Sakanutni/za stalno ačhovibaskiri dozvola/mukibebašo džene kola rodena azili

Permanent uppehållstillstånd för asylsökande – romani arli

Te dengje tuke sakanutni/za stalno ačhovibaskiri dozvola/mukibe, isi tut hako/pravo te dživdine thaj te kere buti ki Švedia ko jekajek/ista uslovja/kondicie sar sakova aver manuš kola dživdinela akate.

Tli sakanaskiri/za stalno ačhovibaskiri dozvola/mukibe si validno/važinela sa džikana dživdineja ki Švedia. Ka del pe tuke kartica baši ačhovibskiri dozvola/mukibe sar dokaz kaj si tut ačhovibaskiri dozvola/mukibe. I kartica nane dokumenti baš identifikacia ja dromeskoro dokumenti. Šaj te dromare/putuine andre thaj avri tari phuv, numa te ikliljan tari Švedia musaj/mora te ovel tut validno pašaporti thaj tli kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe te šaj palem te khuve ki phuv. Jekajek valjani/trubul em te garave ti notifikacia/haberideibe baši odluka/decizia kaj dengja pe tuke za stalno/sakanaske ačhovibaskiri dozvola/mukibe. Ka arakhe akava korisno te valjangja/trubuja te kontaktirine e vavere gavernoskere/vladakere agencie.

Nane potreba/na valjani te aplicirine te produžinel pe tuke i dozvola/mukibe baš ačhovibe, numa i kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe si salde validno/važinela dži pandž berš. Kit e le nevi ačhovibaskiri dozvola/mukibe musaj/mora te dža ki Švediaki Migraciaki Agencia te ove fotografirime em te len palem te najestar printi/otisak.

Drabar/čitine pobut baši kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe

Registriribe ko populaciakoro registari

Kana ka le harne vakteskiri/privremeno dozvola/mukibe ka valjani/trubul te registririne tut ko populaciakoro registari ki Švediakiri porezeskiri Agencia (Skatteverket) so posigate. I registracia rodela pe anglal te počmine/šurare o časoja/dersia tari Švediaki čhib bašo imigrantia em anglal te den pe tuke benefitia taro Švediako socialno arakhibaskoro statusi. Jekdrom otkana ka ove registririme ko populaciakoro registari, ka šaj em te le Švediakoro dokumenti baš identifikacia, kova si potrebno/valjani, sar egzamplo, te phrave/putre bankakoro računi/esapi.

Ki te registririne tut ko populaciakoro registari, valjani/trubul te dža ki Švediaki porezeskiri Agencia savi ka evidentirinel kote dživdinea, to prandibaskoro statusi (sijan li prandime), to raštralipe/državjanstvo em o bijanibaskoro than. Kana ka dža ki Porezeskiri Agencia valjani/trubul te legare tuvaja ti kartica baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe em validno dokumenti baš identifikacia. To dokumenti baš identifikacia te si ikerdo ki Švediaki Migraciaki Agencia šaj te rode latar kopia. I kopia valjani/trubul te ovel potpišime/hramonkerdi katar o dženo kova dela sertifikati kaj odova si čačutni kopija katar o orginali. Akava dženo musaj/mora thaj te pišinel/hramonel po anav bare šabdakonca/bukvenca thaj te del po telefonesko numero/broj.

Informacia tari Švediaki porezeski Agencia baši populaciakiri registracia (ko engleski)external link, opens in new window

Uvod aktivnosti

Tu kova uskoro dobindžan boravično dozvola ki Švedska hem isi tut pravo te čere buti akate šaj te ovel tut pravo ko uvod aktivnosti te šaj te čere buti.  Uvod aktivnosti tano aktivitetija kola podržinena tut te sikljove švedski, te dobine buti hem te ove nezavisno. O Biro za nezaposlenih tane odgovorna za uvod aktivnosti hem za rodiba buti ki Švedska. Ko Biro za nezaposlenih web stranica ka arakhe više informacija. E informacija isi ko više čhibja.

Informacija taro uvod aktivnosti ko Biro za nezaposlenih web stranica (ko engleski)external link, opens in new window

Leibe e familia paš peste

Te leljan sakanaske/za stalno ačhovibaskiri dozvola, ti familia šaj te aplicirinel baši ačhovibaskiri dozvola/mukibe kit e šaj te aven paš tute ki Švedia.

Šaj te ove predmeti taro agjaar vakerdo rodipe baši izdrška/ikeribe. Akava vakerela kaj musaj/mora te ove ko šajdipe te izdržine em tut thaj te familia.Tut musaj/mora thaj te ovel tut kher odobor baro em potrebna standardencar koleste ka dživdine zaedno/barabar kana ti familia ka avel ki Švedia.

Drabar/čitine pobut baši leibe te familia paš tutee m bašo rodipa baš izdrška/ikeribe

Šaj te lel pe palpale i ačhovibaskiri dozvola/mukibe

Ti sakanaskiri/za stalno ačhovibaskiri dozvola šaj te lel pe palpale te geljan tuke tari Švedia. Te dengjan haberi/te vakergjan e Švediakere Migraciakere Agenciake kaj mangea te zadržine/ikere ti sakanaskiri/za stalno ačhovibaskiri dozvola/mukibe, tu ka šaj te ačhove avere phuvjate dži duj berš bizi odova te reflektirinel upri ti dozvola/mukibe.

