Ribashkim familjar

Familjeåterförening – albanska

Mundësia për familjen tënde për të ardhur e të banoj me ty në Suedi varet nga lloji i lejes së qëndrimit dhe statusin e mbrojtjes që ti ke marrë. Nëse ti ke të drejtë për ribashkim familjar, ti mund të përfshihesh nga, i ashtuquajtur, kushti i mbajtjes.

Nuk është e sigurt që familja jote ka mundësi të shpërngulet tek ti në Suedi, edhe nëse ti ke marrë këtu leje qëndrimi. Nëse ti ke leje të përhershme qëndrimi ose ke statusin e të mbrojturit si refugjat, atëherë familja jote mund të kërkoj leje qëndrimi, për t´u shpërngulur tek ti në Suedi. Nëse ti ke status mbrojtës si nevojtar alternativ për mbrojtje, mundësitë për familjen tënde janë shumë të vogla, për t´u shpërngulur tek ti në Suedi

Kush ka të drejtë për ribashkim familjar?

E drejta e ribashkimit familjar varet nga lloji i statusit mbrojtës dhe në disa raste varet edhe nga koha kur ti ke kërkuar azil.

Familja jote ka mundësi të kërkoj leje qëndrimi për t´u shpërngulur në Suedi, nëse ti

 • ke marrë leje të përhershme qëndrimi
 • ke marrë statusin e të mbrojturit si refugjat
 • ke marrë statusin mbrojtës si nevojtar alternativ për mbrojtje dhe ke kërkuar azil deri më 24 nëntor 2015.
 • Ti që ke marrë statusin e të mbrojturit si nevojtar alternativ për mbrojtje dhe ti ke kërkuar azil pas 24 nëntorit 2015, ke të drejtë për ribashkim familjar, vetëm në raste të veçanta.

Vetëm familja jote më e afërt mund të shpërngulet tek ti

Si familje llogaritet bashkëshorti yt, bashkëshortja jote, partneri i regjistruar ose personi me të cilin/cilën bashkëjeton si dhe fëmijët e tu nën 18 vjeç. Të afërmit e tjerë dhe fëmijët mbi 18 vjeç ose më të moshuar, nuk mund të shpërngulen tek ti në Suedi, nëse ti ke marrë një leje qëndrimi për një limit kohorë. Nëse ti je nën 18 vjeç, atëherë prindërit e tu llogariten si më të afërmit e familjes.

Nëse ti ke marrë leje të përhershme qëndrimi, mundet edhe ai/ajo me të cilin/cilën planifikon të martohesh ose të bashkëjetosh me të në Suedi, të kërkoj leje qëndrimi, për t´u shpërngulur tek ti.

Nëse ti ke marrë një leje të përkohshme qëndrimi, për një kohë të caktuar, atëherë duhet si ti, ashtu edhe partneri yt, të jeni së paku 21 vjeç, ashtu që ai/ajo të mund merr leje qëndrimi. Ju, po ashtu, duhet të keni banuar së bashku para ikjes tënde në Suedi. Përjashtim nga detyrimi i moshës së përmendur mund të ketë nëse ju keni fëmijë të përbashkët.

Familja jote mund të merr leje qëndrimi, për aq kohë sa vlen edhe leja jote.

Detyrimi i mbajtjes

Nëse ti ke të drejtë për ribashkim familjar, mund të përfshihesh nga i ashtuquajtur detyrimi i mbajtjes. Kjo do të thotë se ti duhet të jesh në gjendje të mbash vetveten dhe familjen tënde. Ti, po ashtu, duhet të kesh një banesë të madhësisë dhe standardit të mjaftueshëm, ku mund të banoni së bashku, kur familja jote të shpërngulet në Suedi.

Mbajtja jote

Ti duhet të tregosh se ke të ardhura të rregullta nga puna, ashtu që të jesh në gjendje të mbash vetveten dhe anëtarët e tu të familjes, të cilët kërkojnë leje qëndrimi. Si të ardhura nga puna llogariten p.sh.

