Та давж заалдахыг хүсвэл

Om du vill överklaga – mongoliska

Орогнол хүссэн таны өргөдлийг татгалзах Цагаачлалын Агентлагийн шийдвэр нь та Швед улсад оршин суух зөвшөөрөл авах эрхгүй болно гэсэн үг юм. Та шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх эсвэл түүнийг давж заалдахаа сонгож болно. Та хэдий давж заалдах сонголт хийсэн ч, буцах төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй.

Та Цагаачлалын албаны шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа бол даван заалдах эрхтэй. Даван заалдалтыг Цагаачлалын шүүх шийднэ, гэхдээ та даван заалдах бичгээ Цагаачлалын алба руу явуулах шаардлагатай. Танд өмгөөлөгч бий бол тэр танд туслах боломжтой. Шийдвэрт танд даван заалдахад ямар хугацаа байгааг заасан байгаа ба тэр нь ихэнхдээ та шийдвэртэй танилцсанаас хойш гурван долоо хоног юм.

Дараах хүснэгтээс таны хувьд ямар төрлийн шийдвэр гарснаас хамаарч таны давж заалдах эцсийн хугацаа ямар байхыг харж болно.

Цагаачлалын шүүх таны давж заалдах хүсэлтийг шалгах болно

Юуны өмнө Цагаачлалын агентлаг нь гарсан шийдвэрийг өөрчлөх хэрэгтэй эсэхийг авч үзэх үүднээс таны давж заалдах хүсэлтийг шалгах болно. Цагаачлалын агентлаг шийдвэрийг өөрчлөх ямар нэгэн шалтгаан олж чадахгүй бол, таны давж заалдах гомдол Цагаачлалын шүүхэд шилжинэ. Шүүх таныг дэмжиж шийдвэрийг өөрчилж эсвэл цагаачлалын агентлагтай санал нийлж болно.

Цагаачлалын шүүх таны гомдлыг нэгэнт хүлээн авснаар, та давж заалдах буюу шалган хэлэлцэх талаар аливаа асуултаа уг шүүхэд (Цагаачлалын агентлагт бус) тавих ёстой. Нэгэнт таны давж заалдах гомдол шүүхэд шилжсэнээс хойш Цагаачлалын агентлаг таны зөвлөхийн аяллын зардлыг төлөхгүй.

Хэрэв та өөрийн бодлоо өөрчилж, шүүхээс давж заалдах гомдлоо татаж авахыг хүсэж байвал, та Шведийн Цагаачлалын агентлагт анхны шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрч буйгаа мэдэгдэж болно. Таны давж заалдах гомдлыг шалгахгүй бөгөөд та шийдвэрийг дахин давж заалдах боломжгүй болно.

Давж заалдах гомдол хэрхэн бичих вэ

Та Цагаачлалын агентлагийн шийдвэрийг давж заалдах хүсэлтэй байгаа бол Цагаачлалын агентлагаас ямар шийдвэрийг өөрчлүүлэхийг хүсэж байгаа, мөн яагаад гэдгээ тайлбарласан захидал бичих хэрэгтэй. Өөрийн шалтгааныг дэмжихүйц аливаа бичиг баримт (эх хувь байвал илүү зохимжтой) болон бусад нотлох баримтыг хавсаргаарай.

Таны давж заалдах гомдлын баримтад таны хувийн мэдээлэл болон таны хэргийг дугаарыг оруулах ёстой. Хэргийн дугаар таны Орогнол хүсэгчийн карт (LMA буюу Швед дэх Орогнол хүсэл хүсэгчийн хүлээн авалтын дугаар) байна. Мөн Цагаачлалын алба болон Цагаачлалын шүүх тантай холбогдох боломжтой утасны дугаар, хаягаа оруулна.

Таны давж заалдах гомдол Цагаачлалын агентлагт гомдол хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө хүрсэн байх нь чухал. Доод хэсэгт ямар төрлийн шийдвэр гарснаас хамааран, таны хувьд эцсийн хугацаа ямар байхыг харж болно.

Та өөрөө давж заалдах гомдол гаргаж чадахгүй байгаа бол та хэн нэгнээс үүнийг хийх өгөх тусламж хүсч болно. Энэ тохиолдолд та Цагаачлалын агентлагт итгэмжлэл гаргаж өгөх хэрэгтэй.

Итгэмжлэл гэж юу вэ?

Итгэмжлэл гэдэг нь зөвшөөрөл хүсч буй хүн өөр хүнд өөрийгөө төлөөлөх боломж олгон гарын үсэг зурсан бичиг үйлдэхийг хэлнэ. Итгэмжлэл нь өөр хүнд жишээ нь өргөдөл гаргах, шийдвэрийн үндэслэлтэй танилцах, шийдвэр даван заалдахад өөрийгөө төлөөлөх эрх олгосон байж болно. Өөрийгөө төлөөлөх эрхийг өөр хүнд өгч буй хүн итгэмжлэлийг бичих ёстой бөгөөд мөн Цагаачлалын алба шаардвал итгэмжлэлийг эх хувиар нь харуулах боломжтой байх ёстой.

