The Swedish Migration Agency logotype

Ribashkim familjar

Familjeåterförening – albanska

Nëse ke marr leje të përhershme qëndrimi, apo leje të përkohshme qëndrimi si refugjat apo nevojtar alternativ për mbrojtje dhe njëkohësisht vlerësohesh se ke gjasa të mira të marrësh leje të përhershme qëndrimi, atëherë ti mund të kesh të drejtë ta sjelësh këtu familjen tënde.

Ekziston po ashtu kushti që ti të kesh mundësi që ta mbash familjen tënde dhe të kesh një banesë të një standardi të caktuar. Ky kusht nuk vlen në të gjitha situatat.

Kush mund të ketë të drejtë për ribashkim familjar?

Familja jote ka mundësi të kërkoj leje qëndrimi për t´u shpërngulur në Suedi, nëse ti

 • ke marrë leje të përhershme qëndrimi
 • nëse ti ke marr një leje të përkohshme qëndrimi si refugjat apo nevojtar alternativ për mbrojtje dhe njëkohësisht vlerësohesh se ke gjasa të mira të marrësh leje të përhershme qëndrimi.

Ribash­kimi familjar për ty që ke një leje të përko­hshme qëmn­d­rimi dhe je refugjat apo nevojtar alter­nativ për mbrojtje

Mundësia që familja e jote të vijë në Suedi dhe të jetoj bashkë me ty që ke leje të përkohshme qëndrimi si refugjat apo nevojtar alternativ për mbrojtje, diktohet nga disa gjëra. Së pari duhet që leja e juaj e qëndrimit të ketë afat. Kjo do të thotë se nëse lejes tuaj të qëndrimit i ka skaduar afati dhe ti e ke dërguar kërkesën për vazhdimin e lejes së qëndrimit, atëherë Zyra e Migracionit së pari duhet të marr vendim se a ke të drejtë ta vazhdosh lejen e qëndrimit në Suedi. Pra nuk mjafton të jesh i mbrojtur me status dhe që më herët ke pasur një leje të qëndrimit.

Pasi që Zyra e Migracionit të ketë kontrolluar se leje e jote e qëndrimit ka afat, atëherë ne e shqyrtojmë kërkesën e familjes suaj për leje qëndrimi. Zyra e Migracionit fillimisht e shikon se sa është e besueshme që ti do të marrësh leje të përhershme të qëndrimit pas kërkesës për vazdhimin e lejes së qëndrimit. Ti që je klasifikuar si refugjat apo nevojtar alternativ për mbrojtje e ke një status të mbrojtjes që dëshmon se ti je konsideruar se ke nevojë për mbrojtje. Si pikënisje, statusi i juaj i mbrojtjes do të thotë se ti ke gjasa të mira për të marr leje të përhershme qëndrimi. Por në rastin e kundërt kur rezultojnë të dhëna se ty nuk do të lihet më statusi i mbrojtjes atëherë nuk është e besueshme se ti do të marresh lejen e përhershme të qëndrimit. Kur të vërtetohet se ti ke gjasa të mira për të fituar lejen e përhershme të qëndrimit atëherë Zyra e Migracionit e shqyrton kërkesën e familjes tuaj dhe shikon se a i plotësoni kushtet e tjera që familja të shpërngulet dhe të vijë tek ti në Suedi.

Vetëm familja e ngusht mund të vij tek ti me leje të përko­hshme qënd­rimi

Si familje konsiderohet, bashkëshorti, bashkëshortja, partneri i regjistruar apo bashkëjetuesi/ bashkëjtuesja dhe fëmijët e tuaj nën moshën 18 vjeçare. Nëse ti vet je nën moshën 18 vjeçare atëherë prindërit e tuaj konsiderohen si familja më e afërt. Vetëm në rastet e jashtëzakonshme është e mundur që të fitohet leja e qëndrimit për anëtar të tjerë të familjes, për shembull për fëmijët mbi moshën 18 vjeçare. Ky rregull vlen për ty që ke leje qëndrimi me afat kohor të kufizuar si refugjat apo nevojtar alternativ për mbrojtje.

Familja e juaj mund të marr leje qëndrimi për aq kohë sa vlen edhe leja e juaj. Kjo do të thotë se nëse ti për shembull e ke një leje qëndrimi që i skadon afatai pas pesë muajve, atëherë familjes suaj i jepet leja e qëndrimit për pesë muaj.

