The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Përderisa je në pritje

Medan du väntar – albanska

Këtu ka informacione për ty që ke aplikuar për azil në Suedi, por që akoma nuk ke marrë përgjigje në kërkesën tuaj.

Ti mund të lexosh se çfarë ndodh pasi që ke bërë kërkesën tuaj për azil, dhe rreth të drejtave tuaja si azilkërkues sa i përketë, punës, shkollës, banimit, shëndetësisë dhe asistencës ekonomike.

Pritja e inter­vistës së azilit

Mund të marrë shumë kohë derisa të ftohesh në intervistë azili. Aty do të tregosh më shumë se përse kërkon azil në Suedi, çfarë të ka ndodhur dhe çfarë mendon se do të ndodh nëse duhet të kthehesh në vendin tënd.

Ti mund të ftohesh në disa takime para se të marrësh përgjigje. Mos mungo në takimet që të fton Zyra e Migracionit. Kemi mungesë të kohës andaj ti mund të presësh edhe më gjatë për përgjigjen tënde nëse detyrohemi të ricaktojmë kohë të re.

Lajmëroje adresën

Nëse ti shpërngulesh, duhet ta lajmërosh adresën e re tek Zyra e Migracionit në mënyrë që të ftojmë në intervistë apo takime tjera. Lexoje postën tënde rregullisht në mënyrë që të mos humbasësh ndonjë informacion nga Zyra e Migracionit.

Orga­ni­zatat të cilat mund të ndih­mojnë ty si azil­kër­kues

Amnestia internacionale External link, opens in new window.

Karitasi i Suedisë External link, opens in new window.

Këshilli i komiteteve të azilit dhe grupve të refugjatëve External link, opens in new window.

Zyra e këshilldhënies për azilkërkues dhe refugjatë för asylsökande External link, opens in new window.

Shpëtimi i fëmijëve External link, opens in new window.

Kryqi i kuq External link, opens in new window.

Qendra për trajtimin e të lënduarve nga lufta dhe torturave pranë kryqit të kuq suedez External link, opens in new window.

Misioni social External link, opens in new window.

Kisha suedeze External link, opens in new window.

RFSL-Newcomers External link, opens in new window.

Informacion rreth shoqërisë suedeze në gjuhë të ndryshme mund të gjeni në Information om Sverige External link, opens in new window.

Last updated: