Nëse dëshironi të apeloni

Om du vill överklaga – albanska

Vendimi i Agjencisë së Migracionit për të refuzuar kërkesën tuaj për azil do të thotë se nuk keni të drejtën për leje qëndrimi në Suedi. Ju mund të zgjidhni ta pranoni vendimin ose mund ta apeloni atë. Edhe nëse zgjidhni që ta apeloni, ju duhet të bëni përgatitjet për t'u kthyer.

Nëse ti nuk e pranon vendimin e Entit të Migracionit, ke të drejtë të bësh ankesë. Gjykata e Migracionit është ajo e cila e shqyrton ankesën, por ti duhet t´ia dërgosh ankesën Entit të Migracionit. Nëse ti ke një përfaqësues publik, ai ose ajo mund të ndihmoj ty. Në vendim është e shënuar, se sa kohë ke për të bërë ankesën, zakonisht është tri javë, nga dita kur je njoftuar me vendimin.

Në kutinë më poshtë mund të shikoni se cilat janë afatet përfundimtare për apelim në varësi të llojit të vendimit që është marrë në rastin tuaj.

Gjykata e Migracionit do të shqyrtojë apelimin tuaj

Agjencia e Migracionit do të shqyrtojë fillimisht apelimin tuaj për të parë nëse vendimi duhet të ndryshohet. Nëse Agjencia e Migracionit nuk gjen arsye për të ndryshuar vendimin, apelimi juaj do t'i referohet Gjykatës së Migracionit. Gjykata mund ta ndryshojë vendimin në favorin tuaj ose mund të bjerë dakord me Agjencinë e Migracionit.

Pasi Gjykata e Migracionit të ketë marrë apelimin tuaj, është gjykata (dhe jo Agjencia e Migracionit) ajo të cilës duhet t'i drejtoheni me çdo pyetje në lidhje me apelimin tuaj ose përpunimin e tij. Pasi t'i jetë dërguar gjykatës apelimi juaj, Agjencia e Migracionit nuk do të paguajë më për kostot e udhëtimit tuaj për të takuar avokatin e caktuar.

Nëse ndryshoni mendje dhe dëshironi ta tërhiqni apelimin, ju mund të njoftoni Agjencinë e Migracionit se e pranoni vendimin fillestar. Apelimi më pas nuk do të shqyrtohet dhe ju nuk do të jeni më në gjendje ta apeloni sërish vendimin.

Si ta formuloni një apelim

Nëse dëshiroi të apeloni vendimin e Agjencisë së Migracionit ju duhet të shkruani një letër në të cilën përshkruani se cilin vendim dëshironi që Agjencia e Migracionit ta ndryshojë dhe arsyen pse. Përfshini çdo dokument (preferohen në origjinal) apo prova të tjera që mbështesin arsyet tuaja.

Apelimi duhet të përfshijë gjithashtu të dhënat tuaja personale dhe numrin e çështjes tuaj. Numri i çështjes ndodhet në kartën tuaj të azilkërkuesit (LMA në suedisht). Përfshini në të edhe një numër telefoni dhe një adresë ku mund t'ju kontaktojë Agjencia e Migracionit dhe Gjykata e Migracionit.

Është e rëndësishme që apelimi juaj të mbërrijë tek Agjencia e Migracionit përpara afatit përfundimtar të apelimit. Më poshtë mund të shikoni se cili është afati përfundimtar për rastin tuaj, në varësi të vendimit që është marrë.

Nëse nuk jeni në gjendje ta bëni vetë apelimin, mund t'i kërkoni dikujt tjetër që ta bëjë këtë për ju. Në këtë rast, duhet të paraqisni një prokurë pranë Agjencisë së Migracionit.

Ç´është një autorizim?

Një autorizim mund të jetë një letër e nënshkruar/firmosur ku ai që kërkon lejen i jep një personi tjetër mundësinë që të përfaqësoj atë. Një autorizim mund të jetë, p.sh. t´i jep dikujt të drejtën të bën kërkesën, të njoftohet mbi arsyet e një vendimi ose të bën ankesë ndaj një vendimi, në llogari të tjetrit. Autorizimi duhet të shkruhet nga ai/ajo që i jep autorizimin dikujt tjetër dhe duhet t´ia tregoj Entit të Migracionit origjinalin, nëse e kërkon Enti këtë gjë.

