ч хамаагүй

 

Last updated: 11 September 2019

Was the information on this page helpful to you?