The Swedish Migration Agency logotype

Sakanutni/za stalno ačhovibaskiri dozvola/mukibebašo džene kola rodena azili

Permanent uppehållstillstånd för asylsökande – romani arli

Te dengje tuke sakanutni/za stalno ačhovibaskiri dozvola/mukibe, isi tut hako/pravo te dživdine thaj te kere buti ki Švedia ko jekajek/ista uslovja/kondicie sar sakova aver manuš kola dživdinela akate.

Tli sakanaskiri/za stalno ačhovibaskiri dozvola/mukibe si validno/važinela sa džikana dživdineja ki Švedia. Ka del pe tuke kartica baši ačhovibskiri dozvola/mukibe sar dokaz kaj si tut ačhovibaskiri dozvola/mukibe. I kartica nane dokumenti baš identifikacia ja dromeskoro dokumenti. Šaj te dromare/putuine andre thaj avri tari phuv, numa te ikliljan tari Švedia musaj/mora te ovel tut validno pašaporti thaj tli kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe te šaj palem te khuve ki phuv. Jekajek valjani/trubul em te garave ti notifikacia/haberideibe baši odluka/decizia kaj dengja pe tuke za stalno/sakanaske ačhovibaskiri dozvola/mukibe. Ka arakhe akava korisno te valjangja/trubuja te kontaktirine e vavere gavernoskere/vladakere agencie.

Nane potreba/na valjani te aplicirine te produžinel pe tuke i dozvola/mukibe baš ačhovibe, numa i kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe si salde validno/važinela dži pandž berš. Kit e le nevi ačhovibaskiri dozvola/mukibe musaj/mora te dža ki Švediaki Migraciaki Agencia te ove fotografirime em te len palem te najestar printi/otisak.

Drabar/čitine pobut baši kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe

Registriribe ko popu­la­ci­a­koro registari

Kana ka le harne vakteskiri/privremeno dozvola/mukibe ka valjani/trubul te registririne tut ko populaciakoro registari ki Švediakiri porezeskiri Agencia (Skatteverket) so posigate. I registracia rodela pe anglal te počmine/šurare o časoja/dersia tari Švediaki čhib bašo imigrantia em anglal te den pe tuke benefitia taro Švediako socialno arakhibaskoro statusi. Jekdrom otkana ka ove registririme ko populaciakoro registari, ka šaj em te le Švediakoro dokumenti baš identifikacia, kova si potrebno/valjani, sar egzamplo, te phrave/putre bankakoro računi/esapi.

Ki te registririne tut ko populaciakoro registari, valjani/trubul te dža ki Švediaki porezeskiri Agencia savi ka evidentirinel kote dživdinea, to prandibaskoro statusi (sijan li prandime), to raštralipe/državjanstvo em o bijanibaskoro than. Kana ka dža ki Porezeskiri Agencia valjani/trubul te legare tuvaja ti kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe em validno dokumenti baš identifikacia. To dokumenti baš identifikacia te si ikerdo ki Švediaki Migraciaki Agencia šaj te rode latar kopia. I kopia valjani/trubul te ovel potpišime/hramonkerdi katar o dženo kova dela sertifikati kaj odova si čačutni kopija katar o orginali. Akava dženo musaj/mora thaj te pišinel/hramonel po anav bare šabdakonca/bukvenca thaj te del po telefonesko numero/broj.

Informacia tari Švediaki porezeski Agencia baši populaciakiri registracia (ko engleski)external link, opens in new window

Uvod aktiv­nosti

Tu kova uskoro dobindžan boravično dozvola ki Švedska hem isi tut pravo te čere buti akate šaj te ovel tut pravo ko uvod aktivnosti te šaj te čere buti.  Uvod aktivnosti tano aktivitetija kola podržinena tut te sikljove švedski, te dobine buti hem te ove nezavisno. O Biro za nezaposlenih tane odgovorna za uvod aktivnosti hem za rodiba buti ki Švedska. Ko Biro za nezaposlenih web stranica ka arakhe više informacija. E informacija isi ko više čhibja.

