The Swedish Migration Agency logotype

Të punosh gjatë kohës si azilant

Arbeta under tiden som asylsökande – albanska

Gjatë kohës që pret trajtimin e lëndës tënde të azilit, në rënd të parë, duhet të mbash vetveten. Këtë mund të bësh me parat tua të kursyera ose duke punuar. Edhe nëse ti nuk ke mundësi të punosh ti mun të bësh praktikë pa pagesë në një ndërmarrje apo organizatë.

Për të pasur të drejtë të punosh gjatë kohës që je azilkërkues, ti duhet të kesh marrë dëshminë, se përjashtohesh nga detyrimi për të pasur leje pune (sued. AT-UND).

Kushti për ty si azil­kër­kues, që të kesh të drejtë të punosh

Ti je përjashtuar nga detyrimi të kesh leje pune, nëse ti i plotëson këto kushte:

  • Nëse ti i dorëzon dokumentet e pranueshme të identifikimit, ose në ndonjë mënyrë tjetër ti bashkëpunon për të bërë të qartë identitetin tënd.
  • Nëse lënda jote do të shqyrtohet në Suedi.
  • Nëse kërkesa jote ka një bazë të fortë. Ti nuk ke marrë leje pune, nëse ti ke marrë një vendim për dëbim nga vendi dhe kjo gjë duhet të zbatohet menjëherë.

Cili shtet do të shqyrtojë kërkesën tënde të azilit vendoset nga Dispozita e Dublinit (në anglisht)

Informacion për ty që ke marrë një vendim për dëbim nga vendi i cili vendim duhet të zbatohet menjëherë

Nëse ti i plotëson kushtet, ti merr një kartë LMA ku shënohet se ti ke leje pune (sued. AT-UND). Një leje pune (AT-UND) vlen zakonisht derisa të marrësh leje qëndrimi ose derisa të braktisësh vendin. Kontakto njësinë tënde të pranimit, nëse ti nuk je i sigurt, a ke apo nuk ke leje pune (AT-UND). 

Lexo më shumë për kartën LMA

Nëse ti je i liruar nga obligimi për të pasur leje pune (AT-UND), ti mund t’i drejtohesh Zyrës së Punës për të kërkuar punë.

Në ueb-faqen e Ndërmjetësisë së punës mund t´i gjesh vendet e lira të punës dhe informacion tjetërexternal link, opens in new window

Përga­ditu për punë

Ti mund të përgaditesh për punë përderisa e pret vendimin për leje qëndrimi. Në Jobskills.se ti ke mundësi që në gjuhën amtare të plotësosh se çfarë ke punuar më parë, çfarë arsimimi ke dhe çfarë dëshiron të punosh në të ardhmen. Ti pastaj mund të zgjedhësh që të shpërndash profilin tuaj të kompetencës tek punëdhënësit e ndryshëm dhe që ajo të përkthehet në suedisht.

Lexo më shumë www.jobskills.se (në anglisht)external link, opens in new window

Nëse ke shkollim nga një shtet tjetër

Nëse ke kryer shkollë në ndonjë shtet tjetër përveç Suedisë dhe ke nevojë që ai arsimim të vlerësohet për të mundësuar arsimimin e mëtutjeshëm në Suedi apo nëse do të fillosh një punë për atë që je shkolluar, ti në disa raste ke mundësi që të aplikosh për vlerësimin e arsimimit tuaj qysh gjatë kohës që je duke kërkuar azil. Më shumë informacione mund të marrësh nga Këshilli për shkolla të larta dhe universitet.

Lexo më shumë në www.uhr.se (në anglisht)external link, opens in new window

Çfarë lloj punësh ka në Suedi?

Yrkesguiden gjen informacione për afërisht 350 profesione në Suedi. Këtu mund të lexosh se çfarë perspektive kanë profesionet e ndryshme në të ardhmen, përmbajtja e tyre dhe çfarë shkollimi duhet të kesh për të punuar në një profesion të caktuar.

Ciceroni i profesioneve gjendet në shumë gjuhë.

Lexo më shumë në www.arbetsformedlingen.se/yrkesguiden (në anglisht)external link, opens in new window

Starto biznes tuajin?

Ti mund të mëshosh se si startohet një biznes në Verksamt.se. Ky është një uebsajt ku i gjen të gjitha informacionet se si startohet dhe menaxhohet një biznes në Suedi. Faqja është në suedisht dhe anglisht.

Lexo më shumë në www.verksamt.se (në anglisht)external link, opens in new window

Nëse merr punë gjatë kohës që je azil­kër­kues

Nëse merr punë gjatë kohës që je azilkërkues duhet t´ia tregosh punëdhënësit dëshminë se përjashtohesh nga detyrimi për të pasur leje pune (sued. AT-UND). Dëshmia është e shënuar në kartën tënde LMA, nën pikën 7.

Punëdhënësi yt duhet të njoftojë atë njësi të pranimit ku je i/e regjistruar se ti ke marr punë. Punëdhënësi duhet, po ashtu, të njoftojë kur punësimi pushon. Njoftimi se ti ke marr punë duhet bërë në një formular të veçantë, të cilin e gjen këtu më poshtë në këtë faqe.

