The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Rreth AT-UND dhe të drejtës për të punuar

Frågor och svar om AT-UND och rätten att arbeta – albanska

Po, mund të marrësh AT-UND edhe pas vendimit për përjashtim përderisa bashkëpunon me Zyrën e Migracionit për ta lëshuar Suedinë.

Po, nëse Zyra e Migracionit vlerëson se ti në mënyra tjera bashkëpunon për ta vërtetuar identitetin tënd.

Fëmijët e ardhur vetëm mbi 16 vjeç duhet të kenë AT-UND për të pasur të drejtë pune në Suedi. Fëmijët nën 16 vjeç nuk kanë nevojë të kenë AT-UND për praktikë gjatë pushimeve, punë të thjeshta apo punë që bëhen rrallë. Prindi apo kujdestari duhet ta jap pëlqimin e vet që fëmija të punoj. Ke kujdes se rroga apo ndonjë kompensim tjetër si p.sh. dhuratëkarta mund të ndikojnë në të drejtën për ndihmë sipas ligjit LMA (ligji për pranimin e azilkërkuesve).

Po, nëse je 16 vjeç apo më i vjetër. Nëse je nën 16 vjeç duhet ta kesh pëlqimin e prindit apo kujdestarit tënd.

Jo.

Last updated: 2020-12-17