The Swedish Migration Agency logotype

Përderisa je në pritje

Medan du väntar – albanska

Këtu ka informacione për ty që ke aplikuar për azil në Suedi, por që akoma nuk ke marrë përgjigje në kërkesën tuaj.

Ti mund të lexosh se çfarë ndodh pasi që ke bërë kërkesën tuaj për azil, dhe rreth të drejtave tuaja si azilkërkues sa i përketë, punës, shkollës, banimit, shëndetësisë dhe asistencës ekonomike.

Pritja e inter­vistës së azilit

Mund të marrë shumë kohë derisa të ftohesh në intervistë azili. Aty do të tregosh më shumë se përse kërkon azil në Suedi, çfarë të ka ndodhur dhe çfarë mendon se do të ndodh nëse duhet të kthehesh në vendin tënd.

Ti mund të ftohesh në disa takime para se të marrësh përgjigje. Mos mungo në takimet që të fton Zyra e Migracionit. Kemi mungesë të kohës andaj ti mund të presësh edhe më gjatë për përgjigjen tënde nëse detyrohemi të ricaktojmë kohë të re.

Lajmëroje adresën

Nëse ti shpërngulesh, duhet ta lajmërosh adresën e re tek Zyra e Migracionit në mënyrë që të ftojmë në intervistë apo takime tjera. Lexoje postën tënde rregullisht në mënyrë që të mos humbasësh ndonjë informacion nga Zyra e Migracionit.

Orga­ni­zatat të cilat mund të ndih­mojnë ty si azil­kër­kues

Amnestia internacionaleexternal link, opens in new window

Karitasi i Suedisëexternal link, opens in new window

Këshilli i komiteteve të azilit dhe grupve të refugjatëveexternal link, opens in new window

Zyra e këshilldhënies për azilkërkues dhe refugjatë för asylsökande external link, opens in new window

Shpëtimi i fëmijëveexternal link, opens in new window

Kryqi i kuqexternal link, opens in new window

Qendra për trajtimin e të lënduarve nga lufta dhe torturave pranë kryqit të kuq suedezexternal link, opens in new window

Misioni socialexternal link, opens in new window

Kisha suedezeexternal link, opens in new window

RFSL-Newcomersexternal link, opens in new window

Informacion rreth shoqërisë suedeze në gjuhë të ndryshme mund të gjeni në Information om Sverigeexternal link, opens in new window

Last updated: 2021-03-12

Was the information on this page helpful to you?