Te na irangjan tut ki Švedia pala duj berš, I Migraciakiri Agencia šaj te lel palpale ti ačhovibaskiri dozvola/mukibe. I ačhovibaskiri dozvola/mukibe šaj te len la palpale thaj te dengjan bičačutno identiteti kana apliciringjan baši ačhovibaskiri dozvola, ja namerno/mangindor hovavgjan ja na spomningjan/na vakergjan khanči so sine džanlo/značajno baši ačhovibaskiri dozvola.

Te sijan sine došalo/optužime bašo kriminali, o krisi/sudo šaj te anel decizia/odluka te ove deportirime. I Migraciaki Agencia tgani šaj te lel palpale ti ačhovibaskiri dozvola/mukibe. Ti ačhovibaskiri dozvola/mukibe šaj te lel pe palpale duri te sine tut dozvola/mukibe pobute beršenge.

Notifikacia/haberideibe kaj mange ate zadržine/ikere ti sakanaskiri/za stalno ačhovibaskiri dozvola/mukibe

Ki te de haberi/te vakere kaj mangea te zadržine/ikere ti ačhovibaskiri dozvola/mukibe kana nakhavea lungeder vakti avere phuvjate, valjani/trubul te phere o formulari Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd (Notifikacia/haberideibe baši mangin te zadržine/ikere ti sakanaskiri/za stalno ačhovibaskiri dozvola/mukibe), numero 186011. Bičhal o formulari ko migrationsverket@migrationsverket.se ja ko

Migrationsverket
601 70 Norrköping

Ti notifikacia/haberideibe valjani/trubul te resel ki Švediaki Migraciaki Agencia na počegi/pokasno taro jek kurko anglal te ikljove tari Švedia. Te si otkažime to drom, valjani te informirime e Švediakere Migraciake Agencia akaleske na pogeči/pokasno katar o dive kana sine tut namera/mangljan te dromare/putuine.

Notifikacia/haberideibe baši mangin te zadržine/ikere ti sakanaskiri/za stalno ačhovibaskiri dozvola/mukibe, formulari numero 187011 (ko švedski)PDF

Notifikacia/haberideibe baši mangin te zadržine/ikere ti sakanaskiri/za stalno ačhovibaskiri dozvola/mukibe, formulari numero 187011 (ko engleski)PDF

Informacia odolenge kola sigende resle ki Švedia ačhovibaskere dozvolaja/mukibaja

UR Nyanländexternal link, opens in new window tano jek serie program taro pravo hem dužnost ki Švedska.

Konsumentverkets upplysningstjänstexternal link, opens in new window šaj te del savet ked isi tut pučibe taro ćiniba jeli ugovor.

Nesave komunende si komunakere kherengere agencie kote šaj te dikhen thanakeribe/smeštaj. I komuna šaj thaj te del tumenge nasihati/savet baši privatno khera/thana bešibaske.

Te si tut 18 berš ja obut, šaj te aplicirine bašo bordži/iranibaskere love te kine tuke kherutnipe/bukja khereske www.csn.seexternal link, opens in new window

I komuna kote so dživdineja ka nudinel tuke čhaveskiri griža/briga em džajbe ki škola e čhavenge.

Bašo pučimata phanle e časoncar/dersencar baši Švediakiriere čhib bašo imigrantia (sfi) kontaktirine e komuna kote so dživdineja. Dikh em I vebpatrin Sveriges kommuner och landsting.external link, opens in new window

Te rodeja buti šaj te registririne tut ko Arbetsförmedlingen.external link, opens in new window

Pučibe taro zdravstvo kontakterinen o Landstinget jeli o regioni kaj so bešeja. Arakh zdravstvo ki celo phuv ko 1177 Vårdguiden (Zdravstveno odelenje).external link, opens in new window

Iformacia baši studiribe ko koledži em univerziteti šaj te arakhel pe ko Antagning.seexternal link, opens in new window ja studera.nu.external link, opens in new window

Baši pučimata šhanle e studentengere fondencar CSN, Centrala studiestödsnämnden.external link, opens in new window

Bašo pučimata phanle e vozačko dozvolaja/vordon paldibaskiri licence dža ko Swedish Transport Agency.external link, opens in new window

Bašo pučimata phanle e avazideibaskere hakoncar/pravoja kontaktirin Valmyndigheten.external link, opens in new window

Informacia baši Švediakere škole tari Švediaki Nacionalno Agencia baš edukacia (Skolverket) šaj te arakhel pe ko Skolverket nyanländaexternal link, opens in new window

Informacia baši Švediako sasoitnipe/društvo ko nekobor čhibja šaj te arakhel pe ko Information om Sverige.external link, opens in new window

Više informacija tari phuv e Švedska isi ko Svedsko instutitut web stranica.external link, opens in new window

Ki strana Ucin svedski ko www.informationsverige.seexternal link, opens in new window ka arakhe link za više programija te bi šaj korkori te sikljove švedski.

Last updated: 17 April 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.