Nëse ke leje të përhershme qëndrimi mundet që edhe personi me të cilin planifikoni të martoheni apo të bashkëjetoni të aplikoj për leje qëndrimi dhe të shpërngulet tek ti. Edhe familjar të tjerë përveç familjes së ngusht mund të kenë të drejtë të shpërngulen tek ti në Suedi.

Dety­rimi i mbajtjes

Nëse ti ke të drejtë për ribashkim familjar, mund të përfshihesh nga i ashtuquajtur detyrimi i mbajtjes. Kjo do të thotë se ti duhet të jesh në gjendje të mbash vetveten dhe familjen tënde. Ti, po ashtu, duhet të kesh një banesë të madhësisë dhe standardit të mjaftueshëm, ku mund të banoni së bashku, kur familja jote të shpërngulet në Suedi.

Mbajtja jote

Ti duhet të dëshmosh se ke të ardhura të rregullta nga puna apo që kanë lidhje me punë për të mbajtur veten, personat e tjerë me të cilët jeton dhe ata anëtarë të familjes që aplikojnë për leje qëndrimi. Si të ardhura nga lidhja me punë, konsidrohen për shembull

 • Rroga nga puna
 • Kompensimi nga arka e papunësisë
 • Paga në rast sëmundje
 • Pensioni i moshës i bazuar në të ardhura nga puna.

Ti po ashtu mund të përmushësh këtë kusht nëse ti ke një pasuri të madhe nga e cila, ti vet, personat e tjerë me të cilët jeton dhe ata anëtarë të familjes që aplikojnë për leje qëndrimi, mund të jetoni së paku dy vite.

Të ardhurat e tua

Se sa të mëdha duhet të jenë të ardhurat tuaja, për të përmbushur kushtin e mbajtjes kjo varet nga madhësia e familjes dhe se sa të larta i keni shpenzimet e baninimit. Ti duhet të kesh të ardhura që pas tatimit të mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve të baninimit dhe të keni një shumë normale për personat e tjerë me të cilët jeton. Kjo do të thotë se ty pas çdo muaji pasi që të kesh paguar banesën duhet të mbesin të holla që do të ju mjaftojnë për shpenzimet e ushqimit, rroba, artikuj higjene, telefon, rrymë amvisërie, sigurime dhe për shpenzime të tjera të vogla për nevoja të përkohshme për të gjithë anëtarët.

Shuma normale për vitin 2021 është:

 • 5 016 korona për një të rritur që jeton vetëm
 • 8 287 korona për çiftin ose për dy persona që bashkëjetojnë
 • 2 662 korona për fëmijë deri në 6 vjeç
 • 3 064 korona për fëmijë 7 vjeç e më të mëdhenj

Banesa jote

Ti, po ashtu, duhet të kesh një banesë të madhësisë dhe standardit të mjaftueshëm për ty dhe për familjen tënde. Për dy të rritur pa fëmijë, një banesë jo më pak se një dhomë e kuzhinë ose aneks kuzhine, është mjaftueshëm e madhe. Nëse fëmijët do të banojnë në atë banesë, duhet të ketë më shumë dhoma. Dy fëmijë mund të ndajnë një dhomë gjumi.

Mund të merrni një banesë të dorës së dytë me qira, por marrja me qira duhet të jetë e miratuar nga pronari i banesave, shoqata e qiramarrësve ose nga pleqësia e qirasë.

Ju duhet të keni mundësi të përdorni banesën, që atëherë kur vjen familja jote në Suedi.

Përjashtim nga kushti i mbajtjes së familjes

Kushti për mbajtje dhe banim nuk vlen në këto raste

 • ti je nën moshën 18 vjeçare dhe dikush aplikon për leje qëndrimi për të banuar me ty,
 • ti ke një antëra të familjes i cili aplikon për vazhdimin e lejes së vet të qëndrimit.

Kushti për mbajtje nuk vlen nëse ti e ke statusin e refugjatit apo nevojtar alternativë për mbrojtje nëse anëtarët e tuaj të familjes aplikojnë brenda tre muajve nga data kur e ke marr lejjën e qëndrimit apo statusin e mbrojtjes.