Për t´ia dhënë një personi tjetër autorizimin, duhet t´ia dorëzosh Entit të Migracionit një letër, ku është e shënuar

  • që dokumenti është një autorizim
  • emri, datëlindja dhe adresa e personit që ia jep dikujt tjetër autorizimin
  • çfarë të drejtash ka për të bërë personi i autorizuar
  • emri, numri personal dhe adresa të atij/sajë që merr autorizimin
  • nënshkrimi i personit që ia jep dikujt tjetër autorizimin
  • Data dhe qyteti/fshati, kur dhe ku është nënshkruar autorizimi.

Nëse dëshironi të apeloni vendimin e Gjykatës së Migracionit

Ti mund të bësh ankesë, brenda tri javësh, nga data e njoftimit me vendimin e gjyqit, nëse ti je i/e pakënaqur, me vendimin e Gjykatës së Migracionit. Gjykata e Lartë e Migracionit, është instanca e fundit dhe vendimi i tyre është udhërrëfyes, për vendimet në çështjet e ngjashme të Entit të Migracionit dhe të Gjykatave të Migracionit.

Gjykata e Apelit e Migracionit do të shqyrtojë vetëm çështje të caktuara, ose sepse nuk ka precedencë për to (dhe kështu nuk ka udhëzim) ose sepse ato janë trajtuar në mënyrë të pasaktë nga Gjykata e Migracionit. Shumica e apelimeve që i referohen Gjykatës së Apelit të Migracionit refuzohen, që do të thotë se në ato raste qëndron në fuqi vendimi nga Gjykata e Migracionit.

Afate të ndryshme përfundimtare apelimi për vendime të ndryshme

Agjencia e Migracionit duhet ta marrë apelimin tuaj përpara afatit përfundimtar. Nëse apeloni vendimin e Gjykatës së Migracionit, ju duhet t'ia dërgoni atë gjithashtu gjykatës përpara afatit përfundimtar. Dokumenti i vendimit që merrni do të specifikojë se cili është afati përfundimtar në rastin tuaj.

Pasi të ketë kaluar afati përfundimtar, ju nuk mund ta apeloni më vendimin dhe në këtë rast thuhet se vendimi ka fituar fuqi ligjore.

Afatet përfundimtare për apelimin

Keni marrë

Mund të apeloni

Një urdhër dëbimi

brenda tri javësh nga data e njoftimit me vendimin

një vendim për refuzim hyrjeje me efekt të menjëhershëm

brenda tri javësh nga data e njoftimit me vendimin

një vendim nga Gjykata e Migracionit

brenda tri javësh nga data e njoftimit me vendimin

një vendim për deklarimin e statusit

brenda tri javësh nga data e njoftimit me vendimin

një vendim mbi dokumentet e udhëtimit

brenda tri javësh nga data e njoftimit me vendimin

një vendim mbi pasaportën e të huajit

brenda tri javësh nga data e njoftimit me vendimin

një ndalim ri-hyrjeje për vendet Schengen sepse nuk jeni larguar nga Suedia në kohë

brenda tre javëve nga dita kur Agjencia e Migracionit mori vendimin

një ndalim rihyrjeje për arsye të tjera

brenda tri javësh nga data e njoftimit me vendimin

një vendim për një grant special

brenda tri javësh nga data e njoftimit me vendimin

një vendim për reduktim apo përfundim të kuotës ditore

brenda pesë javëve nga dita kur Agjencia e Migracionit mori vendimin

një deklarim statusi të mbrojtjes së përkohshme (nëse besoni se duhet t'ju jepet statusi i refugjatit)

brenda tri javësh nga data e njoftimit me vendimin

një vendim për mbikëqyrje ose ndalim

në çdo kohë

 

Nuk mund të apeloni

  • një vendim pasi e keni pranuar dhe keni nënshkruar deklaratën e pranimit
  • vendimin e Gjykatës së Apelit të Migracionit për të mos shqyrtuar çështjen tuaj
  • një vendim për t'ju dhënë leje qëndrimi të përkohshme.

Last updated: 6 prill 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.