Mbështetja financiare për azilkërkuesit

Ekonomiskt stöd för asylsökande – albanska

Eshtë e rëndësishme që ju të mbështesni vetveten. Nëse ju nuk fitoni para dhe nuk keni burime të tjera mbështetëse, mund të aplikoni për mbështetje financiare nga Bordi i Emigracionit. Mbështetja financiare përbëhet nga disa komponentë: kompensimi për harxhimet ditore, kompensimi për strehim (p.sh. dhomë, apartament) dhe ndihma për raste speciale.

Kur ju kërkoni azil, duhet t’i tregoni Bordit të Emigracionit se sa para ose burime të tjera financiare keni, Nëse nuk keni burimet tuaja, ju do të merrni një kompensim ditor për të mbuluar harxhimet tuaja ditore.

Nëse gjendja juaj financiare ndryshon, për shembull ju gjeni një punë, duhet t’ja tregoni këtë Bordit të Emigracionit. Mostregimi se ju po fitoni para dhe njëkohësisht po merrni kompensimin për harxhimet ditore është një shkelje kriminale. E drejta e jote për ndihmë ditore ekonomike mund të ndikohet nëse shpërngulesh. Prandaj lajmëroje gjithmonë Zyrën e Migracionit nëse ti e ke një adresë të re. 

Lexoni më shumë se çfarë duhet të bëni kur ju ofrohet një punë ndërkohë që prisni vendimin e azilit

E drejta për kompensimin e harxhimeve ditore mbaron

Nëse ju jepet vendimi që aplikimi juaj është refuzuar apo ju do të dëboheni dhe ky vendim është në efekt, ose kur periudha për largimin vullnetar ka mbaruar, ju humbisni të drejtën për mbështetje financiare. Kjo vlen për ju që jeni të rritur dhe nuk jetoni bashkë me fëmijë nën moshën18 vjeç për të cilët ju jeni përgjegjës.

Kompensimi për harxhimet ditore

Kompensimi për harxhimet ditore ndryshon në varësi të asaj nëse ju jetoni në një nga banesat e Bordit të Emigracionit me ushqim të përfshirë apo pa ushqim të përshirë brenda.

Nëse ju keni fituar të drejtën për kompensimin e harxhimeve ditore nga Bordi i Emigracionit, ju do të merrni një kartë bankare e cila është e lidhur me një llogari ku depozitohen paratë.

Lexoni më shumë mbi kartën bankare për azilkërkuesit

Në banesat ku ushqimi është i përfshirë, kompensimi ditor është

 • 24 korona/ditë për të rriturit që jetojnë vetëm
 • 19 korona/ditë për person për të rritur që bashkëpërgjigjen për harxhimet familjare
 • 12 korona/ditë për fëmijët deri/përfshi moshën 17 vjeç

Në banesat ku ushqimi nuk është i përfshirë, kompensimi ditor është

 • 71 korona/ditë për të rriturit që jetojnë vetëm
 • 61 korona/ditë për person për të rritur që bashkëpërgjigjen për harxhimet familjare
 • 37 korona/ditë për fëmijët 0–3 vjeç
 • 43 korona/ditë për fëmijët 4–10 vjeç
 • 50 korona/ditë për fëmijët 11–17 vjeç

Familjet që kanë më shumë se dy fëmijë do të marrin kompensimin e plotë ditor për dy fëmijët më të rritur dhe gjysmën e kompensimit ditor për fëmijët e tjerë.

Përveç ushqimit, kompensimi ditor duhet të mjaftojë edhe për veshje e këpucë, kujdes shëndetsor e ilaçe, kujdes dentar, artikujt e tualetit, produkte të tjera të konsumit dhe aktivitetet e kohës së lirë.

Kompensimi ditor mund të ulet nëse ju

 • nuk bashkëpunoni që të sqaroni identitetin tuaj
 • pengoni shqyrtimin e kërkesës tuaj për azil duke u fshehur
 • nuk bashkëpunoni për organizimin e udhëtimit të kthimit në vendin tuaj kur ju kanë dhënë një vendim që refuzon kërkesën tuaj apo dëbimin.

Ndihma financiare për rastet speciale

Nëse ju keni një nevojë të madhe për diçka që nuk mbulohet nga kompensimi ditor, ju mund të aplikoni për një ndihmë speciale. Ju duhet të arsyetoni që keni një nevojë të madhe për sendin, produktin apo shërbimin e caktuar për të cilin ju nuk mund të pagoni dot. Kjo mund të jetë për shembull për syze optike, karrocë fëmijësh apo për veshje të ngrohta dimri. Bordi i Emigracionit gjithmonë bën një vlerësim individual të nevojave.