Өөр хүнд итгэмжлэл өгөхийн тулд та Цагаачлалын албанд дараах зүйлийг бичсэн захиа өгөх хэрэгтэй

  • итгэмжлэлийг итгэмжлэл гэх
  • өөр хүнд итгэмжлэл өгч буй хүний нэр, төрсөн огноо, хаяг
  • итгэмжлэгдсэн хүн юу хийх эрхтэй
  • итгэмжлэгдсэн хүний нэр, хувийн дугаар, хаяг
  • өөр хүнд итгэмжлэл өгч буй хүний гарын үсэг
  • итгэмжлэлд гарын үсэг зурсан он сар өдөр, газар.

Та Цагаачлалын шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах хүсэлтэй байгаа бол

Та Цагаачлалын шүүхийн шийдвэрт сэтгэл ханамжгүй байгаа бол Цагаачлалын дээд шүүхэд шийдвэртэй танилцсанаас хойш гурван долоо хоногийн дотор даван заалдаж болно. Цагаачлалын дээд шүүх нь сүүлийн шатны байгууллага ба тэнд гарсан шийдвэрүүд Цагаачлалын алба, Цагаачлалын шүүхийн хувьд ижил төстэй асуудлаар шийдвэр гаргахад нь жишиг болдог.

Давж заалдах шатны Цагаачлалын шүүх тэдний хувьд ямар ч үндэслэлгүй байх магадлалтай (тиймээс ямар ч удирдамж болохгүй) эсвэл хэргийг Цагаачлалын агентлагт буруу шалгасан байж болох үндэслэлтэй тул зөвхөн тодорхой хэргийг л шалгах болно. Давж заалдах шатны Цагаачлалын шүүхэд хандсан ихэнх давж заалдах хэргийг буцаадаг ба энэ нь Цагаачлалын шүүхийн гаргасан шийдвэр үлдэнэ гэсэн үг,

Харилцан адилгүй шийдвэрийн давж заалдах хугацаа мөн ялгаатай байна

Цагаачлалын агентлаг нь эцсийн хугацаанаас өмнө таны давж заалдах гомдлыг хүлээн авах ёстой. Та Цагаачлалын шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах бол, та мөн хугацаанаас өмнө шүүхэд гомдлоо илгээх хэрэгтэй. Таны хүлээж авах шийдвэрийн баримт бичиг таны хэргийн эцсийн хугацаа хэзээ байхыг заасан байна.

Нэгэнт хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд та шийдвэрийг давж заалдах эрхгүй болох ба энэ нь хуулийн арга хэмжээ авагдана гэсэн үг юм.

Давж заалдах эцсийн хугацаа

Та хүлээн авсан

Та давж заалдаж болно

Албадан гаргах тушаал

та шийдвэртэй танилцсанаас хойш гурван долоо хоногийн дотор

нэвтрэхийг татгалзсан тухай шийдвэр нэн даруй хүчин төгөлдөр болох

та шийдвэртэй танилцсанаас хойш гурван долоо хоногийн дотор

Цагаачлалын шүүхийн шийдвэр

та шийдвэртэй танилцсанаас хойш гурван долоо хоногийн дотор

статус зарлах тухай шийдвэр

та шийдвэртэй танилцсанаас хойш гурван долоо хоногийн дотор

аяллын баримтын тухай шийдвэр дотор

та шийдвэртэй танилцсанаас хойш гурван долоо хоногийн дотор

гадаад паспортын холбогдолтой шийдвэр

та шийдвэртэй танилцсанаас хойш гурван долоо хоногийн дотор

Шенгений орнууд руу эргэн орохыг хориглох та Швед улсаас яваагүй тул цаг

тухайн өдрөөс хойш гурван долоо хоногийн дотор Цагаачлалын Агентлаг шийдвэр гаргасан

бусад шалтгаанаар тус улс руу эргэн орохыг хориглох

та шийдвэртэй танилцсанаас хойш гурван долоо хоногийн дотор

тусгай зөвшөөрлийн шийдвэр

та шийдвэртэй танилцсанаас хойш гурван долоо хоногийн дотор

өдөр тутмын тэтгэмжийн хугацааг багасгах эсвэл цуцлах тухай шийдвэр

тухайн өдрөөс хойш таван долоо хоногийн дотор Цагаачлалын Агентлаг шийдвэр гаргасан

дайвар хамгаалалтын статусын тухай шийдвэр (хэрэв танд дүрвэгчийн статус олгох ёстой гэж үзэж байвал)

та шийдвэртэй танилцсанаас хойш гурван долоо хоногийн дотор

хянах эсвэл хорих тухай шийдвэр

ямар ч үед

Та давж заалдах эрхгүй 

  • шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрч, зөвшөөрснөө зарласан мэдэгдэлд гарын үсэг зурсан 
  • Таны гомдлыг шалгахгүй гэсэн Давж заалдах шатны Цагаачлалын шүүхийн шийдвэр 
  • танд түр оршин суух зөвшөөрөл олгох шийдвэр

Last updated: 6 April 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.