Rreth AT-UND dhe të drejtës për të punuar

Frågor och svar om AT-UND och rätten att arbeta – albanska

Po, mund të marrësh AT-UND edhe pas vendimit për përjashtim përderisa bashkëpunon me Zyrën e Migracionit për ta lëshuar Suedinë.

Po, nëse Zyra e Migracionit vlerëson se ti në mënyra tjera bashkëpunon për ta vërtetuar identitetin tënd.

Fëmijët e ardhur vetëm mbi 16 vjeç duhet të kenë AT-UND për të pasur të drejtë pune në Suedi. Fëmijët nën 16 vjeç nuk kanë nevojë të kenë AT-UND për praktikë gjatë pushimeve, punë të thjeshta apo punë që bëhen rrallë. Prindi apo kujdestari duhet ta jap pëlqimin e vet që fëmija të punoj. Ke kujdes se rroga apo ndonjë kompensim tjetër si p.sh. dhuratëkarta mund të ndikojnë në të drejtën për ndihmë sipas ligjit LMA (ligji për pranimin e azilkërkuesve).

Po, nëse je 16 vjeç apo më i vjetër. Nëse je nën 16 vjeç duhet ta kesh pëlqimin e prindit apo kujdestarit tënd.

Jo.

Last updated: 2020-12-17