Notification of employment or termination of employment of an asylum seeker, form number 152011 (në suedisht)PDF

Nëse ke asistencë ekonomike ti duhet gjithmonë t’i lajmërosh të ardhurat personale tek Zyra e Migrimit. Ti duhet të kontaktosh edhe Administratën Tatimore për të marrë numrin e koordinimit. Numri i koordinimit është për ty që të mungon numri personal dhe ke nevojë për këtë numër për të paguar tatim kur punon. Ti ke nevojë për numër koordinimi edhe për të marrë kompensim në rast sëmundje dhe nuk mund të punosh.

Kontaktoje Adminstratën Tatimore për më shumë informacione (në anglisht)external link, opens in new window

Nëse dëshiron të hapësh një xhirol­lo­gari bankare

Vetëm Zyra e Migracionit mund të paguaj të holla në këtë kartë bankare të cilën e ke marr nga Zyra e Migracionit. Nëse dëshiron që të hapësh një xhirollogari bankare ku punëdhënsi u juaj mund t’a paguaj rrogën tuaj atëherë ti duhet t’i drejtohesh një banke. Secila zyrë bankare ka vetë të drejtë të vendos se nëse ti i plotëson kushtet e tyre për të hapur një xhirollogari bankare tek banka në fjalë.

Të gjitha banka kërkojnë që të kesh mundësi tu tregosh atyre dokumente identiteti në mënyrë që ata të dinë se kush je ti. Banka vetë vendos se cilat dokumente identiteti i pranon si të vlefshme. Disa banka u lejojnë azilkërkuesve që të hapin xhirollogari bankare edhpse dokumentet e tyre të identitetit gjenden tek Zyra për Migracion. Në këtë rast ti duhet të posedosh një kartën valide të LMA-s dhe një kopje të dokumenteve tuaja të identiteti ku Zyra e Migracionit i ka vërtetuar se kopjet janë të njëjta sikurse origjinali.

Zyra e Migracionit nuk e vërteton autencitetin e dokumenteve të identitetit por vetëm vërteton se kopja është e njëjtë me origjinalin që keni dorëzuar dhe që gjendet tek ne. Ne nuk mund të japim ty një kopje të tillë nëse ti ke dorëzuar vetëm kopje të dokumenteve tek ne.

Banka e kontakton pastaj Zyrën e Migracionit për të kontrolluar se të dhënat që ti i ke deklaruar janë të sakta. Zyra e Migracionit mund t’i konfirmoj ato të dhëna vetëm nëse ti paraprakisht e ke dhënë pëlqimin tuaj për këtë gjë, që do të thotë se ti e ke firmosur një letër përmes së cilës ti e lejon Zyrën e Migracionit të flas me bankën për këtë çështje. Nëse ti veç nuk e ke dhënë një pëlqim të tillë në Zyrën e Migracionit, ti mund ta kontaktosh njësinë pranuese të migracionit dhe tregoju se dëshiron ta bësh një gjë të tillë.

Disa banka kërkojnë që ti të ua tregosh kontratën e punësimit për të hapur një xhirollogari në bankë. Kontratën e punësimit ti e merr nga punëdhënsi.

Nëse je nën 18 vjeç

Nëse je 16 vjeç apo më i vjetër, ti duhet të kesh AT-UND për të pasur të drejtë pune në Suedi. Kjo vlen si nëse ke ardhur bashkë me prindërit e ashtu edhe nëse ke ardhur si fëmijë i vetëm.

Ti që nuk i ke mbushur 16 vjeç nuk ke nevojë për AT-UND për praktikë gjatë pushimeve, punë të thjeshta apo punë që bëhen rrallë. Zyra e Migracionit nuk ka nevojë ta miratojë punësimin por prindi (apo nëse ke kujdestar) duhet të japin pëlqimin e vet për të punuar ti.

Ke kujdes se jo vetëm rroga por edhe ndonjë kompensim tjetër si p.sh. dhuratëkarta mund të ndikojnë në të drejtën për ndihmë ekonomika nga Zyra e Migracionit.

Nëse e merr një vendim refu­zimi apo përjash­timi

Ti e mban AT-UND-in tënd përderisa ti bashkëpunon për ta lëshuar Suedinë. Nëse ti nuk bashkëpunon për ta lëshuar Suedinë atëherë AT-UND-i ytë nuk vlenë më.

Nëse ti merr refuzim në kërkesën tënde të azilit

Ti që ke punuar një kohë kur ke pritur vendimin, mund te kërkosh leje pune, nëse ti merr refuzim në kërkesën tënde të azilit.

Lexo më shumë se çka kërkohet për të kërkuar leje pune, pasi që ti ke marrë një refuzim të kërkesës së azilit

Pyetje të rëndomta dhe përgjigje rreth punës për azilkërkues dhe AT-UND-it

Last updated: 26 qershor 2020

Was the information on this page helpful to you?