The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Rrethana të reja pas refuzimit të kërkesës suaj për azil

Nya händelser efter avslag – albanska

Një vendim që nuk mund të apelohet do të thotë se duhet të largoheni nga vendi brenda periudhës së specifikuar në vendim. Në raste të veçanta mund të ndodhë diçka që do të thotë se nuk mund të ktheheni në vendin tuaj me gjithë ekzistencën e një vendimi që deklaron se duhet të ktheheni. Kjo quhet pengesë për zbatimin – një pengesë për zbatimin e refuzimit të hyrjes ose urdhrit të dëbimit.

Agjencia e Migracionit mund ta anulojë udhëtimin tuaj drejt vendit të origjinës vetëm kur dalin informacione të reja pasi keni marrë vendimin. Kjo për shembull mund t'i referohet 

 • ndryshimit të situatës politike në vendin tuaj të origjinës dhe kjo do të thotë se nuk mund të ktheheni;
 • jeni tepër i sëmurë për të udhëtuar;
 • zhvillimit te ju të një sëmundjeje kërcënuese për jetën dhe është e pamundur të merrni kujdes mjekësor në vendin tuaj të origjinës; ose
 • ndryshimit të situatës suaj familjare.

Fakti se shqetësoheni rreth afrimit të udhëtimit të kthimit, apo problemet social-ekonomike në vendin tuaj të origjinës, nuk përbëjnë arsye të mjaftueshme që Agjencia e Migracionit të ndryshojë vendimin.

Ju mund t'i shkruani Agjencisë së Migracionit

Ju mund t'i shkruani një letër Agjencisë së Migracionit nëse dëshironi që ne të shqyrtojmë arsye të reja që ju pengojnë të ktheheni. Në letër duhet të shkruhet 

 • numri i çështjes suaj (numri i çështjes tregohet në kartën tuaj LMA);
 • çfarë të rejash ka në situatën tuaj dhe pse nuk mund të ktheheni në vendin tuaj; dhe 
 • adresa juaj.

Nëse keni dokumente që verifikojnë atë që shkruani në letër, ju duhet t'i përfshini edhe ato, preferohen origjinalet.

Ju duhet ta nënshkruani letrën me emrin tuaj. Ju lutemi shkruani në suedisht ose në anglisht në mënyrë që të merrni një vendim më shpejt.

Nëse nuk mund ta shkruani vetë, ju mund të kërkoni që dikush tjetër ta bëjë këtë në vendin tuaj; në atë rast duhet të paraqisni një prokurë tek Agjencia e Migracionit.

Çka është auto­rizim?

Autorizim mund të jetë një letër e firmosur me të cilën ai që ka bërë kërkesën për lejeqëndrim i jep mundësinë një personi tjetër ta përfaqësojë atë. Me autorizim për shembull mund t’i ipet dikujt e drejta të bëjë kërkesë, të informohet mbi arsyet e vendimit ose të apelojë ndonjë vendim për dike tjetër. Autorizimi duhet të përpilohet nga ai që i jep autorizimin dikujt tjetër dhe duhet të tregohet në origjinal nëse Enti për Migracion kërkon këtë.

Për t’i dhënë autorizim një personi tjetër ti duhet t’i dorëzosh Entit për Migracion një letër në të cilën shkruan

 • se dokumenti është autorizim
 • emri dhe mbiemri, data e lindjes dhe adresa e personit që i jep autorizimin dikujt tjetër
 • se çka ka të drejtë të bëjë personi të cilit i ipet autorizimi
 • emri dhe mbiemri, numri personal dhe adresa e personit që i ipet autorizimi
 • nënshkrimi i personit që i jep autorizimin dikujt tjetër data dhe vendi
 • në të cilin autorizimi firmoset.

Power of Attorney, form number 107011 (në anglisht)PDF 

Agjencia e Migracionit, me nismën e vet, mund t'jua anulojë udhëtimin drejt vendit tuaj

Agjencia e Migracionit duhet të shënojë nëse ka informacione të reja që nënkuptojnë se nuk mund të ktheheni në vendin tuaj. Agjencia e Migracionit më pas ka mundësinë për t'jua anuluar udhëtimin drejt vendit tuaj, edhe nëse nuk keni shkruar dhe nuk na keni informuar rreth pengesave për zbatim. Edhe policia ka gjithashtu përgjegjësinë të njoftojë Agjencinë e Migracionit nëse nuk është e mundur që të kryhet udhëtimi drejt vendit tuaj.

Vendimi

Agjencia Suedeze e Migracionit do t'jua dërgojë juve vendimin me postë.

Puna rreth riatdhesimit do të vazhdojë edhe nëse zbatimi i vendimit është ndërprerë

Nëse ke marrë lajm mbi ndërprerje të zbatimit të vendimit, d.m.th. se refuzimi i kërkesës ose vendimi mbi dëbim nuk mund të zbatohet, puna rreth riatdhesimit megjithatë do të vazhdojë. Ti edhe në vazhdim mban përgjegjësinë për të rregulluar pasaportën, ose dokument të përkohshëm udhëtimi, dhe gjëra tjera që nevojiten që ti të mund të kthehesh në atdheun tënd ose në ndonjë shtet tjetër në të cilin ke të drejtë të jetosh, prandaj dhe
mund të ftohesh për bisedë ose takim informues mbi vendimin. Kjo vlen edhe nëse ke paraqitur arsye të reja në kërkesën tënde dhe për të cilën ende nuk është marrë vendim.

Lexo më shumë mbi gjëra që duhet të bësh para riatdhesimit

Last updated: 2021-01-20