Spajanje porodice

Familjeåterförening – romani arli

Mogućnost te familijace te avel te bešel tuva ki Švedska zavisini taro savo tip boravićno dozvola hem savo status zaštite tu dobindžan. Ako tu isi tut pravo ko spajanje porodice šaj te važini tuće usluv te održine len.

Nane sigurno so ti familija isi len mogućnost te selinen pe tute ki Švedska hem ako so tu dobindžan boravićno dozvola akate. Ako tu isi tut trajno boravićno dozvola jeli ako isi tut status zaštite sar izbegliča ti familija šaj te rodel boravićno dozvola te bi šaj te selini pe tute ki Švedska. Ako isi tut status zaštite sa potreba za zaštitom o mogućnost te familijace te selinen pet tute ki Švedska but tikne.

Ko isi le pravo ko spajanje porodice?

O pravo ko spajanje porodice zavisini taro savo tip status zaštite tu isi tut hem ko nesave slućaja zavisini ked tu rodindžan azili.

Ti familija isi la mogućnost te rodel boravićno dozvola te šaj te selinen pet ute ki Švedska ako tu

 • Dobindžan trajno boravićno dozvola
 • Dobindžan status zaštite sar izbegliča
 • Dobindžan status zaštite sa potreba za zaštitom hem rodindžan azil naj kasno 24 novembar 2015.

Tu kova dobindžan status sar izbegliča sar manuš kova valani lese zaštita hem rodindžan azil palo 24 novembar 2015 hem isi le pravo ko nesavo način ko spajanje porodice.

Samo ti naj paše familija šaj te selinen pe tute

Sar familija račujinipe to rom, romni, registerime partneri jeli bračno par hem te čhave kola tane teleder o 18 berš. Avera rodžaci jeli čhave kola tane 18 berš jeli pobuter našti te selinenpe tute ki Švedska ako tu dobindžan privremeno boravično dozvola. Ako tu hijan teleder o 18 berš te roditelja tane ti naj paše porodiča.

Ako tu dobindžan jek trajno boravićno dozvola šaj hem odova manuš kasa tu planerineja te venćine tut jeli te živine zajedno ki Švedska te rodel boravićno dozvola te selini pe tute.

Ako tu dobindžan jek privremeno boravićno dozvola mora hem tu hem to partneri te oven naj hari 21 berš te šaj ov jeli oj te dobinen boravićno dozvola. Tumen mora isto te živinen zajedno angleder tu so našlan ki Švedska. Iznimke uvezi o berša šaj te ćerelpe ako isi tumen zajednićka ćhave.

Ti familija šaj te dobini boravićno dozvola samo utoku vreme dok ti lićno dozvola važini.

Uslov te održine nekas

Ako isi tut pravo ko spajanje porodice šaj te važini tuće usluv te održine len. Odova znaćini so tu mora korkori tut te održine hem te familija. Tu mora isto te ovel tut jek smeštaj kova isi le dovoljno velićina hem standard kote tumen zajedno šaj te bešen ked ti familija ka selinen pe ki Švedska.

Ti opskrba

Tu valani te mothove so isi tut redovno primanje te šaj te održine tut hem te ćlanja porodice kola rodena boravićno dozvola. Buti hem primanje raćujinipe:

 • Plata tari buti
 • Primanje za nezaposlene
 • Primanje z anasvale
 • Primanje penzije

Tu isto phereja o uslov ako isi tut jek dovoljno baro barvalipe kova tu hem ti član porodiča kola rodena boravično dozvola šaj te živinen taro odova.

To primanje

Kozom baro to primanje mora te ovel te bi šaj te phere o uslov za održavanje zavisini kozom e familija bari hem kozom o smeštaj koštini. Tu mora te ovel tut jek primanje kova palo čidiba o smeštaj kozom koštini ovela jek normalno iznos. Odova znaćini so tu palo o smeštaj ked platineja svako masek valani te ovel tut pare kola dovoljno ovena za habe, šeja, higijena, telefoni, struja, osiguranje hem avera po tikne troškovja za privremena potrebe.

Za 2019 tano o normalno iznos:

 • 4 923 krune za jek manuš
 • 8 133 krune za rom/romni jeli partnerja kola zajedno živinena
 • 2 612 krune za ćhavore do 6 berš
 • 3 007 krune za ćhavore 7 berš jeli po bare

Ti stanarina

Tu isto valani te ovel tut jek smeštaj/stanarina koja isi la dovoljno velićna hem standard tuće hem te familijace. Za duj odrasla bizo ćhave tano jek smeštaj dovoljno baro ako isi le kuhinja jeli ćajna kuhinja hem naj hari jek soba. Ako ćhavore ka bešen ki stanarina mora te ovel poviše sobe. Duj ćhave šaj te delinen jek sojbasi soba.

