Iranibe palpale korkori mangipaja kana tli aplikacia baš azili si odbiime/čhudljardi

Återvända självmant efter avslag på din ansökan om asyl – romani arli

Iranibe palpale korkori mangipaja vakerela kaj tu leljareja/prifatineja i decizia/odluka kaj na mukela pe tuke te ačhove ki Švedia thaj kaj tu kerea kooperacia/barabarbuti bašo tlo iranibe te phuvjate kotar so aljan.

Kaar o kana leljan i decizia/odluka baši tlo odbiibe/čhudljaribe te khuve ja baši tlo paldibe, ka akharen tut ko randevi/dikhibe e slučajeskere/kejsoskere oficerea/bukjarnea te keren lafi/vorbisaren baši tlo iranibe. Ko akava dikhibe/randevu, ka del pe tuke informacia baši pobut alternative bašo tlo slučaj em tu šaj te puče pučimata so ka oven tut.

Te naštine te organizirine korkor to drom, tu thaj o slučajeskoro/kejsoskoro oficeri/bukjarno ka keren plani so tu ka kere, a so i Migraciaki Agencia. Sar egzamplo/primer, šaj te kontaktirine tle ambasada ki te le to pašaporti, džikote i Migraciaki Agencia šaj te del tuke pomoš/piko te organizirine tranzit vize te valjangja te ačhove ko pobut thana te smenine te avionia ko to dromaripe.

Iranibe ko vakti/vrama katar o duj dži štar kurke

Te leljan komanda bašo paldibe, tu mora/musaj te džatuke tari phuv ko vakti taro štar kurke tari data kana i decizia khuvgja ki sila/takati. Te leljan odluka/decizia ma te mukel pe tuke te khuve andre, ka mora/musaj te džatuke tari phuv ko vakti taro duj kurke tari data kana i decizia khuvela ki sila/takati, numa te nane aver čhaneste lipardo ki decizia/odluka.

I decizia/odluka khuvela ki sila/takati taro kana ka le ola, te na dengjan lake žalba/rovibe angleder odova.

Te na geljan tuke tari Švedia ko periodi so si lipardo ki tli decizia/odluka, normalno ka del pe tuke zabrana/bimukibe baši palem khuvibe ko Šengen phuvja, sar em ki Romania, Bugaria em Hrvatska. I zabrana/bimukibe si validno/važinela jek berš.

Drabar/čitine pobut baši zabrana/bimukibe baši palem khuvibe em sar ma te avel dži odova

O odbiibe/bimukibe baši khuvibe sigate ka ovel efektivno

Te leljan decizia/odluka kaj odbiingje tut te khuve sigutne efektea, ka mora/musaj te džatuke tari Švedia so posigate taro kana leljan o decizia/odluka. Šaj te de žalba/rovibe mamuj i decizia ko vakti taro trin kurke taro kana leljan ola, numa ka našti te ačhove ki Švedia džikana o krisi/sudo dikhljarela ti žalba/rovibe.

Te leljan komanda kaj namukela pe tuke te khuve sigutne efektea, normalno ka del pe tuke zabrana/bimukibe baši palem khuvibe em trujal te geljan tuke odma/majsig tari Švedia. Akava vakerela kaj te leljan komanda kaj namukela pe tuke te khuve sigutne efektea, ka našti te khuve ki nijek phuv tari Šengen zona, sar em ki Romania, Bugaria em Hrvatska, majhari duj berš.

Iranibe ki phuv savi nane ti orginalno phuv (phuv kotar so aljan)

Aver phuv tari Evropakiri unia

I Migraciaki Agencia šaj te anel decizia/odluka kaj mora/musaj te irane tut ki aver phuv dženi ki EU em kaj tli aplikacia baš azili valjani/trubul te dikhljarel pe odorig. Akava šaj te ovel, sar primer, sebepi so sijan sine ki aver phuv dženi ki EU anglal te ave ki Švedia ja sebepi so dengja pe tuke viza ja apliciringjan baš azili ki aver phuv dženi ki EU. Akala pravila/regulative šaj te arakhen pe ki Regulativa/pravilo taro Dablin.

