Te mangljan te roves tut/te des žalba

Om du vill överklaga – romani arli

I odluka/decizia katar i Migraciaki Agencia kolaja odbiinela pe/na delas pes azili, vakerelas kaj na delas pes tuke ačhovibaskiri dozvola/mukin ki Švedia. Šaj te birines/alusares te prifatine/leljare i decizia/odluka j ate rovljare ola/te de žalba. Ama, em te biringjan/alusargjan te de žalba/rovibe, valjani/trubul te kere plania bašo iranibe.

Ako tu na prihvatineja e Migracijaki odluka isi tut pravo te žaline tut. Odova tano e Migracijakoro sudo kola ka posmatrinen e žalba, ali tu ka bičhale ti žalba ki Migracija. Ako tu isi tu jek javni branitelji šaj ov jeli oj te pomožini tut. Ki odluka pisini kozom vreme isi tut te čere žalba, večinom trin kurke taro odova dive so ijanle obavestimo e odluka.

Ki tabela majtele šaj te dikhe taro so zavisinena/athinena o krajna/palune rokoja em savo čhani/tipi odluka/decizia sine ando ko to slučaj/kejso.

O Migraciako Krisi/sudo ka dikhljarel ti žalba/rovibe

I Migraciaki Agencia avgo ka dikhljarel ti žalba/rovibe te dikhel šaj li te meninel pe ti odluka/decizia. I Migraciaki Agencia te na arakhlja nesavi pričina/sebepi te meninel pe ti odluka/decizia, ti žalba/rovibe ka del pe e Migraciake Kriseske/sudoske. O sudo/krisi šaj ja te meninel i odluka/decizia ki tiri korist ja ka phenel oja /suglasinel pe e Migraciake Agenciaja.

Kana jekh drom ka resel ti žalba/rovibe dži Migraciako Krisi/sudo, kerela pe lafi bašo krisi/sudo( a na Migraciaki Agencia), tu musaj/mora te odgovorine ko sa o pučimata phanle te žalbaja/rovibaja ja phanlo e cello proceseja. I Migraciakiri Agencia nane pobuter te pokinel te dromeskere hardžia tuke te dža ko to konsilutno/sovetniko, otkana ti žalba/rovljarin ka bičhalel pe ko krisi/sudo.

Te predomislingjan tut thaj mangea te povlečine/te le palpale ti žalba/rovibe, šaj te de haberi/te vakere e Migraciake Agenciake kaj prifatingjan/leljargjan i orginalno odluka/decizia. Ti žalba/rovibe tgani nane te dikhel pes thaj tu ka našti palem te de žalba/rovibe baši odluka/decizia.

Sar te pišine/hramone

Te mangljan te des žalba/rovibe baši decizia/odluka tari Migraciaki agencia, musaj/mora te pišines/hramosares lil koleste ka vakere koja odluka/decizia mangea i Migraciaki Agencia te meninel thaj soske. Čhiv sa o dokumentia andre (poželno te oven orginalia) ja aver dokaz kova dela piko te pričinenge/razlogonge.

Ti žalba/rovibe musaj/mora te saikerel em personalno/lično podatkoja em tlo kejsoskoro/slučajeskoro numero. E kejsoskoro/slučajeskoro numero arakhela pes ki kartica baši džene kola rodena azili (LMA ki Švediakiri čhib). Valjani/trubul te saikeres telefonesko numero/broj thaj adresa kote so i Migraciaki Agencia em Migraciako Krisi/sudo ka šaj te arakhel tut.

Važno/importantno si ti žalba/rovibe te resel ki Migraciaki Agencia anglal o paluno/krajno roko baši žalba/rovibe. Potele šaj te dikhe kova si o paluno/krajno roko bašo tlo slučaj/kejso, zavisno taro kova tipi odluka/decizia kaj sine andi.

Te našti korkori te kere i žalba/rovibe, šaj te rode nekastar te kerel la tuke. Odole slučaeste/kejsoste musaj/mora te de takati taro avukati (polnomošno) e Migraciake Agenciake.

Soj tano jek puno moć?

Jek puno moć šaj te ovel jek potpisime lilj kote okova so rodela dozvola dela avere manušese mogućnost te predstavini ole jeli ola. Jek puno moć šaj na primer nekase te del pravo te ćerel zahtev, te dobini o razlog za jek odluka jeli te zalinipe nekase averese. O puno moć valani te ovel pisime taro odova manuš kova dela po puno moć nekase averese hem te šaj te mothojpe ko original ako e Migracija odova ka mangel.

