Pas vendimit ndaj aplikimit tuaj për azil

Efter beslut om din ansökan om asyl – albanska

Pasi që Enti i Migracionit të ketë marrë vendim në kërkesën tuaj për azil, atëherë ti do të ftohesh në një takim në njësinë e pranimit. Në këtë takim do të informohesh për përmbajtjen e vendimit dhe se çka do të thotë ai vendim për ty.

Nëse kërkesa e juaj për azil aprovohet pozitivisht atëherë ti e fiton lejen e qëndrimit dhe ke të drejtë banimi dhe pune në Suedi.

Lexo më shumë për rregullat në fuqi nëse e fiton të drejtohen e qëndrimit në Suedi

Nëse kërkesa e juaj për azil nuk aprovohet atëherë kjo quhet refuzim i aplikimt tuaj. Kjo do të thotë Enti i Migracionit nuk mendon se ke arsye të mjaftueshme për të fituar të drejtën e qëndrimit në Suedi. Nese e merr refuzimin atëherë i ke dy zgjidhje: ti ose mund të.

Lexo më shumë për rregullat në fuqi nëse kërkesa e juaj për azil në Suedi është refuzuar

Last updated: 2017-03-21