Namesto /ko than tar akava te mangljan te irane tu ki phuv taro tle darhia/orginalno phuv, akava šaj te odbrinel pe/leljarel pe te na odložinela/prolognirinela to iranibe ja te si but poskupo/pokuč.

Drabar/čitine pobut baši regulative/pravilo taro Dablin em soske našti te birine/alusare koja phuv ka dikhljarel ti aplikacia baš azili (in English)

Povaver phuv tari odoja so si vakerdi ki decizia/odluka

Tu ka mora/musaj te irane tut ki phuv koja si vakerdi ki decizia/odluka baši dobiibe/namukibe baši khuvibe ja baši paldibe.  Odoja si ko majbutdroma i phuv kote so sijan raštrutno/državjani.

Sar te si, tu šaj tem te irane tut em ki povaver phuv tari odoja so si vakerdi ki decizia/odluka te šajsine te sikave kaj odorig ka priminen tut/akseptirinen tut. Ko odova slučaj/čhipota, ka valjani/trubul tuke validno pašaporti em ačhovibaskiri mukin/dozvola akale phuvjake. Nane dovolno turističko viza ja tromakeribe tari viza. Akava nane te dozvolinel pe/mukel pe te značingja/džangja kaj to iranibe ka ovel prolongirime/odložime ja ka ovel poskupo/pokuč.

Tut si tut obaveza/responsabiliteti te ikale tuke dromeskere dokumentia

Tli obaveza/responsabiliteti si te ikale tuke pašaporti ja privremeno/harnevakteskere dromeskere dokumentia ki te irane tut ko validno vakteskoro periodi.

Te valjangja/trubuja tut pomoš/piko, i Migraciaki Agencia šaj te kontaktirinel e vlasten/organen tle phuvjate thaj te aplicirinel bašo pašaporti tuke. Ko akava slučaj/kejso i Migraciaki Agencia ka mora/musaj te del tle personalno informacie e vlastenge/organenge tle phuvjate, numa amen nane te vakera kaj tu apliciringjan baš azili ki Švedia.

Te nane aver način/čhani sar te ikale tuke pašaporti, tuke šaj ko posebna/ulavde slučaja/čhipote  te del pe privremeno/harnevakteskoro stransko pašaporti kova ka ovel validno samo džikana dromareja/putuineja kori tli phuv.

Dromeskiri karta

Majanglal, tut si tu obaveza/responsabiliteti te pokine baši to iranibaskoro drom. Te nane tut love odoleske, i Mighraciaki Agencia šaj te rezervirinel em te pokinel tuke karta.

Šaj te le palpale ti aplikacia

Šaj te le palpale ti aplikacia baš azili em te irane tu khere korkori mangipaja duri anglal te procesirinel pe ti aplikacia baš azili. Šaj te le pomoš/piko baši hazribe/spremibe to iranibaskoro drom te kontaktiringjan te slučajeskere/kejsoskere oficere/bukjarne ki recepciakiri/prifatno jekhin kote so sijan registririme.

Suporti/pomoš baš iranibe

Ker lafi/vorbine tle  prifatno/recepciakere oficerea/bukjarnea savo način/čhani suporti/pomoš valjani/trubul tuke iranibaske. Tu šaj, sar egzamplo/primer, te le pomoš/suporti baši kontaktiribe organizacie ki Švedia kola dena informacie baši situacia te phuvjate ja dena savet/nasijati em pomoš/piko baš iranibskoro drom, ja dena pomoš/piko kontaktiribaja organizacie tle phuvjate ki te pomožinen tuke kana ka irane tu khere.

Te irangjan tut korkori mangipaja, ka šaj ko nesave slučaja/kejsora, te aplicirine bašo suporti/piko te sredine tu/thanakere tu.

Drabar/čitine pobut ko šaj te aplicirinel bašo suporti/piko te sredine tu/thanakere tu thaj so saikerela odova suporti/piko

Last updated: 2017-02-21

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.