Te bi šaj te de punomoč jeke avere manušese valani te de jek lilj e Migracijake kote pisini

  • soj tano jek puno moć
  • anav, datum rodženje hem adresa za odova manuš so dela averese o puno moć
  • so o manuš so dobini puno moć isi le pravo te ćerel
  • anav, dadtum rodženje hem adresa olese kova dobini o puno moć
  • potpis taro odova manuš so dela nekase averese po puno moć
  • datum hem diz ked o punomoč potpisindžape.

Te mangljan te de žalba/rovibe baši odluka/decizia taro Migraciako Krisi/sudo

Ako tu na hijan zadovljno sa odluka taro Migracijakoro sudo šaj tu te žaline tut ko Vrhni sud Migracije utoku trin kurke taro odova dive so ijanle obavestimo e odluka. Vrhni sud Migracije tano zadjno instanca hem o odluke ate ovena jek primer za odluku e Migracija hem o sud e Migracijako ko ista slučaja.

O Apelaciakoro Migraciako Krisi/sudo ka dikhljarel samo nesave slučaja/kejsora, ja sebepi so nane presedania (odolea thaj nane legarutnipa) olenge ja sebepi so ola sine nakorektno dende e Migraciakere kriseske/sudoske. Pobuter žalbe/roviba  dende e Apelaciakere Migraciakere Kriseske/sudoske si odbiime, so vakerela kaj i odluka/decizia katar o Migraciako Krisi/sudo ačhola ko odola slučaja/kejsora.

Vaver palune/krajna rokoja baši vaver odluke/decizie

I Migraciaki Agencia musaj/mora te lel i žalba/rovibe anglal o paluno/krajno roko. Te deja žalba/rovljarin baši odluka/decizia taro Migraciako Krisi/sudo, tu valjani/trubul em te bičhale ola dži ko krisi/sudo anglal o paluno/krajno roko. O dokumenti e odlukaja/deciziaja so ka resel tuke ka vakerel kova si o paluno/krajno roko te slučajeske/kejsoske.

Jekh drom te naklja o paluno/krajno roko, našti ka te des žalba/rovibe baši decizia/odluka, thaj odolea phenelas pes kaj dobingja/lelja pravno sila/takati.

Palune/krajna rokoja baši žalba/rovibe

Tu leljan

Tu šaj te roves tut

Decizia/odluka baši paldibe/deportacia

utoku trin kurke taro odova dive so uljan le obavestimo e odluka

Decizia/odluka kaj odbiingje tut sigutne efektea

utoku trin kurke taro odova dive so uljan le obavestimo e odluka

Decizia/odluka taro Migraciako Krisi

utoku trin kurke taro odova dive so uljan le obavestimo e odluka

Decizia/odluka baši statuseskiri deklaracia

utoku trin kurke taro odova dive so uljan le obavestimo e odluka

Decizia/odluka baši dromaripaskere/putuibaskere lila

utoku trin kurke taro odova dive so uljan le obavestimo e odluka

Decizia/odluka baši stransko/jabandžiengo pašaporti

utoku trin kurke taro odova dive so uljan le obavestimo e odluka

Zabrana/bimukibe te khuve palem ko Šengen phuvja sebepi so na geljan tuke tari Švedia ko vakti

ko vakti katar o trin kurke katar o dive kana vakti i Migraciaki Agencia angja decizia/odluka

Zabrana/bimukibe te khuve palem tari aver pričina/razlog

utoku trin kurke taro odova dive so uljan le obavestimo e odluka

Decizia/odluka baši posebno/specialno granti

utoku trin kurke taro odova dive so uljan le obavestimo e odluka

Decizia/odluka baši tiknjaribe ja kaj završingja o leibe diveskere love

ko vakti katar o trin kurke katar o dive kana i Migraciaki Agencia angja odluka/decizia

Alternativno deklaracia baši džipherdo arakhibaskoro statusi (te mislineja/pakjaja kaj valjani/trubul te del pe tuke statusi katar o našlo manuš/izbeglica)

utoku trin kurke taro odova dive so uljan le obavestimo e odluka

Decizia/odluka baši proverka/supervizia ja paldibe

ko bilo savo vakti/vrama

 

Našti te de žalba/rovibe baši 

  • decizia/odluka otkana prifatingjan/leljargjan ola thaj potpišingjan/hramongjan deklaracia kaj prifatingjan/leljargjan ola 
  • odluka/decizia taro Apelaciakoro Migraciakoro Krisi/sudo ma te dikhljarel to slučaj/kejso 
  • odluka/decizia ma te del pes tuke privremeno/harne vakteske ačhovibaskiri dozvola/mukibe.

Last updated: 6 April 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.