The Swedish Migration Agency logotype

Орогнол хүсэгчдэд олгох санхүүгийн туслалцаа

Ekonomiskt stöd för asylsökande – mongoliska

Та өөрөө өөрийнхөө зардлыг гаргаж байх нь чухал. Хэрвээ та орлого олдоггүй, бусад орлогын эх үүсвэргүй бол та Цагаачлалын Зөвлөлөөс санхүүгийн туслалцаа хүсэж болно. Санхүүгийн тусламу нь хэл хэдэн хэсгээс бүрддэг. Үүнд: өдөр тутмын тэтгэмж, байрны мөнгө болон тусгай тэтгэмж.

Орогнол хүсэхдээ та өөртөө хэдий хэмжээний мөнгө юмуу эх үүсвэр байгаа талаар Цагаачлалын Зөвлөлд мэдэгдэх шаардлагатай. Хэрвээ танд өөрийн эх үүсвэр байхгүй бол өөрийн өдөр тутмын зардлыг хариуцах өдрийн тэтгэмж авна. 

Ажилд орох зэргээр таны санхүүгийн байдалд өөрчлөлт орсон бол энэ талаар Цагаачлалын Зөвлөлд заавал мэдэгдэнэ. Өдрийн тэтгэмж авч байхдаа мөнгө олж байгаагаа хэлэхгүй байх нь гэмт хэрэгт тооцогдоно. Та нүүвэл өдрийн тэтгэлгэд өөрчлөлт орох магадлалтай. Тиймд та шинэ хаягтай болсон бол Цагаачлалын албад заавал мэдэгдээрэй. 

Шийдвэр хүлээж байхдаа ажлын санал хүлээж авбал юу хийх талаар илүү дэлгэрэнгүйг унших (англи хэлээр)

Өдрийн нөхөн олговор

Өдрийн нөхөн олговрын хэмжээ та хоол орж буй байранд байна уу эсвэл хоол ороогүй Цагаачлалын албын байранд байна уу гэдгээс шалтгаалж өөр өөр байна. Өдрийн нөхөн олговрын хэмжээ нь та өөрийн байранд буюу найз эсвэл хамаатныдаа амьдрахаар сонгосноос шалтгаалж мөн өөрчлөгдөнө. 

Хүнсний хангамжтай байр багтсан өдрийн тэтгэмжид

 • Насан хүрсэн ганц бие хүн тутамд 24 кр/хоног  
 • Өрхийн зардлыг хувааж төлөх насанд хүрсэн хүн тутамд 19 кр/хоног  
 • 17 нас хүртэлх хүүхдүүдэд 12 кр/хоног  

Хүнсний хангамжгүй байр багтсан өдрийн тэтгэмжид

 • Насан хүрсэн ганц бие хүн тутамд 71 кр/хоног  
 • Өрхийн зардлыг хувааж төлөх насанд хүрсэн хүн тутамд 61 кр/хоног  
 • 0–3 насны хүүхдэд 37 кр/хоног  
 • 4–10 насны хүүхдэд 43 кр/хоног  
 • 11–17 насны хүүхдэд 50 кр/хоног  

Хоёроос олон хүүхэдтэй гэр бүлүүд том хоёр хүүхэддэ бүтэн өдрийн, бусад хүүхдүүдэд хагас өдрөөр тооцон тэтгэмж авна. 

Хоол хүнснээс гадна өдрийн тэтгэмж нь хувцас, гутал, эрүүл мэнд, эм тариа, шүдний арчилгаа, ариун цэврийн хэрэгсэл, бусад хэрэглээний зүйлс, амралт зугаалгын үйл ажиллагаанд хангалттай хүрэхээр байна. 

Дараах тохиолдолд өдрийн тэтгэмжийг бууруулж олгоно.

 • Өөрийн биеийн байцаалтаа бүрдүүлээгүй
 • Нуугдах байдлаар орогнол хүсэх өргөдлийг таныг судлахад саад болсон 
 • Таны өргөдлийг татгалзсан юмуу таныг албадан гарах тухай шийдвэр хүлээн авсан ч эх оронруугаа буцах аялалаа төлөвлөхөд хамтарч ажиллаагүй. 

Та нийгэм эдийн засгийн асуудалтай тойрог руу нүүвэл өдрийн нөхөн олговор авах эрхээ алдаж магадгүй. Та мөн өөрийн амьдарч буй байрнаас өөр байрны хаяг, жишээ нь шуудангийн хайрцагны хаяг бидэнд мэдэгдвэл бас өдрийн нөхөн олговор ба тусгай тэтгэлэг авах эрхээ алдаж магадгүй.