Por kushti i mbajtjes vlen, nëse keni mundësi që të ribashkoheni në një shtet jashtë BE-së ku familja e juaj e ka një lidhshmëri të posaçme. Për çifte përveç kësaj kërkohet që lidhja e juaj të ketë filluar para se ti të vije në Suedi apo nëse lidhja e juaj është një lidhje e konsiliduar mirë në mënyrë që të vlej kushti i përjashtimit për aplikime të bëra brenda tre muajve.

Nuk vlen ndonjë kusht i mbajtjes nëse një vendim për refuzimin e kërkesës për leje qëndrimi është në kundërshtim me ndjonjë obligim që ka Suedia e që rrjedh nga ndonjë konventë.

Formulari me pyetje mbi lidhjet familjare dhe detyrimit të mbajtjes

Kur anëtari i familjes suaj e dorëzon kërkesën për leje qëndrimi për të banuar me ty në Suedi, ti duhet t’u përgjigjesh disa pyetjeve në një formular që kanë të bëjnë me lidhjen tuaj. Ti që përfshihesh nga kushti për mbajtje duhet të dëshmosh se ti e mban veten, personat tjerë me të cilët jeton dhe ata anëtarë të familjes që aplikojnë për leje qëndrimi. Ti po ashtu duhet të dëshmosh se e ke një banesë me madhësi dhe standard të mjaftueshëm për të banuar. Përgjigjet e tuaja janë të rëndësishme për vlerësimin që i bënë Zyra e Migracionit kërkesës së anëtarit të familjes suaj dhe është e rëndësishme që t’u përgjigjesh pyetjeve të formularit brenda atij afati kohor që të është thënë.

Nëse ti nuk i plotëson kushtet për mbajtjen dhe për banesën, në atë rast do të refuzohet kërkesa për leje qëndrimi e familjes tënde.

Nëse ti me rastin e aplikimit nuk ke punë me vendim dhe kontratë afatgjate për banesë ti duhet akoma të dëshmosh se e plotëson kushtin e mbajtjes, kur ne jemi në proces të shqyrtimit të kërkesës së familjes suaj.

Është me rëndësi që ti të dorë­zosh kërkesën me kohë

Për të siguruar që kërkesa të dorëzohet sa më parë që është e mundur, mënyra më e mirë të bësh kërkesën për familjen tënde është duke e bërë atë përmes uebit. Nëse ti bën kërkesën për familjen tënde, si përfaqësues i saj, duhet të kesh një autorizimi/prokurë. Kur Enti i Migracionit e ka regjistruar kërkesën tuaj, nga familja jote do të kërkohet të caktohet një kohë vizite në një ambasadë suedeze ose në një konsullatë kryesore.

Shko te kërkesa përmes uebit për leje qëndrimi për familjen tënde

Lexo më shumë se si e bën kërkesën për leje qëndrimi për familjen tënde

Ç´është një autorizim?

Një autorizim mund të jetë një letër e nënshkruar/firmosur ku ai që kërkon lejen i jep një personi tjetër mundësinë që të përfaqësoj atë. Një autorizim mund të jetë, p.sh. t´i jep dikujt të drejtën të bën kërkesën, të njoftohet mbi arsyet e një vendimi ose të bën ankesë ndaj një vendimi, në llogari të tjetrit. Autorizimi duhet të shkruhet nga ai/ajo që i jep autorizimin dikujt tjetër dhe duhet t´ia tregoj Entit të Migracionit origjinalin, nëse e kërkon Enti këtë gjë.

Për t´ia dhënë një personi tjetër autorizimin, duhet t´ia dorëzosh Entit të Migracionit një letër, ku është e shënuar

 • që dokumenti është një autorizim
 • emri, datëlindja dhe adresa e personit që ia jep dikujt tjetër autorizimin
 • çfarë të drejtash ka për të bërë personi i autorizuar
 • emri, numri personal dhe adresa të atij/sajë që merr autorizimin
 • nënshkrimi i personit që ia jep dikujt tjetër autorizimin
 • Data dhe qyteti/fshati, kur dhe ku është nënshkruar autorizimi.

Kontrollo kërkesën

Kur anëtari i familjes tënde e ka dorëzuar kërkesën e vet, ai/ajo merr një numër karakteristik (numri i çështjes). Me këtë numër mund të kontrollosh nëse kërkesa është regjistruar nga Enti i Migracionit, ose nëse është marrë vendim.

Kontrollo kërkesën

Last updated: 24 shkurt 2021

Was the information on this page helpful to you?