 • pagë nga puna
 • kompensim për papunësinë
 • paratë në rast sëmundje
 • të ardhurat bazë për pension të moshës.

Ti, po ashtu, nëse ke një pasuri mjaftë të madhe, e plotëson kushtin, ashtu që ti dhe anëtarët e familjes të cilët kërkojnë leje qëndrimi, mund të jetojnë nga fitimi i kapitalit.

Të ardhurat e tua

Sa të larta duhet të jenë të ardhurat e tua që ti të plotësosh detyrimin e mbajtjes, varet nga madhësia e familjes dhe sa e ke koston e banimit. Ti, duhet të kesh të ardhura, që pas zbritjes së kostos së banimit, t´i përgjigjet të ashtuquajturës shumës normale. Kjo do të thotë, që ti, pasi që të paguash për banesën, duhet të kesh çdo muaj të holla të mjaftueshme, në mes tjerash, për koston e ushqimit, rrobave, higjienës, telefonit, elektricitetin, sigurimet dhe shpenzimet e tjera të vogla për nevoja të përkohshme.

Shuma normale për vitin 2019 është:

 • 4 923 korona për një të rritur që jeton vetëm
 • 8 133 korona për çiftin ose për dy persona që bashkëjetojnë
 • 2 612 korona për fëmijë deri në 6 vjeç
 • 3 007 korona për fëmijë 7 vjeç e më të mëdhenj

Banesa jote

Ti, po ashtu, duhet të kesh një banesë të madhësisë dhe standardit të mjaftueshëm për ty dhe për familjen tënde. Për dy të rritur pa fëmijë, një banesë jo më pak se një dhomë e kuzhinë ose aneks kuzhine, është mjaftueshëm e madhe. Nëse fëmijët do të banojnë në atë banesë, duhet të ketë më shumë dhoma. Dy fëmijë mund të ndajnë një dhomë gjumi.

Mund të merrni një banesë të dorës së dytë me qira, por marrja me qira duhet të jetë e miratuar nga pronari i banesave, shoqata e qiramarrësve ose nga pleqësia e qirasë.

Ju duhet të keni mundësi të përdorni banesën, që atëherë kur vjen familja jote në Suedi.

Përjashtim nga detyrimi i mbajtjes

Detyrimi i mbajtjes dhe banesës nuk vlen për ty që

 • je fëmijë nën 18 vjeç
 • është refugjat ose si alternativë nevojtar për mbrojtje dhe ai/ajo ka anëtarë të familjes të cilët kërkojnë leje qëndrimi brenda tre muajsh, pasi që ti ke marrë leje qëndrimi. Kjo vlen vetëm nëse anëtari yt i familjes është bashkëshortja jote, personi me të cilin/cilën bashkëjeton, partneri i regjistruar ose fëmijë nën 18 vjeç dhe ju nuk keni mundësi të ribashkoheni në një shtet jashtë UE. Ti dhe partneri yt duhet të keni një lidhje me themele të forta. Nëse ju jeni lidhur jashtë shtetit, kjo llogaritet si lidhje me themele të forta, nëse ju jeni të martuar ose keni filluar një lidhje bashkëjetese. Në rast kërkese nga brenda (vendit), lidhja duhet të ketë ndodhur gjatë një qëndrimi legal në Suedi
 • ke anëtar të familjes që ka dorëzuar një kërkesë për leje qëndrimi më 20 korrik 2016, ose edhe më herët
 • ke një anëtar të familjes që kërkon vazhdimin e lejes së tij/saj të qëndrimit.

Me kushtet e bashkëjetesës kuptohet një çift të cilët nuk janë të martuar, por që banojnë dhe jetojnë së bashku, si në një lidhje martese.