Ju mund të merrni ndihmën speciale për alternativën me çmim më të lirë që nevojitet të plotësojë nevojën tuaj.

Kur ju jeni thirrur të paraqiteni në Bordin e Emigracionit për shembull për të marrë vesh për hetimin e azilit tuaj, për të takuar zyrtarin e administratës së pritjes apo për të marrë pjesë në një aktivitet informativ në grup, ju mund të merrni mbështetje për harxhimet e udhëtimit. Flisni me zyrtarin e administratës që do të takoni për këtë punë.

Formulari i aplikimit për një ndihmë speciale për të rritur është formulari me numër Mot78PDF
Kjo është mënyra për të plotësuar formularin për ndihmën speciale për të rriturit

Formulari i aplikimit për një ndihmë speciale për fëmijët e moshës së vogël është formulari me numër Mot79PDF
Kjo është mënyra për të plotësuar formularin për ndihmën speciale për fëmijët e moshës së vogël

Kompensimi për banesën

Nëse ju gjeni një punë apo keni një ofertë pune, mund të aplikoni për kompensim për banesën. Kjo bëhet për një punësim me afat më të gjatë se tre muaj dhe kur ju duhet të shkoni në një vend tjetër ku Bordi i Emigracionit nuk ka banesa për të ofruar. Kompensimi për banesën është

 • 850 korona/muaj për familjet
 • 350 korona/muaj për familjet me një person

Vendimi për kompensimin përfundimtar

Kur Bordi i Emigracionit merr vendimin mbi kompensimin përfundimtar, ju do të lajmëroheni për këtë vendim

 • nëpërmjet një zyrtari administrativ tek enti juaj i pritjes
 • nëpërmjet të ashtuquajturit lajmërim i thjeshtëzuar.

Lajmërim i thjeshtëzuar do të thotë që Bordi Suedez i Emigracionit e dërgon vendimin me postë normale në adresën që ju keni treguar se jetoni. Ditën tjetër ne dërgojmë një letër tjetër në të njejtën adresë duke ju informuar se kemi postuar vendimin. Ne e bëjmë këtë gjë për të minimizuar rrezikun e gabimit. Në këtë mënyrë Bordi i Emigracionit konsideron që ju e keni marrë lajmërimin mbi vendimin (jeni lajmëruar) brenda dy javësh pasi ne e kemi dërguar në adresën tuaj. Më pas ju keni tre javë kohë për të apeluar vendimin.

Nëse adresa që na keni dhënë nuk mund të përdoret dhe ju jeni regjistruar në Suedi, vendimi dhe letra e kontrollit do të postohen në adresën që figuron në të dhënat e regjistrimit.

Gjithashtu, përpiquni që të kontrolloni rregullisht postën tuaj.

Nëse ju doni të apeloni

Nëse ju mendoni se Bordi i Emigracionit ka marrë një vendim të gabuar mbi kompensimin tuaj, ju keni të drejtë të apeloni këtë vendim. Në këtë rast ju duhet të dorëzoni apelin tuaj te Bordi i Emigracionit brenda tre javëve qysh nga dita që keni marrë lajmërimin mbi vendimin. Nëse Bordi i Emigracionit nuk e ndryshon vendimin, apeli juaj do t'i dorëzohet gjyqit administrativ i cii do të shqyrtojë përsëri vendimin. Nëse gjyqi administrativ nuk pranon apelin tuaj, ju mund të apeloni në Gjyqin e Apelimit (kammarrätten).

Lexoni më shumë mbi atë që duhet të bëni nëse doni të apeloni

Nëse keni pyetje mbi kompensimin tuaj ditor ose pagesa të tjera

Nëse keni pyetje të përgjithshme mbi mbështetjen finaciare për azilkërkuesit ju mund t'i telefononi Bordit të Emigracionit. Por, nëse keni pyetje mbi kompensimin tuaj personal, ju duhet të paraqiteni tek enti pritës. Nëpunësit e Bordit të Emigracionit nuk mund të flasin mbi këtë çështje në telefon për shkak të rregullave mbi sekretin e informacionit. Kur të vizitoni entin tuaj pritës merrni me vete kartën LMA.

Last updated: 13 shtator 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.