Өөрийн байранд амьдрах тухай уншиж, нүүх хаяг тань нөхөн олговрын эрхэд тань нөлөөлөх эсэхийг шалгана уу

Маягт “Ansökan om dagersättning (Mot23)” (Өдрийн тэтгэлгийн өргөдөл) (швед хэлээр)PDF

Өдрийн тэтгэлгийн маягтанд ингэж бөглөнө

Эдийн засгийн дэмжлэг авах эрх цуцлагдана

Та оршин суух зөвшөөрөл авсан бол эдийн засгийн дэмжлэгийн эрхээ алдана. Та Цагаачлалын албын байранд амьдарч буй бол таныг нэгэн коммун хүлээн авснаар та нөхөн олговроо алдана. Та өөрийн байранд амьдарч буй бол таныг оршин суух зөвшөөрөл авснаар нөхөн олговрын эрх тань нэг сарын дараа цуцлагдана.

Та мөн буцаах эсвэл улсаас гаргах шийдвэр авч, тус шийдвэр хүчинтэй болсон, эсвэл таны сайн дураар Шведийг орхих сүүлийн хугацаа өнгөрсөн бол та эдийн засгийн дэмжлэгийн эрхээ алдаж болно. Энэ нь 18 нас хүрээгүй хүүхэдтэй асран хамгаалагчаар хамт амьдарч байгаа биш насанд хүрэгч танд хамаатай. Та Шведийг орхивол мөн эдийн засгийн нөхөн олговрын эрх тань цуцлагдана.

Хүүхэдтэй айлууд Шведээс явах эсвэл өөр шалтгаанаар Хүлээн авах нэгжийн бүртгэлээс гарах хүртлээ Цагаачлалын албын түр зуурын байранд амьдарч болох ба эдийн засгийн дэмжлэг авах эрхээ хадгална. Та хэрвээ татгалзсан шийдвэрээ хүчинтэй болсны дараа ажиллах зөвшөөрөл хүссэн бол таныг Хүлээн авах нэгжийн бүртгэлээс гаргах ба эдийн засгийн дэмжлэг эсвэл байраа зохицуулах дэмжлэг үзүүлэхгүй. Энэ мөн тантай хамт оршин суух зөвшөөрөл хүссэн таны гэр бүлийн гишүүдэд хамаатай.

Тусгай тэтгэмж

Өдрийн тэтгэмжид ороогүй зүйл танд маш их хэрэгтэй болбол та тусгай тэтгэмжийн хүсэлт гаргаж болно. Та өөрөө төлөх боломжгүй байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээ маш их байгаа гэдгээ харуулах ёстой. Тухайлбал нүдний шил, хүүхдийн тэрэг, өвлийн дулаан гутал гэх мэт орно. Цагаачлалын Зөвлөл тухайн хэрэгцээнд нэг бүрчлэн үнэлгээн хийдэг. 

Хэрэгцээг хангах үүднэээс хамгийн хямд үнэтэй зүйлээр тэтгэмжийг олгоно.

Та нийгэм эдийн засгийн асуудалтай гэж коммунаас нь тодорхойлсон тойрогт өөрийн байр руу нүүвэл таны тусгай тэтгэлгийн эрх үүгээр нөлөөлөгдөж болно.

Таны орогнол хүсэх өргөдлийг судлах, хүлээн авах захиргааны ажилтантай уулзах, нийтлэг мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаанд уригдах зэргээр Цагаачлалын Зөвлөлөөс дуудагдахдаа тээврийн зардлын тэтгэмж авна. Энэ талаар захиргааны ажилтантай уулзаж ярилцана уу. 

Насанд хүрсэн хүнд зориулсан тусгай тэтгэмжийн анкетийн маягт, маягтын дугаар  Mot78PDF
Насанд хүрсэн хүнд зориулсан тусгай тэтгэмжийн анкетийн маягтыг хэрхэн бөглөх зааварчилгаа

Насанд хүрээгүй хүнд зориулсан тусгай тэтгэмжийн анкетийн маягт, маягтын дугаар  Mot79PDF
Насанд хүрээгүй хүнд зориулсан тусгай тэтгэмжийн анкетийн маягтыг хэрхэн бөглөх зааварчилгаа  

