Familijakoro palespoibe

Familjeåterförening – romani arli

Te isi tut dendo stalno ačhojbaske ljila, ja pale privremeno ačhojbaske ljila sar našlomanuš alternativno manuš kaske so trebela arakhiba hem te proceninela pe kaj isi tut šukar šajipa te le stalno ačhojbaske ljila, tegani šaj te ovel tut pravo te ane akari tle familija.

Ama rodela pe tutar te šaj te izdržine tle familija hem te ovel tut jek kher/stani so ka ovel ole odredimo standard. Akava rodibe na važinela ko sa o situacie.

Kas šaj te ovel pravo bašo familijakoro palespoibe?

Tle familija isi šajipa te rodel ačhojbaskere ljila hem te selinel pe ki tute ki Švedija

 • te isi tut stalno ačhojbaskere lila
 • te dindža pe tuke privremeno ačhojbaske ljila sar našlomanuš, alternativno sar manuš kaske so trebela arakhiba hem proceninela pe kaj isi šajipa te le stalno ačhojbaske ljila.

Familijakoro palespoibe tuke so isi tut privremeno ačhojbaske ljila sar našlomanuš ja pale sar manuš kaske so trebela arakhiba

Tle familijakoro šjipe te avel te bešel tuja tut so isi privremeno ačhojbaskere ljila ja pale sar manuš kaske so trebela arakhiba ki Švedija, odova zavisinela kotar buteder buča. Sar jekto trebela te ovel tut ačhojbaskere ljila so važinena. Odova značinela te na važinena tle ačhojbaskere ljila hem tu angleder bičhaldžan rodibe te produžinen pe tle ačhojbaskere ljila, tegani mora prvo o Migriribaskoro vlasti (Migrationsverket) te anel rešenje bašo tle ačhojbaskere ljila ki Švedija. Nane dovolno te ovel tut jek arakhibaskoro status hem kaj sine tut angleder ačhojbaskere ljila.

Keda e Migriribaskoro vlasti dikhela kaj isi tut ačhojbaskere ljila so važinena, tegani lela te kerel buti e familijakere rodibaja bašo ačhojbaskere ljila. E Migriribaskoro vlasti prvo dikhela dali tute šaj te ovel stalno ačhojbaskere ljila palo produžibaskoro rodibe. Tu so sian našlomanuš ja pale manuš so trebela tuke arakhiba, tuke dendža pe haljovkerdo status so sikavela kaj trebela tuke arakhiba. Angleder sa tlo arakhibaskoro status značinela kaj isi tut šukar šajipa te del pe tuke stalno ačhojbaskere ljila. Ama te ale podatke so vakerena kaj na ka ovel tut tlo arakhibaskoro status tegani tuke šaj na ka del pe stalno ačhojbaskere ljila. Keda ka dikhel pe kaj isi tut šukar šajipa bašo stalno ačhojbaskere ljila, tegani kerela buti o Migriribaskoro vlasti buti tle familijakere rodibaja hem dikhela dali pherena o javera buča so rodena pe bašo selibe ki tute ki Švedija.

Samo tli najpaše familija šaj te selinel pe ki tute keda isi tut privremeno ačhojbaskere ljila

Sar familija računinela pe tlo rom, romni ja pale sambo hem tle čhave soj tikneder taro 18 berša. O javera tari familija ja pale čhave soj phureder taro 18 berša našti te selinen pek i tute ki Švedija te isi tut privremeno ačhojbaskere ljila. Te isi tut hareder taro 18 berš tegani tli daj-dad računinena pe sar najpaše familija. Samo ko specijalna slučaja šaj dela pe ačhojbaskere ljila e javere dženenge tari familija, ko primer čhavenge soj phureder taro 18 berša. Akava važinela tuke so isi tut privremeno ačhojbaskere ljila sar našlomanuš ja pale manuš kaske trebela arakhiba.