Šaj te de to stan ki kirija ko dujto vas, ali o iznajmljivanje mora te ovel odobrime taro gazda e zgradako, stanar jeli odbor e zgradako.

Tumen te šaj te koristinen o stan taro odova so te ćlanja porodice avena ki Švedska.

Izuzeće taro zahtjeva za opskrbu

Uslov za opskrbu hem stanarina na važini tuće kova

 • Tano ćhavoro manje taro 18 berš
 • Tano izbeglica jeli alternativno za potrebe zaštite hem kova isi le član porodiče kola rodena boravično dozvola utoku trin masek taro so tu dobindžan boravično dozvola. Akava važini jedino ako ti član porodiča tano to rom, romni, bračno par, registerime partneri jeli čhave teleder o 18 berš, hem ako tumen nane tumen mogučnost te spojinen tumen ko jek phuv avrijal o EU. Tu hem to partneri valani te ovel tumen jek ozbiljno veza. Ako o odnos ulo maškar o tumende van e phuv dikhelape odova sar ozbiljno ako tumen venčindžen tumen jeli ako bračno počmindžen te živinen. Utoku zahtev andral akate o odnos valani te ovel počmimo ko jek regularno poseta ki Švedska
 • Isi le ćlan porodice kola mekle zahtev za boravićno dozvolu 20 jul 2016 jeli po rano
 • Isi le ćlan porodice kova rodela te predužini pi boravićno dozvola.

Sa bračno par/odnos račujinipe sa jek par kola nane venčime ali kola bešena hem živinena zajedno sar ko jek venčano par.

Upitnik taro familjarno relacija hem uslov za opskrbu

Ked to ćlan porodice mekla jek zahtev za boravićno dozvola te šaj te bešel tuva ki Švedska tu ka phere jek formulari sa pitanje taro tumari relacija. Tu kase važini o uslov za opskrbu ka mothove/dokažine so to šaj te održine tut hem odolen ćlanen porodice kola rodena boravićno dozvola hem so isi tut jek stanarina koja isi la dovoljno velićina hem standard te bešen ate. Te odgovorja tane važna za Migracijaki procena te familjake zahtevese hem važno te odgovorine tu o pitanja utoku odova vreme so dindže tut te phere o formulari.

Ako tu na phereja o uslovja za opskrbu hem stanarina ti familja ka dobini odbijeniča/negativno rešenje ko zahtev za boravićno dozvola.

Ako tut nane jek buti za stalno hem jek dugo ugovor za stan šaj te avel te mothove so tu phereja o uslov za opskrbu palem, ked amen istražujina te familjako zahtev.

Važno tano te de o zahtev ko vreme

Ako ti familja rodela boravićno dozvola utoku trin masek taro odova so tu dobindžan e boravićno dozvola o uslov za opskrbu na važini tuće. Odolese važno te den o zahtev ko vreme.

Te osigurinamen o zahtev te avel andre so posigate naj šukar naćin te ćere zahtev tano preko te ćere jek web zahtev te familijace. Ako tu rodeja te familjijace sar predstavniko ka valani tuće jek puno moć. Ked e Migracija registerini tumaro zahtev ti familja ka valani te zakažinen jek termin za posetu ki jek švedsko ambasada jeli ko jek generalni konzulat.

Dža ki web stranica za boravićno dozvola te familijace

Ćitin poviše sar te ćere zahtev za boravićno dozvola te familijace

Soj tano jek puno moć?

Jek puno moć šaj te ovel jek potpisime lilj kote okova so rodela dozvola dela avere manušese mogućnost te predstavini ole jeli ola. Jek puno moć šaj na primer nekase te del pravo te ćerel zahtev, te dobini o razlog za jek odluka jeli te zalinipe nekase averese. O puno moć valani te ovel pisime taro odova manuš kova dela po puno moć nekase averese hem te šaj te mothojpe ko original ako e Migracija odova ka mangel.

Te bi šaj te de punomoč jeke avere manušese valani te de jek lilj e Migracijake kote pisini

 • soj tano jek puno moć
 • anav, datum rodženje hem adresa za odova manuš so dela averese o puno moć
 • so o manuš so dobini puno moć isi le pravo te ćerel
 • anav, dadtum rodženje hem adresa olese kova dobini o puno moć
 • potpis taro odova manuš so dela nekase averese po puno moć
 • datum hem diz ked o punomoč potpisindžape.

Kontrolerin o zahtev

Ked to ćlan porodice mekla po zahtev ov jeli oj dobini jek broj oznaka (broj predmet). Sa akava broj šaj tu te kontrolerine dali o zahtev registerindžape tari Migracija jeli ako jek odluka andžape. 

Kontrolerin o zahtev  

Last updated: 30 January 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.