Këtu mund të gjejnë informata ata që kanë kërkuar azil në Suedi. Këtu mund të lexoni mbi atë se çka ndodh pasi të keni paraqitur kërkesën tuaj për azil dhe keni marrë një vendim. Këtu poashtu mund të lexoni edhe mbi të drejtat tuaja si azilkërkues përkitazi me punësim, përkujdesje shëndetësore dhe ndihmë ekonomike.