Te isi tut stalno ačhojbaskere ljila tegani okova/okoja kasaja so planirinea te le tut ja pale te ove sambo, šaj te rodel ačhojbaskere ljila hem te selinel pe ki tute. Hem o javera tari tli paše familija šaj te ovel olen pravo te selinen pe ki tute ki Švedija.

Tle familijake šaj dela pe ačhojbaskere ljila odoborom vremeske kobor so važinena tle ačhojbaskere ljila. Odova značinela, ko primer tut te isi ačhojbaskere ljila so nakhela o važnost palo pandž masek, tegani dela pe tle familijake ačhojbaskere ljila so važinena pandž masek.

Izdržibaskere preduslovija

Te isi tut pravo bašo familijakro palespoibe tegani tu šaj te ove doldo taro odova kaske so vakerela pe izdržibaskere preduslovija. Odova značinela kaj keda ka selinel pe tli familija ki tute ki Švedija tu mora te šaj te izdržine korkori tut hem tle familija. Tut mora te ovel hem stani/kher so ka ovel dovolno baro hem šukar standardi kori so ka šaj te bešen zaedno.

Tlo izdržibe

Tu mora te sikave kaj isi tut redovno primiba love kotar so ka izdržine tut hem tle familija so rodena ačhojbaskere ljila. Sar redovno primiba računinela pe ko primer

 • plata tari buti
 • bibučakere love
 • nasvalipaskere love
 • butikerutni phuripaskiri penzija.

Tu šaj te phere o preduslovija te isi tut dovolno baro barvalipe kolestar tu hem tli familija so rodena ačholjbaskere ljila šaj te izdržinen tumen.

Tlo primiba love

Kobor trebela te ovel baro tlo primiba love kaj te šaj te phere o preduslovija odova zavisinela kobor i bari i familija hem kobor koštinela o stani/kher. Tut mora te ovel tut primiba love kova so palo platibe e khereskere/staneskere koštiba ka ačhol tut kaske so vakerela pe jek normalno suma. Odova značinela kaj palo staneskoro/khereskoro platiba sakova masek ka resen tut love maškar o javera buča bašo hajbe, šeja, higienakere buča, khereskere buča, telefoni, struja, siguriba hem bašo javera tikne trošakija so ka trebel momentalno.

Bašo 2019 berš i normalno suma i

 • 4 923 krune bašo jek korkori baro manuš
 • 8 133 krune bašo rom hem romni ja pale bašo sambo pari
 • 2 612 krune bašo čhave dži ko 6 år
 • 3 007 krune bašo čhave soj 7 berš ja pophure.

Tlo kher/stani

Tut trebela te ovel tut jek kher/stani soj dovolno baro hem standardno tuke hem tle familijake. Jek dovolno baro stani duje bare manušenge bizo čhave i jek kujna ja pale habekeribaskoro than hem najhari jek soba. Te bešle othe čhave tegani trebela te ovel buteder sobe. Ki jek soba šaj te oven duj čhave.

Šaj te lel pe teli kirija stani taro javer kiradžija, ama odova mora te ovel odobrimo kotar e staneskoro gazda, prifatno kherengiri organizacija ja pale kotar e kirijakiri komisija.

Tumen ka šaj te koristinen o stani/kher taro odova dive keda ka avel i familija ki Švedija.

Izizetko bašo izdržibaskere preduslovija

O rodibe bašo izdržibaskere preduslovija na važinena te

 • Isi tut pohari taro 18 berša
 • Sian našlomanuš ja pale te sian manuš kaske trebela arakhiba, hem tli familija te rodela trin masek palo odova so tuke dendža pe ačhojbaskere ljila ja pale arakhibaskoro statusi, ja pale
 • rodela tli familija ačhojbaskere ljila angleder o 19 oktombar 2019, hem tut isi privremeno ačhojbaskere ljila sar manuš kaske so trebela arakhiba. Tu rodindžan ačhojbaskere ljila palo 24 novembar 2015 berš
 • Isi tut džiko tari familija so rodela te produžinel ple ačhojbaskere ljila.