Харгалзагчгүй хүүхэд ба залуучуудад зориулсан тусгай тэтгэмжийн анкетийн маягт, маягтын дугаар  Mot72PDF

Орон сууцны тэтгэмж

Хэрвээ та ажилд орсон юмуу ажлын санал хүлээн авсан бол та орон сууцны нөхөн олговор мэдүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл гурван сараас илүү хугацаагаар хөдөлмөр эрхэлсэн болон Цагаачлалын Зөвлөлөөс санал болгох байргүй газар луу нүүж байгаа үед гэсэн үг юм. Орон сууцны тэтгэмж нь

 • Гэр бүлд зориулсан 850 кр/сар
 • Нэг гишүүнтэй гэр бүлд 350 кр/сар 

Санхүүгийн тэтгэмжийн талаарх шийдвэр  

Санхүүгийн тэтгэмжийн талаар Цагаачлалын Зөвлөл шийдвэрэээ гаргасан үед уг шийдвэрийн талаарх мэдэгдлийг дараах хэлбэрээр хүлээн авах болно. Үүнд:

 • Хүлээн авагч байгууллагын захиргааны ажилтанаар дамжуулан 
 • Хялбаршуулсан мэдэгдлээр.

Хялбаршуулсан мэдэгдэл гэдэг нь Шведийн Цагаачлалын Зөвлөлөөс таны амьдарч байгаа хаяг руу ердийн шуудангаар шийдвэрийг илгээнэ. Бид шийдвэрийг илгээснийг мэдэгдэх өөр нэг захиаг мөн хаяг руу дараа өдөр илгээнэ. Алдаа гаргах эрсдлийг багасгахын тулд бид үүнийг хийдэг. Энэ маягаар Цагаачлалын Зөвлөл шийдвэрийг тань руу илгээснээс хойш хоёр долоо хоногт таныг мэдэгдэл авсан гэж үзнэ. Үүнээс хойш дав заалдахад таньд гурван долоо хоногийн хугацаа олгогдоно. 

Хэрвээ таны бидэнд өгсөн хаяг хэрэглэгдэхгүй, та Швед улсад бүртгэгдээгүй бол шийдвэр болон хяналтын захиаг таны бүртгэлийн дагуу илгээнэ. 

Мөн өөрийн шуудангаа тогтмол шалгаж байхыг зөвлөе.

Банк карт

Танд Цагаачлалын алба өдрийн нөхөн олговор өгөх болсон бол тэр мөнгийг хийх данстай холбоотой нэгэн банк карт танд өгнө.

Орогнол хүсэгчдийн банк картын тухай нэмж уншина уу (англи хэлээр)

Хэрвээ та давж заалдахыг хүсвэл

Цагаачлалын Зөвлөлийг таны тэтгэмжийн талаар буруу шийдвэр гаргасан гэж үзэж байгаа бол та уг шийдвэрийг давж заалдах эрхтэй. Энэ тохиолдолд шийдвэрийн талаар мэдэгдэл хүлээн авсан өдрөөс хойш гурван 7 хоногийн дотор Цагаачлалын Зөвлөлд давж заалдана. Хэрвээ Цагаачлалын Зөвлөл шийдвэрээ өөрчлөхгүй бол таны давж заалдах өргөдлийг захиргааны хэргийн шүүхэд шилжүүлэн шийдвэрийг дахин хянан үзнэ. Захиргааны шүүхээс таны давж заалдах өргөдлийг татгалзсан тохиолдолд та Давж заалдах шатны шүүхэд (kammarrätten) өргөдөл гаргаж болно.

Давж заалдахын тулд юу хийх талаарх дэлгэрэнгүй унших

Хэрвээ танд өдөр тутмын тэтгэмж юмуу бусад тэтгэмжийн талаар асуух асуулт байвал 

Хэрвээ танд орогнол хүсэгчдэд зориулсан санхүүгийн туслалцааны талаар асууж лавлах зүйл байгаа бол Цагаачлалын Зөвлөлийн утсаар холбогдоно уу. Харин өөрийнхөө тэтгэмжийн талаар асуух зүйл байгаа бол хүлээн авах дээр биечлэн хүрэлцэн ирэх шаардлагатай. Цагаачлалын Зөвлөлийн ажилтнууд нууцлал хадгалах журмын дагуу энэ талаар утсаар ярилцахыг хориглодог. Хүлээн авах байгууллагад очихдоо өөрийн LMA картаа авч очно уу. 

Last updated: 7 January 2021

Was the information on this page helpful to you?