Informacija taro uvod aktivnosti ko Biro za nezaposlenih web stranica (ko engleski)external link, opens in new window

Arbetsförmedlingen šaj te žutij tut te arakhes buči ži khaj perdžos 65 berš, kado si o maj normalno vrama te arese ande pensia ando Švedo. Manuš khaj aresen maj phure ando Švedo len butivar jekh tsini pensia vaj či soski pensia. Te si kade ke tut naj pensia khaj birij te inkrel tut te trajis pe late biris te boldes tut khaj Pensionsmyndigheten thaj te manges jekh žutipe phurenge khaj bušol äldreförsörjningsstöd.

Ginav pa phurengo žutipe – äldreförsörjningsstödet po Pensionsmyndigheten (pe šveditsko šib)external link, opens in new window

Leibe e familia paš peste

Te leljan sakanaske/za stalno ačhovibaskiri dozvola, ti familia šaj te aplicirinel baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe kit e šaj te aven paš tute ki Švedia.

Šaj te ove predmeti taro agjaar vakerdo rodipe baši izdrška/ikeribe. Akava vakerela kaj musaj/mora te ove ko šajdipe te izdržine em tut thaj te familia.Tut musaj/mora thaj te ovel tut kher odobor baro em potrebna standardencar koleste ka dživdine zaedno/barabar kana ti familia ka avel ki Švedia.

Drabar/čitine pobut baši leibe te familia paš tutee m bašo rodipa baš izdrška/ikeribe

Šaj te lel pe palpale i ačho­vi­baskiri dozvola/​mukibe

Ti sakanaskiri/za stalno ačhovibaskiri dozvola šaj te lel pe palpale te geljan tuke tari Švedia. Te dengjan haberi/te vakergjan e Švediakere Migraciakere Agenciake kaj mangea te zadržine/ikere ti sakanaskiri/za stalno ačhovibaskiri dozvola/mukibe, tu ka šaj te ačhove avere phuvjate dži duj berš bizi odova te reflektirinel upri ti dozvola/mukibe.

Te na irangjan tut ki Švedia pala duj berš, I Migraciakiri Agencia šaj te lel palpale ti ačhovibaskiri dozvola/mukibe. I ačhovibaskiri dozvola/mukibe šaj te len la palpale thaj te dengjan bičačutno identiteti kana apliciringjan baši ačhovibaskiri dozvola, ja namerno/mangindor hovavgjan ja na spomningjan/na vakergjan khanči so sine džanlo/značajno baši ačhovibaskiri dozvola.

Te sijan sine došalo/optužime bašo kriminali, o krisi/sudo šaj te anel decizia/odluka te ove deportirime. I Migraciaki Agencia tgani šaj te lel palpale ti ačhovibaskiri dozvola/mukibe. Ti ačhovibaskiri dozvola/mukibe šaj te lel pe palpale duri te sine tut dozvola/mukibe pobute beršenge.

Noti­fi­kacia/​habe­ri­deibe kaj mange ate zadržine/​ikere ti saka­naskiri/​za stalno ačho­vi­baskiri dozvola/​mukibe

Ki te de haberi/te vakere kaj mangea te zadržine/ikere ti ačhovibaskiri dozvola/mukibe kana nakhavea lungeder vakti avere phuvjate, valjani/trubul te phere o formulari Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd (Notifikacia/haberideibe baši mangin te zadržine/ikere ti sakanaskiri/za stalno ačhovibaskiri dozvola/mukibe), numero 186011. Bičhal o formulari ko migrationsverket@migrationsverket.se ja ko

Migrationsverket
601 70 Norrköping

Ti notifikacia/haberideibe valjani/trubul te resel ki Švediaki Migraciaki Agencia na počegi/pokasno taro jek kurko anglal te ikljove tari Švedia. Te si otkažime to drom, valjani te informirime e Švediakere Migraciake Agencia akaleske na pogeči/pokasno katar o dive kana sine tut namera/mangljan te dromare/putuine.