O izuzetko bašo izdržibaskere preduslovija hem bašo kher/stani važinea samo te nane tumen šajipa bašo spoiba ki jek phuv avri kotar o EU kori so e familija isi jek zorali relacij. Tu hem tli familija bešlen zaedno avri kotar i phuv buteder vreme hem smatrinela pe kaj isi tumen šukar relacija.

Pučibaskoro formulari baši familijakiri relacija hem izdržibaskere preduslovija

Keda jek dženo kotar tli familija mukhlja plo rodibe bašo ačhojbaskere ljila bašo bešibe tuja ki Švedija, tegani tu ka odgovorine ko jek formulari pučibencar baši tumari relacija. Tuke so važinena e izdržibaskere preduslovija, tu ka trebel te sikave kaj tu šaj te izdržine tute hem odole dženen tari familija so rodena ačhojbaskere ljila hem kaj isi tut jek kher/stani soj dovolno baro hem standardno kaj te šaj te bešel pe othe. Tle odgovorija i važna bašo Migriribaskoro vlasti te šaj te proceninel o rodiba kotar tle familijakere dženen, odoleske i važno tu te odgovorine ko pučiba ko odova vreme sar so rodela pe tutar te phere o formulari.

Te na pherdžan o preduslovija bašo izdržiba hem kher/stani tegani tli familija ka ovel odbimi bašo ačhojbaskere ljila.

Važno tano te de o zahtev ko vreme

Ko savo vreme mukhel pe e familijakoro rodiba i but važno dali ka važinel e izdržibaskere preduslovija. Odoleske i važno i familija te mukhel plo rodibe ko vreme, te mangljan te važinel tumenge o izuzetko.

Kaj te šaj te ovel pe sigurno kaj o rodibe ka džal sigate, tegani najšukar i tle familijakoro rodibe te mukhel pe sar webbrodibe (ko internet). Te rodindžan tle familijake ko anav tegani trebela tuke jek punomoštvo. Keda e Migriribaskoro vlasti registririnela tumaro rodiba tegani ka phenel pe tle familijake te poručinel jek vreme ki švedikani ambasada ja pale ko generalno konzulati.

Dža ko webbrodiba (ko internet) bašo ačhojbaskere ljila tle familijake (ko engleski)

Čitin šukar sar rodela pe ačhojbaskere ljila tle familijake (ko engleski)

Soj odova punomoštvo?

Jek punomoštvo šaj te ovel jek potpišimo ljil kori so okova so rodela ačhojbaskere ljila dela javere manušeske pravo te reprezentirinel ole ja pale ola. Jek punomoštvo šaj ko primer te del džikas pravo te rodel, te del pe objasnibe soske andža pe o rešenje ja pale te šaj manuš te rovel pe javereske ko anav. O punomoštvo trebela te ovel potpišimo taro okova so dela o punomoštvo javereske. O Migriribaskoro vlasti te rodindža odova te dikhel pe tegani trebela te sikavel pe odova ko orginali.

Kaj te šaj te de punomoštvo javere dženeske, tegani trebela te mukhe jek ljil ko Migriribaskoro vlastikori so ka terdžol

 • Kaj odova i jek punomoštvo
 • Anav, bijanibaskoro datumhem adresa okolestar so dela plo punomoštvo javereske
 • So šaj te kerel o manuš kaske so dela pe o punomoštvo
 • Anav, personalno broj hem adresa okolestar kaske so dela pe o punomoštvo
 • Potpis okolestar so dela punomoštvo javereske
 • Datum hem than keda i pišimo o punomoštvo.

Punomoštvo, formulari broj 107011 (ko engleski)PDF

Kontroliribe o rodibe

Keda o dženo tari tli familija mukhela plo rodibe tegani dela pe oleske ja olake jek zabeležibaskoro broj (slučajeskoro broj). Odole broeja tu šaj kontrolirineja dali o rodibe i registririmo kotar o Migriribaskoro vlasti ja pale dali andža pe disavo rešenje.

Kontroliribe o rodibe (ko engleski)

Last updated: 24 July 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.