Formulari me pyetje mbi lidhjet familjare dhe detyrimit të mbajtjes

Kur anëtari i familjes tënde e ka dorëzuar një kërkesë për leje qëndrimi, për të banuar me ty në Suedi, ti do të plotësosh një formular e të përgjigjesh në pyetjet mbi lidhjen tuaj. Ti që përfshihesh nga detyrimi i mbajtjes, po ashtu, do të tregosh se ti mund ta mbash vetën dhe ata anëtarë të familjes të cilët kërkojnë leje qëndrimi dhe ti ke një banesë të madhësisë dhe standardit të mjaftueshëm për ju që do të banoni në të. Përgjigjet e tua janë të rëndësishme për vlerësim nga Enti i Migracionit i kërkesës së anëtarit të familjes tënde dhe është me rëndësi të përgjigjesh në pyetjet brenda afatit të caktuar për plotësim të formularit.

Nëse ti nuk i plotëson kushtet për mbajtjen dhe për banesën, në atë rast do të refuzohet kërkesa për leje qëndrimi e familjes tënde.

Nëse ti nuk ke punësim të përhershëm dhe nuk ke një kontratë banese për një kohë të gjatë, do të detyrohesh të tregosh që ti përsëri e plotëson detyrimin e mbajtjes, atëherë kur ne e shqyrtojmë kërkesën e familjes tënde.

Është me rëndësi që ti të dorëzosh kërkesën me kohë

Nëse familja jote kërkon leje qëndrimi brenda tre muajsh pasi që ti ke marrë leje qëndrimi, atëherë për ty nuk vlen detyrimi i mbajtjes. Prandaj është me rëndësi që ju të dorëzoni kërkesën me kohë.

Për të siguruar që kërkesa të dorëzohet sa më parë që është e mundur, mënyra më e mirë të bësh kërkesën për familjen tënde është duke e bërë atë përmes uebit. Nëse ti bën kërkesën për familjen tënde, si përfaqësues i saj, duhet të kesh një autorizimi/prokurë. Kur Enti i Migracionit e ka regjistruar kërkesën tuaj, nga familja jote do të kërkohet të caktohet një kohë vizite në një ambasadë suedeze ose në një konsullatë kryesore.

Shko te kërkesa përmes uebit për leje qëndrimi për familjen tënde

Lexo më shumë se si e bën kërkesën për leje qëndrimi për familjen tënde

Ç´është një autorizim?

Një autorizim mund të jetë një letër e nënshkruar/firmosur ku ai që kërkon lejen i jep një personi tjetër mundësinë që të përfaqësoj atë. Një autorizim mund të jetë, p.sh. t´i jep dikujt të drejtën të bën kërkesën, të njoftohet mbi arsyet e një vendimi ose të bën ankesë ndaj një vendimi, në llogari të tjetrit. Autorizimi duhet të shkruhet nga ai/ajo që i jep autorizimin dikujt tjetër dhe duhet t´ia tregoj Entit të Migracionit origjinalin, nëse e kërkon Enti këtë gjë.

Për t´ia dhënë një personi tjetër autorizimin, duhet t´ia dorëzosh Entit të Migracionit një letër, ku është e shënuar

 • që dokumenti është një autorizim
 • emri, datëlindja dhe adresa e personit që ia jep dikujt tjetër autorizimin
 • çfarë të drejtash ka për të bërë personi i autorizuar
 • emri, numri personal dhe adresa të atij/sajë që merr autorizimin
 • nënshkrimi i personit që ia jep dikujt tjetër autorizimin
 • Data dhe qyteti/fshati, kur dhe ku është nënshkruar autorizimi.

Kontrollo kërkesën

Kur anëtari i familjes tënde e ka dorëzuar kërkesën e vet, ai/ajo merr një numër karakteristik (numri i çështjes). Me këtë numër mund të kontrollosh nëse kërkesa është regjistruar nga Enti i Migracionit, ose nëse është marrë vendim.

Kontrollo kërkesën

Last updated: 30 janar 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.