Pas vendimit ndaj aplikimit tuaj për azil

Efter beslut om din ansökan om asyl – albanska

Pasi që Enti i Migracionit të ketë marrë vendim në kërkesën tuaj për azil, atëherë ti do të ftohesh në një takim në njësinë e pranimit. Në këtë takim do të informohesh për përmbajtjen e vendimit dhe se çka do të thotë ai vendim për ty.

Nëse kërkesa e juaj për azil aprovohet pozitivisht atëherë ti e fiton lejen e qëndrimit dhe ke të drejtë banimi dhe pune në Suedi.

Lexo më shumë për rregullat në fuqi nëse e fiton të drejtohen e qëndrimit në Suedi

Nëse kërkesa e juaj për azil nuk aprovohet atëherë kjo quhet refuzim i aplikimt tuaj. Kjo do të thotë Enti i Migracionit nuk mendon se ke arsye të mjaftueshme për të fituar të drejtën e qëndrimit në Suedi. Nese e merr refuzimin atëherë i ke dy zgjidhje: ti ose mund të.

Lexo më shumë për rregullat në fuqi nëse kërkesa e juaj për azil në Suedi është refuzuar

Last updated: 2017-03-21

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.