Notifikacia/haberideibe baši mangin te zadržine/ikere ti sakanaskiri/za stalno ačhovibaskiri dozvola/mukibe, formulari numero 187011 (ko švedski)PDF

Notifikacia/haberideibe baši mangin te zadržine/ikere ti sakanaskiri/za stalno ačhovibaskiri dozvola/mukibe, formulari numero 187011 (ko engleski)PDF

Infor­ma­cija tuke so sian nevo selimo ki Švedija hem so isi tut ačhoj­bas­kere ljila

Ma bistre te šparine o rešenje bašo tle ačhojbaskere ljila. Odova ka trebel tut keda ka kontaktirine razna vlasten hem organizacien.

Kaj te šaj te registririne tut hem te del pe tuke o švedikno personalno broj tegani trebela te obratine tut ko Skatteverket.external link, opens in new window

Kaj te šaj te ove registririmo ko socijalno siguribaskoro sistemi tegani trebela te obratine tut ki Försäkringskassan.external link, opens in new window

Disave komunen isi komunalno stanengere biroja kori so šaj te rode stani. I komuna šaj te del tut hem tipsija bašo prifatna stanengere gazdija.

I komuna kori so bešeja nudinela čhavengoro arakhiba hem škola e čhavengeKommunen där du bor erbjuder barnomsorg och skola för barnen.

Te aljan ki Švedija sar našlomanuš (izbeglica) tegani šaj te ovel tut šajipa te rode krediti te kine khereskere buča ko www.csn.se/hemutrustningslanexternal link, opens in new window

Bašo nasvalipa arakhibaskere pučiba kontaktirin e regione kori so bešeja. Dikh kori šaj te arakhe arakhiba ki sa i phuv ko 1177 Vårdguiden.external link, opens in new window

Keda i ko pučibe o sikljojbe švedikani čhib e avrial ale manušenge (svenska för invandrare (SFI)), tegani trebela te kontaktirine e komuna kori so bešeja. Dikh ko webbthan bašo Sveriges kommuner och regioner.external link, opens in new window

Te rodeja buti tegani trebela te registririne tut ko Arbetsförmedlingen.external link, opens in new window

Pensionsmyndighetenexternal link, opens in new window inkrel e informatsia pe šveditsko šib pa phurengo žutipe (äldreförsörjningsstöd) tuke khaj avilas ando Švedo kana sanas maj phuro thaj inkres jekh tsini pensia vaj khaj naj tut pensia.

Informacija bašo studiribe ki učiškola ja ko univerziteti šaj arakhea ko Antagning.seexternal link, opens in new window ja pale ko studera.nu.external link, opens in new window

Te isi tut pučiba bašo studiribaskiri ekonomija šaj te kontaktirine e CSN, Centrala studiestödsnämnden.external link, opens in new window

Keda i ko pučiba e vozibaskiri dozvola šaj te obratine tut ko Transportstyrelsen.external link, opens in new window

Bašo glasibaskere pravoskoro pučibe šaj kontaktirinea e Valmyndigheten.external link, opens in new window

Te le informacija baši švedikani škola odova šaj kerea ko Skolverket.external link, opens in new window

Društvoskiri informacia baši Švedija isi ko buteder čhibja ko Information om Sverige.external link, opens in new window

Buteder informacija baši Švedija hem o društvo isi ko akava webbthan Svenska institutet.external link, opens in new window

Ko Hej hej Sverige!external link, opens in new window isi ednostavna fimia so inspiririnena bašo odova sar funkcirinela i Švedija.

Ki strana Lära svenska ko www.informationsverige.seexternal link, opens in new window šaj arakheja lenkija bašo buteder programija sa sikljola pe i švedikani čhib korkori.

Konsumentverkets upplysningstjänstexternal link, opens in new window šaj dela tipsija te isi tut pučiba bašo kiniba ja pale dogovorija.

Last updated: 22 January 2021

Was the information on this page helpful to you?